Addició d'herència - Notaria Jesús Benavides
Successions i donacions

Addició d' herència

Pas 1

Què és una addició d'herència?

És el document notarial adequat per afegir i distribuir nous béns a una herència ja acceptada, de manera que si quan es va realitzar l' acceptació i partició de l' herència, algun o diversos béns i drets del causant eren desconeguts i no s' hi van incloure inicialment, a posteriori, mitjançant l' addició d' herència es pot esmenar aquesta situació, de manera que els hereus del causant accepten la inclusió addicional d' aquests béns i drets, així com la seva partició entre els cohereus que hi poden existir.

Pas 3

Quant costa realitzar una addició d'herència davant notari?

Veure pressupost orientatiu - Bé immobleVeure pressupost orientatiu - Diners, vehicle o un altre

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix l'escriptura d'addició d'herència?

Com s' ha indicat a l' inici d' aquesta pàgina informativa, l' addició d' herència és un document notarial que permet a les parts interessades i legitimades, afegir i distribuir nous béns a una herència ja acceptada, de manera que si quan es va realitzar l' acceptació i partició de l' herència, algun o diversos béns i drets del causant eren desconeguts i no s' hi van incloure inicialment, a posteriori, mitjançant l' addició d' herència es pot esmenar aquesta situació, de manera que els hereus del causant accepten la inclusió addicional d' aquests béns i drets, així com la seva partició entre els cohereus que hi poguessin existir.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el señor Juan fallece, y su hija Soraya acepta su herencia, si posteriormente, pasados 3 años, la señora Soraya tiene conocimiento que su padre era propietario de una finca rústica en su localidad natal, para poder disponer de la titularidad de dicha finca e inscribir su derecho en el Registro de la Propiedad, será necesario que realice una adición a dicha herencia, a los efectos de incluir esta finca rústica ahora conocida. <ejemplo>

Per a què serveix l'escriptura d'addició d'herència?

Com s' acaba d' apuntar en la pregunta precedent, mitjançant l' escriptura d' addició d' herència, els hereus de la mateixa podran resoldre aquelles situacions que es produeixen quan, derivat d' un fet involuntari, certs béns o drets del causant que eren desconeguts en el moment en què es va atorgar l' escriptura d' acceptació i partició d' herència, no hi són inclosos.

Pot succeir en certes ocasions que els hereus desconeixen que un determinat bé o dret pertanyia al causant de la successió (per exemple, una finca concreta immatriculada sense constància registral que els hereus no tenien cap manera de conèixer-ne la titularitat) i procedeixen a atorgar l'escriptura d'acceptació i partició d'herència sense incloure'ls.

Davant d' aquesta situació, per evitar la nul·litat de l' escriptura primigènia d' acceptació i partició d' herència, l' ordenament jurídic permet als hereus atorgar una escriptura d' addició d' herència posterior, en la qual d' una manera formal, solemne i inequívoc afirmen que, després d' haver-se atorgat una escriptura d' acceptació i partició d' herència inicial, s' ha posat de manifest l' existència d' altres béns o drets titularitat altre del causant, que no es van incloure en aquesta primera escriptura per desconeixement dels mateixos, i que en virtut d' aquesta procedeixen a acceptar i adjudicar segons la voluntat del causant expressada en el seu testament o títol successori o en virtut de les disposicions que la llei estableixi per al cas de la successió intestada.

Mitjançant aquesta escriptura d' addició d' herència, s' aconseguirà doncs un complement a l' escriptura inicial d' acceptació i partició d' herència en la qual es procedirà a acceptar i adjudicar únicament el bé o dret no inclòs inicialment, deixant intacta la partició realitzada en la primera escriptura d' acceptació.

En aquest sentit, té en compte que de conformitat amb l' article 1079 del Codi Civil, en el qual s' estableix que l' omissió d' algun o alguns objectes o valors de l' herència no dóna lloc a que es rescindeixi la partició per lesió, sinó que es completi o addicioni amb els objectes o valors omesos.

Quins efectes tindrà l'addició d'herència respecte del patrimoni dels hereus?

Com ja s' ha indicat en preguntes anteriors, l' addició de l' herència implica una subrogació de l' hereu en l' antiga posició del causant, ja que esdevé nou titular dels béns, drets i obligacions que van ser omesos involuntàriament en l' escriptura d' acceptació i partició d' herència inicial.

Aquesta particularitat s' haurà de tenir present així mateix en relació amb el fet que l' hereu respon de totes les càrregues de l' herència, no només amb els bines d' aquesta, sinó també amb els seus propis. 

Quines persones poden atorgar l'escriptura d'addició d'herència?

Pel que fa a les persones que podran atorgar l' escriptura d' addició d' herència, cal així mateix remetre' s a la normativa general sobre l' acceptació d' herència, de manera que, en primer lloc, com no pot ser altrament, cal que estiguin legitimades per a això, la qual cosa succeirà quan hagin estat designades com a hereves en virtut de qualsevol títol successori i que així mateix hagin procedit a acceptar l' herència corresponent. escriptura inicial.

Dit això, pel que fa a la capacitat d' aquests atorgants, cal tenir en compte que podran acceptar o repudiar una herència tots els que tenen la lliure disposició dels seus béns, la qual cosa s' equipara a la plena capacitat d' obrar que s' assoleix amb la majoria d' edat, és a dir, als divuit anys, sempre que estiguin en ple exercici de les seves facultats mentals intelectives i volitives.

Així mateix, les persones físiques que no es troben en aquesta situació, com per exemple menors d'edat, podran acceptar (i en aquest cas addicionar) una herència estant degudament representats pels titulars de la pàtria potestat. En el cas dels incapacitats, el tutor necessitarà autorització judicial per acceptar sense benefici d' inventari qualsevol herència, o per repudiar aquesta. 

Què serà objecte de l'addició de l'herència?

En l' escriptura d' addició d' herència, els hereus hauran de ressenyar el bé o dret que per error involuntari es va ometre en l' escriptura inicial d' acceptació i partició d' herència, així com a una valoració econòmica dels mateixos per, posteriorment, adjudicar-se als hereus que corresponguin segons la voluntat del causant expressada en el seu testament o títol successori o en virtut de les disposicions que la llei estableixi per al cas de la successió intestada.

Veure més preguntes freqüents

Com tributa l'addició d'herència?

La tributació de l' addició d' herència és una altra de les qüestions per tenir en compte en atorgar aquesta classe d' instruments, ja que això tributarà per l' Impost de Successions.

En relació amb això cal indicar que aquest impost directe es troba regulat estatalment per la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l'Impost sobre Successions i Donacions. No obstant això, aquest tribut es troba cedit a les Comunitats Autònomes, les quals han desenvolupat una normativa específica a l'efecte, que en el cas de Catalunya cal trobar-la en la Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost de successions i donacions.

En aquest impost, constituirà el seu fet imposable l'adquisició de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori (Article 1 de l'esmentada norma estatal), sent subjectes passius del mateix, és a dir, les persones obligades al seu pagament, els causahavents (hereus o legataris) en el cas de les adquisicions mortis causa, com ho són les herències objecte d'estudi en aquest apartat.

Quant a la base imposable de l'impost (magnitud que resulta del mesurament del fet imposable, és a dir, l'import total sobre el qual es tributarà), cal indicar que per obtenir-la caldrà realitzar el sumatori del valor real de tots els béns i drets que constitueixin l'herència, al qual se li haurà d'afegir el valor de l'aixovament domèstic (valorat en un 3% del la suma dels béns declarats) i així mateix detreure l' import dels deutes i càrregues hereditàries que disminueixin el valor de l' herència. 

A la vista de l'indicat doncs, és obvi que el valor dels béns o drets addicionats ha de tributar per l'Impost de Successions, havent de realitzar els atorgants una nova autoliquidació de l'impost per aquest valor, havent-se de tenir en compte com a qüestió molt rellevant que la presentació de l'esmentada autoliquidació relativa a l'addició d'herència interromprà el termini de prescripció del tribut (vegeu a aquest respecte Sentència del Tribunal Suprem de 22 de desembre de 1994).

Com puc atorgar una escriptura d'addició d'herència?

Per atorgar una escriptura d' addició d' herència simplement caldrà contactar amb l' oficina notarial i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als atorgants. El dia i hora acordats, els atorgants simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita