Reordenació de creditor | Notària Jesús Benavides
Immobiliari i hipotecari

Reordenació de creditor

Pas 1

Què és una subrogació de creditor?

És el document notarial mitjançant el qual el propietari d' un immoble adquirit mitjançant un préstec amb garantia hipotecària decideix canviar d' entitat financera i traslladar així el seu préstec hipotecari a un altre Banc o Caixa d' Estalvis que li ofereix unes condicions millors, ja sigui de tipus d' interès, de termini de devolució, o de qualsevol altra de les condicions pactades.

Pas 3

Quant costa formalitzar la subrogació de creditor de la meva hipoteca davant notari?

Amb l'entrada en vigor el 16 de juny de 2019 de la Llei 5/2019 de Contractació del Crèdit Immobiliari sembla clar que les despeses de formalització de la subrogació en el préstec hipotecari els ha d'assumir la nova entitat bancària. A través de la següent calculadora s'ofereix a l'entitat bancària poder conèixer per endavant amb gran exactitud quines seran aquestes despeses de notaria i registre. Doncs la present calculadora té parametritzats tant l'aranzel notarial i registral. Fiscalment, la regla general és que canviar el préstec hipotecari a una altra entitat està exempt de l'Impost d'Actes Jurídics Documentats (sempre que la nova entitat no augmenti la quantitat del préstec inicial).

En aquests moments estem desenvolupant aquesta calculadora. Per favor torna a visitar la pàgina pròximament per poder calcular el teu pressupost.
Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix la subrogació de creditor en un préstec hipotecari?

La subrogació del creditor en un préstec hipotecari és una operació en virtut de la qual, el propietari d' un habitatge adquirit mitjançant un préstec amb garantia hipotecària trasllada el seu préstec a una altra entitat financera diferent de la que inicialment li ho va concedir, ja que aquest altre Banc o Caixa li ofereix unes condicions més favorables per als seus interessos, cosa que determina aquest canvi d' entitat.

Per a què serveix la subrogació de creditor d'un préstec hipotecari?

La subrogació del creditor en un préstec garantit amb hipoteca permet al deutor canviar d'entitat financera, de manera que els diners que inicialment ens va prestar el Banc o Caixa d'Estalvis "A", ara li ho haurem de fer a una altra entitat diferent (anomenem-li "B"). 

Amb aquesta operació, el deutor pot aconseguir unes condicions més favorables per al seu préstec, ja que és possible que una altra entitat diferent, transcorregut un temps, ens ofereixi unes condicions millors, com per exemple un tipus d' interès més baix o un termini d' amortització més llarg, amb la qual cosa la quota mensual del nostre préstec serà menor, cosa que sens dubte pot ser interessant per gaudir d'una major renda disponible en el present.

Què succeirà si deu realitzar una subrogació de creditor?

Si com a propietari d'un habitatge, que he adquirit amb un préstec hipotecari encara pendent de pagament, dec optar per la subrogació de creditor i, per tant, traslladar el meu préstec a un altre Banc o Caixa d'Estalvis diferent, el que succeirà és que aquesta nova entitat em prestarà uns diners amb el qual cancel·laré el meu préstec inicial.

Així doncs, el meu "nou banc" em prestarà uns diners, amb el qual tornaré per complet el préstec inicial que es va signar amb el nostre "antic banc" en comprar casa meva, de manera que d'ara endavant ja no tindré cap deute amb l'entitat que en el seu moment em va concedir el préstec per comprar el meu habitatge, sinó que ara el préstec s'haurà de retornar a la "nova entitat" que s'ha subrogat en la posició del creditor, és a dir, del Banc o Caixa d'Estalvis que presta els diners.

Quins passos s'han de seguir per aconseguir la subrogació del creditor?

El deutor que pretengui formalitzar la subrogació de creditor, un cop hagi assolit un pacte de condicions amb la seva nova entitat creditora, haurà de procedir de la manera següent:

En primer lloc, l' entitat que estigui disposada a subrogar-se presentarà al deutor una oferta vinculant en la qual constaran les condicions financeres del nou préstec hipotecari. Juntament amb l' oferta vinculant, li lliurarà un document informatiu sobre les despeses de la subrogació, incloent-hi els límits màxims legals de la comissió a percebre per part de l' entitat creditora. 

Un cop aquesta oferta sigui acceptada pel deutor, això implicarà la seva autorització perquè l' entitat oferent se la notifiqui a l' entitat creditora actual i la requereixi perquè li lliuri, en el termini màxim de set dies naturals, certificació de l' import del dèbit del deutor pel préstec hipotecari en què s' ha de subrogar.

Lliurada aquesta certificació, l' entitat creditora tindrà dret a enervar la subrogació si en el termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de l' esmentat lliurament, formalitza amb el deutor novació modificativa del préstec hipotecari. 

En cas contrari, perquè la subrogació té efectes, n' hi haurà prou que l' entitat subrogada declari en la mateixa escriptura haver pagat a la creditora la quantitat acreditada per aquesta, per capital pendent i interessos i comissió meritats i no satisfets. Per acreditar que això és així, s' incorporarà a l' escriptura un resguard de l' operació bancària realitzada amb tal finalitat.

Com es formalitzarà l'operació de subrogació hipotecària?

L' operació de subrogació de creditor hipotecari es formalitzarà mitjançant una escriptura pública autoritzada davant de notari, en la qual es detallaran totes les noves condicions del contracte, així com la voluntat de les parts de celebrar-ho. 

Així mateix, i a tal efecte, la "nova entitat" creditora haurà d'abonar a l'"antiga entitat" la quantitat deguda que consta en la certificació que aquesta va expedir, havent d'incorporar-se a l'escriptura que s'atorgui un justificant de l'operació bancària realitzada amb aquest objectiu, així com una manifestació expressa per part del nou creditor conforme s'ha realitzat el pagament a l'antic creditor.

Finalment, com és lògic, la nova escriptura de subrogació de creditor s' haurà d' inscriure correctament en el Registre de la Propietat corresponent, als efectes de deixar constància d' aquest canvi en el creditor hipotecari.

Veure més preguntes freqüents

¿Si existeixen disputes en la quantitat a pagar a la meva anterior entitat financera, l'operació es podrà realitzar?

A la pràctica, pot succeir que, entre les entitats involucrades en l'operació, sorgeixin disputes sobre la quantitat deguda, o que l'actual entitat creditora, per evitar la pèrdua del client, adopti una actitud obstructiva (com no emetre el certificat de deute pendent, rebutjar el pagament de la quantitat remesa per no estar d'acord amb la xifra exacta, etc.).

En aquests casos, la normativa reguladora de la qüestió, establint una posició que afavoreixi la subrogació, determina el següent:

  • En cap cas tindrà dret l' entitat creditora actual a rebutjar el pagament.
  • En cas que l'entitat creditora actual no hagi lliurat el certificat (i per tant la nova entitat no pugui calcular la quantitat a ingressar) o aquesta es negués a admetre el pagament per qualsevol causa, n'hi haurà prou que la nova entitat subrogada calculi la quantitat deguda, sota la seva responsabilitat i assumint les conseqüències del seu error, que no seran repercutibles al deutor, i, després de manifestar-ho, dipositi aquesta suma en poder del notari autoritzant de l' escriptura de subrogació, a disposició de l' entitat creditora.

    En aquests casos, el notari notificarà d'ofici a l'entitat creditora, mitjançant la remissió de còpia autoritzada de l'escriptura de subrogació, podent la mateixa al·legar la seva incorrecció, dins dels vuit dies següents, cas en el qual s'entaularà un procediment judicial entre els bancs per dirimir el conflicte (que no afectarà la subrogació, que ja haurà assortit efecte).

El meu banc actual pot cobrar-me una comissió pel canvi de creditor?

Efectivament, això pot arribar a ser possible, ja que la comissió per canvi de creditor es tracta de la comissió que, eventualment, ens pot cobrar l'entitat financera que ens va concedir el préstec inicialment si, a posteriori, decidim canviar de banc o caixa d'estalvis i traslladar el nostre préstec a una altra entitat que ens ofereixi millors condicions (ja sigui de tipus d'interès, de termini de devolució, de capital concedit, etc.).

És legal que l'entitat financera em cobri una comissió pel canvi de creditor?

Per suposat, això és possible i legal, sempre que aquesta comissió i els seus eventuals imports s' haguessin pactat prèviament en el contracte de préstec, i es compleixin tots els requisits de transparència i no abusivitat de la clàusula contractual en qüestió, així com els límits màxims fixats per la llei.

Quin import màxim em pot cobrar l'entitat financera actualment a la comissió per canvi de creditor?

De conformitat amb l'article 3 de la Llei 2/1994, en les subrogacions de préstecs hipotecaris per canvi de creditor, si el préstec hipotecari estigués referenciat a un tipus variable, es podran cobrar les següents comissions:

  • Si no s' hagués pactat cap comissió, no es podrà cobrar res per aquest concepte.
  • Si s' hagués pactat una comissió inferior a l' 1%, s' abonarà la mateixa.
  • Si s' hagués pactat una comissió superior a l' 1%, només es pagarà aquest 1%, llevat que l' entitat financera demostri l' existència d' un dany econòmic, cas en el qual també podrà reclamar aquest perjudici.

No obstant això, cal tenir en compte que si al cas concret fos aplicable la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari (és a dir, quan es tracti d'un habitatge comprat per una persona física deutora destinada a ús residencial), si la subrogació del creditor suposa la substitució d'un tipus variable per un tipus fix per a la resta de la vigència del préstec, el legislador ha establert una regla especial, que és la següent:

  • Si la subrogació es produeix durant els tres primers anys de vida del préstec, la compensació no podrà superar la pèrdua financera que pogués patir el prestador, amb el límit del 0,05 per cent del capital reemborsat anticipadament.
  • Si la subrogació es produeix més enllà dels tres primers anys de vida del préstec, el creditor no podrà exigir cap comissió.

La nova entitat financera pot concedir-me més diners del que devia al meu antic Banc o Caixa d'Estalvis?

En principi, la llei (article 4 de la Llei 2/1994) estableix que la subrogació de creditor només pot afectar el tipus d'interès o el termini del préstec.

No obstant això, en cas que el creditor sigui una entitat de crèdit reconeguda com a tal segons la normativa vigent, com ara Bancs, Caixes d' Estalvis, etc., la subrogació del creditor, si així s' acorda, també podrà afectar una ampliació o reducció del capital pendent, o altres aspectes addicionals com, per exemple el sistema d' amortització, les condicions financeres o fins i tot la prestació o modificació de garanties personals.

Cal inscriure en el Registre de la Propietat aquesta subrogació de creditor?

Efectivament, més enllà d' atorgar l' escriptura pública corresponent, caldrà inscriure la mateixa en el Registre de la Propietat, doncs perquè té efectes contra tercers així ho exigeix la llei. 

A aquest efecte, es farà constar mitjançant nota marginal la identitat de la nova persona jurídica subrogada en els drets del creditor, així com les noves condicions pactades de tipus d' interès, termini, etc.

Quin cost fiscal té la subrogació del creditor?

Afortunadament, aquesta no té cost fiscal, ja que l'article 7 de la Llei 2/1994, relatiu als beneficis fiscals, estableix que "estarà exempta l'escriptura que documenti l'operació de subrogació en la modalitat gradual d'"Actes Jurídics Documentats sobre documents notarials".

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita