Modificació d' estatuts socials | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Modificació d' estatuts socials

Pas 1

Què és una modificació d'estatuts socials?

És el document notarial mitjançant el qual es reflecteix l' acord de modificació d' algun dels elements que conformen els estatuts socials d' una companyia, adoptat per l' òrgan competent per a això, als efectes que aquesta decisió consti en una escriptura pública, requisit necessari perquè aquesta modificació pugui desplegar tots els seus efectes una vegada inscrita en el Registre Mercantil.

Pas 3

Quant costa signar una escriptura de modificacions estatutàries davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una escriptura de modificació d'estatuts socials?

Com ja s' ha explicat en analitzar l' escriptura de constitució de societats de capital, les societats mercantils són instruments jurídics que el nostre ordenament ha dissenyat per fomentar i facilitar les activitats econòmiques i comercials que creïn riquesa i ocupació per a la comunitat societat, tot això mitjançant la celebració un contracte pel qual dues o més persones s' obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre si els guanys, creant així ens amb personalitat jurídica pròpia i amb un patrimoni separat del dels seus socis amb què finançar la seva activitat social i amb el qual puguin respondre dels deutes i passius socials que contreguin.

El fet és que en un món tan globalitzat com l' actual, amb una economia en contínua transformació, les societats de capital que operen en els diferents mercats, de forma constant, han d' adaptar les seves activitats i estructures a aquests canvis que el mercat experimenta, els quals, en moltes ocasions, es tradueixen en modificacions legals que exigeixen d' una adaptació dels seus estatuts socials.

Canvis de denominació social encaminats a trobar noms comercials de més projecció, canvis de domicili social per adaptar-se a la realitat del mercat o protegir les entitats de riscos geopolítics (com recentment s'ha posat en relleu en el cas català), modificacions d'objecte social per incloure noves línies de negoci en l'elenc d'activitats socials, modificacions de l' exercici social per adaptar-se als canvis en els cicles de demanda dels seus consumidors, modificacions de les normes relatives a les convocatòries de les juntes generals per adaptar-les a la irrupció de noves tecnologies, canvis en les normes que han de regir la manera com s' administra la societat per adaptar-lo a les circumstàncies personals dels seus administradors o en les normes reguladores de la transmissió de les seves accions o participacions per facilitar o restringir els negocis sobre els mateixos, segons interessi a l' estructura accionarial, són alguns dels exemples de modificacions d' estatuts més habituals que necessitaran de la corresponent llera legal per a la seva aprovació i posterior publicitat, tot això per tal de garantir la seguretat jurídica de les pròpies societats i de tots els operadors jurídics i econòmics que participen en el tràfic amb elles.

Com s' observa doncs, multitud de modificacions estatutàries són les que es poden generar en la vida d' una societat de capital, les quals, totes elles, necessitaran d' una instrumentació legal que a continuació es tractarà de detallar, perquè tots els interessats coneguin els particulars d' aquestes, les normes genèriques que les regulen i les principals característiques concretes de cadascuna de les modificacions estatutàries abans ressenyades.

Quin procediment s'haurà d'observar per a la modificació dels estatuts socials?

La regulació genèrica de la modificació dels estatuts socials d'una societat de capital cal trobar-la en primer lloc en els articles 285 a 294 del Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital (en endavant Llei de Societats de Capital).

En l'esmentada normativa s'estableix que, tornant a reiterar el ja indicat per l'article 160 de la Llei de Societats de Capital, de forma general, la competència per acordar qualsevol modificació dels estatuts socials correspondrà a la junta general (article 285 Llei de Societats de Capital), és a dir, a l'òrgan format per tots els socis de la societat de capital, els quals adoptaran els acords per les majories legals o estatutàries que s' haguessin establert.

No obstant això, com a excepció a aquesta regla general, l'article 285.2 de la Llei de Societats de Capital, confereix a l'òrgan d'administració la competència per modificar el domicili social de la companyia dins del territori nacional, llevat de disposició contrària dels estatuts (la qual únicament es considerarà que existeix quan expressament els estatuts estableixin que l'òrgan d'administració no ostenta aquesta competència).

Així doncs, com s' acaba d' indicar, en la major part de modificacions estatutàries es requerirà que aquest acord sigui adoptat per la junta general de socis. Amb aquesta finalitat, els administradors o socis autors de la proposta hauran de redactar el text íntegre de la modificació que proposen, és a dir, hauran de plantejar el nou redactat de l'article o articles dels estatuts que pretenguin modificar, i així mateix, en el cas que es tracti d'una societat anònima, hauran de redactar igualment un informe escrit amb justificació de la mateixa (Article 286 de la Llei de Societats de Capital).

Complert aquest tràmit, s' haurà de procedir a convocar la junta general corresponent, en l' anunci de convocatòria de la qual s' haurà d' expressar amb la deguda claredat els extrems que hagin de modificar-se, fent-se constar del dret que correspon a tots els socis d' examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada i, en el cas de les societats anònimes, de l'informe sobre la mateixa, així com a demanar lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents (article 287 de la Llei de Societats de Capital).

Arribat el dia i hora per a la celebració de la junta general, en la mateixa els socis de la companyia deliberaran i acordaran sobre l' acord de modificació d' estatuts socials, per a l' aprovació dels quals, per exigències de l' article 288 de la Llei de societats de capital, s' exigirà:

 • Per a les societats de responsabilitat limitada, la majoria reforçada expressada a l' article 199 de la Llei de societats de capital, la qual requereix el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.
 • Per a les societats anònimes (i comanditàries per accions), les regles aplicables seran les disposades en els articles 194 a 201 de la Llei de Societats de Capital (la regulació de la qual és extensa i es recomana consultar-la per conèixer més detall), en els quals, a tall de resum, s'exigirà la presència a la junta general d'accionistes que representi, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot (en primera convocatòria), havent-se de votar cada modificació estatutària separadament i sent necessària per a la seva aprovació un vot favorable de la majoria absoluta del capital social.

Finalment, adoptat l' acord a la junta general per les majories i amb els requisits formals indicats, caldrà fer constar l' esmentat acord en escriptura pública, la qual s' haurà d' inscriure al Registre Mercantil que correspongui.

En qualsevol cas, cal tenir en compte així mateix que si aquestes modificacions estatutàries impliquessin noves obligacions per als socis, aquestes s'hauran d'adoptar amb el consentiment dels afectats (Article 291 de la Llei de Societats de Capital) i quan afectin drets individuals de socis, aquestes s'hauran d'adoptar amb els requisits exigits pels articles 292 de la Llei de Societats de Capital per a la societat limitada (el qual exigeix el consentiment dels afectats) i 293 per a les societats anònimes (consultar-ne per conèixer-ne els detalls).

Quines particularitats presenta la modificació de l'objecte social?

Sobre aquesta modificació particular, té en compte que existeix un apartat específic en aquesta web que s'analitza amb detall. No obstant això, a continuació s' estableix un breu resum amb les qüestions més rellevants a tenir en compte.

Així doncs, de conformitat amb l' article 23 de la Llei de societats de capital, en els estatuts socials, que són la norma interna de la companyia que en regeix el funcionament, necessàriament s' ha de detallar l' objecte social de la mercantil, determinant les activitats que l' integren, és a dir, totes aquelles activitats econòmiques que la societat té per finalitat dur a terme.

En la mateixa línia transita l' article 178 del Reglament del Registre Mercantil, en el qual s' estableix a més de l' indicat, que en l' objecte social no podran incloure' s els actes jurídics necessaris per a la realització o desenvolupament de les activitats en qüestió, i que així mateix en cap cas podrà incloure' s com a part de l' objecte social la realització de qualssevol activitats de lícit comerç ni emprar-se expressions genèriques d' anàleg significat.

En l' àmbit pràctic, és notable la conflictivitat que genera la definició de l' objecte social i les qualificacions negatives per part dels Registradors Mercantils, de manera que s' haurà de tenir molt en compte la doctrina de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, la qual, de forma genèrica i sense entrar aquí en majors detalls, ha establert que aquest s'haurà de definir amb la suficient concreció (resolució de 23 de març de 2011), sense envair objectes socials propis de tipus societaris especials diferents a la societat de responsabilitat limitada o anònima, com pot succeir amb establiments financers de crèdit (resolució de 24 d'octubre de 2000), agències o corredories d'assegurances (resolució de 25 de gener de 2012) o activitats pròpies de societats professionals (resolució de 16 de març de 2013).

Així mateix, en la modificació de l' objecte social de societats anònimes cal tenir en compte que per exigències de l' article 163 del Reglament del Registre Mercantil, caldrà acreditar en l' escriptura que s' atorgui la publicació d' un anunci en un diari de gran circulació de la província que es tracti.

Quines particularitats presenta el canvi de domicili social?

Sobre aquesta modificació particular, té en compte que existeix un apartat específic en aquesta web que s'analitza amb detall. No obstant això, a continuació s' estableix un breu resum amb les qüestions més rellevants a tenir en compte.

Així doncs, de conformitat amb l' article 9 de la Llei de societats de capital, les societats de capital fixaran el seu domicili dins del territori espanyol en el lloc en què es trobi el centre de la seva efectiva administració i adreça, o en el qual radiqui el seu principal establiment o explotació. 

Com es pot observar doncs, el legislador exigeix a totes les societats fixar d'una manera formal un espai físic concret en el qual ubicar la societat, el qual s'haurà de situar en aquell lloc on la companyia tingui focalitzat el nucli de la seva activitat econòmica i/o productiva, tot això amb l'objectiu d'establir una vinculació física real de la societat en un lloc determinat, perquè tots els operadors del mercat puguin ubicar-la i localitzar-la d' una manera ràpida, efectiva i indubtable.

Quant a la competència per adoptar l' acord de canvi de domicili social, com ja s' ha apuntat la Llei de societats de capital confereix a l' òrgan d' administració la competència per modificar el domicili social de la companyia dins del territori nacional, llevat de disposició contrària dels estatuts, la qual únicament es considerarà que existeix quan expressament els estatuts estableixin que l' òrgan d' administració no ostenta aquesta competència.

Així doncs, trencant la regla general conforme la qual tota modificació estatutària ha de ser aprovada per la junta general, en aquest supòsit, la major part de les companyies podran modificar el seu domicili social dins del territori nacional per la mera decisió de l' òrgan d' administració, la qual cosa confereix a aquesta classe de decisions un grau d' agilitat i rapidesa moltíssim més gran que en la resta de supòsits de modificacions estatutàries.

Finalment, cal tenir en compte que aquesta modificació del domicili social de les societats mercantils pot comportar així mateix canvis en el domicili fiscal de la companyia, que de conformitat amb l'article 48 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'Administració tributària, el qual haurà de fixar-se per a les persones jurídiques en el seu domicili social sempre que en ell estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. 

En tot cas, els interessats hauran de tenir en compte que l' esmentat precepte tributari estableix l' obligació que tots els obligats tributaris comuniquin el canvi de domicili fiscal a l' Administració tributària, la qual cosa s' entén que succeirà en la major part d' ocasions en les quals es modifiqui el domicili social de les societats de capital.

Quines particularitats presenta el canvi de denominació social?

Sobre aquesta modificació particular, té en compte que existeix un apartat específic en aquesta web que s'analitza amb detall. No obstant això, a continuació s' estableix un breu resum amb les qüestions més rellevants a tenir en compte.

Així doncs, com és sabut per tots, les societats de capital han de presentar un nom legal, el que tècnicament es coneix com a denominació social, és a dir, un nom o identificació que les permeti identificar, singularitzar i distingir de la resta de companyies que operen en el tràfic juridicocrivial.

Pel que fa a la regulació legal de la denominació social de les societats de capital, cal en primer lloc tenir en compte el següent:

En primer lloc, i de conformitat amb l'article 6 de la Llei de Societats de Capital, en la denominació de les societats de responsabilitat limitada haurà de figurar necessàriament la indicació de "Societat de Responsabilitat Limitada", "Societat Limitada" o les seves abreviatures "S.R.L." o "S.L.", mentre que en la denominació de la societat anònima haurà de figurar necessàriament la indicació de "Societat Anònima" o la seva abreviatura "S.A.".

En segon lloc, l' article 7 de la Llei de societats de capital estableix l' obligatorietat que la denominació social de les societats de capital sigui única, ja que aquestes no podran adoptar una denominació idèntica a la de qualsevol altra societat preexistent. Referent a això, els articles 407 i 408 del Reglament del Registre Mercantil han desenvolupat aquesta prohibició, establint que no podran ser inscrites en el Registre Mercantil societats la denominació de les quals sigui idèntica a alguna de les que figurin incloses en la secció de denominacions del Registre Mercantil Central (al qual es farà referència a continuació), la qual s'entendrà que existeix no només en els supòsits de coincidència total, sinó també quan s' utilitzin les mateixes paraules en diferent ordre, gènere o nombre, quan s' utilitzin les mateixes paraules amb addició o supressió de termes genèrics o accessòries, o quan s' utilitzin paraules diferents que tinguin la mateixa expressió o notòria semblança fonètica.

En qualsevol cas, els interessats han de tenir en compte que aquest és un àmbit que tradicionalment ha generat molta conflictivitat i litigiositat entre societats, tant de recursos administratius en l' àmbit registral com fins i tot en seu judicial, en què companyies amb denominacions similars litiguen perquè una o altra no puguin adoptar aquesta denominació pretesament coincident.

Feta doncs aquesta introducció, com és sabut, qualsevol societat que es constitueixi haurà de comptar amb una denominació social que la identifiqui i la singularitzi en relació amb totes les altres. No obstant això, les companyies, una vegada constituïdes, per adaptar-se a la realitat canviant del mercat, a una nova orientació de la seva activitat o fins i tot per diferenciar-se d' altres societats amb denominacions similars, és possible que puguin necessitar modificar la seva denominació social, per a la qual cosa hauran d' atorgar l' oportuna escriptura de canvi de denominació social, en la qual, d' una manera formal i solemne, certificaran aquest canvi de nomenclatura que a partir d' aquell moment les identificarà en el mercat i en amb les seves relacions amb les Administracions públiques.  

En aquest àmbit, caldrà tenir en compte els articles 409 a 419 del Reglament del Registre Mercantil, relatius a la secció de denominacions, que serà l' encarregada d' acceptar o rebutjar les propostes de denominacions que les societats li traslladin.

Així doncs, quan una societat desitja modificar la seva denominació, haurà de presentar una sol·licitud davant el Registre Mercantil Central indicant la nova denominació que desitja assignar a la societat, a la qual el Registrador haurà d'expedir una certificació en el termini de tres dies, expressant exclusivament si la denominació figura o no registrada i, si s'escau, els preceptes legals en què basa la seva qualificació desfavorable.

Una vegada obtinguda pels interessats la certificació negativa (és a dir, conforme no existeix cap altra societat amb el nou nom triat), que tindrà un termini de validesa de tres mesos, s'haurà d'aportar a l'acte d'atorgament de l'escriptura de canvi de denominació social per quedar unida a aquesta com a prova d'això, havent-se de tenir en compte en qualsevol cas que si la nova denominació proposada no consta inscrita, aquesta es reservarà per un termini de 6 mesos.

Veure més preguntes freqüents

Quines particularitats presenta el canvi d'exercici social?

L' exercici social de les societats de capital és aquell lapse temporal que divideix en períodes l' activitat de les companyies. En el nostre ordenament jurídic, l'exercici social de les societats mercantils té la durada d'un any natural i, de conformitat amb l'article 26 de la Llei de Societats de Capital, a falta de disposició estatutària (és a dir, si els estatuts de la societat no diuen res al respecte), s'entendrà que l'exercici social acaba el trenta-un de desembre de cada any.

En la major part de societats mercantils, l' exercici social finalitza efectivament el trenta-u de desembre de cada any. No obstant això, en certes societats que desenvolupen sobretot activitats de tall estacional, és a dir, que la major part de la seva activitat comercial o vendes s' executa en un període concret de l' any, és habitual, i fins i tot recomanable, que el seu exercici social finalitzi en el moment en què aquesta activitat estacional conclogui, per així contribuir a reflectir una imatge més fidel i real de l' evolució de l' activitat de la companyia, compactant els resultats de la societat en períodes que reflecteixin l' activitat productiva i comercial real.

<ejemplo>“Por ejemplo, ello puede ser recomendable en una empresa que fabrica helados, pues la mayor parte de su facturación se concentrará en verano, de modo que si su ejercicio social finaliza el 30 de septiembre, se podrá reflejar de forma más adecuada cómo ha sido el año a nivel de ventas”.<ejemplo>

Així doncs, quan una societat es trobi en la situació descrita, podrà acordar la modificació del seu exercici social per adaptar-lo a la realitat de la seva activitat productiva. En aquests supòsits, serà necessari el corresponent acord de la junta general (article 160 de la Llei de Societats de Capital), conforme s'hagi acordat aquesta modificació, per a la qual cosa serà necessari aportar el corresponent certificat dels acords socials en els termes de l'article 109 del Reglament del Registre Mercantil, és a dir, expedit pel Secretari o el Vicesecretari del consell d'administració, amb el vistiplau del President o, si s' escau, del vicepresident de l' òrgan, per l' administrador únic o qualsevol dels solidaris o pels administradors que tinguin el poder de representació conjunta.

Quines particularitats presenta el canvi de la manera com es convoquen les juntes generals?

Una qüestió formal, encara que essencial en el funcionament de les societats de capital, és la relativa a la manera com les juntes generals han de ser convocades. Com és sabut, les juntes generals de les societats de capital conformen l' òrgan de representació dels socis de la companyia, és a dir, els seus propietaris, als quals els correspon adoptar les decisions de major transcendència per a la societat, com poden ser entre d' altres l' aprovació dels seus comptes, els augments o reduccions de capital social, la dissolució de la societat, i el nomenament i separació dels administradors, entre d'altres. 

Per a l' adopció d' aquests acords, la junta general haurà de comptar amb el quòrum suficient, tant pel que fa al nombre d' assistents com pel que fa a l' adopció dels acords i les majories que legalment o estatutàriament s' exigeixin. Com és lògic i es pot intuir doncs, la convocatòria de les juntes és una qüestió extremadament sensible, ja que tots els socis han de tenir el dret de conèixer de forma segura, certa i indubitada la convocatòria d' una junta, per poder acudir-hi o no i exercir-hi tots els drets que la llei o els estatuts de la societat li poden arribar a reconèixer. 

El compliment d' aquesta formalitat és un fet de vital importància, ja que la seva inobservança provocarà la denegació de la inscripció de l' escriptura que s' hagués atorgat, tal com resulta, entre moltes altres, de la Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 23 de maig de 2014.

Per garantir que aquesta convocatòria es realitza d' una manera adequada, garantint els drets de tots els socis, el legislador ha dedicat un precepte concret a la forma en què aquestes s' han de produir, establint en concret en el seu article 173 que les juntes generals seran convocades:

 1. Mitjançant anunci publicat a la pàgina web de la societat si aquesta hagués estat creada, inscrita i publicada en els termes de l' article 11 bis de la mateixa Llei de Societats de Capital.
 2. Per al cas que no existeixi una pàgina web de la societat en els termes abans esmentats, la convocatòria de la junta general es publicarà al "Butlletí Oficial del Registre Mercantil" i en un dels diaris de major circulació a la província en què estigui situat el domicili social.
 3. Així mateix, i en substitució d' aquesta forma de convocatòria abans indicada, els estatuts de la societat podran establir que aquesta es realitzi per qualsevol procediment de comunicació individual i escrita, que asseguri la recepció de l' anunci per tots els socis en el domicili designat a l' efecte o en el que consti en la documentació de la societat. En aquest supòsit, es podria incloure per exemple la notificació personal mitjançant burofax, carta certificada o telegrames.

En aquesta matèria, tant el legislador com la mateixa Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública han tractat d' encaminar la redacció de la llei i la seva interpretació a un sistema més àgil i senzill que simplifiqui aquests requisits de forma en la convocatòria de les juntes generals, per facilitar que les decisions de les societats puguin adoptar-se d' una manera més ràpida, afavorint així la celeritat en l' aplicació dels acords i decisions que s' hi adoptin, fins a tal punt que avui dia la llei permet la possibilitat d' imposar a la societat la gestió telemàtica d' un sistema d' alertes als socis dels anuncis de convocatòria inserits a la pàgina web de la societat.

Així doncs, per a totes aquelles societats de capital més antigues que presentin un règim de convocatòria més rígid, inoperatiu i costos econòmicament (com pot ser la convocatòria mitjançant anuncis al BORME i en diaris), la modificació dels seus estatuts per introduir sistemes de convocatòria electrònics, molt més àgils i econòmics, pot ser de gran interès i ajut per contribuir al dinamisme i el bon funcionament de la societat i dels seus òrgans de govern.

Quines particularitats presenta la modificació de la forma de celebració de la Junta?

En aquesta matèria és menester indicar que la llei, en l' actualitat, preveu la possibilitat d' assistència a les juntes generals per mitjans telemàtics en el cas de les societats anònimes, la qual cosa, sens dubte, tenint en compte el context actual de pandèmia i del subsegüent distanciament social que aquesta imposa, pot resultar molt interessant.

Perquè això sigui possible, aquesta opció ha d' estar prevista expressament en els estatuts socials de la companyia, tal com es desprèn de l' article 182 de la Llei de societats de capital, de manera que si la seva companyia no disposa d' aquesta possibilitat, modificar els seus estatuts socials per incloure-la pot ser molt interessant, doncs sens dubte, una junta telemàtica pot resultar molt més àgil i econòmica per a la companyia.

Quines particularitats presenta el canvi de la manera que s'administra la societat?

Sobre aquesta modificació particular, té en compte que existeix un apartat específic en aquesta web que s'analitza amb detall. No obstant això, a continuació s' estableix un breu resum amb les qüestions més rellevants a tenir en compte.

Dit això, cal indicar que als administradors de la societat, de conformitat amb l' article 209 de la Llei de societats de capital, els correspon la portada de la gestió i la representació de la societat, en els termes establerts a la llei. A la pràctica, els administradors de la societat seran les persones encarregades de gestionar la societat en el seu dia a dia, adoptant les decisions comercials, financeres i en l' àmbit de la gestió del seu capital humà que més convinguin en cada moment, tot això per tal de maximitzar els recursos de la companyia i aconseguir uns resultats més favorables.

En aquesta tasca tan transcendental per a l' esdevenir de la societat, més enllà de les persones que en cada moment exerceixin aquesta responsabilitat, sens dubte té una gran importància el disseny i l' estructura que en cada moment adopti l' òrgan d' administració, ja que depenent de la seva estructura, la presa de decisions estratègiques per a la societat es produirà d' una manera o altra.

De totes les possibilitats que l' ordenament jurídic ha previst, de conformitat amb l' article 210 de la Llei de societats de capital, l' administració de les mateixes es podrà confiar a un administrador únic, a diversos administradors que actuïn de forma solidària o de forma mancomunada o a un consell d' administració, havent-se d' indicar així mateix que:

 • En cas de tractar-se d' una societat anònima, quan l' administració conjunta es confiï dos administradors, aquests actuaran de forma mancomunada i, quan es confiï més de dos administradors constituiran consell d' administració.
 • En cas d' optar-se per la forma societària de la societat limitada, els estatuts podran establir les diferents maneres d' organitzar l' administració, atribuint a la junta de socis la facultat d' optar alternativament per qualsevol d' ells sense necessitat de modificació estatutària.
 • Si s'optés per un consell d'administració, cal així mateix saber que aquest estarà format per un mínim de tres membres, fixant-se en els estatuts el nombre de membres del consell d'administració o bé el màxim i el mínim, tenint en compte així mateix que en el cas de les societats limitades el màxim de membres del consell no podrà ser superior a dotze (Articles 242 i següents LSC).

Com es pot apreciar doncs, cadascun d' aquests sistemes té els seus òbvies avantatges i inconvenients. Per exemple, és evident que amb un administrador únic la societat podrà adoptar decisions d' una manera molt més ràpida i àgil, mentre que quan es tracti d' un consell d' administració l' adopció de les decisions serà molt més complexa, encara que aquestes poden arribar a ser més encertades perquè han estat adoptades amb el concurs de l' experiència i coneixements d' una pluralitat de persones.

Com és lògic, les societats de capital, al llarg del seu esdevenir, en funció del cicle econòmic, de la seva situació economicofinancera, de l' evolució de la seva xifra de negocis o de les necessitats de reorientació de la seva activitat, poden necessitar diferents maneres d' organitzar la seva l' administració, de manera que per poder modificar l' òrgan d' administració previst estatutàriament caldrà atorgar la corresponent escriptura de modificació d' estatuts socials, en la qual els seus socis acordin organitzar la societat amb una classe d'òrgan o un altre, entre les diferents opcions que ofereix la llei abans detallades, per adaptar les seves necessitats a la realitat de la companyia.

Quines particularitats presenta el canvi del règim de transmissibilitat d'accions o participacions?

Una altra de les grans qüestions que els socis d' una societat de capital poden plantejar-se és la modificació dels estatuts socials de la seva societat per establir regles que regulin la transmissió d' accions o participacions entre els propietaris del capital social de la companyia. 

Aquestes regles sens dubte, tenen una gran importància, ja que la composició del capital social d' una companyia pot influir de forma decisiva en l' orientació i rumb de la mateixa. Crear una societat amb uns socis inicials amb els quals es té confiança i sintonia no garanteix, ni molt menys, que aquests vagin a ser els nostres "companys de viatge" al llarg de tota la vida social de la companyia, ja que pot succeir que aquests decideixin vendre les seves accions o participacions, donant entrada a terceres persones en l'estructura accionarial, amb les quals no es té la sintonia o complicitat necessàries per portar a bon port l'activitat empresarial. És doncs per tractar d' evitar aquestes situacions que les societats, en els seus estatuts, poden fixar regles per regular o limitar la transmissió de les seves accions o participacions. 

Referent a això, tradicionalment, la doctrina ha distingit quatre grans tipologies de clàusules:

 1. Clàusules de permanència, en virtut de les quals s' exigeix als socis de la companyia l' obligació de continuar mantenint tal condició durant un període de temps determinat, posant en relleu el caràcter subjectiu dels socis especialment en les societats de responsabilitat limitada.
 2. Clàusules que consagren drets d' adquisició preferent, en virtut dels quals es reconeix als socis actuals de la societat un dret a adquirir, amb caràcter prioritari a terceres persones alienes al capital de la societat, les participacions o accions d' altres socis que desitgin alienar-les.
 3. Clàusules denominades "d'arrossegament", en virtut de les quals, quan un tercer realitzi una oferta al soci majoritari de la companyia per adquirir un percentatge de les accions o participacions més gran del que posseeix, els socis minoritaris es vegin obligats a acceptar també aquesta oferta.
 4. Clàusules denominades "d'acompanyament", en virtut de les quals, quan un soci rebi una oferta per vendre les seves accions o participacions, la resta de socis també puguin adherir-se a aquesta venda en les mateixes condicions ofertades.

La regulació concreta d' aquests supòsits cal trobar-la en els articles 106 a 112 de la Llei de societats de capital pel que fa a les societats de Responsabilitat Limitada, i en els articles 120 a 125 de l' esmentat cos normatiu per a les societats anònimes. 

Pel que fa a les societats de responsabilitat limitada, el legislador parteix del principi de llibertat de transmissió de les participacions dels socis per actes inter vivos, sent no obstant limitat aquest principi general per les regles, limitacions i prevencions que estableixin els estatuts socials al respecte (Article 107 de la Llei de Societats de Capital). Dit això, els estatuts socials de la societat limitada podran establir les regles o clàusules que considerin oportunes sobre aquesta matèria (veure les diferents tipologies abans descrites) amb les següents limitacions (Article 108 de la Llei de Societats de Capital):

 • Seran nul·les les clàusules estatutàries que facin pràcticament lliure la transmissió voluntària de les participacions socials per actes inter vivos.
 • Seran nul·les les clàusules estatutàries per les quals el soci que ofereixi la totalitat o part de les seves participacions quedi obligat a transmetre un nombre diferent de les ofertes.
 • Només seran vàlides les clàusules que prohibeixin la transmissió voluntària de les participacions socials per actes inter vivos, si els estatuts reconeixen al soci el dret a separar-se de la societat en qualsevol moment, exigint-se en tot cas el consentiment de tots els socis per a la incorporació de clàusules d' aquesta naturalesa en els estatuts socials.

Així mateix, per al cas que en el marc d'un procés executiu es produeixi un embargament sobre les participacions socials (Article 109 de la Llei de Societats de Capital) que conclogui amb una subhasta de les mateixes, en el moment anterior a l'aprovació de la rematada i l'adjudicació de les participacions, aquesta situació es notificarà a la societat i aquesta al seu torn a tots els socis perquè, si existís un dret d' adquisició preferent, aquests poguessin exercir-lo en el termini d' un mes, subrogar-se en la posició del rematant.

Pel que fa a les societats anònimes, el legislador (article 120 de la Llei de Societats de Capital) estableix així mateix que una vegada impresos i lliurats els títols originaris, les accions nominatives (que podran també transmetre's lliurement), una vegada acreditada la transmissió, aquesta s'inscriurà immediatament en el llibre-registre d'accions nominatives per part dels administradors, mentre que en el cas de les accions al portador, aquestes es transmetran per la simple tradició del document.

Dit això, pel que fa a les regles a tenir en compte en fixar clàusules limitatives de la transmissibilitat d' accions, cal tenir present el que disposa l' article 123 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableixen les qüestions següents:

 1. Només seran vàlides davant la societat les restriccions o condicionaments a la lliure transmissibilitat de les accions quan recaiguin sobre accions nominatives i estiguin expressament imposades en els estatuts.
 2. Quan les limitacions s' estableixin a través de modificació estatutària, els accionistes afectats que no hagin votat a favor d' aquest acord, no quedaran sotmesos a ell durant un termini de tres mesos a comptar des de la publicació de l' acord en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.
 3. A diferència del que succeeix amb les societats de responsabilitat limitada, seran nul·les les clàusules estatutàries que facin pràcticament intransmissible l'acció, ja que les societats anònimes es conceben com a societats obertes en les quals és desitjable fomentar l'entrada i sortida d'accionistes, a diferència de les societats limitades a les quals es pressuposa un marcat caràcter personalista en la composició de l'estructura accionarial.
 4. La transmissibilitat de les accions només podrà condicionar-se a la prèvia autorització de la societat quan els estatuts esmentin les causes que permetin denegar-la, havent-se de tenir en compte que llevat de prescripció en contrari dels estatuts, l' esmentada autorització serà concedida o denegada pels administradors de la societat, els quals tindran dos mesos per donar una resposta, positiva si en aquest termini no es facilita la resposta pertinent.

Quines particularitats presenten les modificacions estatutàries de declaració d'unipersonalitat i augment o reducció de capital social?

Les escriptures de modificacions estatutàries en les quals es declari la unipersonalitat de la societat així com l' augment o reducció de capital social, atesa la substantivitat i importància de les mateixes, se' ls dedicarà un apartat ad hoc, el qual els interessats poden consultar en aquesta mateixa pàgina web.

A quins altres aspectes es pot referir la modificació estatutària?

Més enllà dels supòsits descrits en les preguntes anteriors, l' escriptura de modificacions estatutàries es pot referir a qualsevol altre aspecte dels estatuts de la mercantil, com per exemple la seva durada, la denominació de la seva pàgina web, la possibilitat i les normes que poden permetre l' emissió d' obligacions o altres instruments de deute, la retribució o no dels administradors, la durada del seu càrrec, la creació de subcomissions delegades del Consell per al tractament d' assumptes específics de la companyia, les normes que regiran la seva dissolució i liquidació, etc.

Com puc atorgar una escriptura de modificacions estatutàries?

Per atorgar una escriptura de modificacions estatutàries simplement caldrà contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es) i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als atorgants.

El dia i hora acordats, els atorgants simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

En qualsevol cas, si els interessats necessiten ajuda en relació als models de certificats dels quals resulti l' adopció dels acords socials necessaris per a les modificacions estatutàries que es tractin, poden contactar amb l' oficina notarial per obtenir ajut i assessorament al respecte.

Qui tindrà facultats per acudir a la notaria a signar la modificació d'estatuts socials?

En moltes ocasions, es presenta com a qüestió controvertida o dubtosa per a les societats qui té facultats per comparèixer davant de Notari per atorgar la corresponent escriptura de modificació d' estatuts socials. 

A aquesta resposta es tractarà de donar-li resposta a continuació perquè els interessats en aquesta classe de documents tinguin clar qui i com ha de procedir segons el tipus d' acord i òrgan que l' emeti:

De conformitat amb l' article 108 del Reglament del Registre Mercantil, relatiu a les persones facultades per a l' elevació a instrument públic, l' elevació a instrument públic dels acords socials adoptats per la Junta o Assemblea General o especial o per un òrgan d' administració col·legiat, correspon a la persona que tingui facultat per certificar-los, la qual, en virtut de l' article 109 de l' esmentat cos normatiu, correspondrà, en relació a les actes i acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils:

 • En cas que la societat estigui regida per un consell d' administració, al secretari i, si s' escau, al vicesecretari de l' òrgan col·legiat d' administració, sigui o no administrador. Les certificacions s' emetran sempre amb el vistiplau del president o, si s' escau, del vicepresident d' aquest òrgan.
 • A l' administrador únic, o a qualsevol dels administradors solidaris, quan la societat estigui regida per aquesta modalitat d' òrgan d' administració.
 • Als administradors que tinguin el poder de representació en el cas d' administració conjunta o mancomunada.

En tots aquests casos, caldrà que les persones que expedeixin la certificació tinguin el seu càrrec vigent en el moment de l' expedició, atès que per poder inscriure els acords continguts en la certificació s' haurà d' haver inscrit, prèviament o simultàniament, el càrrec del certificant.

I, en tot cas, com a qüestió formal, caldrà tenir en compte així mateix que no es podran certificar acords que no constin en actes aprovades i signades o en acta notarial.

Per la seva banda, les decisions del soci únic, consignades en acta sota la seva signatura o la del seu representant, podran ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.

També podrà realitzar-se per qualsevol dels membres de l' òrgan d' administració amb nomenament vigent i inscrit en el Registre Mercantil, quan haguessin estat expressament facultats per a això en l' escriptura social o en la reunió en què s' hagin adoptat els acords.

Quan rebreu l'entrega de la meva escriptura de modificació d'estatuts socials?

Si l' interessat ho desitja, se li pot fer lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura de modificació d' estatuts socials el mateix dia de la signatura, però en aquest cas, haurà de ser ell qui acudeixi al Registre Mercantil a gestionar la seva inscripció, ja que aquest és un tràmit necessari perquè la modificació acordada pugui desplegar tots els seus efectes.

Puc encomanar a l'oficina notarial la inscripció de l'escriptura en el Registre Mercantil?

Per suposat, si això es desitja així, és possible encomanar aquesta gestió a la pròpia oficina notarial, la qual remetrà telemàticament l' escriptura al Registre Mercantil als efectes d' obtenir la seva inscripció.

Un cop això ja s' hagi produït, es farà lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura als seus atorgants, en la qual constin ja les dades d' inscripció de la mateixa, la qual cosa serà molt més útil, ja que a partir d' aquell moment el document podrà desplegar tots els seus efectes.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita