Lliurament de llegat - Notaria Jesús Benavides
Successions i donacions

Lliurament o presa possessió de llegat

Pas 1

Què és l'entrega o presa de possessió d'un llegat?

És el document notarial mitjançant el qual es formalitza el lliurament d' un bé o dret concret que forma part d' una herència a una persona determinada. Aquesta persona rep el nom de legatari i, a partir d' aquell moment, el legatari, en acceptar el llegat, consolida la seva adquisició i ja pot fer ús i gaudi del bé que li ha estat formalment lliurat per part de l' hereu del difunt, integrant-se així de ple dret en el seu patrimoni privatiu.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a formalitzar un lliurament o presa de possessió de llegat?

Pas 3

Quant costa la formalitzar l'entrega o presa de possessió d'un llegat davant notari?

Veure pressupost orientatiu - Bé immobleVeure pressupost orientatiu - Diners, vehicle o un altre

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix un llegat?

Un llegat consisteix en una atribució particular realitzada a favor d'una persona concreta, de manera que el causant determina que, més enllà dels qui siguin els seus hereus, un bé en concret del seu patrimoni sigui assignat a una persona específica, com, per exemple, quan un testador llegeix un vehicle en concret (dels molts que pogués tenir) un nebot seu que li té molta estima.

Així doncs, en definitiva, aquesta institució pot resultar interessant per al testador quan, a banda de qui vulgui designar com a hereu del seu patrimoni, desitgi transmetre un bé concret de la seva propietat a una persona específica que no sigui la seva hereva universal.

Com es pot atorgar un llegat?

Des d' un punt de vista formal, tal com estableix el Codi Civil de Catalunya, perquè es pugui ordenar un llegat, cal que això es faci mitjançant un testament, un codicil o memòria testamentària. Així doncs, només seran vàlids els llegats de cosa certa que es verifiquin a través d' algun d' aquests instruments.

Qui pot ser designat com a legatari?

En relació amb qui pot ser designat com a legatari, cal indicar que ho pot ser qualsevol persona física viva, així com els concebuts (és a dir, fetus en període de gestació) o fins i tot a favor de persones no concebudes (com, per exemple, a favor de nets, en cas que els fills del testador encara no en tinguin, però pugui preveure que això succeeixi).

Pel que fa a la designació de la persona beneficiada pel llegat (que es denomina legatari, com hem comentat), cal saber també que el normal és designar-la i identificar-la indubitadament (és a dir, especificar, per exemple, en el testament del causant, el nom i cognoms del legatari). No obstant això, la llei també permet que el causant encarregui una altra persona (que pot ser el gravat pel llegat o un tercer) l'elecció del legatari, entre un grup de persones que aquell designi, de manera que, per exemple, el testador pot disposar que el seu hereu llegeixi un quadre de la seva col·lecció a algun dels seus nebots, a la seva elecció, corresponent llavors a l'hereu (que en aquest cas és la persona gravada pel llegat) la facultat de triar a quin nebot en concret se li assigna aquesta obra pictòrica.

Dit això, també és important ressaltar que el llegat es pot ordenar a favor d'una sola persona o també a favor de diversos legataris (com, per exemple, llençar una casa del poble a diversos nebots), cas en el qual, si no s'especifica la part que correspon a cadascun d'ells, s'entén que el llegat es distribueix a parts iguals.

Finalment, indicar en aquest aspecte que, així mateix, la persona que disposa el llegat pot ordenar substitucions vulgars per al legatari, de manera que, si aquest no pogués o no volgués acceptar el llegat, el substitut ocuparà el seu lloc.

Què és un prelegat?

Un prellegat és aquella circumstància que concorre quan el causant ha designat, alhora, una persona concreta, com el seu hereu i, així mateix, com a legatari de cosa concreta.

Encara que a priori pugui semblar un absurd aquesta dualitat de designacions, aquesta pot ser útil pel que fa a la persona designada, ja que aquesta dualitat li permet acceptar o repudiar tant l'herència com el llegat de forma independent, la qual cosa en determinats supòsits pot ser interessant si el beneficiari només vol acceptar el llegat (imaginem, per exemple, un bé de gran valor) i no l'herència (formada per béns complexos de gestionar), o viceversa.

Què és i qui són les persones gravades pel llegat?

La persona gravada pel llegat és aquell al qual li correspon la responsabilitat i la càrrega d' assegurar que aquest llegat es compleix i, per tant, es lliura al legatari el bé o prestació particular que el causant ha disposat.

Normalment, la persona gravada pel llegat serà l' hereu o cohereus nomenats pel causant, si no s' hagués disposat res al respecte. No obstant això, la llei permet al causant designar una persona concreta com a gravada pel llegat de manera que, per exemple, si hi hagués diversos cohereus, només es nomeni un d' ells com a gravat pel llegat, de manera que només se li atribueix a aquest la responsabilitat i tasca de lliurar el llegat a la persona beneficiada. 

Així mateix, cal precisar que, com a persona gravada pel llegat, no només es pot considerar els hereus, sinó que la llei permet que ho sigui qualsevol altra persona que obtingui un benefici patrimonial de l' herència.

Veure més preguntes freqüents

Quina classe de béns poden ser objecte del llegat?

Poden ser objecte de llegat qualsevol bé o dret respecte del qual el legatari (que és el destinatari beneficiat pel llegat) pugui obtenir un benefici patrimonial i que no sigui contrari a la llei, de manera que, per exemple, podem parlar tant de béns immobles (com un habitatge), com de béns mobles (com un quadre), o de qualsevol classe de drets (com, per exemple, l'abonament a un club de futbol per poder assistir als seus partits com a espectador). 

 • Dit això, és menester indicar que l'objecte del llegat ha de ser determinat, és a dir, concretat de forma adequada per a la seva correcta identificació o, si s'escau, s'ha de poder determinar en el moment en què s'hagi de complir el llegat, mitjançant fets o circumstàncies que resultin de la pròpia disposició (és a dir, que per exemple, es pot llegir un objecte concret, com un vehicle amb una matrícula que permet la seva identificació específica en qualsevol moment o, si s' escau, es pot llegir un conjunt de béns que ara, en el present, són indeterminats, però que en un futur es podran concretar en base a unes regles predisposades, com per exemple la collita de dues anualitats d' una finca agrícola, la qual no es pot conèixer ara mateix, però si quan arribi aquest període, la qual, lògicament variarà depenent de les circumstàncies climàtiques que hagin esdevingut en aquests exercicis).
 • Així mateix, el llegat pot tenir per objecte una cosa futura (com, per exemple, un pis d'una promoció d'habitatges que es troba en fase de disseny).

Addicionalment, pel que fa a les tipologies de llegat, el lector ha de conèixer que la llei permet fer llegats tant d' eficàcia real com d' eficàcia obligacional:

 • En cas que es tracti d'un llegat d'eficàcia real, quan el mateix versa sobre béns o drets reals o de crèdit determinats (com un habitatge, un vehicle, etc.).
 • Per contra, si es tracta d'un llegat d'eficàcia obligacional, aquest implica que la persona gravada pel llegat ha de realitzar una prestació determinada de lliurar, fer o no fer a favor del legatari (com, per exemple, abonar-li una quantitat mensual de diners mentre visqui el legatari).

Finalment, vull indicar que la llei permet també subjectar o condicionar el llegat a una condició o termini, que pot ser tant suspensiu com resolutori.

 • Així doncs, per exemple, un advocat pot llegir el seu despatx d'advocats al seu fill amb la condició que aquest adquireixi la condició d'advocat (estaríem aquí davant d'una condició suspensiva) o, en el seu cas, llepar el seu despatx d'advocats al seu fill quan aquest compleixi els 40 anys (es tractaria d'un termini suspensiu).
 • Per contra, aquest advocat pot llegir al seu fill el seu despatx d'advocats amb la condició que no abandoni la professió, de manera que, si aquest deixa de ser advocat, perd els drets sobre el despatx (condició resolutòria) o, si s'escau, que llegeixi el bufet al seu fill per un termini de 10 anys, després de la qual cosa aquest es deferirà a un tercer (termini resolutori).

Quan es produeix la crida per acceptar o rebutjar el llegat?

La crida per acceptar o rebutjar el llegat per part del legatari, que jurídicament es denomina delació, es produeix, lògicament, en el moment que mor el causant, de manera que, un cop ha mort la persona que ha disposat aquest llegat, la persona beneficiada pel mateix (el legatari), adquireix la facultat d'acceptar-lo, per fer-lo seu i integrar-lo en el seu patrimoni o, pel comptari, rebutjar-lo.

 • No obstant això, en cas que el llegat s' hagi subjectat a una condició suspensiva, la delació no es produeix fins que aquesta es compleixi. Així mateix, si el legatari s' ha ordenat a favor d' una persona no nascuda, la delació es produeix quan aquest naixement es verifiqui i, finalment, si el llegat versa sobre una cosa futura, la delació no es produeix fins que aquesta cosa futura esdevé una realitat present.

Dit això, cal indicar que una vegada es produeix aquesta delació, la qual cosa succeeix, com s' ha indicat, a la mort del causant, el legatari adquireix ja el ple dret de propietat de la cosa objecte del llegat, si es tracta d' un llegat amb eficàcia real o, si s' escau, la condició de creditor de la persona gravada amb el llegat, si es tracta d' un llegat d' eficàcia obligacional. 

Així doncs, com s'indica, en morir el causant, el legatari adquireix el bé llegat (o, si s'escau, el dret a reclamar la prestació a la persona gravada pel llegat) sense necessitat d'acceptar o repudiar aquest llegat. 

No obstant això, per poder consolidar la seva adquisició i, si s'escau, poder prendre possessió del bé i fer-ne ús i gaudi, caldrà que el legatari accepti formalment el llegat (o, si s'escau, ho repudiï, si no ho vol) i que posteriorment es produeixi el lliurament formal d'aquest llegat, la qual es vehicularà a través de l'escriptura que està sent objecte de desenvolupament en aquestes preguntes i respostes.

Com a particularitat cal puntualitzar que, malgrat el que s' indica anteriorment, si el causant, en les seves disposicions mortis causa, ha establert que el legatari pot prendre possessió del bé llegat per si mateix, sense necessitat de lliurament de l' hereu o de tercera persona, això serà possible, i és el supòsit que porta raó a l' escriptura de presa de possessió de llegat.

Com es produeix l'entrega i presa de possessió del llegat?

Un cop el legatari ha acceptat el llegat, el procedent és que la persona gravada pel llegat (com s'ha comentat, normalment els hereus) compleixi amb el mateix, és a dir, que procedeixi al lliurament formal del llegat atorgant l'escriptura de lliurament de llegat (o en el seu cas al compliment de l'obligació), en la qual es deixarà constància solemne del lliurament de la possessió d'aquest bé que ha estat llegat pel causant a favor del legatari. 

Com s' ha indicat, en cas que el causant hagués disposat que el legatari pot prendre possessió per si mateix del bé llegat, es podrà procedir directament a això sense necessitat de lliurament per part de l' hereu o de tercera persona gravada.

Pel que fa a l' extensió del llegat, és a dir, a quins aspectes concrets abasta, és menester indicar que la llei determina que aquest inclou:

 • Els fruits i interessos de la cosa llegada des de la mort del causant.
 • Si es tracta d' una finca, també inclou totes les seves construccions.
 • Si es tractés d' un immoble, el llegat també inclou la roba, mobiliari i estris de parament d' aquesta.

És possible prendre la possessió del llegat pel mateix legatari?

Efectivament, si el causant hagués disposat en el títol successori (ex. En el testament així ho hagués previst) que el legatari pot prendre possessió del llegat per si mateix, això serà possible sense necessitat que l' hereu o persona gravada li faci lliurament del llegat, de manera que el beneficiari, acudint ell sol a l' oficina notarial a atorgar l' escriptura de presa de possessió de llegat, ja es convertirà en el nou propietari del bé llegat.

Què succeeix si la persona gravada amb el llegat no el compleix?

Si la persona gravada pel llegat no compleix amb el mateix, de manera que no fa lliurament del bé objecte del llegat o compliment de la prestació fixada, la llei, per regla general, no permet al legatari prendre per si mateix la possessió del llegat, de manera que, en tal cas, lògicament el legatari tindrà acció contra aquell, és a dir, que podrà reclamar judicialment el seu compliment.

<ejemplo>No obstante, como excepciones, el legatario podrá tomar por sí solo la posesión del legado si el causante lo hubiere autorizado, si se tratare de un prelegado o de un legado de usufructo universal.<ejemplo>

Així mateix, és menester tenir en compte que, en aquests supòsits litigiosos, si es tracta d' un bé immoble amb accés al Registre de la Propietat, serà possible anotar preventivament l' existència d' aquest contenciós judicial i, en cas que això no sigui possible, la llei també permet la possibilitat de demanar una caució per garantir que la persona gravada amb el llegat no el perjudica.

Quina classe de llegats existeixen?

Com s'ha indicat, pot ser objecte de llegat qualsevol bé, dret o prestació que tingui un contingut patrimonial (és a dir, que pugui ser avaluat econòmicament) i que no sigui contrari a la llei.

No obstant això, i més enllà d' aquesta definició tan àmplia del legislador, la llei successòria catalana conté una sèrie de particularitats en les quals es detalla i regula de forma concreta certes modalitats específiques de llegat, les quals es tractarà de detallar a continuació:

 • El llegat pot consistir en una cosa aliena (per exemple, donar un cotxe a un nebot, quan el causant no té cotxe). En aquest cas, la persona gravada pel llegat (normalment l'hereu) haurà d'adquirir la cosa d'un tercer (per exemple, comprant un cotxe en un concessionari) i entregar-se-la al legatari.
 • És possible així mateix que el llegat es refereixi a una cosa alternativa, de manera que el causant deixa en mans de la persona gravada (o d'un tercer) la facultat de triar el bé concret que es llegeixi al legatari (imaginem per exemple un subjecte que posseeix una àmplia col·lecció de quadres i vol llegir un d'ells a la seva cuidadora, però deixant l'elecció concreta a mans del seu hereu).
 • També pot succeir que el llegat consisteixi en una cosa genèrica, fins i tot en el cas en què en l' herència no existeixin coses del gènere que es tractin. En aquest cas, correspondrà a la persona gravada pel llegat l'obtenció d'aquesta cosa genèrica i el seu lliurament al legatari (imaginem per exemple que el causant llegeixi al legatari 100 grams d'or).
 • El llegat també pot referir-se a diners o a actius financers. En aquest cas, si el llegat es refereix a tots els diners que el causant tenia en morir, s' entén que inclou tant els diners en efectiu com els dipòsits a la vista o a termini en entitats financeres, regint la mateixa regla si el llegat es refereix als dipòsits d' una entitat financera concreta.
 • En cas que el bé llegat estigués gravat amb un dret real d'hipoteca o, si s'escau, hagués estat emprenyat, correspondrà a l'hereu el pagament del deute garantit, havent-se de tenir en compte que si fos el legatari el que pagués aquest deute (davant la falta de pagament de l'hereu), el legatari quedarà subrogat en la posició del creditor per reclamar aquest deute a l'hereu. Per contra, si la cosa llegada estigués gravada amb un dret real limitat (com per exemple un dret d'usdefruit), el legatari no podrà demanar a la persona gravada pel llegat l'extinció d'aquest dret.
 • Així mateix, el llegat pot referir-se a una universalitat, com per exemple una empresa, cas en el qual s' entén que el llegat d' aquesta totalitat de béns és una cosa única que s' estén a tot allò que formava part de la unitat en morir el causant.
 • En cas que el llegat es refereixi a aliments o pensions periòdiques, aquest comprendrà tot el necessari per al manteniment, l' habitatge, el vestit, l' assistència mèdica i l' educació de l' afavorit, de manera que la persona gravada haurà d' abonar al legatari una quantitat de diners suficients per abordar totes aquestes despeses.
 • És possible així mateix llegir un crèdit, de manera que es transmet al legatari la posició que el causant ostenta com a creditor enfront d' un tercer, i que li dóna dret a cobrar una determinada quantitat de diners deguda o, fins i tot, també és possible lligar un alliberament de deute a favor del deutor, de manera que, en morir el causant, el deute queda extingit.
 • En el cas que es llegeixen accions o participacions socials d'una empresa, la particularitat per tenir en compte és que, en aquest cas, els drets polítics derivats d'aquestes accions o participacions es poden exercir des de la delació (és a dir, des de la mort del causant) per part del legatari, encara que la possessió no hagi estat lliurada encara per l'hereu.
 • També és possible que el causant ordeni un llegat d' usdefruit universal, cas en el qual concedeix al legatari la facultat de l' ús i gaudi de tots els béns de l' herència fins a la seva mort.

El llegat es pot veure perjudicat per alguna altra classe de dret de terceres persones?

En primer lloc, cal indicar que el llegat es pot veure revocat pel mateix causant si, si s'escau, procedeix a l'alienació, per títol onerós o gratuït (és a dir, per exemple, mitjançant una compravenda o una donació) o, si s'escau, també es pot arribar a extingir si el bé es perd o la prestació establerta esdevé impossible (com succeiria per exemple si es llegeix un quadre i aquest es destrueix en el incendi de l' habitatge en el qual es trobava emmagatzemat).

Més enllà d' aquests supòsits inicials, la llei estableix una sèrie de situacions en què hi ha drets de terceres persones que tenen caràcter preferent al del llegat i que, per tant, determinen la reducció o supressió del llegat. Així doncs, això pot succeir:

 • Quan el valor del llegat excedeix de l' import que obté de l' herència la persona gravada pel llegat, estaríem davant d' un anomenat llegat excessiu, cas en el qual té dret a reduir-lo o suprimir-lo.
 • Així mateix, i llevat que el causant ho hagi prohibit, l' hereu té dret a reduir els llegats per assegurar-se per a si mateix un quart de l' actiu hereditari, la qual cosa, tècnicament, es denomina quarta falcídia o quota hereditària mínima, de manera que si el bé llegat té un gran valor econòmic en relació als restants béns de l' herència, fins a tal punt que l' hereu adquireix un percentatge ínfim del valor total del patrimoni del causant, aquest té dret a minorar el o els llegats existents, per assegurar-se la percepció de, almenys, el 25% del valor de l' herència.

Quina classe de manifestacions es realitzaran en l'escriptura d'entrega de llegat?

En l' escriptura de lliurament de llegat, si no s' ha produït abans l' acceptació per part del legatari, aquest acceptarà el llegat del bé o la prestació establerta per, tot seguit, rebre el lliurament de l' esmentat bé o prestació per part de la persona gravada pel llegat, consolidant així la seva adquisició i podent, des d' aquell moment, fer ús i gaudi del bé o a la possibilitat de reclamar el compliment de la prestació obligacional en què consistís el llegat.

Qui ha de pagar els costos derivats del lliurament o presa de possessió del llegat?

De conformitat amb el que disposa el Codi Civil de Catalunya, les despeses derivades del compliment del llegat correspondran a la persona gravada, mentre que les de formalització del lliurament, al legatari.

Així doncs, per exemple, si el llegat consisteix en un valuós quadre i aquest s' ha de traslladar des de casa de l' hereu a la residència del legatari, el cost de l' esmentat transport l' haurà d' assumir l' hereu, mentre que, si per exemple es tracta d' un habitatge, el cost de l' escriptura de lliurament de llegat i la seva inscripció en el Registre de la Propietat l' haurà d' afrontar el legatari beneficiat.

Quins impostos haurà de pagar el legatari en acceptar el llegat?

L' adquisició d' un bé mitjançant un llegat es troba subjecta a l' Impost de Successions, tal com estableix la llei reguladora d' aquest impost, de manera que el legatari, en acceptar el llegat i fer-se-li lliurament, haurà d' afrontar el cost fiscal derivat d' això.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita