Pas 1

Què és una acta de notificació?

És el document notarial que té per finalitat donar a conèixer a una altra persona una informació o decisió determinada, deixant així constància d' aquesta comunicació de forma fefaent mitjançant la intervenció del notari en la mateixa.

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de notificació davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de notificació?

Com s' ha indicat en la definició d' aquesta classe d' intervenció notarial, les actes de notificació són un instrument que permet requerir un notari perquè aquest acudeixi a un determinat lloc, als efectes de fer lliurament a una persona concreta, d' un document que conté informació o decisions rellevants per a aquest requirent, tot això als efectes d' aconseguir que aquesta informació o decisió arribi a mans del destinatari, així com de deixar constància que aquesta persona ha rebut aquest document i és coneixedora de la informació o decisió que se li ha traslladat.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si Juan, en el pasado, otorgó un poder a favor de su amiga Cristina, para que ésta, en su nombre y representación, pudiera realizar gestiones en su nombre, si ahora, por el motivo que sea, ha perdido la confianza en Cristina, y desea revocar dicho poder, además de proceder a la revocación del mismo, para asegurar que Cristina es conocedora de dicha situación y dejar constancia fehaciente de que el poder dado en el pasado ha quedado sin efecto, Juan puede optar por recurrir al instrumento del acta de requerimiento, a los efectos de que un Notario acuda al domicilio de Cristina y le entregue una copia de la escritura de revocación del poder, consiguiendo así dejar constancia fehaciente de que Cristina es conocedora de dicha revocación.<ejemplo>

<ejemplo>Con ello, Juan se asegurará de que, si Cristina hace uso del poder a posteriori, podrá demostrar que Cristina utilizó el poder a sabiendas de que el mismo estaba revocado, con lo cual, dicho acto podrá ser fácilmente dejado sin efecto.<ejemplo>

Des d'un punt de vista jurídic, les actes de notificació són, de conformitat amb l'article 202 del Reglament Notarial, l'instrument que té per objecte "transmetre a una persona una informació o una decisió del que sol·licita la intervenció notarial".

Les actes de notificació poden contenir també un requeriment?

Efectivament, des d'un punt de vista legal, les actes de notificació, en realitat, reben la denominació d'"actes de notificació i requeriment", ja que en les mateixes, a més de transmetre una informació o decisió, també és possible transmetre al destinatari un "requeriment", això és, sol·licitar a aquesta persona que realitzi (o en el seu cas deixi de realitzar) un determinat acte.

<ejemplo>Así pues, siguiendo el anterior ejemplo propuesto, en el acta de notificación a entregar a Cristina, se le puede requerir para que devuelva al poderdante la copia auténtica de su poder, a los efectos de asegurar que ya no puede hacer uso de la misma.<ejemplo>

Jurídicament, la possibilitat d'incloure requeriments en les actes de notificació es troba també prevista en l'article 202 del Reglament Notarial, en el qual s'estableix que, a més de contenir notificacions, aquest tipus d'actes pot tenir per objecte "intimar el requerit perquè adopti una determinada conducta".

Per a què serveix una acta de notificació i requeriment?

Com s' ha indicat, les actes de notificació i requeriment tenen per objecte traslladar una determinada decisió o informació a una persona destinatària, però tot això a través d' un notari públic, això és, un funcionari investit per la fe pública Notarial, el qual donarà fe que ha lliurat aquesta informació o decisió al destinatari assenyalat o, si s' escau, el requeriment que escaigui.

Amb això doncs, aconseguirem dos grans efectes:

 • En primer lloc, és clar, traslladar aquesta decisió o informació (o en el seu cas requeriment) a la persona destinatària, en cas que no en tingués coneixement.
 • I així mateix, com a aspecte fonamental, deixar constància que aquesta decisió, informació o requeriment, ha estat fefaentment conegut per la persona destinatària, de manera que, en el futur, ningú pugui dubtar que això és així.

Així doncs, seguint l'exemple anteriorment proposat, si Juan desitja revocar el poder concedit en el passat a Cristina, pot trucar-la per telèfon i comunicar-li que ha revocat aquest apoderament, demanant-li així mateix que no l'utilitzi més, però com qualsevol persona pot apreciar, aquest procedir ofereix escasses garanties, ja que no tindrem cap prova que hem traslladat aquesta informació a Cristina, amb la qual cosa, si posteriorment utilitza el poder, les dificultats per provar que aquest ha estat utilitzat de forma fraudulenta i, que per tant, l' acte realitzat ha de quedar sense efecte, seran molt més grans.

Per contra, si Juan recorre a l'acta de notificació i requeriment, en ser un Notari el que lliurarà còpia de la revocació a Cristina, aconseguirem deixar constància fefaent que aquesta coneix que aquest poder ja està revocat i que per tant ja no el pot utilitzar, de manera que, si ho fes, fàcilment podrem acreditar la improcedència de l'acte realitzat sota un mandat ja revocat, ja que un Notari ha donat fe que aquesta persona ja és coneixedora de la revocació del poder.

Quina utilitat té el recurs a l'acta de notificació?

A la pràctica, com es pot observar, la utilitat d' aquest instrument és molt variada i molt interessant, ja que pot ser aplicada a múltiples àmbits de la realitat social i econòmica, com per exemple:

 • Per notificar la revocació d' apoderaments.
 • Per a la reclamació extrajudicial de deutes previs a la interposició d' accions judicials.
 • Notificacions d' extincions contractuals, als efectes que parts contractants tinguin coneixement que la contrapart ha donat per extingida aquesta relació contractual.
 • Requeriments per a la cessació de conductes que puguin causar perjudicis a persones (com per exemple un veí incívic que genera sorolls i molèsties a la resta de propietaris de l'escala).
 • Requeriments per a la cessació de conductes que, en l'àmbit empresarial o dels negocis, puguin constituir infraccions en matèria de propietat intel·lectual, propietat industrial, o de competència deslleial (com per exemple una empresa que està comercialitzant un producte amb una marca ja registrada per una altra empresa de la competència, de manera que aquesta desitja notificar a l'altra el seu desig que cessi en aquest comportament o, altrament, interposarà accions judicials).
 • Notificar a socis minoritaris de societats de capital la convocatòria d' una junta de socis, als efectes d' acreditar que aquests han estat coneixedors de l' esmentada convocatòria i que, per tant, els acords que s' hi adoptin seran vàlids pel que fa als requisits de convocatòria i quorum d' assistència. 

Com es realitzarà el lliurament al destinatari de la notificació o el requeriment?

De conformitat amb el que estableix la normativa notarial, el lliurament de la notificació o el requeriment es podrà realitzar:

 • O bé mitjançant tramesa de cèdula, còpia o carta per correu certificat amb avís de rebut.
 • O bé mitjançant personació del notari en el domicili o lloc designat per a la notificació o el requeriment.

Així doncs, les parts, depenent de les circumstàncies i necessitats concretes, hauran de pactar una o altra modalitat, i procedir conforme a això.

Veure més preguntes freqüents

Què es reflectirà en l'acta quan el notari aconsegueixi lliurar la notificació o requeriment a la persona destinatària?

En cas que el notari es desplaci fins al lloc designat, i aconsegueixi trobar la persona destinatària, i aquesta accepti rebre la notificació o requeriment, el notari li farà lliurament del document o escrit que contingui la notificació o requeriment.

Després d' això, es deixarà constància del lliurament en una cèdula, la qual serà signada pel notari i el destinatari, i en la qual constarà:

 • El text literal que s' ha notificat o requerit.
 • El dret que té la persona requerida a contestar dins del termini que li concedeix la normativa (que s'exposarà en una pregunta posterior).

El notari pot lliurar la notificació o requeriment a una persona diferent?

En efecte, la normativa reguladora de les actes de notificació permet que, en cas que el notari es personi en el lloc designat i no s' hi troba la persona requerida, però si altra persona diferent, es pugui fer lliurament igualment de la notificació o requeriment, deixant constància en tot cas de la persona que ha recollit la notificació.

Així mateix, en cas que l' edifici on s' hagi de realitzar el lliurament tingui porter, la notificació o requeriment es podrà lliurar al mateix.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si Laura desea notificar a Tomás una reclamación para que éste le devuelva 2.000€ que le prestó en el pasado, si el Notario, al personarse en el domicilio de Tomás, este no se hallare en el domicilio, pero si la mujer de éste, llamada Estefanía, el Notario podrá entregar el requerimiento a Estefanía, aunque el destinatario final del mismo sea Tomás.<ejemplo>

En aquests casos, no obstant això, per salvaguardar la confidencialitat de la informació notificada o requerida, la cèdula haurà de lliurar-se pel notari en sobre tancat, en el qual es farà constar la identitat del notari i el domicili de la notaria, fent el notari l' advertiment que el receptor té l' obligació de fer lliurament d' aquest document al seu destinatari.

Què succeeix si el Notari troba el destinatari però aquest es nega a rebre la cèdula de notificació o requeriment?

En aquest cas, la situació no presenta major dificultat, ja que la norma aplicable per a aquests casos (article 203 del Reglament Notarial) determina que, en el supòsit que l'interessat o el seu representant es negués a recollir la cèdula o prestés resistència activa o passiva a la seva recepció, es farà constar així, i es tindrà per realitzada la notificació.

Per tant, si el notari troba la persona destinatària però aquesta no vol rebre el requeriment, aquest fet serà irrellevant, doncs a efectes, legals, la norma considera que en tal cas la informació, decisió o requeriment ha estat igualment notificat, amb la qual cosa, desplegarà els mateixos efectes que si efectivament hagués acceptat la recepció.

Què succeeix si el Notari no troba ni el destinatari ni cap altra persona al lloc designat?

En aquest cas, la normativa aplicable (article 202 del Reglament Notarial) determina que, en aquests supòsits, el notari haurà d'enviar la cèdula de notificació i requeriment per correu certificat amb justificant de recepció, o per qualsevol altre procediment que permeti deixar constància fefaent del lliurament.

Es pot realitzar el lliurament en un lloc diferent del designat?

Efectivament, no hi ha problema en què això sigui així, ja que la normativa aplicable així ho reconeix expressament, sempre que és clar, que el destinatari s' hi presti i sigui degudament identificat pel notari.

<ejemplo>Así pues, si el Notario conoce a la persona a notificar o requerir, y volviendo a su despacho notarial, tras no hallarla en su domicilio, la localiza por ejemplo en un restaurante, puede realizar la entrega de la cédula en dicho establecimiento sin problema alguno. <ejemplo>

Com identificarà el Notari a la persona requerida?

La identificació es realitzarà mitjançant l' exhibició, per part del destinatari, del seu Document d' Identitat, això és, el seu DNI o, si s' escau, per a persones estrangeres, mitjançant el seu Passaport o NIE.

La persona notificada o requerida té dret a contestar el notificat o requerit?

En efecte, la normativa notarial (article 204 del Reglament Notarial), preveu la forma en què, si s'escau, s'haurà de reflectir la resposta que la persona notificada o requerida desitja realitzar.

Així doncs, el requerit o notificat tindrà dret a contestar davant el notari i dins de la mateixa acta, però amb l' excepció que no podrà introduir en la seva contestació altres requeriments o notificacions, els quals, cas en el qual hauran de ser objecte d' acta separada.

Aquesta contestació s' haurà de fer d' una sola vegada, sota la signatura de la persona que contesta, i en el termini improrrogable dels dos dies hàbils següents al que s' hagi practicat la diligència de lliurament o la recepció de tramesa postal.

En aquest cas, els drets i despeses notarials de la contestació seran a càrrec del requirent, però si l' extensió sobrepassa el doble de la notificació o requeriment practicats, l' excés serà de càrrec de la persona que contesti.

Finalment, cal saber que, en cas que es produeixi aquesta resposta o contestació, en la còpia o còpies que s' expedeixin de l' acta, caldrà fer constar aquesta contestació.

Quina classe de notificacions o requeriments no es podran practicar?

De conformitat amb la normativa vigent, com és evident, no es podran realitzar requeriments o notificacions que siguin contraris a la llei, a la moral o l'ordre públic (per exemple, una notificació entre persones que estan cometent un il·lícit perquè es realitzi alguna classe d'acte o comportament contrari a l'ordenament jurídic).

Així mateix, l'article 206 del Reglament Notarial estableix que, excepte en els casos taxativament previstos per la llei, el notari no pot acceptar un requeriment dirigit a Autoritats Públiques, Judicials, Administratives i funcionaris (així doncs, per exemple, una persona que ha interposat una demanda en un Jutjat, no podrà sol·licitar a un Notari perquè requereixi al Jutge competent perquè resolgui el seu cas de forma ràpida).

El notari es pot desplaçar a qualsevol lloc a realitzar una acta de notificació i requeriment?

En relació a aquesta pregunta, els interessats han de saber que la competència notarial no s' estén a tot el territori nacional, sinó que aquesta es troba delimitada territorialment a la localitat en la qual el notari té ubicat el seu despatx notarial.

Per tant, un notari només pot acceptar un requeriment per realitzar una acta de notificació i requeriment en un lloc que es trobi dins de la localitat o municipi en el qual s' ubica el seu despatx notarial i en el qual per tant té competència.

Així doncs, els interessats a requerir a un Notari per a realitzar una acta de presència hauran de contactar amb un fedatari públic de la localitat en el qual es trobe el lloc en el qual és necessària la presència del Notari per a verificar la realitat o veritat que es necessite.

L'acta de notificació i requeriment fa prova de la veracitat de les informacions que es traslladen?

Per suposat, com s' ha indicat, el notari, en ser un funcionari públic investit de la fe pública notarial, donarà fe del contingut de l' acta de notificació i requeriment, de manera que, davant qualsevol persona, es reputaran com a cert el fet que el notari ha acudit a un determinat domicili i ha notificat un text a una persona concreta en una data certa.

No obstant això, com és lògic, això no donarà fe de la veracitat de la informació, notificació o requeriment que es traslladi, la qual cosa, si s' escau, s' haurà d' acreditar a través dels mitjans de prova vàlids i admesos en Dret, i davant la instància que correspongui.

Es pot realitzar una acta de remissió d'un document per correu?

En efecte, els interessats han de tenir en compte que, a més de les actes de notificació i requeriment que s'han exposat anteriorment, el Reglament Notarial (article 201 de l'esmentat cos normatiu) preveu una altra modalitat d'acta amb naturalesa similar, que rep la denominació d'"acta de remissió de documents per correu".

En aquesta modalitat, el requeriment consisteix que el notari aixecarà una acta per deixar constància fefaent que un determinat document ha estat enviat per correu, ja sigui ordinari, o per un procediment telemàtic, per telefax, o per qualsevol altre mitjà idoni.

En aquest cas, l'acta reflectirà el contingut literal del document, el mitjà utilitzat per al seu lliurament i, si s'escau, el justificant de la recepció (en el cas d'enviament per correu certificat amb justificant de recepció).

En aquest cas, aquesta modalitat cal saber que:

 • La remissió del document no confereix el dret al destinatari de contestar en la mateixa acta a cost del requirent.
 • El notari no pot acceptar requeriments d' aquesta tipologia quan el document es lliuri en un sobre tancat el contingut del qual no es pugui reproduir literalment en l' acta.

Com s'atorga una acta de notificació o requeriment?

Atorgar una acta de notificació i requeriment és un acte molt senzill. L' interessat ha de contactar amb l' oficina notarial i concertar el dia i hora que millor li convingui per acudir a l' oficina notarial.

Aquell dia, haurà d' acudir a l' oficina notarial amb el seu DNI i el document amb el text que contingui la informació o requeriment a notificar, després de la qual cosa, si aquest compleix amb tots els requisits legals, el notari acceptarà el requeriment.

Posteriorment, acceptat aquest requeriment, el notari es personarà en el lloc designat als efectes d' aconseguir el lliurament de la cèdula a la persona requerida, en els termes exposats en les preguntes precedents o, si s' escau, a l' enviament directe per correu certificat.

Finalment, a la vista del resultat esdevingut, el notari confeccionarà una còpia autèntica per al client, als efectes que aquest pugui portar-se ja una còpia del seu document en la qual es reflecteixen totes les actuacions realitzades perquè aquest pugui fer l' ús que correspongui de l' esmentat document.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita