Divorci - Notaria Jesús Benavides
Família

Divorci davant notari

Pas 1

Què és un divorci?

El divorci és l' instrument civil mitjançant el qual els membres d' un matrimoni hi poden posar fi, dissolent el vincle que els uneix i determinant de quina manera es distribueix el patrimoni comú que tinguessin. Així com la forma en què s' articularan les relacions familiars dels membres de la família en el futur.

Pas 3

Quant costa divorciar-se davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

El matrimoni és una unió perpètua entre dues persones?

Per suposat, com tothom sap, en l' actualitat, l' ordenament jurídic preveu la possibilitat de posar fi a la institució del matrimoni, de manera que aquesta unió no es constitueix com un vincle perpetu, de manera que els cònjuges, si arribat el cas, pel motiu que fos, ja no volen mantenir aquesta unió matrimonial, poden recórrer a alguna de les institucions que preveu l' ordenament jurídic, a l' efecte de formalitzar aquest cessament de vida en comú dels membres del matrimoni, així com els efectes familiars i patrimonials derivats d' això.

Quines vies existeixen per formalitzar una ruptura de la relació entre els cònjuges?

Arribat el cas en què, pel motiu que sigui, els cònjuges, de comú acord, o per voluntat unilateral d' un d' ells, decideixen finalitzar la relació sentimental i personal que els uneix, aquesta realitat s' haurà de reflectir jurídicament a través d' alguna de les institucions jurídiques que l' ordenament preveu a tal efecte, que són:

 • O bé la figura de la separació legal.
 • O bé la figura del divorci.

En la separació legal, els cònjuges formalitzen el seu cessament de vida en comú, i regulen la manera com s' hauran de regir a partir d' ara les seves relacions personals, i, així mateix, la forma en què es dividiran el patrimoni que tinguessin en comú. En aquest cas, la separació legal suposa doncs un pas o estadi intermedi al divorci, en el qual els membres del matrimoni formalitzen la ruptura del seu vincle sentimental i de convivència, però no procedeixen a dissoldre i extingir definitivament el matrimoni, deixant així entreoberta la porta a una eventual reconciliació.

Per contra, mitjançant el divorci, els cònjuges posen fi al seu matrimoni, dissolent a tal efecte el vincle matrimonial que els unia, i com a conseqüència d' això, regulant i determinant com es regiran les relacions familiars a partir d' aquell moment, així com la manera com es distribuirà el patrimoni que tinguessin en comú.

És el mateix la separació i el divorci? Quina diferència existeix?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta és negativa, ja que la separació legal i el divorci són dues figures jurídiques diferents, de les quals, se' n deriven conseqüències jurídiques dispars.

Així doncs, en el cas de la separació legal, aquesta, en ser acordada en un procés judicial o davant de notari, implica el reconeixement jurídic d' una nova situació entre els encara cònjuges, en la qual es produeix un cessament de la convivència o de la vida en comú entre els cònjuges, i de la qual així mateix, se'n poden derivar altres conseqüències en l'esfera personal i patrimonial d'aquests (com per exemple l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar a un d'ells, en determinats casos, l'extinció del règim econòmic matrimonial, la distribució de béns, drets, càrregues i deutes preexistents, la destinació d'animals de companyia si n'hi hagués, etc). 

No obstant això, en la separació legal, el vincle matrimonial continua existint, de manera que es deixa oberta la porta a una eventual reconciliació entre els cònjuges (cosa que així mateix implica que, qualsevol dels cònjuges, no pot contreure de nou matrimoni amb una altra persona diferent).

Per contra, en el cas del divorci, el vincle matrimonial quedarà definitivament dissolt, la qual cosa implicarà necessàriament l' extinció del règim econòmic matrimonial, el repartiment definitiu del béns, drets i passius del patrimoni comú, així com la possibilitat que qualsevol dels ja, ex cònjuges, pugui contreure nou matrimoni amb una altra persona.

És el mateix la separació judicial o notarial que la separació de fet?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta, serà novament negativa, ja que ambdues figures o situacions no són per a res el mateix.

Així doncs, novament reiterar que, en el cas de la separació legal, aquesta, en ser acordada en un procés judicial o davant de notari, implica el reconeixement jurídic d' una nova situació entre els encara cònjuges, en la qual es produeix un cessament de la convivència o de la vida en comú entre els cònjuges, i de la qual així mateix, se'n poden derivar altres conseqüències en l'esfera personal i patrimonial (com per exemple l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar, en determinats casos, l'extinció del règim econòmic matrimonial, la distribució de béns, drets, càrregues i deutes preexistents, la destinació d'animals de companyia si n'hi hagués, etc). 

Per contra, en el cas de la separació de fet, aquesta és la situació que es produeix quan els cònjuges decideixen posar fi a la seva relació sentimental i, per tant, procedeixen a cessar la seva convivència (de manera que, en general, "ja no viuen junts"), però sense realitzar cap actuació legal addicional, és a dir, sense acudir a un procés judicial o a un notari per formalitzar legalment la seva separació o divorci.

En aquest cas, cadascun dels cònjuges inicia un projecte de vida independent, però sense donar-li reconeixement jurídic a aquesta nova realitat, amb la qual cosa, les seves relacions personals i patrimonials durant aquesta nova situació es regiran pels pactes que s' assoleixin entre les parts, però des d' un punt de vista jurídic, el vincle matrimonial seguirà existint, així com el règim econòmic matrimonial que tinguessin (el qual només es podrà extingir legalment, en determinats casos, si aquesta separació de fet es perllonga en el temps i finalment, algun dels cònjuges ho demana).

En tot cas, a la vista de l' indicat, sembla raonable afirmar que no sembla ser gaire recomanable prolongar en excés una situació de separació de fet, de manera que, quan aquesta es produeixi, el més recomanable és que els cònjuges acudeixin al procés o via legal corresponent per adequar la seva situació jurídica a la seva nova realitat personal.

En què consisteix el divorci?

Com s' acaba d' indicar, el divorci és la institució jurídica que permet posar fi al matrimoni, dissolent així el vincle matrimonial que unia els cònjuges fins a la data. Així doncs, a través del divorci, els antics cònjuges formalitzen la ruptura de la seva relació personal, i aconsegueixen regular i determinar, d' una manera adequada, com es distribueix entre ells el patrimoni que tinguessin en comú, així com la manera com es regularan les relacions familiars entre ells, en especial, en el cas que hi hagués fills en comú.

Veure més preguntes freqüents

Quins requisits cal que es compleixin per poder-se divorciar?

En l' actualitat, el nostre ordenament jurídic no regula el divorci com una institució causal, de manera que el cònjuge o els cònjuges que vulguin divorciar-se no hauran d' al·legar cap causa ni justificar la seva voluntat de divorciar-se emparant-se en cap motiu concret, de manera que, simplement expressant la seva voluntat de divorciar-se, a través d' alguna de les vies previstes en la llei, serà suficient.

No obstant això, des del punt de vista formal caldrà que es donin les circumstàncies o requisits:

 • El divorci només es podrà plantejar un cop hagin transcorregut tres mesos des que es va celebrar el matrimoni
 • Que ambdós cònjuges estiguin d' acord a formalitzar el divorci davant notari
 • Que no existeixin fills menors d' edat no emancipats o majors d' edat amb la capacitat modificada judicialment i que depenguin dels seus progenitors
 • Que els cònjuges pactin un conveni regulador que determini la forma en què es distribuirà el seu patrimoni en comú. Per a això serà obligatòria l' assistència almenys d' un advocat professional en exercici.

Així doncs, si es compleixen aquests requisits, serà possible formalitzar el divorci davant de Notari mitjançant una escriptura pública, la qual cosa, com es veurà, té molts avantatges.

Quines vies existeixen per formalitzar el divorci?

Tradicionalment, en el nostre ordenament jurídic, l'única via que es preveia per vehicular la formalització del divorci era la via judicial, de manera que el cònjuge (o els cònjuges conjuntament, en cas de divorci de comú acord) que volia plantejar el seu divorci, havia d'acudir a un Jutjat i interposar una demanda de divorci contra el seu cònjuge.

No obstant això, en l' actualitat, a més de la via judicial, des de fa uns anys, la llei permet, així mateix, en determinats casos, articular el divorci per una via més ràpida, senzilla, i menys traumàtica, com és el divorci davant de Notari, la qual es tracta d' exposar en les preguntes que s' estan desenvolupant.

Quins avantatges té formalitzar el divorci davant de Notari?

Com s' acaba d' indicar, si es compleixen els requisits exposats en la pregunta anterior, és possible formalitzar un divorci davant de Notari, la qual cosa pot tenir grans avantatges en relació amb la via judicial, entre d' altres, per les qüestions següents:

 • En primer lloc, perquè sens dubte, el més probable és que tot el procés s'articuli en un temps molt menor, ja que en l'actualitat, a causa de la falta de mitjans personals i materials de l'Administració de Justícia, la via judicial es demorarà molts mesos, fins i tot anys, mentre que si recorrem a la via notarial, en uns pocs dies o setmanes tindrem ja formalitzat el nostre divorci, amb la qual cosa, una qüestió que sol generar gran intranquil·litat entre les parts es resoldrà en un termini molt breu de temps.
 • En segon lloc, perquè molt probablement, formalitzar un divorci davant de Notari serà un procés molt menys traumàtic i hostil que plantejar-lo per la via judicial, ja que si les parts arriben a un acord, i opten per la via notarial, la formalització de la dissolució del matrimoni es realitzarà en un espai tranquil i agradable, com és una oficina notarial, i no en un Jutjat, en el qual habitualment trobarem escenaris de conflictivitat que poden afegir una tensió innecessària al procés.
 • I així mateix, perquè en recórrer als serveis d'un notari, per un preu raonable, tindrem l'assessorament d'un funcionari públic, especialista en Dret, que podrà vetllar pels nostres interessos legítims, i així mateix perquè es podrà aprofitar l'ocasió per realitzar tràmits addicionals que siguin d'interès per als antics cònjuges, com formalitzar una dissolució de condomini (quedant doncs ja l'antic habitatge comú en mans d'una única persona) o per exemple, formalitzar un nou testament adequant el seu contingut a la nova realitat personal dels ex cònjuges.

Per què no es pot formalitzar davant de Notari un divorci quan hi ha fills menors en comú?

En aquest cas, el legislador considera que, si hi ha fills menors en comú, cal que el divorci es vehiculi per la via judicial, ja que hi intervindrà també el Ministeri Fiscal, de manera que tant el Jutge com el Ministeri Fiscal podran vetllar adequadament per l'interès superior del menor o menors (o fills majors d'edat incapacitats) que hi hagués.

Què és millor, un divorci contenciós o de mutu acord?

Sens dubte, no hi ha una resposta única a aquesta pregunta, ja que depenent de la situació concreta de cada matrimoni i de les pretensions de les parts, la resposta serà una o altra.

No obstant això, sens dubte, si les pretensions de les parts són raonables atenent les seves circumstàncies concretes dels cònjuges (tant des del punt de vista personal com patrimonial), sens dubte sempre seran millors les solucions pactades i acordades de mutu acord que no aquelles que s'acabin imposant per un Jutge en el marc d'un procés conflictiu.

Per això, si les parts poden optar per la via del mutu acord, que és un requisit per poder acordar el divorci mitjançant escriptura davant de Notari, sens dubte això serà molt millor per a les parts en la majoria de les ocasions, ja que el procés serà molt menys traumàtic i, així mateix, s' estalviarà diners, ja que el cost de la intervenció de dos advocats en un procés contenciós serà molt més elevat que la intervenció d' un o dos lletrats en un procés de mutu acord.

Què he de fer si vull formalitzar el meu divorci davant de Notari?

Si es vol formalitzar el divorci davant de Notari, si es compleixen els requisits necessaris per a això que s' han exposat en preguntes anteriors, simplement s' haurà d' acordar aquesta via amb l' actual cònjuge.

Fet això, ambdues parts hauran de pactar si prefereixen estar assistides del mateix advocat, o, per contra, que cadascuna estigui representada per un lletrat diferent. Resolta aquesta qüestió, els cònjuges hauran de contractar els serveis d' un advocat de la seva confiança que els representi conjuntament, o en el seu cas, un lletrat per a cadascun d' ells.

Un cop ja disposin del seu lletrat o lletrats, hauran de negociar de mutu acord el contingut del conveni regulador, i un cop hagin assolit un pacte al respecte i hagin redactat el corresponent conveni, ja podran contactar amb la notaria de la seva elecció a l' efecte de fixar un dia i hora per a la signatura de l' escriptura de divorci.

Quin Notari és competent per atorgar l'escriptura de divorci?

De conformitat amb la normativa actual, serà notari competent per autoritzar l' escriptura de divorci el del lloc en què tinguessin fixat l' últim domicili comú o, si s' escau, el del lloc de residència habitual actual de qualsevol dels sol.licitants.

Així doncs, les parts hauran de triar un notari de la seva confiança, dins dels que tinguin competència en l' àmbit territorial indicat, la qual cosa s' acreditarà mitjançant els certificats d' empadronament corresponents.

Què és el conveni regulador i quin contingut tindrà?

El conveni regulador és l' instrument en el qual es plasmen els pactes o acords que assoleixen els cònjuges en relació amb la dissolució del seu matrimoni. Així doncs, el normal és que s' hi incloguin acords relatius a:

 • L' ús i gaudi de l' habitatge conjugal, podent fins i tot pactar una dissolució de condomini, als efectes de determinar quin cònjuge es queda amb la seva propietat.
 • La distribució de l' aixovament domèstic.
 • La distribució de la propietat d'altres béns que poguessin tenir (com segones residències, vehicles, actius financers, saldos en comptes corrents, etc.).
 • El reconeixement i quantificació, si s' escau, d' alguna prestació econòmica a favor d' algun dels cònjuges.

És possible que a conseqüència del divorci algun dels cònjuges tingui dret a percebre alguna prestació econòmica per part de l'altre cònjuge?

Així és, doncs la normativa civil catalana estableix que, en cas de divorci, el cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptura de convivència, resulti més perjudicat, té dret a una prestació compensatòria que no excedeixi del nivell de vida que gaudia durant el matrimoni ni del que pugui mantenir el cònjuge obligat al pagament.

Per fixar l' import i la durada de la prestació, s' haurà de valorar especialment:

 • La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte si escau, les possibles atribucions derivades de la liquidació del règim econòmic matrimonial.
 • La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la família durant la convivència, si això ha reduït la capacitat econòmica d' algun dels cònjuges.
 • Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte la seva edat i estat de salut.
 • La durada de la convivència.
 • Les noves despeses familiars dels cònjuges.

A la vista del que s' indica, si a la vista de les circumstàncies de les parts, escau l' abonament d' aquesta prestació compensatòria, si es tracta d' un divorci de mutu acord, els cònjuges hauran de pactar el seu reconeixement, així com el seu import i durada, als efectes d' incloure' l en el conveni regulador que s' acordi.

Per contra, si no hi hagués acord, no es podrà acudir a la via notarial, i les parts quedaran abocades a plantejar el seu divorci en un escenari de conflictivitat judicial.

Necessito un advocat per formalitzar el divorci davant de Notari?

Efectivament, la llei determina que per poder signar l' escriptura de divorci davant de notari cal que les parts estiguin assistides per, almenys, un lletrat.

Així doncs, si les parts ho volen, poden pactar estar representades per un sol lletrat que els assisteixi a tots dos o, si ho prefereixen, poden designar cadascun d' ells un lletrat diferent perquè els assisteixi i assessori de forma individualitzada.

Qui haurà d'acudir a la notaria a signar l'escriptura de divorci?

Hi hauran d' acudir els cònjuges, així com el lletrat o lletrats que els assessorin.

On s'inscriurà l'escriptura de divorci?

Signada l' escriptura de divorci, el notari la comunicarà al Registre Civil, a l' efecte que hi quedi constància de la dissolució del vincle matrimonial.

Quan això s' hagi produït, el Registre Civil notificarà a la notaria un certificat del matrimoni en el qual ja consti aquesta dissolució, el qual s' unirà a la còpia autèntica de l' escriptura que es lliurarà finalment al client, perquè en ella ja quedi constància que tot el procés ha finalitzat satisfactòriament.

Així mateix, si en l'escriptura de divorci es plasmaren acords relatius a béns immobles (com per exemple dissolucions de condomini per assignar tota la propietat d'un habitatge a un dels excònjuges), aquesta es podrà remetre al Registre de la Propietat corresponent perquè es practiquin les inscripcions que corresponguin.

Quan rebreu la documentació definitiva del meu divorci?

Una vegada que el Registre Civil notifiqui a la notaria la constància de la dissolució, aleshores ja la notaria podrà tancar definitivament la còpia autèntica de l' escriptura de divorci, en la qual consti ja que aquest ha quedat inscrit en el Registre Civil.

No obstant això, el mateix dia de la signatura de l' escriptura notarial de divorci, la mateixa notaria enviarà als excònjuges una còpia simple informativa de l' esmentada escriptura als seus correus electrònics.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita