Elevació a públic d' acords socials | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Elevació a públic d' acords socials

Pas 1

Què és una escriptura d'elevació a públic d'acords socials?

És el document notarial mitjançant el qual les decisions dels òrgans de govern d' una societat, ja sigui la seva Junta General d' Accionistes o el seu òrgan d' administració, queden plasmades en una escriptura pública autoritzada per un notari, als efectes de donar-ne fe i, si s' escau, permetre la seva inscripció en el Registre Mercantil quan això sigui procedent.

Pas 3

Quant costa signar una escriptura d'elevació a públic d'acords socials davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és una escriptura d'elevació a públic d'acords socials?

De la mateixa manera que s' ha explicat en analitzar la resta d' institucions relatives al dret societari, com és sabut, les societats mercantils són instruments jurídics que el nostre ordenament ha dissenyat per fomentar i facilitar les activitats econòmiques i comercials que creïn riquesa i ocupació per a la comunitat societat, tot això mitjançant la celebració un contracte pel qual dues o més persones s' obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre si els guanys, creant així ens amb personalitat jurídica pròpia i amb un patrimoni separat del dels seus socis amb què finançar la seva activitat social i amb el qual puguin respondre dels deutes i passius socials que contreguin.

Partint d' aquesta base, com és lògic, les societats de capital, en l' esdevenir de la seva operativa en el mercat, poden experimentar la necessitat de realitzar multitud de modificacions en les seves estructures jurídiques o òrgans de govern per adaptar-los mateixos a les seves necessitats canviants, com ara canvis de domicili, de denominació, d' objecte social, de cessaments i nomenaments de càrrecs, de canvis en el sistema d' administració de la societat, d' ampliació o reducció de capital, de fusió, de canvi del sistema d' administració de la societat, etc.

Així mateix, en determinades ocasions, les societats mercantils han d' adoptar decisions rellevants per a la seva operativa o la seva estratègia futura, com acordar la compra d' una companyia competidora, optar per l' emissió d' instruments de deute, com obligacions, als efectes d' obtenir finançament amb el qual emprendre projectes d' inversió, etc., respecte dels quals també cal deixar-ne constància en una escriptura pública.

En relació amb aquests canvis o decisions, atesa la transcendència de molts d' ells, el legislador ha considerat convenients que aquests es vehiculin a través d' una escriptura pública, la qual rebrà la denominació d' escriptura d' elevació a públic d' acords socials, la qual tindrà per objecte documentar l' acte o negoci jurídic protagonitzat per l' òrgan social competent per a això.

Quant a la seva necessitat, vegeu a aquest respecte l' article 95 del Reglament del Registre Mercantil, que exigeix la forma d' escriptura pública perquè puguin ser inscrits en el Registre Mercantil una pluralitat d' actes especificats en l' article immediatament anterior de l' esmentat cos normatiu, entre els quals per exemple cal citar la modificació d' estatuts.

Així doncs, les escriptures d' elevació a públic no poden ser considerades simplement un instrument per protocol·litzar un document privat, sinó que operen com un veritable filtre de legalitat dels acords i actes adoptats pels òrgans de les societats de capital, de manera que no podrà tractar-se d' un document públic en el qual escaridament es remeti al que estableix un certificat emès per l' òrgan competent, sinó que es tractarà d' un veritable document jurídic sotmès al control de legalitat preventiu del notari, un funcionari públic imparcial i independent, professional del dret, que vetllarà per l' adequació a la legalitat dels actes i acords que es tractin d' elevar a públic.

Com es realitza l'elevació a públic d'acords socials?

De conformitat amb l' article 107 del Reglament del Registre Mercantil, l' elevació a instrument públic dels acords de la Junta o Assemblea general o especial i dels acords dels òrgans col·legiats d' administració, podrà realitzar-se prenent com a base l' acta o llibre d' actes, testimoni notarial dels mateixos o certificació dels acords. Així mateix, també podrà realitzar-se prenent com a base la còpia autoritzada de l' acta, quan els acords consten en acta notarial.

Així doncs, les societats interessades hauran d' aportar en l' atorgament de l' escriptura que es pretengui algun dels documents abans indicats, en els quals es recullin tots els acords i circumstàncies d' adopció dels mateixos necessaris per enjudiciar-ne la legalitat.

Això serà doncs necessari atès que en l' escriptura d' elevació a públic de l' acord social s' hauran de consignar totes les circumstàncies de l' acta que siguin necessàries per qualificar la validesa d' aquell i, en el seu cas, el notari testimoniarà en l' escriptura l' anunci de convocatòria publicat o protocol·litzarà testimoni notarial del mateix.

Qui té facultats per elevar a públic acords socials?

En moltes ocasions, es presenta com a qüestió controvertida o dubtosa per a les societats qui té facultats per comparèixer davant de Notari per atorgar la corresponent escriptura d' elevació a públic d' acords socials. A aquesta resposta es tractarà de donar-li resposta a continuació perquè els interessats en aquesta classe de documents tinguin clar qui i com ha de procedir segons el tipus d' acord i òrgan que l' emeti:

1) De conformitat amb l' article 108 del Reglament del Registre Mercantil, relatiu a les persones facultades per a l' elevació a instrument públic, l' elevació a instrument públic dels acords socials adoptats per la Junta o Assemblea General o especial o per un òrgan d' administració col·legiat, correspon a la persona que tingui facultat per certificar-los, la qual, en virtut de l' article 109 de l' esmentat cos normatiu, correspondrà, en relació a les actes i acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils:

 • En cas que la societat estigui regida per un consell d' administració, al secretari i, si s' escau, al vicesecretari de l' òrgan col·legiat d' administració, sigui o no administrador. Les certificacions s' emetran sempre amb el vistiplau del president o, si s' escau, del vicepresident d' aquest òrgan.
 • A l' administrador únic, o a qualsevol dels administradors solidaris, quan la societat estigui regida per aquesta modalitat d' òrgan d' administració.
 • Als administradors que tinguin el poder de representació en el cas d' administració conjunta o mancomunada.

En tots aquests casos, caldrà que les persones que expedeixin la certificació tinguin el seu càrrec vigent en el moment de l' expedició, atès que per poder inscriure els acords continguts en la certificació s' haurà d' haver inscrit, prèviament o simultàniament, el càrrec del certificant.

I, en tot cas, com a qüestió formal, caldrà tenir en compte així mateix que no es podran certificar acords que no constin en actes aprovades i signades o en acta notarial.

2) Per la seva banda, les decisions del soci únic, consignades en acta sota la seva signatura o la del seu representant, podran ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.

3) També podrà realitzar-se per qualsevol dels membres de l' òrgan d' administració amb nomenament vigent i inscrit en el Registre Mercantil, quan haguessin estat expressament facultats per a això en l' escriptura social o en la reunió en què s' hagin adoptat els acords.

4) L' elevació a instrument públic per qualsevol altra persona requerirà l' atorgament de l' oportuna escriptura de poder, que podrà ser general per a tot tipus d' acords en aquest cas s' haurà d' inscriure en el Registre Mercantil. Aquest procediment no serà aplicable per elevar a públics els acords socials quan es prengui com a base per a això l' acta o testimoni notarial de la mateixa.


Així mateix, cal tenir en compte que quan s' hagués tancat el Registre Mercantil per manca del dipòsit de comptes, qui elevi a instrument públic els acords socials manifestarà aquesta circumstància en l' escriptura.

Finalment, els lectors hauran també de conèixer que la facultat d'expedir les certificacions de les actes o els acords de l'Assemblea d'obligacionistes correspon al seu comissari (article 110 del Reglament del Registre Mercantil). 

A tall doncs de resum, caldrà tenir en compte les següents qüestions particulars:

 1. La persona que expedeixi la certificació haurà de tenir el seu càrrec vigent i inscrit, tal com resulta, entre moltes altres, de les resolucions de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 26 de febrer de 2013 i de 24 d' abril de 2014. Així doncs, si s' aprecia la seva no vigència en virtut d' un títol presentat amb posterioritat, es podria arribar a suspendre la inscripció del títol anterior.
 2. La certificació també podrà estar expedida pel conseller delegat de la companyia, sempre que se li hagi atribuït aquesta facultat o se li haguessin delegat totes les facultats legalment i estatutàriament delegades.
 3. En el supòsit de decisions del soci únic, si aquest fos una persona jurídica, la facultat per certificar-los la podrà ostentar també un apoderat o representant voluntari d'aquest soci únic (resolució del Centre Directiu de data 1 de juny de 2005).
 4. Així mateix, la doctrina de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública també ha acceptat com a vàlida la certificació d'acords expedida pel soci únic quan aquest no estigui inscrit en el Registre Mercantil (resolució de data 22 d'abril de 2014). 
 5. En cas que s'acordi la dissolució d'una societat i el cessament del seu administrador, aquest no podrà elevar a públic els acords socials, encara que estigui especialment facultat per a això per la junta, ja que, en cas de dissolució, el seu cessament opera ope legis (resolució de data 26 de febrer de 2013).

Quin ha de ser el contingut de la certificació?

En la certificació que si s' escau s' expedeixi, hauran de constar lògicament els acords a què hagi de referir-se l' escriptura, amb tots els requisits que legalment siguin exigibles per a la modificació o acord que es pretengui.

Així mateix, perquè el Registrador mercantil pugui enjudiciar la validesa i licitud de l'acord, la doctrina de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública ha establert en les seves resolucions que hi haurà de constar la llista d'assistents, la seva signatura i acceptació ordre del dia (resolució de 17 d'abril de 1999) així com la majoria amb què s'adopten els acords (resolució de 6 de juny de 2013).

A més, és interessant que els lectors tinguin en compte les situacions particulars següents:

 • És possible arribar a admetre una certificació que es transcrigui en la pròpia escriptura (resolució DGRN de 7 d'abril de 2011).
 • En cas de contradicció entre els acords que s'expressin en la certificació o entre els que hi constin i en altres documents pendents de despatx, això provocarà la suspensió de la inscripció en el Registre Mercantil (resolució de 21 de desembre de 2010).

Què succeeix si la certificació està expedida per persona no inscrita?

De conformitat amb l' article 111 del Reglament del Registre Mercantil, relatiu a les certificacions expedides per persona no inscrita, cal saber que la certificació de l' acord pel qual es nomeni el titular d' un càrrec amb facultat certificant, quan hagi estat estesa pel nomenat, només tindrà efecte si s' acompanyés notificació fefaent del nomenament a l' anterior titular, amb càrrec inscrit, al domicili d' aquest segons el Registre. 

Així doncs, serà possible elevar a públic acords socials mitjançant certificació expedida per persona no inscrita, sempre que aquesta persona hagi estat nomenada titular d'un càrrec amb facultat certificant (per exemple, administrador únic o solidari de la societat), i aquesta circumstància s'hagi notificat fefaentment a la persona que ocupava aquest càrrec amb anterioritat, el qual consta inscrit en aquell moment. 

Aquesta notificació quedarà emplenada i es tindrà per feta en qualsevol de les formes expressades a l ' article 202 del Reglament Notarial, és a dir, mitjançant tramesa de la cèdula per correu certificat amb avís de rebut o mitjançant lliurament directe pel mateix notari al destinatari.

En aquest aspecte, cal deixar constància que, en virtut de la doctrina de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en cas que la primera notificació efectuada per correu fos infructuosa, procedirà intentar-se una segona notificació presencial per part del notari (resolucions de data 16 de desembre de 2013 i de 30 de gener de 2012).

En aquests supòsits, el Registrador no practicarà la inscripció dels acords certificats mentre no transcorrin quinze dies des de la data de l' assentament de presentació, termini en el qual el titular anterior podrà oposar-se a la pràctica de l' assentament, si justifica haver interposat querella criminal per falsedat en la certificació o si acredita d' una altra manera la manca d' autenticitat d' aquest nomenament. En aquest cas extrem, si s' acredita la interposició de la querella, es farà constar aquesta circumstància al marge de l' últim assentament, que es cancel·larà un cop resolta la mateixa, sense que aquesta interposició impedeixi practicar la inscripció dels acords certificats.

No obstant això, tot el que s' ha dit fins al moment sobre la necessitat de notificació de l' anterior titular, això no serà necessari quan s' acrediti el consentiment de l' anterior titular al contingut de la certificació, mitjançant la seva signatura legitimada en l' esmentada certificació o en document separat, ni quan s' acrediti degudament la declaració judicial d' absència o de mort, incapacitació o la defunció d' aquell.

Finalment, cal tenir en compte que tot l' explicitat sota aquesta pregunta serà també aplicable a la inscripció de l' acord de nomenament de càrrec amb facultat certificant l' elevació a públic de la qual, realitzada pel nomenat, hagi tingut lloc en virtut d' acta o de llibre d' actes o de testimoni notarial dels mateixos.

Veure més preguntes freqüents

Quin serà el contingut de la certificació que en el seu cas s'hagi d'expedir?

En relació amb el contingut de la certificació, és menester portar a col·lació l'article 112 del Reglament del Registre Mercantil, en el qual s'estableix que els acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils podran certificar-se per transcripció literal o per extracte, llevat que es tracti d'acords relatius a la modificació de l'escriptura o dels estatuts socials, cas en el qual serà preceptiva la transcripció literal de l' acord. 

En la certificació es faran constar la data i el sistema d' aprovació de l' acta corresponent o, si s' escau, que els acords figuren en acta notarial.

Així mateix, si els acords haguessin d' inscriure' s en el Registre Mercantil, es consignaran en la certificació totes les circumstàncies de l' acta que siguin necessàries per qualificar la validesa dels acords adoptats.

Per al cas que els interessats optin per l' opció de la certificació per extracte, si els acords s' haguessin d' inscriure en el Registre Mercantil, s' hi consignaran totes les circumstàncies que enumera l' article 97 de l' esmentada norma reglamentària, amb les particularitats que a continuació s' especificaran.

Així doncs, la certificació haurà de contenir:

 • La data i el lloc del territori nacional o de l' estranger en el qual s' hagués celebrat la reunió.
 • La data i manera com s' hagués efectuat la convocatòria, llevat que es tracti de Junta o Assemblea universal. A més, si es tractés d' una Junta General o Especial d' una societat anònima, s' haurà d' indicar en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el diari o diaris en què s' hagués publicat l' anunci de convocatòria.
 • El text íntegre de la convocatòria o, si es tractés de Junta o Assemblea universal, els punts acceptats com a ordre del dia de la sessió.
 • En cas de Junta o Assemblea, el nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen. 
 • Si la Junta o Assemblea fossin universals, es farà constar, a continuació de la data i lloc i de l' ordre del dia, el nom dels assistents, que haurà d' anar seguit de la signatura de cadascun d' ells.
 • En cas que es tracti d' un òrgan col·legiat d' administració, s' expressarà el nom dels membres concurrents, amb indicació dels que assisteixen personalment i dels qui el fan representats per un altre membre.
 • Un resum dels assumptes debatuts i de les intervencions de les quals se n' hagi demanat constància.
 • El contingut dels acords adoptats.
 • En el cas de Junta o Assemblea, la indicació del resultat de les votacions, expressant les majories amb què s'hagués adoptat cadascun dels acords (en el cas d'òrgans col·legiats d'administració, s'expressarà el nom dels membres concurrents, amb indicació dels que assisteixen personalment i dels qui ho fan representats per un altre membre).
 • L' aprovació de l' acta en la forma prevista per la llei o, si no n' hi ha, per l' escriptura social, essent a falta de previsió expressa, aprovada pel mateix òrgan al final de la reunió.

Tenint en compte, a més, com a particularitats concretes, les següents qüestions que hauran de constar expressament en la certificació:

 1. El total capital que representin les accions dels socis assistents o, si s' escau, el nombre de vots que corresponen a les seves participacions, essent necessari indicar el nombre de socis únicament quan aquest sigui determinant per a la vàlida constitució de la Junta o Assemblea o per a l' adopció de l' acord.
 2. Si la Junta fos universal només caldrà consignar tal caràcter i que en l' acta figura el nom i la signatura dels assistents que siguin socis o representants d' aquests.
 3. No caldrà recollir en la certificació el resum dels assumptes debatuts ni expressar, si s' escau, si hi va haver o no intervencions o oposicions.
 4. En cas d' òrgans d' administració no caldrà especificar quants, hi van assistir personalment ni quants per representació.
 5. Es consignarà en la certificació que ha estat confeccionada la llista d' assistents, si s' escau, així com el mitjà utilitzat per a això.

Finalment, en tot cas, en la certificació haurà de constar la data en què s' expedeix.

Quin serà el contingut de la inscripció que es practiqui en base a l'acord social adoptat?

Atorgada la corresponent escriptura, en la major part d' ocasions, atès el seu contingut, serà necessària la seva inscripció en el Registre Mercantil, en la inscripció de l' acord social del qual s' expressarà, a més de les circumstàncies generals dels assentaments, el contingut específic dels acords, la data i el lloc en què van ser adoptats, així com la data i mode d' aprovació de l' acta, quan no sigui notarial (article 113 del Reglament del Registre Mercantil).

Com puc atorgar una escriptura d'elevació a públic d'acords socials?

Per atorgar una escriptura d'elevació a públic d'acords socials simplement caldrà contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es) i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als atorgants.

El dia i hora acordats, els atorgants simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

En qualsevol cas, si els interessats necessiten ajuda en relació amb els models de certificats dels quals resulti l' adopció de les decisions del soci únic necessàries per atorgar l' escriptura en qüestió, poden contactar amb l' oficina notarial per obtenir ajut i assessorament al respecte.

Quan rebreu l'entrega de la meva escriptura d'elevació a públic d'acords socials?

Si l' interessat ho desitja, se li pot fer lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura d' elevació a públic d' acords socials el mateix dia de la signatura, però en tal cas, haurà de ser ell qui acudeixi al Registre Mercantil a gestionar la seva inscripció, ja que aquest és un tràmit necessari en la majoria dels acords socials que s' elevin a públic, com s'ha indicat.

Puc encomanar a l'oficina notarial la inscripció de l'escriptura en el Registre Mercantil?

Per suposat, si això es desitja així, és possible encomanar aquesta gestió a la pròpia oficina notarial, la qual remetrà telemàticament l' escriptura al Registre Mercantil als efectes d' obtenir la seva inscripció.

Un cop això ja s' hagi produït, es farà lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura als seus atorgants, en la qual constin ja les dades d' inscripció de la mateixa, la qual cosa serà molt més útil, ja que a partir d' aquell moment el document podrà desplegar tots els seus efectes.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita