Acta de manifestacions - Notaria Jesús Benavides
Actes

Acta de manifestacions

Pas 1

Què és una acta de manifestacions?

És el document notarial en què es recullen les declaracions d' una persona, deixant constància per escrit de tot el que aquesta persona manifesta en presència del notari.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a atorgar una acta de manifestacions?

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de manifestacions davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de manifestacions?

Una acta de manifestacions és un document notarial, en el qual, un notari recollirà totes les manifestacions i declaracions que la persona requeria realitzi davant la seva persona, deixant constància per escrit de tot el que aquesta persona digui o exposi.

Mitjançant aquest instrument, qualsevol persona podrà deixar constància fefaent d' un determinat fet o circumstància, que pertoca a la seva persona o que cal acreditar davant d' una administració, als efectes d' obtenir un document públic en el qual així es reflecteixi.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, suele ser muy habitual que, para que se conceda la autorización administrativa correspondiente a un extranjero no comunitario para estudiar en España, las autoridades de extranjería exijan que una persona residente en España se responsabilice del sustento económico y de la vivienda de este estudiante extranjero. <ejemplo>

<ejemplo>A tal efecto, mediante un acta de manifestaciones, un familiar de esta persona extranjera puede acudir a un Notario y manifestar que él se encargará de dar habitación y sustento económico a este estudiante, con lo cual, se conseguirá acreditar este requisito ante la autoridad competente, a los efectos de obtener la autorización necesaria para el viaje y estancia de dicho estudiante extranjero.<ejemplo>

Per a què serveix una acta de manifestacions?

A la pràctica, són molts els supòsits en què els interessats recorren a l' instrument de les actes de manifestacions, d' entre els quals, a la pràctica, cal destacar els següents:

  • Persones incurses en processos de Dret d'estrangeria, per als quals cal acreditar un determinat fet o circumstància (com per exemple quan una persona manifesta que es farà responsable del manteniment d'un altre estranger durant la seva estada a Espanya, o quan dues persones estrangeres manifesten que eren parella al seu país d'origen, etc.).
  • Persones que es troben en alguna classe de conflicte o litigi (com per exemple fills i pares amb relacions conflictives, deutes existents entre particulars, etc.) en els quals alguna d'elles desitja deixar constància de determinades expressions o manifestacions que ell o terceres persones hagin pogut mantenir.
  • En l' àmbit mercantil, també són molt habituals les anomenades actes de manifestacions de titularitat real, en les quals un representant d' una empresa manifesta davant un notari la identitat de la persona o persones que ostenten el control real i efectiu de la propietat de l' esmentada companyia, això és, més del 25 per cent del seu capital social.

Quina utilitat té el recurs a l'acta de manifestacions?

La gran utilitat de les actes de manifestacions és el fet que totes aquelles declaracions i manifestacions que es realitzen, queden reflectides en un document públic autoritzat per un notari, això és, un funcionari públic, independent i imparcial, investit de la fe pública notarial, amb la qual cosa, això farà prova de la identitat i contingut d' aquestes manifestacions, sense que cap tercer pugui posar en dubte que això va ser així.

Així doncs, mitjançant això, qualsevol interessat aconseguirà dos grans efectes:

En primer lloc, acreditar davant qualsevol persona que aquestes declaracions o manifestacions han estat realitzades per la persona que s' indica en el document, ja que el notari, quan autoritzi l' acta, identificarà la persona que compareix i les realitza i així ho reflectirà en el document, de manera que quedarà constància fefaent i indubitada que aquesta persona va realitzar aquestes declaracions.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si para un determinado proceso judicial es necesario acreditar que el Sr. Juan tuvo conocimiento de unos determinados hechos, mediante un acta notarial se conseguirá acreditar que efectivamente el Sr. Juan realizó tales manifestaciones.<ejemplo>

<ejemplo>Por el contrario, si el Sr. Juan se limita a realizar estas declaraciones o manifestaciones y plasmarlas en un documento privado, cualquier otra parte siempre podrá alegar que dicho documento es falso y que no ha sido elaborado por el Sr. Juan, mientras que con el acta de manifestaciones, como es un Notario el que certifica que el Sr. Juan ha realizado estas declaraciones, nadie dudará que ello es así.<ejemplo>

I així mateix, com a segon efecte molt important a tenir en compte, cal destacar que l' acta de manifestacions permetrà fer prova del moment en què s' han realitzat les mateixes, ja que en el document públic constarà la data en què es realitzen les esmentes manifestacions, de manera que, en cas de ser necessari, es podrà acreditar que en una determinada data una persona concreta tenia coneixement d' uns determinats fets.

<ejemplo>Así pues, si es necesario acreditar que la Sra. María era conocedora en enero de 2021 de un determinado hecho o circunstancia, si el día 30 de enero de 2021 acude a una Notaría y otorga un acta de manifestaciones en la que exponga dicho hecho o circunstancia, frente a cualquier persona, quedará acreditado que en esa fecha era conocedora de aquella situación que relate y quede reflejada en el acta de manifestaciones.<ejemplo>

<ejemplo>Por el contrario, si recoge esos hechos en un documento privado, como se ha indicado, cualquier parte contraria siempre podrá alegar que dicho documento es directamente falso o, en su caso, que la fecha del mismo no es la que realmente se indica en él.<ejemplo>

Quins aspectes cal tenir en compte en les actes de manifestacions?

De conformitat amb la normativa aplicable a les actes de manifestacions, en primer lloc, cal indicar que, des d'un punt de vista tècnic, aquestes reben la denominació d'"actes de referència", en les quals el notari haurà de recollir les declaracions del requirent "de la manera més apropiada" i "usant les mateixes paraules, quan fos possible".

Així mateix, cal tenir present que, si s' escau, el notari que autoritzi l' acta haurà d' advertir el requirent de les conseqüències jurídiques de les seves manifestacions, en cas que això fos necessari.

<ejemplo>Así pues, si en un acta de responsabilidad económica para la autorización de residencia de un extranjero, el requirente manifiesta que asumirá los gastos de alojamiento y manutención de la persona que pretende desplazarse temporalmente a España, el Notario advertirá al requirente de las consecuencias legales y económicas para su persona en caso de no atender dichas obligaciones.<ejemplo>

Quan no és possible recórrer a l'acta de manifestacions?

A grans trets, en una acta de manifestacions, la persona requerida podrà declarar o manifestar el que consideri oportú, sense cap limitació de matèria o temàtica.

No obstant aquesta afirmació general, els interessats en aquesta classe de documents han de saber que existeixen una sèrie de supòsits en els quals no serà possible recórrer a aquest instrument, els quals són:

En primer lloc, en el cas que la manifestació que es contingui o constitueixi un acte propi d' una escriptura o un negoci jurídic de naturalesa contractual, doncs en tal cas, l' instrument adequat per reflectir-lo serà l' escriptura pública i no l' acta notarial.

<ejemplo>Así pues, si una persona acude a una Notaría y desea otorgar un acta de manifestaciones en la que afirme que quiere designar como heredero a su hijo o donarle un inmueble, no será posible otorgar este documento, sino que la vía adecuada será otorgar un testamento notarial o una escritura de donación, respectivamente.<ejemplo>

Així mateix, en el cas que les manifestacions o declaracions que realitzi el requirent siguin constitutives d' un il·lícit penal, tampoc serà possible atorgar l' acta notarial de manifestacions que es pretengués, doncs en tal cas, la via adequada per vehicular la posada en coneixement d' aquests fets serà la denúncia o querella davant les autoritats policials o judicials competents.

Finalment, també cal tenir en compte que, en cas que el requirent recorri a expressions o manifestacions clarament vexatòries, irrespectuoses o inadequades en relació a terceres persones, el notari requerit podrà, o bé tractar de modular-les o, si s' escau, denegar el requeriment per ser contrari a la moral o l' ordre públic.

Veure més preguntes freqüents

El Notari pot formular preguntes a la persona?

Com s' ha indicat en les preguntes precedents, en l' acta de manifestacions, el notari es limitarà a recollir el testimoni, expressions o manifestacions que realitzi la persona requerint, sense que sigui possible que el notari realitzi preguntes al requeridor perquè aquest expliqui amb més detall els fets narrats, ja que en aquest cas, la funció del notari és la d' adoptar un paper merament passiu consistent a recollir aquestes manifestacions, sense influir-hi ni poder intervenir activament de cap manera.

L'acta de manifestacions pot ser atorgada per més d'un requirent?

Per suposat, no hi ha cap impediment en què siguin dues o més les persones requirents en l' acta de manifestacions, de manera que hi acudeixin dues, tres o les persones que sigui necessari a l' oficina notarial, als efectes de recollir les seves manifestacions en el document.

En aquest cas, és clar, el notari recollirà les manifestacions indicant a la persona concreta que correspon cadascuna d' elles, per poder identificar-les i individualitzar-les adequadament.

L'acta de manifestacions fa prova de la veracitat de les declaracions que conté?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta només pot ser negativa, ja que com és lògic, el fet d' atorgar una acta de manifestacions en la qual es recullin unes determinades declaracions o expressions, de cap manera fa prova de la veracitat de les mateixes, sinó que això només implica acreditar de forma fefaent que aquesta persona ha afirmat aquesta declaració concreta en una data específica.

Per tant, com és lògic, si la persona requerida desitja acreditar, davant d' una tercera persona o davant la instància que correspongui, la veracitat de les manifestacions o declaracions contingudes en l' acta, haurà de recórrer a qualsevol mitjà de prova admès en Dret per aconseguir aquesta finalitat.

<ejemplo>Así pues, si la Sra. Anna acude a una Notaría y otorga un acta de manifestaciones en la que afirma que la Sra. Cristina le debe 10.000€, sólo con este documento no quedará acreditada la realidad de esta deuda, sino que la Sra. Anna deberá demostrar que ello es cierto a través de los medios de prueba de que disponga, como por ejemplo un contrato firmado entre las partes, emails en los que conste el reconocimiento de dicha deuda, etc.<ejemplo>

És possible atorgar una acta de manifestacions de la conversa telefònica entre dues o més persones?

De conformitat amb la normativa reguladora de les actes notarials (en concret, l'article 198 del Reglament Notarial), no és possible recollir en una acta de manifestacions converses telefòniques, ja que això es troba expressament prohibit per la norma indicada, amb la qual cosa, cap particular podrà dirigir un requeriment a un notari per realitzar una acta de manifestacions que veure's sobre una conversa telefònica.

És possible atorgar una acta "mixta"?

Per suposat, els interessats també han de saber que, si s' escau, depenent de les circumstàncies concretes del cas, també és possible atorgar el que es pot denominar com a acta mixta, és a dir, una acta que reculli unes manifestacions d' una persona, però també elements propis d' una altra modalitat d' actes, com per exemple:

  • El dipòsit d' algun bé moble, com per exemple un pendrive que contingui informació confidencial que afecti el requirent.
  • O la protocol·lització de documents rellevants que guardin relació amb les manifestacions recollides a l'acta.

Com s'atorga una acta de manifestacions?

Atorgar una acta de manifestacions és un acte molt senzill. L' interessat ha de contactar amb l' oficina notarial i concertar una cita per al seu requeriment. 

Arribat el dia i hora pactats, l' interessat acudirà a l' oficina notarial amb el seu DNI, i compareixerà davant el senyor Notari, el qual l' identificarà degudament mitjançant el seu document d' identitat.

Realitzat aquest tràmit, el requirent podrà manifestar el que consideri oportú davant el notari, el qual prendrà nota de tot el que digui la persona compareixent, després de la qual cosa, recollirà totes aquestes manifestacions i expressions en l' esborrany de l' acta de manifestacions.

Finalment, el notari facilitarà al client l' esborrany de l' acta de manifestacions en la qual s' ha recollit tota la seva declaració, perquè aquest la pugui revisar i verificar que la seva voluntat i declaració s' ha recollit correctament. En cas de ser tot correcte, tant el requirent com el senyor Notari signaran l' acta de manifestacions, després de la qual cosa l' acte quedarà conclòs.

Després d' això, el notari confeccionarà una còpia autèntica per al client, als efectes que aquest pugui portar-se ja una còpia del seu document en la qual es reflecteixen totes les manifestacions realitzades, als efectes que aquest pugui fer l' ús que correspongui de l' esmentat document.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita