Poder general mercantil | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Poder general mercantil

Pas 1

Què és un poder general mercantil?

És el document notarial mitjançant el qual una empresa confereix una autorització a favor d'una persona (que pot ser física o també jurídica), que rep la denominació d'apoderat, perquè aquesta, en nom i representació de la societat, pugui realitzar tota classe d'actes i contractes en el marc de l'objecte social d'aquesta companyia.

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de notorietat?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix i per a què serveix un poder mercantil?

De conformitat amb la normativa mercantil, correspon als administradors la gestió i representació de la societat. Així doncs, a la pràctica, a l'òrgan d'administració de la societat li correspondrà tant la portada dels assumptes de gestió diaris de la companyia, adoptant les decisions ordinàries que afectin l'activitat econòmica (gestió de les vendes i compres, del personal, de la tresoreria, del compliment de les obligacions legals i tributàries, etc.), així com l'orientació estratègica de la societat i el seu posicionament en el mercat (disseny de nous productes i serveis, obertura de nous mercats o oportunitats de negoci, etc.).

Atesa la complexitat de l' activitat productiva en un món tan globalitzat com l' actual, la gran dimensió actual de moltes companyies, tant pel que fa a l' àmbit geogràfic com per la força de treball de què en disposen moltes, en l' actualitat és evident que aquesta tasca de gestió i representació no pot ser duta a terme únicament pels administradors de les empreses, sinó que aquests necessitaran en moltes ocasions el concurs, assistència i ajuda de terceres persones, les quals és molt possible que necessitin disposar al seu favor, per a l' acompliment de les tasques encomanades, de facultats prou per actuar en nom i representació de la societat per a la qual presten serveis. 

La celebració d' actes concrets, com ara contractes de compravenda de productes, de prestació de serveis, de subministraments, d' adquisició de béns d' equip, o de forma genèrica i per a tota classe d' actes i negocis jurídics, com per exemple la gestió de sucursals o delegacions de l' empresa per part dels seus responsables o encarregats, són només alguns dels exemples en què representants de societats poden necessitar disposar al seu favor facultats força conferides per la companyia a la qual representen, tot això per poder realitzar vàlidament aquests actes en moltes ocasions, o en d' altres per simplement dotar-los d' una major seguretat jurídica.

És doncs per resoldre aquesta necessitat d' acreditar de forma fefaent la veracitat d' aquesta representació i la validesa de les facultats necessàries per a la celebració dels negocis jurídics que es tractin que l' ordenament jurídic ha dissenyat, entre altres mecanismes, l' instrument de l' apoderament o poder mercantil, el qual, en el marc del tràfic mercantil, permetrà a les societats, d'una manera segura i garantista, conferir a favor d'una altra persona (que podrà ser al seu torn una persona física o jurídica) facultats per actuar en el seu nom i representació en tots aquells actes i negocis jurídics que s'especifiquin en l'apoderament que es confereixi, facilitant-se amb això el desenvolupament de l'activitat econòmica d'una forma segura i àgil per a la societat poderdant, contribuint així a la generació de riquesa i valor afegit per a la societat.

Com es regula l'apoderament o poder mercantil?

Des d' un punt de vista jurídic, la figura aquí estudiada cal enquadrar-la en el marc de la representació voluntària, institució en virtut de la qual una persona autoritzada, atorga en nom i en interès d' una altra, un negoci jurídic, projectant-se sobre aquesta persona representada els efectes jurídics del mateix.

En el marc d'aquesta representació voluntària, cal doncs identificar l'apoderament (i en el cas que ens ocupa, l'apoderament mercantil) com el negoci jurídic o instrument en virtut del qual es confereix aquesta representació voluntària.

Partint d'aquesta base, l'apoderament mercantil pot ser definit com un negoci jurídic unilateral i receptici pel qual una societat autoritza una altra persona (que podrà ser física o jurídica) que realitzi en el seu nom aquells negocis jurídics que es detallin en l'apoderament perquè aquests produeixin efectes en l'esfera patrimonial del poderdant.

  • Serà unilateral atès que es perfecciona únicament amb la voluntat del poderdant, sense que sigui necessària l' acceptació expressa de l' apoderat perquè aquest pugui desplegar els seus efectes.
  • I així mateix, tindrà la consideració de receptici, doncs per a la seva eficàcia requereix que aquest sigui comunicat o notificat al seu destinatari, és a dir, a l' apoderat, perquè aquest en tingui constància i el pugui utilitzar si ho considera convenient.

En el nostre ordenament jurídic, la institució de la representació voluntària no disposa d' una regulació sistemàtica, i l' únic precepte en la qual s' hi fa referència expressament és el ja esmentat article 1.259 del Codi Civil, en el qual s' estableix que cap pot contractar a nom d' un altre sense estar per aquest autoritzat, essent nul el contracte celebrat a nom d' un altre per qui no tingui la seva autorització.

No obstant això, tradicionalment, per suplir aquesta llacuna regulatòria, s' ha equiparat la institució del mandat a la representació voluntària, encara que avui dia, i seguint l' actual doctrina del Tribunal Suprem, cal afirmar que es tracta de dues institucions independents, però amb l' excepció que a la representació voluntària li seran d' aplicació les normes relatives al contracte de mandat sempre que els principis relatius al mandat siguin compatibles amb l' apoderament que es tracti.

En qualsevol cas, els interessats han de tenir clar no obstant la diferència que existeix entre el poder mercantil (que és el negoci jurídic a través del qual s'instrumenta la representació voluntària) i el negoci jurídic causal subjacent en aquest apoderament, el qual podrà ser habitualment el contracte de mandat, encara que també ho podran ser altres com el contracte de comissió, d'arrendament de serveis, o fins i tot un contracte de treball (en virtut del qual, en règim d'escaienitat i dependència, es desenvolupa una activitat laboral per compte d'un empresari).

Qui pot conferir un poder mercantil?

De conformitat amb la normativa mercantil, la facultat per concedir poders en les societats de capital correspon únicament a l' òrgan d' administració de la societat. Així doncs, només l'administrador únic o els administradors (solidaris o mancomunats) de la societat o mitjançant acord del consell d'administració es podrà atorgar l'oportú poder mercantil perquè una altra persona (física o jurídica), en nom i representació de la societat, pugui exercir vàlidament negocis jurídics en nom d'aquesta.

A sensu contrari, ni el soci únic ni la junta general estaran legitimats per atorgar un poder mercantil en nom de la societat, ja que així ho ha establert de forma clara la Direcció General dels Registres i del Notariat en diverses de les seves resolucions (vegeu entre d'altres les d'1 de març de 1993 o de 4 de febrer de 2011).

A qui es pot conferir un poder mercantil?

Conforme al nostre ordenament jurídic, i com ja s' ha dit, el poder mercantil es podrà atorgar a favor tant d' una persona física com d' una altra persona jurídica.

En el cas que es tracti d' una persona física, aquesta haurà de tenir capacitat d' obrar, o capacitat necessària per obligar-se. 

Pel que fa a persones jurídiques, haurà de tractar-se de societats vàlidament constituïdes, ressenyant totes les seves dades identificatives.

Quines classes de poders mercantils existeixen?

La gran distinció que cal realitzar entre les classes d' apoderaments és entre els poders generals i els especials, essent generals quan comprengui tots els negocis del mandant, mentre que es consideraran especials quan es refereixin a un o més negocis determinats.

Així doncs, les societats, en atorgar poders mercantils, podran fer-ho amb caràcter general, perquè el seu apoderat pugui actuar en tots els àmbits del tràfic mercantil de la societat (com per exemple celebrar contractes de compravenda, administrar els seus actius, operar amb entitats de crèdit, endeutar la societat, pagar tributs en nom de la mateixa, actuar en nom d'ella davant les Administracions Públiques, etc.) o bé amb caràcter especial, perquè només pugui realitzar un acte concret o una modalitat d'actes concrets (com per exemple, la gestió d'un immoble concret o l'autorització genèrica per celebrar contractes de compravenda de productes comercialitzats per la societat).

Veure més preguntes freqüents

Ha de constar en escriptura pública el poder mercantil?

Partint de la base que no és estrictament obligatori que un poder consti en escriptura pública, és menester indicar que això és molt aconsellable, pels motius següents:

En primer lloc, per dotar de seguretat jurídica l' acte, ja que l' atorgament davant de notari assegurarà que el document i el seu contingut s' ajusten a la legalitat.

Així mateix, des d' un punt de vista pràctic, és evident que en atorgar el poder en escriptura pública, serà molt més fàcil que l' apoderat faci ús de les seves facultats amb tercers, ja que les pot acreditar fàcilment i realitzar tots els negocis jurídics que necessiti. Per contra, si només constés en un document privat, és molt possible que terceres parts contractants recelin de la veracitat de les seves facultats representatives i posin traves d' índole legal per tancar els negocis pretesos.

A més, des d' un punt de vista legal, cal tenir en compte que la llei exigeix que constin en document públic, entre d' altres, el poder per administrar béns i qualsevol altre poder que tingui per objecte un acte redactat o que s' hagi de redactar en escriptura pública o que hagi de perjudicar un tercer, així com la cessió d' accions o drets procedents d' un acte consignat en escriptura pública.

Quines limitacions s'han de tenir en compte en atorgar un poder mercantil?

En relació a la interpretació dels poders mercantils i als problemes pràctics derivats de la seva aplicació, cal fer referència en primer lloc que de conformitat amb la normativa aplicable, el mandatari no pot traspassar els límits del mandat, de manera que l' apoderat només podrà realitzar aquells actes que de forma expressa i inequívoca estiguin compresos en les facultats concedides en el poder. 

Per determinar si efectivament un acte en qüestió està comprès entre les facultats conferides a l'apoderat, haurem d'acudir a la doctrina fixada al respecte per la Direcció General dels Registres i del Notariat, la qual ha establert (veure entre d'altres la resolució de 7 de maig de 2008) que la representació voluntària s'ha de mesurar per l'escriptura de poder extremant la cautela i rigor en la interpretació del mateix, de la manera que la seva interpretació s' ha de realitzar de manera estricte però no restrictiva, tractant sempre d' inferir la voluntat original del poderdant i sempre circumscrivint els límits del poder les activitats de gir o trànsit de l' empresa en qüestió.

Dit això, pel que fa a supòsits concrets que han generat controvèrsia, els interessats han de tenir en compte les qüestions següents:

En primer lloc, ha de quedar clar que no és possible que un administrador d'una societat es confereixi a si mateix un poder amb facultat d'autocontractació (el que li permetria, per exemple, adquirir en nom de la societat béns o serveis de la seva propietat). Aquesta prohibició ha estat dictaminada per la Direcció General dels Registres i del Notariat en multitud de resolucions (entre d'altres, les de 27 de febrer de 2003, de 18 de juliol de 2006 i de 28 d'abril de 2015), adduint com a arguments principals que permetre aquesta facultat d'autocontractació implicaria acceptar una il·lusòria possibilitat de revocació del poder (doncs és el mateix administrador l'únic legitimat per revocar-lo), una elusió de les exigències de responsabilitat a l'administrador (ja que en el cas dels apoderats són menors que per a l'administrador) i una possible violació del règim de conflicte d'interessos de l'article 229 de la Llei de Societats de Capital.

Així mateix, els interessats també han de tenir en compte que és possible que dos administradors mancomunats confereixin un poder mercantil a una tercera persona perquè en nom i representació de la mateixa exerceixi les facultats que els són pròpies a aquests administradors mancomunades, sempre que aquestes estiguin detallades en els estatuts de la societat i es transcriguin com a tals en l' escriptura de poder, sense que lògicament sigui possible facultar per a l'exercici de les facultats legalment indelegables (veure resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat d'11 de desembre de 2000).

Finalment, cal indicar que en cas que s'apoderi mancomunadament a més de dos apoderats, en aquest supòsit no els serà d'aplicació el que disposa l'article 233.2 de la Llei de Societats de Capital per als administradors, la qual cosa implica que tots ells hauran d'actuar mancomunadament per a la conclusió de negocis jurídics vàlids (vegeu resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 27 de febrer de 2013).

Els poders mercantils s'han d'inscriure en el Registre Mercantil?

Pel que fa a la inscripció dels poders mercantils en el Registre Mercantil corresponent, cal indicar que a la pràctica aquesta qüestió suscita certa controvèrsia.

En relació a això, cal puntualitzar que amb caràcter general no existeix una obligació d'inscriure els poders mercantils en el Registre Mercantil, llevat que es tracti d'un poder general, cas en el qual, per exigències de l'article 94 del Reglament del Registre Mercantil, serà necessària la seva inscripció registral perquè aquest pugui desplegar els seus efectes amb plena validesa (veure en aquest mateix sentit la resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 9 de Maig de 2014).

En qualsevol cas, cal tenir en compte no obstant que, en molts sectors del trànsit, com per exemple amb les entitats financeres, s' exigirà que els poders, encara que especials, es trobin inscrits en el Registre Mercantil, la qual cosa sens dubte incrementa la seguretat jurídica de tots els operadors intervinents en els negocis jurídics que es tractin.

Així mateix, pel que fa a l' eventual revocació del poder, cal indicar que per suposat aquesta serà inscriptible en el Registre Mercantil, sempre que s' atorgui per l' administrador de la societat amb facultats força mitjançant la corresponent escriptura pública, tenint en compte que el que s' inscriurà serà sempre l' escriptura de revocació, no així l'acta notarial de notificació de l'esmentada revocació que, si s'escau, es pogués instar per part de la societat per traslladar la notícia de l'esmentada revocació als antics apoderats (vegeu en relació a això la resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 22 de maig de 1999).  

Pot l'apoderat delegar les facultats conferides en el poder mercantil a terceres persones?

L' ordenament jurídic permet així mateix la possibilitat que, en un poder conferit, la persona de l' apoderat traslladi les facultats que li han estat atorgades a favor d' una tercera persona. Aquesta possibilitat de delegació pot realitzar-se a través de les figures de la substitució (quan el nou apoderat se subroga en l'antiga posició del primer apoderat, que deixa de ser-ho) o el subapoderament (quan l'apoderat originari delega o concedeix part o totes les seves facultats a una altra persona sense que el seu poder s'extingeixi), sempre que, és clar, el poderdant ho permeti.

En qualsevol cas, tractant-se d'un poder mercantil, serà d'aplicació el que disposa l'article 261 del Codi de Comerç per al contracte de comissió (així ho ha establert la resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 23 de gener de 2001), en virtut del qual, si el comissionista exercirà per si els encàrrecs que rebi, i no podrà delegar-los sense previ consentiment del comitent, a no estar per endavant autoritzat per fer la delegació. Així doncs, en l'àmbit del poder mercantil, la substitució i/o el subapoderament estaran permesos sempre que així s'hagués contemplat pel poderdant en la seva escriptura original.

Així mateix, cal precisar que s'entén que l'apoderat que procedeixi a substituir o a subapoderar el poder que se li hagués conferit haurà de notificar aquesta circumstància al poderdant originari, ja que l'article 260 del Codi de Comerç exigeix al comissionista (en aquest cas, a l'apoderat) comunicar freqüentment al comitent (en aquest cas, el poderdant) les notícies que interessin al bon èxit de la negociació; i, en tot cas al notari titular del protocol del poder, doncs així ho exigeix l' article 178 del Decret de 2 de juny de 1944 pel qual s' aprova amb caràcter definitiu el Reglament de l' organització i el règim del Notariat.

Com es poden revocar els poders mercantils?

Com ja s'ha indicat anteriorment, pel que fa a l'eventual revocació del poder, cal indicar que, per suposat la mateixa és possible, i així mateix que aquesta revocació podrà ser inscrita en el Registre Mercantil, sempre que s'atorgui per l'administrador de la societat (és a dir, per la persona que ostenta el poder de representació de la societat) amb facultats prou mitjançant la corresponent escriptura pública.

En relació amb la revocació de poders mercantils, cal indicar així mateix que en certes ocasions es produeixen situacions conflictives amb aquestes actuacions, d' entre les quals cal extreure les conclusions següents:

En primer lloc, la revocació dels poders, com s' ha dit, només pot ser atorgada per l' òrgan d' administració de la societat, que de conformitat amb la Llei de societats de capital ostenten les facultats de representació de l' empresa). Així doncs, ni el soci únic ni la Junta General tenen facultats per acordar la seva revocació (Veure a aquest respecte les resolucions de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 4 de febrer de 2011 i 11 de febrer de 2014).

En segon lloc, per al cas que l'administració de la societat estigui encomanada a dos administradors mancomunats, sent una d'elles una persona jurídica, si s'hagués conferit un poder mercantil a favor de la persona física representant de l'esmentada persona jurídica que ostenta el càrrec d'administrador mancomunat, serà possible procedir a la seva revocació del mateix amb la simple voluntat de l'altre administrador mancomunat (vegeu resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 15 de març de 2011).

Per al cas que la societat poderdant hagués entrat en situació de concurs de creditors, per a la revocació del poder serà necessari, a més de la manifestació de voluntat de l'administrador, l'autorització o conformitat de l'administració concursal (resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 24 de juliol de 2014).

L'apoderat designat pot renunciar al seu càrrec?

Com no pot ser d' altra manera, l' ordenament jurídic permet la possibilitat que l' apoderat renunciï al poder que li va ser conferit. 

En aquest cas, l'apoderat en qüestió haurà d'atorgar una escriptura en la qual manifesti la seva voluntat de renunciar al poder i així mateix procedeixi a notificar-la fefaentment a la societat poderdant, ja que en cas contrari aquesta no es podrà inscriure en el Registre Mercantil que correspongui (veure a aquest respecte resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 21 de maig de 2001).

És possible modificar un poder mercantil?

Per suposat, igual que qualsevol classe de poder, aquest es pot modificar a posteriori per ampliar o reduir les facultats de l' apoderat.

Qui haurà de comparèixer a la notaria per signar el poder mercantil?

Només haurà de comparèixer el representant de la societat (és a dir, l'administrador) en qualitat de representant del poderdant, sense que sigui necessari que comparegui l'apoderat al qual es confereixen les facultats.

Quan es lliurarà l'escriptura de poder mercantil?

Un cop atorgada l' escriptura de poder mercantil, en el mateix moment es lliurarà una còpia autèntica de la mateixa perquè aquest ja en pugui fer l' ús que correspongui.

S'ha de lliurar la còpia autèntica de l'escriptura a l'apoderat?

Efectivament, perquè l' apoderat designat pugui fer ús del poder mercantil i contractar en el tràfic econòmic, caldrà que l' empresa li faci lliurament de la còpia autèntica del poder, als efectes que aquest el pugui ja utilitzar i acreditar la seva representació amb les terceres parts que contracti.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar el poder al domicili del poderdant?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar el poder al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

Què és i per a què serveix l'aposta del meu poder?

En cas que el poder mercantil atorgat hagi de desplegar els seus efectes fora de l' estat espanyol, caldrà que aquest s' aposti, és a dir, realitzar un tràmit addicional, previst en el XII Conveni de la Haia, de 5 d' octubre de 1961, que permetrà desplegar els seus efectes en un país diferent a l' espanyol, sempre que aquest país hagués subscrit aquest conveni internacional.

Aquest tràmit d' apostilla es realitzarà al Col.legi de Notaris de Catalunya i, a tal efecte, la seva gestió la pot dur a terme el mateix interessat o, si ho desitja, la pot encomanar a la pròpia oficina notarial, de manera que, un cop realitzat el tràmit, ja se li lliuraria el poder apostillat.

És possible atorgar el poder en un idioma estranger?

Per regla general, el poder serà atorgat en llengua castellana (o en el seu cas la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma que es tracti). No obstant això, és possible atorgar un poder a "doble columna", és a dir, redactat simultàniament en llengua castellana i la seva corresponent traducció a una llengua estrangera, sempre que el notari autoritzant conegui aquesta llengua i pugui verificar que el contingut és el mateix.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita