Pas 1

Què és l'emancipació?

L' emancipació és la institució jurídica que habilita el menor d' edat, en assolir els 16 anys, per poder regir la seva persona i béns com si fos major d' edat, però amb certes limitacions legals.

Pas 2

Quina documentació necessito en acudir al notari per emancipar un fill?

En cas que al menor d' edat que es pretengui emancipar no tingués progenitors, per ser aquests desconeguts o estar morts. Aquest menor es trobarà sotmès a un règim de tutela, per tant, caldrà que sigui el tutor qui comparegui a la notaria amb el seu document nacional d' identitat original en vigor i, a més, presenti el testimoni original de la sentència en la qual se' l nomena tutor per procedir així a formalitzar l' emancipació.

Pas 3

Quant costa emancipar un fill davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix l'emancipació d'un menor?

Com és sabut, en l'ordenament jurídic espanyol, la plena capacitat d'obrar s'adquireix en complir els divuit anys, la qual cosa implica que, a partir d'aquell moment, qualsevol persona que es trobi en ple ús de les seves facultats mentals, ja pot realitzar qualsevol acte de la vida civil o negoci jurídic de forma vàlida (com, per exemple, adquirir un habitatge, prendre diners a préstec, constituir un dret real d'hipoteca, etc.).

Així doncs, a sensu contrari, per regla general, tota persona que no hagi assolit aquests divuit anys, és a dir, que sigui menor d' edat, no podrà realitzar per si mateix la majoria d' actes o negocis jurídics, sinó que necessitarà estar representat per terceres persones, les quals, normalment seran els seus progenitors, els quals, essent titulars de la pàtria potestat d' aquest menor, prestaran el seu consentiment, si s' escau, per realitzar els actes o negocis que es pretenguin en nom d' aquest menor d' edat.

<ejemplo>Por consiguiente, si por ejemplo fallece un abuelo y éste nombró heredero de todos sus bienes a su nieto, siendo éste un menor de edad de 10 años al momento del fallecimiento, esta herencia no podrá ser aceptada directamente por este menor, sino que necesitará que sus padres, como titulares de su patria potestad, acudan a un Notario para, en nombre y representación de ese menor, aceptar la herencia en cuestión.<ejemplo>

Havent comprès doncs els dos estadis més habituals que diferencien clarament la capacitat jurídica d' un major d' edat d' un menor d' edat, no és menys cert que en el nostre ordenament jurídic, existeix així mateix una figura intermèdia que permet que un menor d' edat, si compleix una sèrie de requisits i circumstàncies, pugui adquirir una major capacitat d' obrar, que com es veurà s' assemblarà a la d' un major d' edat, amb certs límits i restriccions, essent aquesta figura l' anomenada emancipació, les característiques concretes de la qual s' exposaran en les següents preguntes.

On es regula la figura de l'emancipació?

En l' ordenament jurídic espanyol, en tractar-se d' un estat autonòmic descentralitzat, en matèria civil, conviuen en realitat dos marcs jurídics diferenciats, existint doncs:

 • En primer lloc, un Dret civil comú, aplicable en principi a tot el territori de l' Estat que no compti amb un Dret civil propi, el qual, en aquest cas concret, regula la figura de l' emancipació en els articles 314 i següents del Codi Civil.
 • Així mateix, en determinats territoris, certes autonomies compten amb un Dret civil propi, cas en el qual, serà d' aplicació les esmentes normes, com per exemple en el supòsit català, en el Llibre II del Codi Civil català, articles 211-7 i següents, es regula el concepte i caràcters de l' emancipació en aquest àmbit territorial.

Quines conseqüències tindrà l'emancipació?

L' emancipació és una figura jurídica en virtut de la qual, el menor que hi accedeix podrà actuar jurídicament com si fos major d' edat, de manera que, per si mateix, sense necessitat d' estar representat o assistit pels seus progenitors, tutor o qualsevol altra persona, podrà realitzar actes i negocis jurídics plenament vàlids.

No obstant això, aquesta esfera d' actuació ampliada no s' estén a qualsevol classe d' actes o contractes, sinó que, per contra, la llei, per mantenir una diferenciació entre la majoria d' edat i el menor emancipat, estableix que, perquè el menor emancipat pugui realitzar una sèrie d' actes o negocis molt transcendents per a la vida o el patrimoni de qualsevol persona, caldrà que disposi d' una assistència d' una tercera persona, major d' edat, que complementi la seva capacitat.

Quines vies legals existeixen perquè un menor es pugui emancipar?

De conformitat amb el que estableix la llei, hi ha dues vies perquè un menor es pugui emancipar:

Vía 1) En primer lugar, la emancipación se puede alcanzar por consentimiento de las personas que ejercen la potestad parental o tutela del menor.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si un chico de 17 años se quiere emancipar, lo podrá lograr si sus padres acceden a ello y prestan su autorización y consentimiento a tal emancipación.<ejemplo>

En este caso concreto, a la vista del proceso de formalización, este artículo centrará su atención en esta vía, pues como se verá, este consentimiento se puede prestar mediante una escritura pública, función que ejercen los Notarios, como es el caso del que suscribe.

Via 2) A més, l' emancipació també es pot aconseguir per concessió d' un Jutge mitjançant una resolució judicial.

 • En aquest cas, la via judicial de l' emancipació està pensada, segons estableix la llei, per a casos en què hi hagi causes que facin impossible la convivència entre el menor i els seus progenitors o tutor, o que dificultin greument l' exercici de la potestat parental o tutela.
 • En aquest cas concret, no es requerirà doncs l' autorització o consentiment dels progenitors o tutor, però la llei si que estableix que se' ls donarà audiència a aquests perquè es puguin manifestar al respecte, i així mateix serà necessari informe del Ministeri Fiscal.
 • En aquest cas concret, com que la seva concessió es vehicula per un procediment judicial contenciós, es recomana als interessats que, si volen obtenir més informació al respecte, contactin directament amb un advocat especialista en la matèria perquè els pugui assessorar.

Nota: Finalment, vull comentar així mateix que la normativa civil catalana estableix que, si el menor de més de setze anys viu de manera econòmicament independent amb el consentiment dels seus progenitors o tutor, també se' l considerarà emancipat, però amb l' excepció que aquest consentiment es pot revocar.

Quins requisits es requereixen per poder-se emancipar per consentiment?

Perquè un menor d' edat pugui emancipar-se pel consentiment, serà necessari:

 • Que el menor d' edat tingui almenys setze anys.
 • Que els progenitors o el tutor del menor prestin el seu consentiment a l' emancipació.
 • Que el menor consenta l'emancipació.
 • En el cas d' emancipació per consentiment del titular de la tutela, es requerirà, a més, l' autorització judicial amb un informe del Ministeri Fiscal.
Veure més preguntes freqüents

Com es formalitza l'emancipació?

L' emancipació per consentiment es formalitzarà, o bé:

 • Mitjançant escriptura pública autoritzada davant de Notari. En aquest cas, el notari comunicarà d' ofici l' emancipació al Registre Civil perquè es consti en el.
 • O bé mitjançant compareixença davant l' autoritat judicial encarregada del Registre Civil.

D' entre les dues vies, ambdues molt adequades, vull destacar que, optant per la via Notarial, es podrà aconseguir previsiblement l' emancipació d' una manera més ràpida, i així mateix es comptarà amb l' assessorament d' un notari, és a dir, d' un funcionari públic especialista en matèria de Dret privat, que podrà assessorar el menor i els concedents de la manera més adequada possible.

Qui signarà l'escriptura d'emancipació?

La signaran tant els progenitors o tutor del menor, com el mateix menor emancipat.

L'emancipació es pot revocar?

Un cop es concedeixi l' emancipació, aquesta serà irrevocable, de manera que no és possible que a posteriori els progenitors o tutor tractin de deixar sense efecte aquesta emancipació.

L'emancipació s'inscriurà en algun Registre?

Efectivament l' emancipació es farà constar en el Registre Civil, havent-se de tenir en compte que, fins que no estigui inscrita, l' emancipació no tindrà efectes enfront de tercers.

Per a quins actes necessitarà complement de capacitat el menor emancipat?

Com s' ha comentat en les preguntes precedents, el menor d' edat emancipat podrà actuar jurídicament com si fos major d' edat, de manera que podrà realitzar per si mateix una multitud d' actes o negocis jurídics, com, per exemple:

 • En l' àmbit familiar: contraure matrimoni, atorgar capitulacions matrimonials, constituir una parella estable, o exercir la potestat parental de fills que aquest tingués sense intervenció dels seus progenitors.
 • En l' àmbit successori: acceptar herències, atorgar donacions per causa de mort en escriptura pública o convenir pactes successoris.
 • En l' àmbit patrimonial: Realitzar multitud de negocis jurídics, com per exemple obrir un compte bancari i disposar lliurement dels seus fons, però amb les excepcions que a continuació s' indicaran.

Així doncs, com s' indica i com també ja s' havia avançat, hi haurà una sèrie d' actes que el menor d' edat emancipat, atesa la seva importància, no podrà realitzar només, sinó que necessitarà el complement de capacitat d' una altra persona. Aquests actes concrets respecte dels quals necessitarà aquesta assistència són:

 • Alienar béns immobles, establiments mercantils, drets de propietat intel·lectual i industrial, o altres béns de valor extraordinari, així com gravar-los o subrogar-se en un gravamen preexistent, llevat que el gravamen o la subrogació es faci per finançar l'adquisició del bé.
 • Alienar drets reals sobre els béns anteriors o renunciar-hi, amb l' excepció de les redempcions de censos.
 • Alienar o gravar valors, accions o participacions socials. No obstant això, no es necessita autorització per alienar, almenys pel preu de cotització, les accions cotitzades en borsa ni per alienar els drets de subscripció preferent.
 • Renunciar a crèdits.
 • Renunciar a donacions, herències o llegats; acceptar llegats i donacions modals o oneroses.
 • Donar i prendre diners en préstec o a crèdit, llevat que aquest es constitueixi per finançar l' adquisició d' un bé.
 • Atorgar arrendaments sobre béns immobles per un termini superior a quinze anys.
 • Avalar, prestar fiança o constituir drets de garantia d' obligacions alienes.
 • Adquirir la condició de soci en societats que no limitin la responsabilitat de les persones que en formin part, així com constituir, dissoldre, fusionar o escindir aquestes societats.
 • Renunciar, assentir a la demanda, desistir o transigir en qüestions relacionades amb els béns o drets indicats en aquest llistat.
 • Demanar als prestadors de serveis digitals la cancel·lació de comptes digitals, sense perjudici de la facultat d'instar a la seva suspensió provisional.
 • Acceptar el càrrec d' administrador en una societat.

Com es complementa la capacitat d'obrar del menor emancipat en aquests casos?

En cas que el menor emancipat hagi de realitzar algun dels actes indicats en el llistat anterior, necessitarà l' assistència d' alguna de les persones següents:

 • O bé pels progenitors del menor emancipat.
 • O bé pel curador del menor emancipat.
 • O bé pel cònjuge o el convivent major d' edat, en cas que el menor emancipat estigués casat o unit en parella estable.

Així doncs, necessitarà que la persona o persones que corresponguin, d' entre les indicades, prestin el seu assentiment a l' acte o negoci en qüestió perquè aquest sigui plenament vàlid.

Què succeeix si el menor emancipat realitza algun d'aquests actes sense el complement de capacitat?

L' acte realitzat pel menor emancipat sense comptar amb l' assentiment s' ha de qualificar d' anul·lable, durant el termini de 4 anys, de manera que, si es reclamés aquesta anul·lació, aquest quedaria sense efecte i les parts s' haurien de restablir les prestacions en els termes que correspongui.

Quan pot ser útil l'emancipació?

A la pràctica, l' emancipació pot ser útil:

 • O bé perquè el menor pugui contreure matrimoni, si aquest fos el seu desig, ja que la normativa civil no permet contreure matrimoni a menors d'edat no emancipats (llevat que s'obtingués una dispensa judicial a aquest efecte).
 • O bé en el cas de menors d'edat que, per circumstàncies excepcionals (com per exemple esportistes d'elit, artistes, creadors de contingut digital, o que haguessin rebut una herència, etc.) disposin d'elevats ingressos o patrimoni que els permeti mantenir una vida independent dels seus progenitors, i a la vista d'això, desitgin desenvolupar aquesta vida independent amb plena llibertat per celebrar actes o negocis jurídics, sense haver de recaptar constantment l' autorització o consentiment dels seus progenitors o tutor.

Quant triga el procés de l'emancipació?

Si l' emancipació ha estat concedida pels pares en escriptura pública, serà vàlida des que se signa la mateixa, si bé no podrà oposar-se davant de tercers fins que no hagi estat degudament inscrita en el Registre Civil. La inscripció en el Registre Civil tarda al voltant d'un mes. I s'encarrega la mateixa notaria de gestionar-la.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita