Moratòria hipotecària | Notaria Jesús Benavides
Immobiliari i hipotecari

Moratòria hipotecària

Pas 1

Què és una moratòria hipotecària?

És el document notarial previst legalment que tracta de donar resposta a una situació excepcional, concretament permet a determinats deutors hipotecaris (quan compleixin certs requisits) ajornar el pagament de les quotes del seu préstec hipotecari durant un determinat termini de temps.

Pas 2

Quina documentació necessito per signar una moratòria hipotecària davant notari?

El deutor interessat a formalitzar la moratòria no haurà d'aportar cap documentació a l'oficina notarial, ja que serà la seva entitat financera la que s'encarregarà de gestionar tot el tràmit.

Pas 3

Quant costa signar una moratòria hipotecària davant notari?

En aquests moments estem desenvolupant aquesta calculadora. Per favor torna a visitar la pàgina pròximament per poder calcular el teu pressupost.

A través de la següent calculadora s'ofereix la possibilitat de conèixer amb prou aproximació les despeses que comporta per a l'entitat bancària formalitzar una moratòria hipotecària.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una moratòria?

Una moratòria hipotecària és un instrument jurídic, mitjançant el qual, determinats deutors que compleixin certes circumstàncies que es determinin en la llei, podran acollir-se a aquesta figura i així ajornar el pagament de les seves quotes hipotecàries, durant un determinat termini de temps.

Així doncs, les moratòries legals són un recurs que s' aprova per Llei, per donar resposta per part dels poders públics a situacions excepcionals en les quals, a causa d' esdeveniments disruptius i imprevisibles de gran impacte en l' economia d' un país o regió del mateix, moltes persones veuen greument afectada la seva economia domèstica i familiar, el que els impedeix atendre puntualment les seves obligacions de pagament en els seus préstecs hipotecaris.

A la vista d'això, per poder ajudar aquestes persones que han d'afrontar aquestes circumstàncies excepcionals, i evitar així que davant la impossibilitat d'afrontar el pagament dels seus préstecs hipotecaris, les entitats creditores activin els mecanismes d'execució hipotecària (cosa que els portaria en última instància, si no es reverteix la situació, a perdre la propietat del seu habitatge), mitjançant aquest instrument legal es permet que els deutors d'aquests préstecs que tenen dificultats per pagar-los, puguin ajornar el seu pagament durant un temps (per exemple, 12 mesos), donant-los així temps perquè aquesta situació excepcional conclogui, la seva estabilitat econòmica es pugui reestablir i així poder tornar a poder pagar les quotes del seu préstec hipotecari amb normalitat.

<ejemplo>Así pues, en nuestro país, recientemente tenemos varios ejemplos de moratorias hipotecarias aprobadas por Ley para afrontar situaciones excepcionales, como por ejemplo las creadas para afrontar los efectos del Covid, o bien las recientemente aprobadas en octubre de 2021 para afrontar los efectos devastadores del volcán “Cumbre Vieja” en la Isla de La Palma.<ejemplo>

Per a què serveix una moratòria?

Com s' ha indicat en la pregunta precedent, les moratòries hipotecàries són un instrument legal, que es crea mitjançant una Llei concreta, que té per objecte donar una resposta per part dels poders públics a determinades situacions extraordinàries i imprevisibles que causen un gran impacte negatiu en l' economia d' un país o regió concreta del mateix, causant així greus dificultats financeres en moltes famílies per afrontar el pagament dels seus préstecs hipotecaris.

A la vista d'això, per evitar que al no poder pagar aquests préstecs, moltes famílies es vegin abocades a un procés d'execució hipotecària (cosa que els portaria en última instància a perdre el seu habitatge), el legislador, amb aquesta mesura de moratòria hipotecària, introdueix un instrument al qual poden acollir-se les persones que reuneixin els requisits que s'estableixin en la norma, permetent-los en aquest cas ajornar el pagament dels seus préstecs hipotecaris durant un temps determinat, donant-los així un marge de temps perquè aquesta situació extraordinària cessi, i així puguin recuperar els seus ingressos i ocupacions laborals amb les quals afrontar de nou la devolució dels seus préstecs hipotecaris.

A la pràctica, la moratòria hipotecària suposa doncs realitzar una novació hipotecària, és a dir, una modificació del contracte inicial de préstec hipotecari, introduint-hi el que jurídicament s'anomena "espera", això és, un termini durant el qual un deute queda "congelat", de manera que el deutor, durant aquest temps (per exemple 6, 9 o 12 mesos), no ha d'abonar cap quantitat a la seva entitat financera, després de la qual cosa, conclòs aquest període, es reprendrà el pagament del deute hipotecari.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si Juan es un hostelero, propietario de un bar, que a causa de las restricciones del Covid ha tenido que cerrar su establecimiento varios meses, con lo cual, de la noche a la mañana se quedado sin ingresos, de modo que no puede pagar el préstamo hipotecario de su vivienda, gracias a las moratorias, si se acoge a ellas y cumple los requisitos, durante un plazo determinado de 12 meses, no tendrá que pagar su préstamo, con lo cual, ello le permitirá mantener su economía familiar de un modo mucho más holgado, hasta que transcurrido este periodo, pueda volver a abrir su negocio y recuperar sus ingresos habituales.<ejemplo>

Les moratòries hipotecàries són un instrument general al qual es pot acollir qualsevol deutor en qualsevol moment?

Tal com s' ha pogut veure en les preguntes precedents, la resposta a aquesta pregunta només pot ser negativa, ja que com s' ha indicat, les moratòries hipotecàries són instruments que el legislador crea ad hoc per donar resposta a situacions excepcionals, imprevisibles i concretes, que afecten de forma generalitzada l' economia d' un país o regió del mateix, sense que sigui possible acollir-se a una moratòria en qualsevol moment i sota qualsevol circumstància.

Així doncs, només quan concorri alguna d'aquestes circumstàncies excepcionals i imprevisibles de gran impacte (com va succeir amb la pandèmia del Covid o amb l'erupció del volcà "Cumbre Vieja" de La Palma), i el legislador creï una llei específica en la qual s'aprovi una moratòria hipotecària, en aquest cas serà possible acollir-s'hi, i sempre que el deutor reuneixi els requisits de necessitat que en aquesta norma s' estableixin.

¿Qualsevol persona pot acollir-se a una moratòria?

Per regla general, en cas que es produeixi una situació extraordinària i imprevista, que tingui un gran impacte negatiu generalitzat en l' economia d' un país o regió, de manera que això porti el legislador a aprovar una moratòria hipotecària, l' experiència ens indica que no tots els deutors podran acollir-s' hi, sinó únicament els que reuneixin determinats requisits de necessitat econòmica, és a dir, que només podran acollir-s'hi les persones que a resultes d'aquesta situació de gran impacte hagin vist greument perjudicada la seva situació econòmica (com per exemple la pèrdua del seu treball, la inclusió en un ERTE, etc.).

Així doncs, per exemple, en el seu moment, per poder-se acollir a la moratòria hipotecària aprovada per donar resposta als efectes devastadors de la pandèmia del Covid (Reial decret llei 8/2020, de 17 de març), es va establir en el seu moment que podrien acollir-s'hi persones que patissin situacions de "vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19" consistents en:

  • Que el deutor hipotecari estigui en situació d' atur o, en cas de ser empresari o professional, patís una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de les seves vendes.
  • Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria, amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples mensual (en endavant IPREM).
  • Per exemple, l'any 2021, aquesta xifra seria de 564,90 euros mensuals, això és, 7.908,60 euros anuals.
  • Que la quota hipotecària, més les despeses i subministraments bàsics, resultés superior o igual al 35 per cent dels ingressos nets que percebés el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  • Que, a conseqüència de l' emergència sanitària, la unitat familiar hagués patit una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d' esforç d' accés a l' habitatge.

En definitiva, com es pot observar, quan s' aprovi una moratòria hipotecària, no s' hi podrà acollir qualsevol deutor, sinó únicament aquells que, en termes generals, presentin una situació de major dificultat o vulnerabilitat econòmica.

Quan s'aprova una moratòria i m'hi puc acollir, hi ha un termini màxim per fer-ho?

En efecte, per regla general, les moratòries hipotecàries estableixen un termini màxim per acollir-s'hi, de manera que, si com a deutor, es compleixen els requisits necessaris, s'haurà de tenir en compte aquest termini màxim per a la seva sol·licitud, ja que una vegada superat aquest límit, ja no ens hi podrem acollir.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, las moratorias Covid aprobadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, entraron en vigor el día 19 de marzo de 2020, concediendo a los deudores, como plazo máximo para formalizar su solicitud, hasta el día 29 de septiembre de 2020.<ejemplo>

Veure més preguntes freqüents

Quins passos hauran de donar els deutors per formalitzar una moratòria?

Quan s'aprovi una moratòria hipotecària, el primer que haurà de fer el deutor que vulgui acollir-s'hi és consultar la norma reguladora i verificar si compleix els requisits que s'hi estableixin per poder-se emparar en la mesura aprovada.

Si és així, el procedent és que el deutor acudeixi a la seva entitat financera, i hi demani la possibilitat d'acollir-se a la moratòria en qüestió.

Després d'aquesta sol·licitud, l'entitat financera l'estudiarà, i una vegada verificat que es compleixen els requisits establerts en ella, la concedirà si escau, cas en el qual, el deutor i la seva entitat signaran una sèrie de documentació en la qual es detallaran les característiques de la novació acordada a l'empara d'aquesta moratòria.

Quina documentació signarà el deutor en concedir-li la moratòria hipotecària?

Un cop l'entitat financera hagi aprovat la sol·licitud, el client haurà de desplaçar-se a la seva oficina a signar dos documents, això és:

En primer lloc, un document explicatiu de la novació, que contindrà la informació simplificada del seu préstec (capital pendent, termini de devolució, tipus d'interès, etc.) així com les característiques fonamentals de la moratòria que s'aplicarà.

I així mateix, un document de declaració responsable en virtut de la qual, el deutor faculta i delega al seu banc totes les gestions necessàries per elevar a públic aquesta novació així com per aconseguir la seva inscripció en el Registre de la Propietat.

Quines gestions realitzarà el banc amb la nostra moratòria hipotecària?

Una vegada que el client hagi signat amb el seu banc la documentació de la novació emparada en la moratòria hipotecària, aquest banc normalment la remetrà a una gestoria de la seva confiança, perquè aquesta, en el seu nom, gestioni tot el tràmit.

Així doncs, aquesta gestoria remetrà tota la documentació a la notaria designada per a la gestió, als efectes que es pugui signar l' escriptura de novació hipotecària.

Un cop rebut tot l' expedient a la notaria, aquesta realitzarà les següents actuacions:

  • Es verificarà que l' expedient compleix amb tots els requisits legals i es comprovarà que s' ha signat tota la documentació necessària.
  • Així mateix, es demanarà una nota simple de la finca, per verificar que totes les dades del préstec i de la garantia són correctes.
  • Després d'això, es confeccionarà l'esborrany de l'escriptura, i una vegada preparat, un apoderat del banc creditor acudirà a signar l'escriptura de moratòria hipotecària davant el Notari elegit.
  • Posteriorment, un cop signat el document, almenys al nostre despatx notarial, es remetrà una còpia simple de l' escriptura a l' adreça de correu electrònic del deutor, perquè tingui coneixement que la seva moratòria ja ha estat elevada a públic.
  • Finalment, es procedirà a remetre per mitjans telemàtics còpia de l' escriptura al Registre de la Propietat corresponent, als efectes d' obtenir la seva inscripció.

El deutor ha de venir a la notaria a signar la seva moratòria hipotecària?

No. Com s'ha indicat en la pregunta precedent, el deutor de la moratòria hipotecària no ha d'acudir a la notaria a signar l'escriptura de novació, ja que en signar els documents amb el seu banc, ja ha delegat en aquesta entitat perquè sigui aquesta la que per si sola realitzi tots els tràmits.

Qui paga l'escriptura de la moratòria hipotecària i la seva inscripció en el Registre?

El cost l'assumeix l'entitat financera, de manera que el deutor no ha de pagar res.

Quant triga a inscriure's la moratòria hipotecària?

Dependrà de la celeritat de l' entitat a tramitar l' expedient, remetre' l a la notaria, etc., però perquè els interessats tinguin una idea aproximada, en l' actualitat, des que el deutor signa l' acceptació de la moratòria amb el seu banc, fins que aquesta s' inscriu en el Registre de la Propietat, concloent-se així el tràmit, solen transcórrer de mitjana sis mesos.

Quines són les incidències més habituals que impedeixen o dificulten la inscripció de la moratòria hipotecària en el Registre de la Propietat?

En la pràctica diària, es pot apreciar com la major part d' escriptures de moratòria s' inscriuen sense més dificultat en el Registre de la Propietat.

No obstant això, si és necessari apuntar alguna circumstància que en ocasions genera problemàtica, són aquells casos en què el deutor i el seu banc, prèviament, han formalitzat alguna classe de novació hipotecària (per alterar el tipus d'interès, el capital prestat, el termini de devolució, etc.) i aquesta s'ha formalitzat en un document privat sense inscriure's en el Registre de la Propietat. En aquests casos, en existir una discrepància entre el préstec hipotecari inscrit i el que realment es fa amb la moratòria, es produeix un problema de tracte successiu registral i el Registre de la Propietat rebutja la seva inscripció, cas en el qual caldrà inscriure aquesta novació prèvia, perquè sigui possible a posteriori inscriure també la moratòria que ara es formalitza.

Quins avantatges té per a les entitats financeres acollir-se a les moratòries hipotecàries?

L'avantatge principal que presenta per als bancs les moratòries hipotecàries és que en aquests casos, la llei que aprova la moratòria sol anar acompanyada de normes o criteris addicionals del supervisor bancari, en virtut de les quals, se'ls permet no computar aquestes operacions com a crèdits en mora, de manera que no és necessari que realitzin dotacions per cobrir eventuals pèrdues d'aquestes operacions creditícies, amb la qual cosa, això també és molt beneficiós per als bancs, ja que les operacions emparades en aquest paraigua (el de les moratòries) no consumeixen capital, no minoren els resultats de l'exercici (doncs com es comenta no és necessari dotar-les de la mateixa manera que si fossin un crèdit ordinari impagat) i així mateix no és necessari activar tot el mecanisme jurídic / judicial d'execució hipotecària davant l'impagament.

Així mateix, és clar, l'espera que es concedeix (recordem que durant 6-12 mesos el deutor no pagarà el seu préstec), permet al deutor refer-se de l'impacte patit per aquesta situació extraordinària, de manera que superada la mateixa i recuperats els seus ingressos, aquest pot continuar pagant el seu préstec, amb la qual cosa el banc recupera el seu capital, que en definitiva és el que desitja.

Què ha de fer el client bancari si té dubtes amb l'estat de tramitació de la seva moratòria bancària?

En cas de dubtes, el client s' ha d' adreçar a la seva entitat financera, que és la que li facilitarà tota la informació necessària sobre l' estat del tràmit del seu expedient, i no així a l' oficina notarial.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita