Pas 1

Què és una renúncia de poder?

És el document notarial mitjançant el qual una persona, que va rebre en el seu degut moment un poder per actuar en nom i representació d' una altra, decideix no continuar amb aquest mandat representatiu. De manera que, voluntàriament, decideix finalitzar la seva capacitat de celebrar actes o negocis jurídics en nom i representació del poderdant.

Pas 3

Quant costa la renúncia d'un poder davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix la renúncia d'un poder?

Com és sabut, un poder és un document, que adopta forma d' escriptura pública, en virtut del qual, una persona, que es denomina poderdant, concedeix facultats a una altra persona, que rep la denominació d' apoderat, perquè aquest darrer, en nom i representació del poderdant, pugui celebrar els actes o negocis jurídics que es detallen en el cos de l' escriptura.

Com és lògic, l'exercici d'aquestes facultats representatives és un acte voluntari, que pot estar emmarcat en una relació contractual entre poderdant i apoderat (en el cas que per exemple existís una contraprestació pels serveis prestats) o, per contra, en un acte gratuït o desinteressat per part de l'apoderat (el que succeeix per exemple en el cas d'un poder atorgat per un pare que pateix una incapacitat física a favor d' un fill perquè aquest pugui gestionar els seus assumptes econòmics i patrimonials).

Sigui com sigui, com s' indica, la funció de l' apoderat és un acte purament voluntari, el qual pot ser exercit per aquest tot el temps que desitgi o, si s' escau, el que estipuli l' apoderament però que, en qualsevol cas, i sigui la circumstància que sigui, pot abandonar quan desitgi, podent per tant renunciar a aquesta responsabilitat i cessar en aquesta possibilitat d' actuar en nom i representació del poderdant.

A tal efecte, i més enllà de la possibilitat de simplement no utilitzar el poder, per poder formalitzar solemne i adequadament aquesta renúncia, serà necessari i convenient atorgar la corresponent escriptura de renúncia de poder, els detalls de la qual s' analitzaran a continuació.

Per a què serveix la renúncia a un poder?

Com s' ha indicat, mitjançant la renúncia a l' apoderament, l' apoderat designat, de forma voluntària, manifesta de forma solemne la seva voluntat de cessar en el càrrec designat, de manera que, a partir d' aquell moment, ja no tindrà capacitat per celebrar actes o negocis jurídics en nom i representació del poderdant.

En la realitat material són múltiples les situacions que poden desencadenar la necessitat de renunciar a l' apoderament que es va atorgar, com, per exemple:

  • Finalització de la relació contractual entre poderdant i apoderat que justificava la necessitat de representació mitjançant l' apoderament.
  • Desavinences o conflictes entre apoderat i poderdant que determinen la voluntat d' aquell de finalitzar el mandat representatiu.
  • Assumpció de les facultats representatives per una altra persona en un altre apoderament que buiden de contingut la funció o actuació de l' apoderat. 
  • Qualsevol altra circumstància extraordinària (com una malaltia) que impedeixi a l'apoderat desenvolupar adequadament la seva funció.

Es pot renunciar a qualsevol classe de poder?

Efectivament, és possible renunciar a qualsevol classe de poder que s' atorgui, ja es tracti d' un apoderament general o especial per a un acte o negoci jurídic concret.

Es pot renunciar al poder en qualsevol moment?

Efectivament, igual que succeeix amb la revocació del poder, l' apoderat pot renunciar al seu càrrec quan desitja, sense cap limitació.

Ha de tenir en compte alguna particularitat en la renúncia l'apoderat?

Com s' ha indicat, l' apoderat pot renunciar a la seva responsabilitat quan desitgi, però perquè aquesta té efectes, en primer lloc, ha de posar en coneixement del poderdant la seva renúncia a l' apoderament.

Així mateix, per garantir la continuïtat dels negocis o actes que portin raó al poder, la llei determina que, en cas que el motiu de l'apoderament sigui un contracte subjacent de mandat, l'apoderat haurà de continuar amb la seva gestió fins que el mandant hagi pogut prendre les disposicions necessàries per cobrir aquesta falta (com per exemple, l' atorgament d' un poder a favor d' una altra persona per suplir les funcions de l' apoderat que renuncia).

En aquest cas, haurà de tenir en compte l' apoderat que si no complís amb aquesta obligació, la llei determina que aquest haurà d' indemnitzar el poderdant pels perjudicis causats, llevat que la seva renúncia es fon en la impossibilitat de continuar exercint el mandat sense greu detriment propi.

Veure més preguntes freqüents

Cal que concorri una causa concreta per renunciar al poder?

Per suposat que no, doncs la renúncia a un poder és un acte discrecional i lliure de l' apoderat, que es pot realitzar en qualsevol moment, sense que sigui necessari acreditar o justificar una causa concreta per a això.

Com es realitzarà la renúncia del poder?

Per procedir a la renúncia del poder, si aquest va ser atorgat mitjançant una escriptura pública, caldrà acudir novament a un notari als efectes d' atorgar una escriptura de renúncia de poder, és a dir, un acte formal que en el qual l' apoderat manifesta de forma formal i solemne que, de forma voluntària, desitja finalitzar de la seva responsabilitat com a apoderat del poderdant, renunciant doncs a aquestes facultats representatives.

Es pot atorgar la renúncia del poder en qualsevol notaria?

Efectivament, és possible atorgar l' escriptura de renúncia d' un poder en qualsevol notari d' Espanya, sense que sigui obligatori atorgar-la en la mateixa notaria que originalment va autoritzar el poder que al qual es renuncia.

En aquest cas, si s' atorga la renúncia en una altra notaria diferent, el notari que autoritzi el document, d' ofici, ho comunicarà al notari titular del protocol en què consta l' esmentat poder, als efectes que en pugui deixar constància en la matriu.

Qui pot atorgar l'escriptura de renúncia de poder?

L' escriptura de renúncia de poder només pot ser atorgada per l' apoderat a favor del qual es va atorgar l' escriptura de poder a la qual es pretén renunciar.

Qui acudirà a la notaria a signar la renúncia del poder?

Només hi acudirà l' apoderat que renuncia, sense que sigui necessari que hi acudeixi el poderdant.

S'ha d'informar el poder de la renúncia del poder?

Com és lògic, l' apoderat ha d' informar el poderdant de la renúncia al seu poder, als efectes que aquest tingui constància de tal circumstància per així, poder protegir adequadament els seus interessos, atorgant per exemple un nou poder a favor d' una altra persona perquè sigui aquesta qui assumeixi a partir d' ara les facultats representatives que requereix.

Més enllà de la lògica indicada, com ja s' ha detallat en una pregunta precedent, la llei obliga l' apoderat que renunciï al seu mandat representatiu a notificar-ho al poderdant, amb l' obligació de, a més, continuar amb les gestions que habitualment realitza fins que el poderdant pugui adoptar les decisions necessàries per cobrir la seva falta.

Pel que fa a la manera com s' ha de comunicar aquesta renúncia, la llei no imposa cap obligació al respecte, de manera que pot tractar-se d' un aspecte que realitzi el propi poderdant o, si es desitja, és possible encomanar la notificació de la renúncia a l' oficina notarial, als efectes de deixar constància fefaent que el poderdant ha rebut la notificació de la renúncia, cosa que pot ser convenient en cas que existeixi una relació conflictiva entre ambdues parts que així ho aconselli.

Quan em lliuraran l'escriptura de renúncia?

Un cop s' hagi signada l' escriptura de renúncia, l' oficina notarial procedirà, en el mateix acte, a lliurar una còpia autèntica de l' escriptura de renúncia del poder al ja antic apoderat, perquè aquest en faci l' ús que correspongui.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar la renúncia al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar la renúncia al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

La renúncia del poder s'inscriu en alguna mena de Registre?

Lamentablement, en l' actualitat, la normativa vigent no preveu la inscripció dels poders atorgats per persones físiques en cap Registre públic, la qual cosa sens dubte seria positiva ja que oferiria garanties de major seguretat jurídica als operadors, ja que qualsevol interessat que contractés amb l' apoderat podria consultar si aquest apoderament segueix vigent o, per contra, ha estat revocat.

Així doncs, per tant, lògicament la seva renúncia tampoc s' inscriu en cap registre públic.

Addicionalment, és menester indicar que, en el passat, es va intentar crear un registre de revocació de poders en el qual s' inscriguessin totes les revocacions de poders, per així poder verificar la seva vigència. No obstant això, aquest Registre, previst en una norma reglamentària, va ser considerat il·legal pel Tribunal Suprem i aquest va quedar sense efecte, per la qual cosa, com s'indica, en l'actualitat no existeix cap registre en el qual s'inscrigui l'atorgament o la revocació de poders.

Quines altres causes poden provocar la finalització de la vigència del poder?

Més enllà de la figura de la renúncia que s'ha explicat en aquestes preguntes, la llei determina que l'apoderament també finalitzarà en cas de revocació del poder (figura que s'explica amb detall en un altre apartat d'aquesta pàgina web) o en cas d'incapacitat de l'apoderat.

Així mateix, també quedarà sense efecte en cas que el poderdant o l'apoderat morin o, si s'escau, qualsevol d'ells sigui declarat pròdig (supòsit en el qual una persona malbarata el seu patrimoni en béns superflus, com per exemple en cas d'addiccions al joc, a resultes de la qual se'l nomena un curador perquè vetlli pel seu patrimoni i autoritzi, si s' escau, quins actes o negocis concrets pot celebrar) o entri en situació de concurs o insolvència.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

NORMATIVA ESTATAL:

NORMATIVA AUTONÒMICA:

Pas 6

Demanar cita