Acta de titularitat real | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Acta de titularitat real

Pas 1

Què és una acta de titularitat real?

És el document notarial on un soci, administrador o representant d' una companyia mercantil, per tal de prevenir el blanqueig de capitals, manifesta i identifica la persona o persones físiques que posseeixen o controlen, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot de l' empresa o, en el seu defecte, identifica la persona o persones físiques que exerceixen el control de la gestió o administració de la societat.

Pas 3

Quant costa l'acta de titularitat real davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és el blanqueig de capitals i quina normativa regula la seva prevenció?

El blanqueig de capitals és una activitat delictiva tipificada pel nostre codi penal (Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal) en els seus articles 301 i següents, en els quals es tracta de perseguir les persones que protagonitzin conductes tendents a adquirir, utilitzar, convertir o transmetre béns sabent que aquests tenen el seu origen en una activitat delictiva, així com totes aquelles actuacions dirigides a ocultar o encobrir el seu origen il·lícit.

Aquesta conducta delictiva, enquadrada en la tipologia de delictes contra l'ordre socioeconòmic, tracta de perseguir totes aquelles activitats que tenen per mínim comú denominador la voluntat de reintroducció de beneficis il·lícits derivats d'activitats delictives, lesionant així béns jurídics protegits com la correcta circulació o tràfic dels béns i la lliure competència. El que es tracta el legislador, en definitiva, és de perseguir totes aquelles conductes que tracten de reintroduir en l' economia de curs legal els fruits del delicte, desincentivant així la comissió dels mateixos, ja que com és sabut, la major part de les activitats delictives es troben motivades per un ànim de lucre del delinqüent.

Al nostre país, la tipificació d'aquesta conducta com a delictiva es va introduir en primera instància mitjançant una reforma del Codi Penal el 1988, tot i que únicament circumscrita a la criminalitat financera derivada de delictes de narcotràfic. Posteriorment, ja amb el Codi Penal de 1995, aquest delicte es va estendre a béns no només procedents de delictes de narcotràfic, sinó de qualsevol classe de fet delictiu greu, donada creixent expansió i internacionalització de les activitats criminals a nivell financer així com de les activitats de terrorisme internacional.

És doncs en el marc de la lluita contra aquesta activitat delictiva que els governs de diferents països, a finals de la dècada dels vuitanta del segle XX, comencen a despertar el seu interès per crear mecanismes jurídics que tractin de combatre aquest fenomen, com per exemple mitjançant les recomanacions de la FATF aprovades el 1990 (Institució denominada en castellà "Grupo de Acción Financiera Internacional" creada pel G7), o en el marc de la Unió Europea, la Directiva 2005/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 d'octubre de 2005.

A la vista de l'indicat, en nom de la transposició de l'esmentat instrument comunitari, el legislador espanyol va promulgar l'any 2010 la Llei 10/2010, de 28 d'Abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (i posteriorment el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial decret 304/2014, de 5 de maig), pedra angular d'aquesta matèria en l'ordenament jurídic espanyol, que ha de centrar aquesta anàlisi, la qual tindrà per objecte la protecció de la integritat del sistema financer i d'altres sectors d'activitat econòmica mitjançant l'establiment d'obligacions de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme (Article 1 de l'esmentada llei).

Quines conductes s'entendran com a constitutives de blanqueig de capitals?

Com s'ha indicat, l'esmentada Llei 10/2010 té per objecte la prevenció de la comissió de conductes que puguin ser considerades com a constitutives de blanqueig de capitals. A aquests efectes, la mateixa llei estableix un detall de les activitats que tindran tal consideració, a saber:

 1. La conversió o la transferència de béns, sabent que aquests béns procedeixen d'una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva, amb el propòsit d'ocultar o encobrir l'origen il·lícit dels béns o d'ajudar persones que estiguin implicades a eludir les conseqüències jurídiques dels seus actes.
 2. L' ocultació o l' encobriment de la naturalesa, origen, la localització, la disposició, el moviment o la propietat real de béns o drets, sabent que aquests béns procedeixen d' una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.
 3. L' adquisició, possessió o utilització de béns, sabent, en el moment de la recepció dels mateixos, que procedeixen d' una activitat delictiva o de la participació en una activitat delictiva.
 4. La participació en alguna de les activitats abans esmentades, així com l' associació per cometre-les, les temptatives de perpetrar-les i el fet d' ajudar, instigar o aconsellar algú per realitzar-les o facilitar-ne l' execució.

Així mateix, cal deixar constància que conforme a aquesta llei, s' entendran per béns procedents de l' activitat delictiva tot tipus d' actius l' adquisició o possessió dels quals tingui el seu origen en un delicte, tant materials com immaterials, mobles o immobles, tangibles o intangibles, així com els documents o instruments jurídics, amb independència de la seva forma, que acreditin la propietat d' aquests actius o d' un dret sobre aquests.

Així doncs, la norma en estudi, de la qual sorgirà la necessitat d' atorgar una acta de manifestacions de titularitat real, tracta de perseguir totes aquestes conductes abans descrites.

Qui seran els subjectes obligats conforme a la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals?

Per tal de combatre el conjunt de conductes delictives descrites en la pregunta precedent, la llei ha establert un llistat de persones o entitats, a les quals ha denominat subjectes obligats, als quals se' ls han imposat una sèrie d' obligacions, que més tard es detallaran, tendents totes elles a lluitar contra el blanqueig de capitals.

Així doncs, conforme a l'article 2.1 de la Llei 10/2010, seran subjectes obligats, i per tant els serà d'aplicació les obligacions de la norma, entre d'altres, a entitats de crèdit, entitats asseguradores autoritzades per operar en el ram de vida i els corredors d'assegurances, empreses de serveis d'inversió, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, societats gestores d' entitats de capital-risc i les societats de capital-risc la gestió de les quals no estigui encomanada a una societat gestora, societats de garantia recíproca, entitats de pagament i les entitats de diners electrònics, persones que exerceixin professionalment activitats de canvi de moneda, a serveis postals respecte de les activitats de gir o transferència, a persones dedicades professionalment a la intermediació en la concessió de préstecs o crèdits, promotors immobiliaris i els qui exerceixin professionalment activitats d' agència, comissió o intermediació en la compravenda de béns immobles, auditors de comptes, comptables externs o assessors fiscals, notaris i els registradors de la propietat, mercantils i de béns mobles, etc.

Com es pot observar doncs, una gran quantitat de sectors econòmics i professionals queden obligats sota el paraigua de la Llei 10/2010, de manera que qualsevol societat que desitja operar amb els mateixos (per exemple, obrir un simple compte corrent en una entitat financera, o atorgar qualsevol classe d'instrument públic davant un notari) caldrà que disposi d'una acta de manifestacions de titularitat real, per així donar compliment a les obligacions de l' esmentada norma pel compliment de la qual han de vetllar els subjectes obligats abans indicats.

Quines mesures o obligacions estableix la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals?

Als subjectes obligats indicats en la pregunta precedent, la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals, els imposa una sèrie d'obligacions, que són conegudes com de diligència deguda, les quals poden al seu torn ser classificades en dues categories, com són les mesures normals i les mesures reforçades.

Pel que fa a les mesures normals, aquestes seran principalment tres, que a continuació es desenvoluparan:

 • La identificació formal dels intervinents en les relacions de negoci.
 • La identificació del titular real dels intervinents en les relacions de negoci.
 • La determinació del propòsit i índole prevista de la relació de negocis.

En primer lloc doncs, els subjectes obligats, de conformitat amb l'article 3 de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals, tindran l'obligació d'identificar totes les persones físiques o jurídiques que pretenguin establir relacions de negoci o intervenir en qualssevol operacions.

Així doncs, els subjectes obligats en cap cas podran mantenir relacions de negoci o realitzar operacions amb persones físiques o jurídiques que no hagin estat degudament identificades, quedant prohibida, en particular, l' obertura, contractació o manteniment de comptes, llibretes, actius o altres instruments numerats, xifrats, anònims o amb noms ficticis.

Aquesta identificació formal es realitzarà mitjançant documents fefaents (per exemple, Document Nacional d'Identitat per a persones físiques, o còpies autèntiques d'escriptures de constitució en el cas de societats), havent-se d'acudir a l'article 6 de l'esmentat reglament de desenvolupament per conèixer els documents que seran considerats vàlids a efectes d'aquesta identificació formal.

En segon lloc, pel que fa a la identificació del titular real (article 4 de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals i així mateix article 8 del seu reglament de desenvolupament), a continuació es dedicarà una pregunta expressa per a la mateixa, atès que això és la raó de ser de l'acta de manifestacions de titularitat real, objecte d' anàlisi en aquestes preguntes i respostes. No obstant això, a tall enunciatiu, cal entendre per la mateixa la necessitat d' identificar les persones físiques pel compte de les quals es pretén establir la relació de negocis així com aquelles persones físiques que ostentin la titularitat d' una participació significativa del capital d' aquelles societats pel compte de les quals es pretengui celebrar les relacions econòmiques que es tractin.

Així mateix, en aquest àmbit, els subjectes obligats quedaran compel·lats a determinar l' estructura de propietat i control de les persones jurídiques amb les quals mantinguin relacions de negoci, la qual cosa a la pràctica, per exemple en el trànsit amb entitats financeres, implica en moltes ocasions la necessitat de confeccionar i signar un organigrama, per part de l' administrador de la mateixa, de la composició de l' estructura accionarial de la societat que es tracti i del grup d' empreses al qual, si s' escau, pertanyi.

En última instància, la llei compel·li als subjectes obligats a determinar el propòsit i índole de la relació de negocis prevista (article 5 de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals), és a dir, se'ls obliga a conèixer la naturalesa de l'activitat professional o empresarial de les persones amb qui contractin, així com a comprovar raonablement la veracitat d' aquesta informació. Així mateix, la norma els obliga a fer un seguiment continu en aquesta relació de negocis (Article 6 de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals), tot això encaminat a poder detectar possibles desviacions entre l'activitat declarada i l'operativa habitual que desenvolupin, interpretant-se aquesta incoherència com un possible senyal d'alarma.

A més, en determinats supòsits especials, la llei exigeix l'aplicació d'unes mesures més dures o restrictives, mitjançant el desplegament de les abans esmentades mesures de diligència reforçada, que seran d'aplicació en relacions de negoci i operacions no presencials, en operacions de corresponsalia bancària transfronterera i quan es tracti de persones de responsabilitat pública (per conèixer més detalls d'aquestes mesures, acudir als articles 11 a 16 de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals).

En darrer terme, cal indicar que la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals, per assegurar el compliment d'aquestes obligacions, estableix un règim sancionador (vegeu articles 50 a 62 de la mateixa) en el qual es detallen un elenc d'infraccions que es poden arribar a cometre (com per exemple no identificar formalment els intervinents en una relació de negocis, o no identificar el seu titular real), les quals podran ser qualificades com de lleus, greus i molt greus, podent-se arribar a imposar, en els supòsits més greus, multes de fins a un milió cinc-cents mil euros o la revocació d' autoritzacions administratives per operar en mercats regulats quan això fos necessari atesa la naturalesa de l' activitat.

Com es concreta l'obligació d'identificació del titular real?

Com s'ha indicat anteriorment, una de les obligacions imposades als subjectes obligats per la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals, és la de la identificació del titular real, la qual cosa implica que hauran d'adoptar les mesures necessàries a fi de comprovar la seva identitat amb caràcter previ a l'establiment de relacions de negoci o a l'execució de qualssevol operacions.

A efectes de l' esmentada norma, en virtut del que disposa el seu article 4 i l' article 8 del reglament de desenvolupament, pel que fa a les persones jurídiques, s' entendrà per titular real:

 • La persona o persones físiques que en darrer terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot de la persona jurídica.
 • La persona o persones físiques que a través d' acords o disposicions estatutàries o per altres mitjans, exerceixin el control, directe o indirecte, de la gestió d' una persona jurídica.
 • En el supòsit que no existeixi una persona física que posseeixi o controli, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital o dels drets de vot d' una persona jurídica, o que per altres mitjans n' exerceixi el control, es considerarà que exerceix l' esmentat control l' administrador o administradors.
Veure més preguntes freqüents

Quins efectes té per a les societats l'obligació d'identificació del titular real?

Com s'ha indicat al llarg de les preguntes precedents, tots els subjectes obligats (entre els quals els que estan per exemple entitats financeres, asseguradores, empreses gestores d'actius, empreses del sector immobiliari i Notaris i Registradors) estan efectivament obligats a identificar el titular real en els termes exposats en la pregunta anterior.

Així doncs, qualsevol empresa que desitgin realitzar una activitat econòmica o comercial i necessiti per a això entaular relacions amb entitats financeres per disposar de comptes corrents o finançament, per realitzar negocis immobiliaris, per invertir els seus actius, o per atorgar qualsevol classe d'escriptura (com per exemple un canvi d'administradors, la concessió d'un poder, l'elevació a públic d'acords socials, etc.) necessitarà identificar davant de tots ells els seus titulars reals.

Per facilitar aquesta tasca, l'ordenament jurídic ha previst l'acta de manifestacions de titularitat real, en virtut de la qual, l'administrador o un apoderat de la societat compareix davant un notari de la seva elecció i insta una acta en la qual manifesta que persona o persones han de ser considerades com a titulars reals als efectes de la Llei 10/2010, prevenció de blanqueig de capitals.

La realitat és que enlloc de la llei o el seu reglament de desenvolupament s' estableix que sigui obligatori disposar d' aquesta acta. No obstant això, la pràctica notarial indica que això és molt recomanable per dues raons principals:

 • En primer lloc, perquè com ja s' ha vist, molts són els subjectes obligats a complir aquesta llei, de manera que en l' actualitat, les societats, pràcticament a diari han de demostrar la seva titularitat real per entaular relacions de negoci. Així doncs, si disposen d' un document notarial que gaudeix de la fe pública notarial, amb la simple exhibició del document aquest tràmit es donarà per complert, facilitant i agilitant les transaccions comercials i relacions de negoci que es desitgin celebrar.
 • En segon lloc, perquè manifestar la seva titularitat real en una acta individualitzada garanteix molt més la confidencialitat de les dades, ja que en totes les escriptures que s'atorguin (per exemple en la compravenda d'un immoble), simplement es farà referència al fet que s'ha complert l'obligació d'identificació del titular real fent referència a l'acta en qüestió, sense indicar-ne el contingut concret, la qual cosa pot contribuir a salvaguardar en major mesura la protecció de les dades d' aquests titulars reals.

Quines societats estaran excepcionades d'aquest deure d'identificació del titular real?

L' obligació de la identificació del titular real serà una necessitat de caràcter generalitzat. No obstant això, en determinats supòsits, serà possible aplicar les mesures de diligència deguda simplificades (Articles 9 i 10 de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals), la qual cosa obre la porta a, de conformitat amb l'article 15 del reglament de desenvolupament, no ser necessari identificar el titular real per a les següents entitats:

 • Entitats de dret públic dels Estats membres de la Unió Europea o de països tercers equivalents.
 • Les societats o altres persones jurídiques controlades o participades majoritàriament per entitats de dret públic dels Estats membres de la Unió Europea o de països tercers equivalents.
 • Les entitats financeres (exceptuades les entitats de pagament) domiciliades a la Unió Europea o a països tercers equivalents que siguin objecte de supervisió per garantir el compliment de les obligacions de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com les sucursals o filials d'aquestes.
 • Les societats cotitzades els valors de les quals s' admetin a negociació en un mercat regulat de la Unió Europea o de països tercers equivalents, així com les seves sucursals i filials participades majoritàriament.

Què és la base de dades de titular real?

Així mateix, cal deixar constància que, de conformitat amb l'article 9.6 del Reglament de desplegament de la Llei 10/2010, de prevenció de blanqueig de capitals, per al compliment de l'obligació d'identificació i comprovació de la identitat del titular real, els subjectes obligats podran accedir a la base de dades de titularitat real del Consell General del Notariat, prèvia celebració del corresponent acord de formalització.

Així doncs, mitjançant les dades generades per l' Índex Únic Informàtic Notarial, els notaris hi comuniquen tots els instruments i actes en els quals consti manifestada la titularitat real d' una societat, als efectes d' integrar aquestes dades en l' esmentada base de dades de titularitat real a la qual podran accedir els subjectes obligats i consultar-la per donar així compliment a les obligacions que la llei els imposa.

Finalment, també cal tenir en compte que en l'àmbit notarial existeix un altre organisme vinculat a la prevenció el blanqueig de capitals, denominat Òrgan Centralitzat de Prevenció, dependent així mateix del Consell General del Notariat, i regulat per l'Ordre EHA/2963/2005, la qual analitzarà les operacions autoritzades pels Notaris i comunicades a través de l'Índex Únic, per en cas de detectar indicis o certeses sobre possibles operacions constitutives de blanqueig de capitals, es procedeixi a notificar-les al Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, el qual és un òrgan independent adscrit al Ministeri d' Economia que té per missió el desenvolupament d' una política preventiva contra el blanqueig de capitals. 

Com puc instar una acta de manifestacions de titularitat real?

Per instar una acta de manifestacions de titularitat real simplement caldrà contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de contacte de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es) i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als interessats.

El dia i hora acordats, els interessats simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'acta corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

Qui haurà d'acudir a l'acte de signatura de l'acta de manifestacions de titularitat real?

A la signatura de l' acta davant el notari, només hi haurà d' acudir l' administrador o representant de la societat que insta l' acta, sense que sigui necessari que hi acudeixi la persona que ostenta la titularitat real de la companyia.

Quan rebreu l'entrega de la meva acta de titularitat real?

El mateix dia de la signatura, passats uns minuts, a la mateixa oficina notarial se' m farà lliurament d' una còpia autèntica de l' acta de manifestacions de titularitat real que s' acaba d' autoritzar, perquè amb aquesta ja pugui realitzar tots els tràmits que siguin necessaris.

Articles relacionats

Pas 6

Demanar cita