Aportació a patrimoni protegit - Notaria Jesús Benavides
Família

Aportació a un patrimoni protegit

Pas 1

Què és una aportació a patrimoni protegit?

Una aportació a patrimoni protegit és un document notarial que permet realitzar aportacions a una unitat patrimonial diferenciada, destinada a protegir i satisfer les necessitats econòmiques presents i futures d' una persona discapacitada o dependent.

Pas 3

Quines despeses té formalitzar l'aportació a un patrimoni protegit?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix un patrimoni protegit?

Un patrimoni protegit és una institució que preveu la legislació civil, en virtut de la qual, és possible crear un conjunt patrimonial destinat a satisfer les necessitats vitals, presents i futures, d' una persona que pateix una minusvalidesa o discapacitat.

Per conèixer més detalls al respecte, poden consultar l' apartat d' aquesta pàgina web relatiu a l' anàlisi de la constitució del patrimoni protegit.

Per a què serveixen les aportacions a un patrimoni protegit?

Com és lògic, quan es crea el patrimoni protegit, s' hi aporten una sèrie de béns o drets que, en aquell moment, es consideren suficients per atendre les necessitats del seu beneficiari.

No obstant això, si a posteriori, les persones que el constitueixen (com per exemple els pares del beneficiari), o altres terceres persones (com per exemple altres familiars, com avis, germans o amics del beneficiari), tenen la possibilitat d'aportar béns o recursos addicionals, amb els quals assegurar d'una manera més adequada les necessitats del beneficiari, o cobrir així noves necessitats que poguessin sorgir, mitjançant aquesta nova aportació, els aportants aconseguiran cobrir adequadament aquestes necessitats, assegurant una atenció i cures dignes al beneficiari.

Com es poden aportar més béns al patrimoni protegit després que aquest ja s'hagi constituït?

Un cop ja s' ha constituït el patrimoni protegit, a posteriori és possible aportar més béns o drets per assegurar les condicions de vida digna del beneficiari. A aquest efecte, aquestes noves aportacions s' hauran de vehicular mitjançant una nova escriptura pública, en la qual es deixarà constància d' aquestes aportacions addicionals.

Com es regirà l'administració d'aquests nous béns que s'aporten?

L' administració d' aquests nous béns que s' aporten al patrimoni protegit es regirà pel que disposa l' escriptura de constitució original, i no pel que disposin els aportants en aquesta nova escriptura.

Quins beneficis fiscals té l'aportació a un patrimoni protegit?

En relació amb el tractament fiscal de l' aportació al patrimoni protegit, de nou cal recordar, igual que s' ha fet en analitzar la constitució del patrimoni protegit, que és aquí quan apareix una de les grans diferències entre la normativa estatal i autonòmica, ja que els beneficis fiscals aplicables a aquesta figura difereixen notablement en funció de la tipologia de normativa.

Així doncs, si el patrimoni protegit es constitueix a l'empara de la normativa estatal (recordem, la Llei 41/2003, de 18 de novembre), es podran aplicar, entre d'altres, els següents beneficis fiscals:

  • Pel que fa a l'IRPF del discapacitat, les aportacions que rebi el seu patrimoni protegit tindran la consideració de rendiments del treball fins a l'import de 10.000€ per cada import (i amb un límit anual de 24.250€ en el seu conjunt), de manera que el que excedeixi d'aquest import, no estarà subjecte a tributació.
  • Pel que fa a l' IRPF de l' aportant, aquest es podrà deduir fins a 10.000 € anuals de la seva base imposable per l' aportació realitzada.
  • En el cas de l' Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, les aportacions que es realitzin al patrimoni protegit estaran exemptes.
  • Així mateix, no estaran subjectes a l' Impost de Successions i Donacions la part de les aportacions que tinguin per al perceptor la consideració de rendiments del treball.

Per contra, en el cas que el patrimoni protegit que es constitueixi a l' empara de la llei catalana, aquests beneficis fiscals, pel que fa a l' IRPF no són aplicables, ja que en la Llei de l' IRPF només se n' ha previst l' aplicació quan la constitució es realitzi a l' empara de la norma estatal.

Així doncs, en el cas català, seran d'aplicació uns beneficis fiscals més limitats, previstos a la Llei Catalana 2/2016, de 2 de novembre, de modificacions urgents en matèria tributària, d'entre els quals cal destacar:

  • Una bonificació del 99% en l' Impost de Patrimoni pel que fa als béns que formin part del patrimoni protegit.
  • En l' Impost de Successions i Donacions, una reducció del 90% en l' import excedent de les aportacions al patrimoni protegit respecte del límit fixat per la llei per tenir la consideració de rendiments del treball.
  • En el cas de l' Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, les aportacions que es realitzin al patrimoni protegit estaran exemptes.

Articles relacionats

Pas 6

Demanar cita