Compravenda d' un immoble | Notaria Jesús Benavides
Immobiliari i hipotecari

Compravenda d' un immoble

Pas 1

Què és una compravenda d'immoble?

És el document notarial mitjançant el qual es plasma un acord de voluntats per transmetre el ple domini d' un immoble a canvi d' una quantitat econòmica, deixant-ne constància i de totes les condicions i pactes en què es realitza aquesta operació.

Pas 3

Quant costa formalitzar una escriptura de compravenda d'immoble davant notari?

A través de la següent calculadora s'ofereix a l'usuari/consumidor la possibilitat de conèixer amb gran exactitud les despeses que haurà d'afrontar a l'hora de formalitzar notarialment la compravenda d'un immoble. Aquesta calculadora té parametritzats tant l' aranzel notarial i registral com la normativa autonòmica vigent en funció de la ubicació de l' immoble objecte de compra.

En aquests moments estem desenvolupant aquesta calculadora. Per favor torna a visitar la pàgina pròximament per poder calcular el teu pressupost.
Pas 4

Més preguntes freqüents

Normalment qualsevol contracte de compravenda d' immoble, amb independència del notari lliurement escollit pel client, presenta la mateixa estructura o guió. En aquest apartat responem tots els possibles dubtes que puguin sorgir-te seguint l'ordre de les clàusules que trobaràs en la teva futura escriptura notarial de compravenda d'immoble.

1. Titularitat
Veure més
2. Descripció registral
Veure més
3. Inscripció
Veure més
4. Nota simple i càrregues de la propietat
Veure més
Veure més preguntes freqüents
5. Cadastre
Veure més
6. Condició de l'habitatge
Veure més
7. Arrendaments
Veure més
8. Comunitat de propietaris
Veure més
9. Impost de Béns Immobles
Veure més
10. Cèdula d'habitabilitat
Veure més
11. Certificat d'eficiència energètica
Veure més
12. Inspecció tècnica
Veure més
13. Llibre de l'edifici
Veure més
14. Consentiment
Veure més
15. Preu i forma de pagament
Veure més
16. Tradició instrumental
Veure més
17. Lliurament de la possessió
Veure més
18. Cos cert
Veure més
19. Sanejament i evicció
Veure més
20. Despeses
Veure més
21. Fiscalitat
Veure més
22. Gestió
Veure més
23. Plusvàlua
Veure més
24. Inscripció
Veure més
25. Altres preguntes relacionades...
Veure més

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

A continuació, recopilem pràcticament tota la normativa concernent a l'hora d'escripturar davant notari una compravenda d'immoble. Tota la legislació referenciada es tracta de text consolidat (integra la redacció original de la norma com les seves possibles posteriors modificacions.

Normativa estatal

Normativa fiscal: Estatal i autonòmica

Pas 6

Demanar cita