Pas 1

Què és un poder especial?

És el document notarial mitjançant el qual una persona concedeix facultats a una altra perquè aquesta pugui actuar en el seu nom i representació celebrant tots aquells actes, negocis o contractes previstos en la pròpia escriptura de poder.

Pas 3

Quant costa signar un poder especial?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix un poder especial?

Un poder especial és un document, que adopta forma d' escriptura pública, en virtut del qual, una persona, que es denomina poderdant, concedeix facultats a una altra persona, que rep la denominació d' apoderat, perquè aquest últim, en nom i representació del poderdant, pugui celebrar solament el contracte, acte o negoci jurídic que es detalla en el cos de l' escriptura, de manera que l' apoderat només pot actuar en nom de poderdant per realitzar aquest acte o negoci concret, sense que les seves facultats s' estenguin a cap àmbit addicional.

<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si una persona extranjera que reside en España debe realizar algún trámite ante la administración de su país de origen, pero por culpa de la pandemia del Covid-19 no se puede desplazar hasta el mismo, puede otorgar un poder especial para que alguien de su confianza, en su nombre y representación, realice este trámite ante la autoridad correspondiente”.<ejemplo>

Per a què serveix un poder especial?

En general, un poder és un instrument al qual pot recórrer qualsevol persona quan, per qualsevol motiu, no pugui o no vulgui realitzar un acte per si mateix, i desitja o necessiti encomanar la seva realització, en el seu nom i representació, a un tercer, que com s' ha indicat, es denomina apoderat. 

Partint d' aquesta base, si com s' ha indicat, la característica concreta del poder especial és que aquest permet a l' apoderat realitzar únicament aquell acte o negoci jurídic en concret al que s' habilita a les facultats del poder, de manera que l' apoderat només podrà realitzar, únicament i exclusivament, aquest acte o negoci jurídic concret, específic i determinat, sense que per contra quedi habilitat per realitzar cap altre tràmit, gestió o contracte en nom i representació del poderdant.

Així doncs, a diferència del poder general, el qual concedeix àmplies facultats a l' apoderat per realitzar tota classe d' actes o negocis jurídics, el poder especial és un instrument molt més limitat, ja que aquest només habilita l' apoderat a realitzar el negoci o acte concret i específic que el poderdant considera necessari, quedant restringit i vedat qualsevol acte, contracte o negoci addicional.

Tenint en compte aquesta realitat, l' atorgament d' un poder especial pot ser adequat per a persones que, per qualsevol motiu, necessitin realitzar un acte o negoci jurídic concret i específic, però no puguin o no vulguin assistir al lloc i en el moment en què aquest acte o negoci tindrà lloc, de manera que per evitar que aquest no es pugui celebrar, confereixen un poder especial perquè sigui una tercera persona qui, en el seu lloc, acudeixi en el seu nom i representació a realitzar aquest negoci, acte o tràmit concret.

Així doncs, podem imaginar múltiples situacions en què el poder especial pot ser d' utilitat, com, per exemple:

<ejemplo>“En el caso de que se deba comprar o vender una vivienda, o aceptar una herencia, y el interesado resida en el extranjero, de modo que necesite que otra persona acuda a la Notaría a firmar la escritura de compraventa o aceptación de herencia”.<ejemplo>

<ejemplo>“En el caso de que el otorgante, por cualquier motivo, no quiera coincidir con otras personas que también deban acudir a dicho acto, como por ejemplo en una herencia conflictiva, puede otorgar un poder para que sea otra persona la que acuda al acto a realizar la firma de la escritura”.<ejemplo>

<ejemplo>“O en el supuesto de que una persona necesite realizar habitualmente trámites ante la administración, como el pago de impuestos, puede otorgar un poder especial a favor de su gestor o abogado fiscalista para que sea éste quien, en su nombre y representación, realice todos estos trámites administrativos”.<ejemplo>

Quines cauteles s'han de tenir en compte en concedir un poder especial?

Igual que succeeix en l' àmbit del poder general, la concessió de qualsevol classe de poder ha d' estar basada en una relació de confiança entre el poderdant i l' apoderat, ja que des que s' atorgui aquest poder, el poderdant està concedint la possibilitat que l' apoderat realitzi actes o negocis en el seu nom i representació, els quals, si es realitzen de bona fe i de forma diligent, li poden suposar un benefici per a la seva persona i el seu patrimoni però, per contra, si es realitzen de mala fe o de forma negligent, li poden suposar un gran perjudici.

Així doncs, i partint d' aquesta base, no és menys cert que com l' àmbit d' actuació del poder especial és molt més restringit, els efectes perjudicials o beneficiosos que es derivin del seu ús per part de l' apoderat queden limitats i circumscrits a l' objecte o àmbit d' actuació a què es refereixi el poder especial, però igualment, com es comenta, els efectes d' una utilització indeguda poden ser molt greus, doncs per exemple, si una persona concedeix un poder especial per vendre un habitatge i l' apoderat la ven a un preu molt inferior al de mercat, generarà un greu perjudici econòmic al poderdant.

Per tot l' exposat, igualment, la concessió d' un poder especial ha de ser una decisió molt meditada, reflexionada i basada en la confiança que el poderdant tingui en l' apoderat, ateses la seva relació familiar, personal, d' amistat o professional, i sempre tenint en compte els efectes beneficiosos que això pot suposar, però també els greus perjudicis que pot ocasionar una utilització maliciosa o negligent de les facultats de l' apoderament.

Quina classe d'actes o negocis jurídics es poden realitzar mitjançant un poder especial?

Com s' ha indicat, mitjançant un poder especial es poden realitzar l' acte o negoci jurídic concret que el poderdant necessiti, el qual, lògicament, haurà d' estar no obstant detallat i especificat en el cos de l' escriptura de poder. 

Així doncs, per exemple, habitualment, una escriptura de poder especial pot referir-se a alguna de les facultats concretes següents:

 • L'administració d'un bé immoble concret (el que pot permetre, per exemple, celebrar un contracte de lloguer a l'apoderat i tots els tràmits administratius relacionats amb el mateix).
 • La concessió, el reconeixement, l' acceptació, i el cobrament d' un deute concret a favor del poderdant.
 • La compra o la venda d'un bé moble o immoble concret i específic (com un habitatge, o un cotxe).
 • La constitució d' un dret real sobre un bé moble o immoble concret i específic, com per exemple un usdefruit, una servitud, una hipoteca, un dret d' opció, de tempteig o retracte, etc.
 • La realització d' una operació immobiliària sobre una finca concreta i específica, com la seva urbanització o parcel.lació, la seva delimitació, una agrupació, agregació o segregació, etc.
 • L' acceptació o, si s' escau, la repudiació d' una herència o llegat d' un causant concret.
 • L' exercici d' una activitat comercial o econòmica determinada.
 • La constitució, modificació, transformació, i dissolució o liquidació d' una societat civil o mercantil.
 • La formalització d' una operació de crèdit concreta per un import determinat.
 • La possibilitat de realitzar qualsevol tràmit administratiu davant qualsevol administració pública concreta ja sigui local, autonòmica o estatal, incloent-hi l' àmbit tributari.
 • Concórrer i realitzar ofertes en una subhasta o concursos públic o privat específic als efectes d' obtenir un determinat contracte o bé.
 • Contractar una assegurança de risc.
 • Ingressar, retirar o disposar de fons d' un determinat compte corrent obert en una entitat financera concreta.
 • Atorgar un determinat instrument públic i/o obtenir-ne còpies.
 • Acceptar una donació concreta.
 • Habilitar un progenitor perquè pugui realitzar gestions en relació amb un fill concret en nom dels dos progenitors. 
 • Assistir a una determinada Junta d' accionistes.
 • Cobrar una indemnització d' una assegurança o d' un plet.
 • Per contraure matrimoni.
 • Retirar un títol universitari de la gestió acadèmica de la institució.
 • Per demanar o cobrar subvencions o qualsevol classe d' ajuda pública.

Per suposat, aquests són només alguns exemples de poders especials que habitualment s' atorguen en una oficina notarial, però el seu contingut pot versar sobre qualsevol acte o negoci jurídic diferent que el poderdant necessiti, sempre que, per suposat, es tracti d' un acte o negoci lícit.

Cal que el poder especial adopti forma d'escriptura pública?

Pel que fa a la necessitat que el poder especial s' instrumenti mitjançant una escriptura pública, cal indicar que la llei determina que caldrà que el poder consti en escriptura pública quan aquest tingui per objecte administrar béns o realitzar actes que s' hagin de redactar en escriptura pública o perjudicar tercers.

Així les coses, si l' acte o negoci jurídic concret que es pretén compleix alguna d' aquestes característiques, per a la seva concessió serà necessari recórrer a l' atorgament d' una escriptura, autoritzada per un notari, que és un funcionari públic, professional del Dret i especialista en Dret privat, el qual vetllarà per la legalitat de l' apoderament i la seguretat jurídica del poderdant.

Tot i així, si això no fos necessari, si que és molt recomanable, doncs el recurs a l' escriptura pública dota el document d' una major seguretat jurídica i facilitarà el trànsit amb altres persones, les quals no tindran dubtes de la veracitat del mandat representatiu en constar en una escriptura pública.

Veure més preguntes freqüents

Qui pot atorgar un poder especial?

Pel que fa a les persones que poden atorgar un poder especial, és a dir, que poden assumir el paper de poderdants, és menester indicar que serà d' aplicació el principi general en virtut del qual la persona que concedeix el poder ha de tenir capacitat per realitzar l' acte o negoci jurídic concret a què es refereix el poder, doncs mancaria de cap lògica que un poderdant pugui conferir facultats a un tercer per realitzar un negoci o acte jurídic que per si mateix no té capacitat per realitzar.

Així doncs, per regla general, i tenint en compte la naturalesa de l' acte o negoci jurídic que concerneixi el poder especial concret, per poder atorgar-lo caldrà que el poderdant presenti plena capacitat d' obrar, la qual l' ostenten les persones majors d' edat, és a dir, amb 18 anys complerts, i que es trobin en plenes capacitats intelectives i volitives per autogovernar-se, relacionar-se amb la realitat i comprendre la transcendència jurídica dels seus actes.

Qui pot ser designat com a apoderat?

Pel que fa a les qualitats personals de la persona que serà designada com a apoderada, cal considerar que caldrà que el mateix ostenti una plena capacitat d'obrar, és a dir, que sigui major d'edat (18 anys complerts), i que es trobi en plenes capacitats intelectives i volitives per autogovernar-se, relacionar-se amb la realitat i comprendre la transcendència jurídica dels seus actes.

Es pot designar més d'un apoderat?

Per suposat, és possible que el poderdant designi més d' un apoderat en la seva escriptura de poder especial, de manera que siguin dues o més persones les que puguin exercir les facultats previstes en l' apoderament.

En aquest cas, pel que fa a la forma d'actuació, cal indicar que aquesta quedarà condicionada al que estableixi el poderdant en la seva escriptura, de manera que aquest podrà triar si prefereix que els 2 o més apoderats actuïn solidàriament (és a dir, que cadascú pugui actuar per si mateix) o, per contra, mancomunadament, és a dir, de forma conjunta.

En cas que no s' especifique la forma d' actuació, s' entén que, en aplicació del principi d' interpretació escrita dels poders, els apoderats hauran d' actuar de forma conjunta.

Com s'interpreta el poder especial?

La llei i la jurisprudència determinen que els poders, també els especials lògicament, s' han d' interpretar mitjançant un principi de prudència i interpretació restrictiva i estricta, de manera que l' apoderat només podrà realitzar aquell acte o negoci jurídic concret que d' una forma clara, expressa i diàfana s' hagi establert en l' escriptura de poder, mentre que, per contra, tot allò que no estigui especificat o resulti dubtós o interpretable, quedarà fora de l' àmbit d' actuació de l' apoderat.

Què són les facultats d'autocontractació i contraposició d'interessos d'un poder?

La facultat d' autocontractació és una previsió que es pot incloure en l' escriptura de poder en virtut de la qual, el poderdant confereix l' autorització a l' apoderat perquè aquest, quan actuï en el seu nom i representació, pugui realitzar negocis amb si mateix.

<ejemplo>“Así pues, un ejemplo de ello sería el supuesto en el que un poderdante concede un poder a favor de un apoderado para que éste, en su nombre y representación, venda una vivienda que le pertenece, pero en dicho poder le autoriza asimismo a que sea el propio apoderado quien adquiera la vivienda”.<ejemplo>

Per la seva banda, la facultat de contraposició d' interessos és aquella previsió que es pot incloure en l' escriptura de poder en virtut de la qual, el poderdant autoritza l' apoderat a fer ús del poder fins i tot en aquells supòsits en què puguin existir conflictes d' interessos entre ambdós.

<ejemplo>“Lo que, por ejemplo, puede suceder en el caso de que una persona conceda un poder a otra, para participar en una subasta de un bien, en la cual también forme parte el apoderado como postor. En este caso, como se puede observar, existe un conflicto entre ambas partes, pues la oferta que pueda realizar el apoderado, en nombre y representación del poderdante, entrará en conflicto con la que pueda hacer el apoderado en su propio nombre y representación, de modo que la actuación del apoderado, en nombre y representación del poderdante, sólo sería válida si en el poder que se conceda se especifica expresamente que se puede hacer uso del mismo incluso en situaciones de contraposición de intereses con el apoderado”. <ejemplo>

Quina durada té un poder especial?

En principi, la durada del poder especial, si no s' especifica la mateixa en l' escriptura, serà indefinida. No obstant això, lògicament, si el poder es refereix a un acte concret i específic (com pot ser per exemple la venda d'un immoble concret propietat del poderdant), un cop se n'hagi fet ús i complert el seu objecte, aquest perdrà la seva raó de ser i, de facto, la seva vigència, ja que seguint el supòsit proposat, (l'habitatge, un cop venuda, ja no pertany al poderdant, de manera que l'apoderat ja no podrà fer ús d'aquest poder mai més, ja que només es referia a aquesta finca concreta i específica).

Es pot revocar un poder especial?

Per suposat, el poderdant pot revocar el poder en el moment que desitgi, de manera que, si un cop s'ha conferit la representació, el poderdant considera que ja no desitja mantenir-la, per la raó que sigui (com per exemple pèrdua de confiança, cessi de la seva necessitat, etc.), pot acudir a l'oficina notarial a atorgar una escriptura de revocació de poder per així deixar-lo sense efecte. Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la revocació de poders.

L'apoderat pot renunciar al poder?

Per suposat, l' apoderat també pot renunciar al seu càrrec en qualsevol moment, quan ho desitja, de manera que, si així ho considera oportú, pot optar per no fer més ús del poder, destruir-ne l' original o, si s' escau, formalitzar-ne la renúncia mitjançant una escriptura pública. Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la renúncia de poders.

És possible modificar el poder especial?

Per suposat, no hi ha problema en això, de manera que, si per qualsevol circumstància sobrevinguda cal modificar el poder especial per incloure o retirar alguna facultat concreta, això és perfectament possible. A aquest efecte, caldrà acudir a l' oficina notarial a l' efecte d' atorgar la nova escriptura modificativa del poder concedit.

Es poden imposar condicions o límits a l'actuació de l'apoderat?

Per suposat, això és possible, de manera que el poder especial no es refereixi només a un acte o negoci jurídic concret, sinó que s' hi determini la forma en què aquest s' ha de produir, com per exemple si, en el marc d' un poder especial per a la venda d' un immoble, es fixa el preu de venda del mateix o a la persona a la qual se l' ha de vendre, de manera que l' apoderat no podrà vendre' l a qui vulgui o pel preu que vulgui, sinó únicament a la persona o pel preu determinat pel poderdant en l' escriptura de poder.

Qui haurà de signar l'escriptura de poder especial?

L' escriptura de poder especial només l' haurà de signar el poderdant, és a dir, la persona que confereix el poder, de manera que no caldrà que acudeixi l' apoderat o apoderats a l' acte de la signatura de l' escriptura ni que acceptin la seva designació com a tal.

Quan em lliuraran el poder que he signat?

Un cop s' hagi signat l' escriptura, l' oficina notarial procedirà, en el mateix acte, a lliurar una còpia autèntica de l' escriptura de poder al poderdant, perquè aquest en faci l' ús que correspongui.

Haig de lliurar el poder que he signat a l'apoderat que he designat?

Efectivament, perquè l' apoderat o apoderats designats puguin fer ús del poder, caldrà que el poderdant li faci lliurament de la còpia autèntica, perquè a partir d' aquell moment l' apoderat ja pugui fer ús del document en qualsevol acte o negoci jurídic, en nom i representació del poderdant.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar el poder al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar el poder al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

El poder especial s'inscriu en alguna classe de Registre?

Lamentablement, en l' actualitat, la normativa vigent no preveu la inscripció dels poders atorgats per persones físiques en cap Registre públic, la qual cosa sens dubte seria positiva ja que oferiria garanties de major seguretat jurídica als operadors, ja que qualsevol interessat que contractés amb l' apoderat podria consultar si aquest apoderament segueix vigent o, per contra, ha estat revocat.

En aquest sentit, cal indicar que en el passat, es va intentar crear un registre de revocació de poders en el qual s' inscriguessin totes les revocacions de poders, per així poder verificar la seva vigència. No obstant això, aquest Registre, previst en una norma reglamentària, va ser considerat il·legal pel Tribunal Suprem i aquest va quedar sense efecte, per la qual cosa, com s'indica, en l'actualitat no existeix cap registre en el qual s'inscrigui l'atorgament o la revocació de poders.

Què és i per a què serveix l'aposta del meu poder?

En cas que el poder atorgat hagi de desplegar els seus efectes fora de l' estat espanyol, caldrà que aquest s' aposti, és a dir, realitzar un tràmit addicional, previst en el XII Conveni de la Haia, de 5 d' octubre de 1961, que permetrà desplegar els seus efectes en un país diferent a l' espanyol, sempre que aquest país hagués subscrit aquest conveni internacional.

Aquest tràmit d' apostilla es realitzarà al Col.legi de Notaris de Catalunya i, a tal efecte, la seva gestió la pot dur a terme el mateix interessat o, si ho desitja, la pot encomanar a la pròpia oficina notarial, de manera que, un cop realitzat el tràmit, ja se li lliuraria el poder apostillat.

Veure informació sobre apostilla

Es pot enviar el poder a una altra notaria diferent perquè té efectes immediatament?

Per suposat, si la raó de l'atorgament del poder especial és que l'apoderat pugui intervenir en una operació que se signa en una notaria llunyana al domicili del poderdant (imaginem un supòsit en què el poderdant resideix a Barcelona i concedeix un poder perquè el seu germà vengui una finca de la seva propietat a Galícia), si el sol·licitant ho requereix, és possible enviar una còpia electrònica del poder a la notaria en la qual se signi aquesta compravenda, perquè així l'apoderat pugui intervenir, sense necessitat d'haver d'enviar físicament la còpia autèntica del poder per correu, missatgeria o qualsevol altre mitjà.

És possible atorgar el poder en un idioma estranger?

Per regla general, el poder serà atorgat en llengua castellana (o en el seu cas la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma que es tracti). No obstant això, és possible atorgar un poder a "doble columna", és a dir, redactat simultàniament en llengua castellana i la seva corresponent traducció a una llengua estrangera, sempre que el notari autoritzant conegui aquesta llengua i pugui verificar que el contingut és el mateix.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

NORMATIVA ESTATAL:

NORMATIVA AUTONÒMICA:

Pas 6

Demanar cita