Acta de protocol·lització - Notaria Jesús Benavides
Actes

Acta de protocol·lització

Pas 1

Què és una acta de protocol·lització?

És l' instrument que permet incorporar un document, sigui públic o privat, al protocol d' un notari, assegurant així la seva conservació.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a atorgar una acta de protocol·lització?

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de protocol·lització?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de protocol·lització?

Una acta notarial de protocol·lització consisteix en una intervenció notarial en la qual, la persona requirent, aporta al Notari uns documents que es troben en el seu poder, ja siguin aquests públics (com per exemple una sentència) o privats (com per exemple un contracte de compravenda d'una finca rústica), als efectes d'aquests documents siguin incorporats al protocol d'aquest Notari.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el señor Juan compró hace cincuenta años una finca rústica mediante un contrato privado, y a la vista de su edad avanzada, teme que dicho documento se pueda extraviar en su vivienda, para evitar que ello suceda y asegurar que puede conservar su título de propiedad en todo caso, puede recurrir al instrumento del acta de protocolización, mediante el cual, conseguirá incorporar ese documento al protocolo de un Notario, el cual está obligado a su conservación a perpetuidad, con lo cual, conseguirá conservar en todo caso dicho contrato, a los efectos que correspondan.<ejemplo>

Així doncs, mitjançant l' acta de protocolització, l' interessat lliura al notari elegit uns documents, als efectes que l' esmentat notari els incorpori al seu protocol i els custodiï, aconseguint-se així la conservació d' aquest document a perpetuïtat.

Per a què serveix una acta de protocol·lització?

Com s' acaba d' indicar, les actes notarials de protocolització són un instrument que permet incorporar un document que es trobi en poder del requirent, al protocol d' un notari, aconseguint així que aquest document quedi conservat en tot cas.

En aquest sentit, cal tenir en compte que els Notaris són funcionaris públics, els quals autoritzen instruments públics (principalment escriptures i actes). Aquests documents públics s' incorporen al protocol notarial, el qual, de conformitat amb la Llei, és propietat de l' Estat, i respecte del qual els notaris tenen l' obligació de conservar-lo, com a arxivers dels mateixos, sota la seva responsabilitat. 

Així doncs, quan qualsevol persona atorga una escriptura o acta, ha de saber que aquest document original queda incorporat al protocol notarial, el qual es conservarà per aquest notari de forma ininterrompuda mentre aquest segueixi com a titular d'aquesta plaça, mentre que, per al cas que abandoni aquesta destinació (perquè per exemple, es jubila o se li assigna una altra plaça en un lloc diferent), el seu successor continuarà amb la tasca de conservació i custòdia d'aquest protocol, fins que, transcorreguts 25 anys, el mateix serà remès al Col·legi Notarial corresponent per a la seua conservació, en principi, a perpetuïtat.

A la vista del que s' indica, com es pot apreciar, si qualsevol persona atorga una acta de protocolització, el que aconsegueix és que aquest document, que s' incorpora al notari, quedi llevat, de manera que, sempre que es necessiti, se' n pugui obtenir una còpia, demanant si s' escau una còpia simple o autèntica de l' esmentada acta notarial.

<ejemplo>Así pues, si cualquier ciudadano posee un documento que tiene importancia o relevancia para su persona o intereses, y por los motivos que fuere (por ejemplo, por su estado de conservación, por el temor a la destrucción del documento por terceras personas, etc.) quiere asegurar la integridad del mismo, optando por el acta de protocolización conseguirá su objetivo, pues una vez que dicho documento conste incorporado al protocolo notarial, este quedará a salvo y se conservará a perpetuidad, pudiéndose obtener siempre que se desee una copia del mismo, solicitando a tal efecto una copia simple o auténtica de dicha ata.<ejemplo>

Quines altres utilitats pot tenir una acta de protocol·lització?

A més de la utilitat abans indicada, això és, la possibilitat de conservar a perpetuïtat un document mitjançant la seva incorporació al protocol notarial, el recurs a l' acta de protocolització també pot ser molt útil per als interessats, ja que ens permetran:

 • Assegurar la seva respectiva identitat.

  És a dir, assegurar que una determinada persona té uns documents concrets, amb un contingut determinat, i que a aquest efecte és aquesta persona la que els aporta directament a l' oficina notarial.
 • Assegurar la seva existència davant tercers en una data concreta, això és, el dia de protocol·lització de l'acta.

  Amb això aconseguim demostrar que un determinat document existia, almenys, en una data determinada, la qual cosa pot ser molt útil a efectes probatoris en determinats supòsits contenciosos.

En quins casos freqüents sol utilitzar-se l'acta de protocol·lització?

A la pràctica, són molts els supòsits en què pot ser interessant acudir al recurs de l' acta de protocolització, entre els quals es pot destacar entre molts altres:

 • La necessitat de salvaguardar un document rellevant per a una persona, davant la possibilitat d'extraviament del mateix (com per exemple uns documents que es troben emmagatzemats en una empresa, respecte dels quals, un administrador mancomunat té temor que l'altre administrador els destrueixi o traspapi).
 • La necessitat de conservar un document davant el temor d'una eventual sostracció il·legítima de terceres persones (com per exemple d'un lladre que entri al nostre habitatge i ens el robi).
 • La possibilitat de salvaguardar documents l'estat de conservació dels quals és deficient i es pot témer que en el futur es deteriorin encara més (com per exemple documents antics en què el paper o la tinta s'estan degradant, i per evitar que el procés sigui irreversible i el document merita il·legal en el futur, es protocol·litza amb una fotocòpia per conservar-lo).
 • La necessitat de conservar una determinada resolució judicial antiga de transcendència per a les parts, ja que té en compte que les resolucions judicials, com sentències o interlocutòries, un cop transcorregut un determinat lapse temporal que estableix la legislació processal, són expurgades (és a dir, destruïdes), de manera que ja no seria possible obtenir una còpia al Jutjat si la còpia que disposem s'extravia o destrueix.
 • La necessitat d'acreditar davant terceres persones que un determinat document existeix en una data certa (el que pot ser útil en una situació en què dues parts contractants han subscrit un contracte privat, i es pot témer que a posteriori, alguna d'elles pretengui qüestionar que la data que consta en el document no és certa).
 • Recentment, a la vista de la creixent importància de les relacions humanes a les xarxes socials i mitjans de comunicació a distància, també sol ser molt habitual la protolització d'E-mails o converses de whatsapp, sobretot en els casos en què el seu contingut pugui tenir rellevància en una eventual situació contenciosa (útil per exemple en cas que una persona reconegui un determinat fet en una conversa de whatsapp i el destinatari vulgui salvaguardar aquesta conversa per fer-la valer en un judici, davant el temor que en perdre o destruir-se el seu telèfon, ja no pugui acreditar la realitat i contingut d'aquesta conversa.
 • Preservar captures de pantalla de pàgines web en les quals empreses de la competència realitzen pràctiques il·legals, com per exemple violacions de propietat industrial o intel·lectual, de patents o marques, de publicitat enganyosa, etc.


Quins aspectes recollirà el Notari en l'acta de protocol·lització?

El contingut de l' acta de protocolització és molt simple. En ella, s'identificarà la persona requirent, després de la qual cosa, el Notari deixarà constància que ha estat requerit per incorporar al seu protocol uns determinats documents i es lliuraran els mateixos (ja fossin originals o còpies que s'aportin) per deixar-los units a la matriu de l'acta.

Així mateix, en el document es deixarà constància del nombre de pàgines que té el document lliurat, per evitar així possibles alteracions a posteriori.

Veure més preguntes freqüents

Quina classe de documents es poden unir en les actes de protocol·lització?

Per regla general, en les actes de protocol·lització s'acompanyaran documents estàndard, que contenen contractes, declaracions de voluntat de parts, E-mails, etc.

No obstant això, com a qüestió addicional, cal tenir en compte que la normativa reguladora d'aquest instrument (en concret, l'article 214 del Reglament Notarial) també permet protocol·litzar:

 • Tota classe de documents públics, com per exemple resolucions judicials (sentències, interlocutòries, decrets, etc.) com resolucions administratives, sancions, expedients de contractació, etc.
 • Impresos de tota classe (com per exemple un panflet publicitari en què es practiqui alguna mena d'acte de competència deslleial).
 • Plànols (per exemple, d'un arquitecte que ha elaborat un disseny d'un habitatge i tem que un altre company seu que ha visualitzat els mateixos els pugui plagiar).
 • Fotogravats (si per exemple un artista ha realitzat una obra pictòrica i tem que un altre pugui copiar la seva obra).
 • Així com qualssevol gràfics la mesura i naturalesa dels quals ho consenta.

Quines limitacions cal tenir en compte en les actes de protocol·lització?

Tot i que en les actes de protocol·lització es pot incorporar qualsevol classe de document, com ja s'ha indicat en les preguntes anteriors, cal tenir en compte no obstant les limitacions següents:

En primer lloc, que si es tracta d'un document privat el contingut del qual sigui propi de matèria contractual (com per exemple un contracte de compravenda d'una finca antiga), aquest només es podrà protocol·litzar en acta notarial quan algun dels contractants així ho desitgi als efectes d'evitar el seu extraviament i autentificar la seva data.

 • En aquest cas, la protocol·lització mitjançant acta serà possible, però de la mateixa no tindrà tots els efectes propis d'una escriptura pública (en el nostre exemple, de compravenda).

I així mateix, també és molt important tenir en compte que, si el negoci jurídic documentat en el document privat estigués subjecte a l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, o a l'Impost de Successions i Donacions, no podrà ser objecte de protocol·lització en acta si no hi consta la nota que correspongui de l'Oficina liquidadora o entitat bancària col·laboradora, tot això als efectes de garantir que els obligats tributaris han complert amb les seves responsabilitats tributàries.

L'acta de protocol·lització fa prova de l'autenticitat dels documents aportats?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta només pot ser negativa, ja que la protocol·lització d'un document en acta notarial només fa prova que una persona, en un dia concret, ha lliurat uns documents a un Notari, el qual els ha unit al seu protocol, però res més.

Així doncs, si el contingut dels documents pot ser perfectament inexacte o fals, cas en el qual, la part perjudicada per això haurà de recórrer als mitjans de prova que corresponguin per fer valer la seva posició i demostrar davant de qui correspongui aquesta inexactitud o falsedat.

És possible atorgar una acta "mixta"?

Per suposat, els interessats també han de saber que, si s' escau, depenent de les circumstàncies concretes del cas, també és possible atorgar el que es pot denominar com a acta mixta, és a dir, una acta de protocolització, en la qual s' uneixen uns determinats documents al protocol notarial, però en la qual així mateix es combinen característiques d' altres tipologies d' actes, com per exemple les actes de manifestacions, si a més el requirent fa alguna classe de manifestació o declaració que desitja incorporar a aquesta acta.

Com s'atorga una acta de protocol·lització?

Atorgar una acta de protocol·lització és un acte molt senzill. L' interessat ha de contactar amb l' oficina notarial i concertar el dia i hora del requeriment.

Arribat el dia i hora pactats, el requirent compareixerà a l'oficina notarial amb els documents a protocol·litzar, i després de ser identificat pel notari i previ examen dels documents pel fedatari (per comprovar que es compleixen tots els requisits legals exigibles), s'autoritzarà l'acta de protocol·lització, a la qual quedaran units aquests documents.

Finalment, el notari confeccionarà una còpia autèntica per al client, als efectes que aquest pugui portar-se ja una còpia del seu document en la qual es reflecteixen totes les actuacions realitzades, als efectes que aquest pugui fer l' ús que correspongui de l' esmentat document.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita