Capitulacions matrimonials - Notaria Jesús Benavides
Família

Capitulacions matrimonials

Pas 1

Què són les capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials tenen per objecte fixar el règim econòmic pel qual s' han de regir els cònjuges o futurs cònjuges durant la seva vida matrimonial. Així mateix, també podran determinar-hi totes les estipulacions que considerin necessàries i, fins i tot, establir pactes per al cas que es produeixi una ruptura matrimonial.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a formalitzar unes capitulacions matrimonials?

Si es volen signar les capitulacions abans de contraure matrimoni:

Document nacional d' identitat

Pas 3

Quines despeses té una escriptura de capitulacions matrimonials?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Quines implicacions econòmiques té el matrimoni?

Quan dues persones contreuen matrimoni, han de saber que a resultes d' això, les seves relacions econòmiques quedaran intensament afectades, ja que la llei determina que tot matrimoni es regirà per un règim econòmic matrimonial, és a dir, per unes regles concretes que determinaran com s' administren els seus béns, a qui pertanyen els béns que posseïen abans del matrimoni, així com els que adquireixin durant el mateix i, fins i tot, els drets que assisteixen a cadascun d' ells en cas de dissolució del vincle matrimonial.

Quines classes de règims economicocri matrimonials existeixen i quines són les seves principals característiques?

En l' àmbit del Dret civil català, que és l' àmbit d' actuació propi d' aquesta oficina notarial, cal identificar els règims següents:

A) EL RÈGIM DE SEPARACIÓ DE BÉNS:

En ell, cada cònjuge té la propietat, el gaudi, l' administració i la lliure disposició de tots els seus béns, amb els únics límits que estableix la llei. Cada cònjuge conserva la propietat dels béns que li pertanyien abans del matrimoni, així com els que adquireixi durant el mateix. Les adquisicions oneroses (exemple una compravenda d'un immoble) que es produeixin durant el matrimoni, pertanyen al cònjuge que consti com a titular.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si dos personas están casadas en separación de bienes y uno de ellos adquiere una segunda residencia, constando adquirida e inscrita sólo a favor de un cónyuge, dicha vivienda le pertenece sólo a él o ella.<ejemplo>


B) EL RÈGIM DE PARTICIPACIÓ EN ELS GUANYS:

En aquest règim, cada cònjuge té la propietat, el gaudi, l' administració i la lliure disposició de tots els seus béns, amb els únics límits que estableix la llei. I a diferència de l'anterior, en cas que s'extingeixi el vincle matrimonial (per exemple, en cas de divorci), cada cònjuge tindrà dret a participar en l'increment patrimonial obtingut per l'altre durant el temps en què aquest règim hagi estat vigent. Així doncs, en extingir-se el règim, es farà la diferència entre el patrimoni inicial i el patrimoni final de cadascun dels cònjuges i, a la vista del resultat obtingut:

 • Si sólo uno de los cónyuges ha obtenido un incremento patrimonial, el otro tendrá derecho a la mitad del valor de ese incremento.

  <ejemplo>Así pues, si el Sr. Juan y la Sra. María estuvieren casados bajo este régimen, si al producirse el divorcio, el Sr. Juan no hubiere obtenido ningún incremento patrimonial, mientras que la Sra. María hubiere incrementado su patrimonio en 100.000, el Sr. Juan tendría derecho a obtener la mitad de ese incremento, es decir, 50.000€.<ejemplo>
 • Si ambos hubieren obtenido un incremento patrimonial, el que hubiere obtenido menos tendrá derecho a la diferencia entre el valor de su propio incremento y el del otro cónyuge.

  <ejemplo>En este caso, siguiendo el ejemplo anterior, si el Sr. Juan hubiere obtenido un incremento de 20.000€ y la Sra. María ese incremento ya indicado de 100.000€, en este caso, la Sra. María debería entregar al Sr. Juan 40.000€, correspondientes a la mitad de la diferencia entre los incrementos patrimoniales de ambos.<ejemplo>

C) EL RÈGIM DE COMUNITAT DE BÉNS:

En ell, la seva característica principal és que els guanys obtinguts indistintament per qualsevol dels cònjuges i els béns als quals es confereixi tal caràcter esdevenen comuns.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan y la Sra. María, al contraer matrimonio, deciden regir el mismo por este sistema, si durante la unión la Sra. María, como exitosa abogada, consigue reunir 500.000€ derivados de su actividad profesional, que se destinan al ahorro familiar, si finalmente se rompiera el vínculo matrimonial, la mitad de ese importe correspondería al Sr. Juan.<ejemplo>


D) ALTRES RÈGIMS:

Finalment, indicar així mateix que la llei catalana preveu altres règims econòmics propis de determinades zones geogràfiques concretes de Catalunya, com per exemple el d'associació a compres i millores, l'"agermanament" o pacte de meitat per meitat o l'anomenat "pacte de conviure o mitja guadanyeria".

En qualsevol cas, com ja s' ha indicat a l' inici d' aquesta pregunta, aquests règims economicolegals exposats corresponen als que preveu la legislació catalana. No obstant això, en cas que els contraents tinguessin un altre veïnatge civil, els podrien ser d' aplicació els règims previstos en altres normatives civils forals o autonòmiques o, si s' escau, els previstos en el Dret Civil comú.

Com es determina el règim econòmic matrimonial del matrimoni?

De conformitat amb la normativa civil espanyola i catalana, el règim econòmic matrimonial es determinarà sempre per elecció dels cònjuges, a l' efecte dels quals hauran d' atorgar una escriptura de capitulacions matrimonials.

Quin és el meu règim econòmic matrimonial si he contret matrimoni i no he atorgat davant notari capitulacions matrimonials?

En cas de no realitzar una elecció expressa mitjançant unes capitulacions matrimonials, en tal cas els serà d' aplicació als cònjuges el règim economicolegal previst supletòriament en la legislació civil competent. Per exemple, el règim legal supletori previst en la norma catalana, això és, el règim de separació de béns. Mentre que, a Madrid o Andalusia, per exemple, el règim legal supletori previst en el Codi Civil és el règim de guanys.

Quin és el règim legal supletori previst a cada Comunitat Autònoma?

A continuació, es mostra una taula en la qual es detalla el règim legal supletori en cada territori, és a dir, el que s' aplicarà en cas que els cònjuges no pactin res expressament al respecte:

Aragó Consorci conjugal
Balears Separació de béns
Catalunya Separació de béns
Navarra Societat legal de conquestes
Galícia Societat de guanys
Biscaia Comunicació foral
Resta de Comunitats Societat de guanys

Simplement, com a aclariment, he de comentar que, pel que fa al consorci conjugal aragonès, en el mateix s' estableix una presumpció de comunitat a tots els béns adquirits en el matrimoni, amb la qual cosa, aquest règim s' assembla bastant a la societat de guanys, igual que succeeix amb l' anomenada comunicació foral navarresa, en la qual les seves característiques concretes també l' assimilen a un règim de societat de guanys. Per a més informació sobre un règim econòmic matrimonial concret, el meu millor consell, seria acudir a un notari competent en el territori concret, ja que segurament, aquest familiaritzat en el seu dia a dia amb totes les particularitats del mateix.

Veure més preguntes freqüents

Com es determina la legislació civil aplicable per determinar el règim econòmic matrimonial dels cònjuges si són de Comunitats Autònomes diferents?

En cas que els contraents tinguessin el seu domicili en Comunitats Autònomes diferents i, a la vista d'això, el règim legal que els fos aplicable al seu matrimoni fos diferent (el que succeiria, per exemple, si es casessin dues persones, una que resideix a Madrid i una altra a Barcelona, ja que en el cas de Madrid el règim legal aplicable seria el de guanys, mentre que en el cas de Barcelona, seria el de separació de béns), en tal cas, per determinar quin règim econòmic matrimonial, serà d' aplicació el que disposa l' article 9.2 del Codi Civil, en el qual s' estableix que, en cas que la llei aplicable als contraents no fos la mateixa, el règim econòmic matrimonial es determinarà de la manera següent:

 • En primer lugar, por la ley que elijan de común acuerdo los cónyuges, otorgando a tal efecto una escritura de capitulaciones matrimoniales, pudiendo en tal caso elegir entre las normas aplicables a cualquiera de los dos miembros del matrimonio.

  <ejemplo>Así pues, por ejemplo, en el caso expuesto anteriormente, los cónyuges podrán elegir en sus capitulaciones matrimoniales si aplicar el régimen de sociedad de gananciales (que sería aplicable por la vecindad civil del cónyuge que vive en Madrid) o, en su caso, el de separación de bienes (que sería aplicable por la vecindad civil del otro cónyuge que vive en Barcelona).<ejemplo>
 • En segundo lugar, y a falta de las capitulaciones matrimoniales antes indicadas, será de aplicación la ley del lugar de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio.

  <ejemplo>Así pues, por ejemplo, si después del matrimonio, los cónyuges deciden vivir juntos en una vivienda en Barcelona, en tal caso, el régimen económico matrimonial aplicable a la unión será el de separación de bienes, que es el que establece la normativa catalana.<ejemplo>
 • Por último, si después del matrimonio, los cónyuges siguieren viviendo en lugares distintos con una normativa civil diferente, en tal caso, la norma de aplicación será la que rija en el lugar de celebración del matrimonio

  <ejemplo>Así pues, siguiendo el ejemplo anterior, si los cónyuges siguen viviendo separadamente en Madrid y Barcelona, y celebraron su matrimonio en un Notario de Madrid, el régimen aplicable será el de sociedad de gananciales, que es el que establece el Derecho común que rige en la capital española.<ejemplo>

Què són les capitulacions matrimonials?

Com s'acaba d'indicar doncs, les capitulacions matrimonials són un pacte o acord que assoleixen els cònjuges (o futurs cònjuges, com es veurà), en virtut del qual fixen el règim econòmic matrimonial que regirà la seva unió.

Així mateix, en aquestes capitulacions, els cònjuges o futurs cònjuges podran també fer-se donacions, fixar qualssevol altres estipulacions i pactes lícits que considerin convenients, i fins i tot arribar a acords sobre com s' ha d' articular una eventual ruptura matrimonial.

Es poden incloure clàusules referents a la custòdia de fills en les capitulacions matrimonials?

No. Pel que fa a la custòdia dels fills, el notari no té competència per regular ni decidir en matèria de filiació ni custòdia; serà el jutge que resolgui la separació o el divorci el que decideixi sobre aquestes qüestions.

Com s'atorguen les capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials s' atorguen mitjançant escriptura pública autoritzada davant de notari.

Quan es poden atorgar capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials es poden atorgar:

 • O bé abans del matrimoni. En aquest cas, perquè siguin vàlides i tinguin efectes, caldrà que el matrimoni finalment es formalitzi i, a més, tenint en compte que els seus efectes caducaran si el matrimoni no arriba a celebrar-se en el termini d' un any.
 • O bé després del matrimoni.

Qui pot atorgar capitulacions matrimonials?

Les capitulacions matrimonials les podran atorgar totes les persones que ja es troben casades o, si no n' hi ha, aquelles que tinguin capacitat per contraure vàlidament un futur matrimoni.

Els capítols matrimonials s'inscriuen en alguna classe de Registre públic?

Efectivament, perquè els capítols matrimonials puguin tenir efectes i ser oposables a terceres persones, cal que aquests s'inscriguin en el Registre Civil, així com, si s'escau, altres Registres públics, si escau (com per exemple, en el Registre de la Propietat si s'ha produït una modificació de règim que afecta la naturalesa d'un bé immoble concret, o en el Registre Mercantil en cas que algun dels cònjuges fos empresari individual).

Les capitulacions matrimonials es poden modificar?

Per suposat, els capítols matrimonials es poden modificar, atorgant una nova escriptura pública a tal efecte, però per a això, com no pot ser d' altra manera, serà necessari el consentiment d' ambdós cònjuges o futurs cònjuges.

En aquest cas, novament caldrà inscriure la modificació dels capítols en els Registres públics que correspongui perquè aquesta variació pugui tenir efectes enfront de tercers.

Finalment, cal indicar que, en tot cas, la modificació del règim econòmic matrimonial no afectarà els drets adquirits per terceres persones amb anterioritat a l' esmentada modificació.

Les capitulacions matrimonials es poden deixar sense efecte?

Per suposat, si ambdós cònjuges ho desitgen, poden atorgar una nova escriptura pública en què així s' estableixi.

En les capitulacions matrimonials es poden incloure pactes en previsió d'una futura ruptura matrimonial?

Efectivament, és possible que, en les capitulacions matrimonials, a més de triar el règim econòmic del matrimoni, els cònjuges o futurs cònjuges plasmin pactes sobre com s' ha d' articular les seves relacions i com s' ha de distribuir el seu patrimoni per al cas que, eventualment, en un futur, aquesta unió matrimonial es trenqui.

En aquest cas, els interessats han de tenir en compte les qüestions següents que estableix la llei:

 • Si les capitulacions s' atorguen abans del matrimoni, aquests pactes en previsió de futura ruptura matrimonial només tindran efecte si s' atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni.
 • Aquesta classe de pactes es poden incloure en els capítols matrimonials o, si es prefereix, en una escriptura independent atorgada a aquest efecte.
 • En atorgar-se l' escriptura, el notari que l' autoritzi informarà per separat cadascun dels atorgants sobre contingut i significat dels pactes que pretenen subscriure, als efectes d' assegurar que ambdós cònjuges o futurs cònjuges presten el seu lliure consentiment i entenen adequadament les conseqüències jurídiques dels esmentats pactes.
 • Si en aquests pactes s' inclouen previsions que exclouen o limiten drets, aquests hauran de tenir caràcter recíproc i una redacció clara que permeti identificar fàcilment a quins drets s' està renunciant o limitant.

Així mateix, cal indicar que, si posteriorment, efectivament es produeix la ruptura matrimonial, i algun dels cònjuges pretén fer valer els pactes assolits, hauran de tenir en compte que la llei estableix les qüestions següents:

 • En tractar de fer valer el pacte, el cònjuge que així ho pretengui haurà d' acreditar que l' altra part disposava, en el moment de signar l' acord, de la informació suficient sobre el seu patrimoni, ingressos i expectatives econòmiques.
 • En tot cas, si a resultes d' un canvi de circumstàncies rellevants que no es podien preveure quan es van assolir els pactes, el compliment d' aquests pactes resulta greument perjudicial per a una de les parts, aquests no seran eficaços.

Què haig de fer si vull signar capitulacions prematrimonials?

Per signar una escriptura de capitulacions prematrimonials caldrà que es disposi ja de data prevista per contreure matrimoni i aportar únicament els documents d' identitat d' ambdós.

En qualsevol cas, atesa la transcendència patrimonial del document, es recomana a les parts que, si ho consideren convenient, consultin prèviament aquesta qüestió amb un advocat especialista en la matèria, perquè els pugui assessorar adequadament.

En aquest cas, vull indicar així mateix que finalment, quan s' hagi celebrat ja el matrimoni, els contraents hauran de portar a la notaria el Certificat literal d' inscripció del Registre Civil en el qual consti inscrit el matrimoni, moment a partir del qual ja es podrà expedir la còpia autèntica de l' escriptura de capitulacions.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita