Acta notarial de Junta | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Acta notarial de Junta

Pas 1

Què és una acta notarial de Junta?

És el document notarial en el qual aquest plasmarà tots els acords i intervencions que s' haguessin produït en una Junta General d' Accionistes.

Pas 3

Quant costa una acta notarial de Junta?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta notarial?

Els notaris, per a l'exercici de les seves funcions, estan habilitats per llei per, prèvia instància de part en tot cas, estendre i autoritzar actes notarials en les quals es consignaran fets i circumstàncies que presenciïn o els constin, i que per la seva naturalesa no siguin matèria de contracte (article 198 del Decret de 2 de juny de 1944, pel qual s' aprova amb caràcter definitiu el Reglament de l' organització i règim del Notariat).

D'entre les diferents modalitats d'actes notarials, cal destacar les actes de presència (articles 199 i 200 de l'esmentat Reglament), en les quals el notari acreditarà la realitat o veritat del fet que motiva la seva autorització, la qual serà redactada segons el que presenciï el fedatari públic pels seus propis sentits i amb els detalls que interessin al requirent.

Així doncs, qualsevol persona, aquí també les societats i les persones que hi ostenten càrrecs, com els seus administradors, o fins i tot els socis de les mateixes, podran requerir un notari públic perquè es personi en una junta general de socis d' una societat de capital als efectes de fer constar determinats fets esdevinguts en les mateixes.

No obstant això, el legislador, conscient de l' especial transcendència que poden arribar a tenir les juntes generals de les societats així com els fets i acords que succeeixin en les mateixes, ha tingut a bé regular una modalitat concreta d' acta notarial, que rep la denominació d' acta notarial de junta, la qual tindrà uns requisits especials tant en el seu requeriment, com en el seu contingut i en les conseqüències jurídiques que se' n derivin, les quals a continuació han de tractar de desgranar-se.

Què és l'acta de la junta?

De conformitat amb l' article 202 de la Llei de societats de capital, tots els acords socials han de constar en acta. Així doncs, l' acta serà l' instrument o suport documental en el qual es recolliran tots els acords adoptats pels socis de les societats de capital, adoptats en el si d' una junta general, servint així com mitjà de prova per documentar les decisions dels propietaris de les societats i com a element clau a partir del qual executar els esmentats acords i materialitzar-los mitjançant l' atorgament de les escriptures modificatives que corresponguin.

L' acta haurà de ser aprovada per la pròpia junta al final de la reunió o, si no n' hi ha, i dins el termini de quinze dies, pel president de la junta general i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Una vegada aprovada l' acta en la qual constin els acords socials, aquests podran ser executats.

Què és l'acta notarial de junta?

Vist doncs el concepte genèric d'acta, el legislador, conscient de la importància d'aquest document, ja que s'hi reflectiran tots els acords socials que poden tenir una transcendència capital per a l'esdevenir de la societat, així com les circumstàncies en què aquests acords van ser adoptats (el que pot determinar en gran mesura la validesa o legalitat dels mateixos) ha regulat una modalitat específica d'acta de junta la característica principal de la qual serà que en la mateixa intervindrà un notari públic, és a dir, un fedatari públic, funcionari i professional del dret que vetllarà pel compliment de la legalitat en aquest acte i oferirà garanties de seguretat jurídica al requirent.

Així doncs, de conformitat amb l' article 203 de la Llei de societats de capital, podran requerir la presència del notari perquè aixequi acta de la junta general:

 • Els administradors de la societat, si per pròpia voluntat així ho consideren convenient.
 • De forma obligada, els administradors de la societat, si així li ho sol·liciten socis que representin, almenys, un u per cent del capital social de la societat anònima o el cinc per cent en la societat de responsabilitat limitada. En tot cas, aquesta sol·licitud, perquè sigui vàlida i obligui l'administrador a atendre-la, s'haurà de formular amb almenys cinc dies d'antelació al previst per a la celebració de la junta.

Del que s' acaba d' indicar doncs, estaran legitimats per demanar la presència d' un notari a la junta general de la societat, als efectes d' autoritzar la corresponent acta notarial de junta, tant l' òrgan d' administració de motu propi, o aquest a instàncies d' una minoria social que així ho demani. Referent a això, cal deixar constància de la interpretació que d' aquest precepte ha realitzat la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Publica pel que fa, per exemple:

 • El requeriment haurà de ser realitzat per l'òrgan d'administració, la qual cosa implicarà que en el cas que aquest es tracti d'un consell d'administració, haurà d'haver-se produït el corresponent acord del mateix (Resolució de la Direcció General Seguretat Jurídica i Fe Publica de 10 de setembre de 2000), no sent suficient amb únicament un requeriment per part del President i Secretari de l'òrgan.
 • En cas que la societat estigui administrada per tres administradors mancomunats, el requeriment, perquè sigui vàlid, haurà de ser realitzat per tots ells (Resolució de l'esmentat Centre Directiu de 23 de març de 2015).
 • No serà vàlid el precepte estatutari que estableixi un percentatge del capital social superior a l'indicat perquè l'òrgan d'administració es vegi obligat a requerir el notari als efectes d'autoritzar l'acta notarial de junta (Resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 4 de juliol de 1995).

Així mateix, cal tenir en compte que l'acta notarial no se sotmetrà a tràmit d'aprovació, tindrà la consideració d'acta de l'ajuntament i els acords que hi constin podran executar-se a partir de la data del seu tancament (article 203.2 de la Llei de Societats de Capital).

En definitiva, doncs, mitjançant aquest instrument, tant administradors com socis minoritaris podran deixar constància fefaent de fets o valoracions dels socis esdevenides en la junta general, la qual cosa sens dubte operarà com a garantia de seguretat jurídica preventiva de l' acte i, en el seu cas, en un futur podrà fonamentar accions judicials contra la societat, els administradors o els socis, atesa la gran força probatòria que tindrà aquest document.

Quina intervenció tindrà el Notari en l'acta notarial de junta?

De conformitat amb l' article 101 del Reglament del Registre Mercantil, el notari que hagués estat requerit pels administradors per assistir a la celebració de la junta i aixecar acta de la reunió, procedirà en primer lloc a:

 • Jutjar la capacitat del requirent, és a dir, a determinar si efectivament la persona o persones que requereixen la seva intervenció tenen facultats per a això, valorant si efectivament ostenten els càrrecs de l' òrgan d' administració o, si s' escau, representen el percentatge de capital social mínim exigit per la llei.
 • Verificarà si la reunió ha estat convocada amb els requisits legals i estatutaris perquè la junta es pugui considerar vàlida.

En tot cas, si analitzades ambdues qüestions, algun d' aquests requisits no concorregués, procedirà a denegar el seu ministeri.

Superada aquesta fase inicial, és a dir, un cop acceptat el requeriment, el notari es personarà en el lloc, data i hora indicats en l' anunci, i procedirà a assegurar-se de la identitat i dels càrrecs de President i Secretari de la reunió.

Finalment, constituïda la Junta, preguntarà a l' assemblea si existeixen reserves o protestes sobre les manifestacions del President relatives al nombre de socis concurrents i al capital present, després de la qual cosa, es procedirà a celebrar la junta general a presència del notari, el qual prendrà notes de tot el que aboca per a la ulterior redacció de l' acta en els termes que es diran.

Quina utilitat pot tenir el requeriment perquè l'acta de la junta la realitzi un Notari?

Sens dubte, el gran avantatge de l' acta notarial de junta, respecte d' una acta de junta ordinària, és que aquesta està autoritzada per un notari, és a dir, per un funcionari públic que dóna fe de la identitat de les persones que acudeixen a l' acte així com de les seves manifestacions i vots en aquesta junta general.

A la vista d' això, en el cas de juntes generals en les quals s' hagin de tractar assumptes de transcendental importància per a la societat i, si s' escau, en les quals hi hagi previsió que puguin produir-se conflictes entre posicions trobades de diferents socis, el fet de disposar d' una acta notarial en la qual es reflecteixi fidelment totes les intervencions dels socis i administradors pot ser un element molt important per reforçar la seguretat jurídica de les decisions que s' adoptin o, si s' escau, servir com a element de prova per a possibles impugnacions d' acords socials que es pretenguin plantejar a posteriori davant els Tribunals de Justícia.

Veure més preguntes freqüents

Es pot triar qualsevol notari perquè realitzi l'acta de la junta?

En aquest sentit, i partint del principi de llibertat d' elecció de notari que té qualsevol client, cal indicar que el notari elegit haurà de tenir competència territorial en el lloc on se celebri la Junta, de manera que no podrà elegir-se a qualsevol notari del territori nacional, sinó únicament a algun l' oficina notarial del qual es trobi situada en el lloc on se celebrarà la Junta General en qüestió.

La presència del notari a la junta general acredita la representació dels intervinents o la legalitat dels fets esdevinguts o dels acords adoptats?

És possible que als interessats els sorgeixi el dubte relatiu a si, a més de les funcions que exerceix el notari abans descrites, la presència d' aquest a la junta general pot tenir altres efectes, com per exemple el de validar la representació en virtut de la qual actuïn certes persones o determinar la legalitat dels acords adoptats en el si de l' òrgan social.

Referent a això, és sens dubte necessari portar a col·lació el que disposa l'article 102.3 del Reglament del Registre Mercantil, en virtut del qual en cap cas el notari qualificarà la legalitat dels fets consignats en l'instrument, de manera que no li correspon a aquest valorar la conformitat a dret dels fets i acords adoptats en la junta general, ni molt menys convalidar la seva legalitat.

Així mateix, cal referenciar, entre d' altres, la sentència del Tribunal Suprem de 12 de febrer de 2014, en la qual es descarta de pla la possibilitat que la presència notarial a la junta general convalidi la validesa de la representació de socis que hi acudeixin representats per terceres persones. Així doncs, si algun dels socis concorregués representat per una altra persona en virtut d' un apoderament, no serà competència del notari requerit jutjar la validesa i suficiència del mateix, ja que això no es troba entre les funcions que legalment li han estat encomanades per a aquest acte.

Quin contingut tindrà l'acta notarial de la junta?

El contingut de l' acta notarial de junta ve determinat pels articles 102 i 103 del Reglament del Registre Mercantil, en els quals s' estableix que a més de les circumstàncies generals derivades de la legislació notarial, el notari expressarà les circumstàncies següents:

 1. Data i lloc del territori nacional o de l' estranger en què s' hagués celebrat la reunió.
 2. Data i manera com s' hagués efectuat la convocatòria, llevat que es tracti de Junta o Assemblea universal.
 3. La indicació del resultat de les votacions, expressant les majories amb què s' hagués adoptat cadascun dels acords.

I en particular donarà fe dels fets següents:

 1. De la identitat del President i Secretari, expressant els seus càrrecs.
 2. De la declaració del President d' estar vàlidament constituïda la Junta i del nombre de socis amb dret a vot que concorren personalment o representats i de la seva participació en el capital social.
 3. Que no s' han formulat pels socis reserves o protestes sobre les anteriors manifestacions del President i, en cas contrari, del contingut de les formulades, amb indicació del seu autor.
 4. De les propostes sotmeses a votació i dels acords adoptats, amb transcripció literal d' unes i altres, va assossar com de la declaració del President de la Junta sobre els resultats de les votacions, amb indicació de les manifestacions relatives al mateix la constància de les quals en acta s' hagués demanat.
 5. De les manifestacions d' oposició als acords i altres intervencions quan així es demani, consignant el fet de la manifestació, la identificació de l' autor i el sentit general d' aquella i el seu tenor literal si es lliura al notari text escrit, que quedarà unit a la matriu.

En qualsevol cas, el notari podrà excusar la ressenya de les intervencions que, al seu judici, no fossin pertinents per mancar de relació amb els assumptes debatuts o amb els extrems de l' ordre del dia i, així mateix, si aprecia la concurrència de circumstàncies o fets que poguessin ser constitutius de delictes podrà interrompre la seva actuació, fent-ho constar a l' acta.

Així mateix, la doctrina de la Direcció General Seguretat Jurídica i Fe Publica (vegeu resolució de data 6 d'abril de 2011) ha establert que serà igualment necessari incloure en l'acta notarial de junta indicació de la data i forma de la convocatòria de la junta, ja que ambdues qüestions són "elements essencials perquè el Registrador pugui qualificar la regularitat de la convocatòria de l'esmentada junta i, per tant, dels acords adoptats en la mateixa", salvaguardant-se així el dret dels socis no assistents a conèixer fefaentment la convocatòria de la junta per a, en el seu cas, acudir als mitjans d' impugnació que procedeixin en dret contra la mateixa. 

Com a precisió formal, cal indicar que si les sessions es perllonguen durant dos o més dies consecutius, la reunió de cada dia es consignarà com a diligència diferent en el mateix instrument i per ordre cronològic.

Finalment, una vegada conclosa la junta general, el notari procedirà al tancament de l' acta notarial, per a la qual cosa estendrà diligència relativa a la reunió, en el propi acte o ulteriorment en el seu estudi amb referència a les notes preses sobre el lloc. En qualsevol cas, aquesta no necessitarà aprovació ni ser signada pel President i el Secretari de la junta.

Un cop tancada, aquesta acta notarial tindrà la consideració d' acta de la Junta i, com a tal, es transcriurà al Llibre d' actes de la societat.

En qualsevol cas, el contingut de l'acta haurà d'estar redactat de forma escrupolosa i impecable, sense que es pugui incórrer en cap errada, ja que en cas contrari, si posteriorment en les escriptures que s'atorguin com a conseqüència dels acords assolits en la junta general, de la confrontació d'ambdós documents resultessin dades contradictòries (com per exemple en la data de celebració de la junta o en els assumptes acordats), correspondrà als tribunals de justícia resoldre aquesta controvèrsia (vegeu a aquest respecte la resolució de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública de 25 de juliol de 1998).

La decisió de requerir un notari per autoritzar l'acta notarial de la junta té accés al Registre Mercantil?

És possible que els interessats a recórrer a aquest instrument es plantegin la possibilitat de deixar constància registral de la sol·licitud que es fes als administradors perquè requereixin a un notari l'autorització d'una acta notarial de junta. Aquesta possibilitat sens dubte sembla molt interessant en aquelles situacions de conflicte societari de socis minoritaris en relació a la majoria de l' accionariat de la companyia, ja que se' n derivaran les conseqüències que a continuació s' exposaran.

D' aquesta possibilitat s' ocupa l' article 104 del Reglament del Registre Mercantil, en el qual s' estableix que a instància d' algun interessat s' haurà d' anotar preventivament la sol.licitud d' aixecament d' acta notarial de la Junta prevista per la Llei, així com de la publicació d' un complement de la convocatòria amb inclusió d' un o més punts de l' ordre del dia.

Aquesta anotació es practicarà en virtut del requeriment notarial dirigit als administradors i efectuat dins del termini legalment establert per a l'esmentada sol·licitud (recordar el termini d'antelació mínim de 5 dies ja indicat anteriorment).

Com a qüestió més rellevant en aquest aspecte, l' esmentada norma reglamentària estableix que en aquests supòsits, una vegada practicada l' anotació preventiva, no podran inscriure' s en el Registre Mercantil els acords adoptats per la Junta a què es refereixi l' assentament si no consten en acta notarial, de manera que aquest precepte ofereix aquí una protecció addicional als accionistes minoritaris, doncs en cas que aquests demanin la intervenció del notari, podran deixar-ne constància registral i assegurar que la presència del mateix a la junta es compleixi, ja que en cas contrari els acords adoptats en aquesta no podran ser inscrits degudament al Registre Mercantil.

En aquests mateixos termes s' ha pronunciat pacíficament la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública entre d' altres, en la seva resolució de data 13 de novembre de 1999, que confirma l' obvietat que, un cop anotada preventivament l' aixecament de l' acta notarial de la junta, no podran inscriure' s acords adoptats en junta celebrada de forma diferent.

Finalment, l' anotació preventiva de la sol.licitud d' acta notarial es cancel·larà per nota marginal quan s' acrediti degudament la intervenció del notari a la Junta, o quan hagin transcorregut tres mesos des de la data de l' anotació.

¿Requerit un notari per autoritzar l'acta de la Junta, és possible la intervenció d'un altre Notari en la mateixa per autoritzar una altra acta notarial?

Com ja s' ha indicat indiciàriament en la primera pregunta d' aquesta entrada, més enllà de l' acta notarial de junta, modalitat específica les característiques i regulació de la qual s' han desgranat convenientment en aquestes línies, la nostra legislació recull l' existència altres modalitats d' actes notarials, com les de presència, en les quals el notari consignarà fets i circumstàncies que presenciï o li constin, i que per la seva naturalesa no siguin matèria de contracte, acreditant la realitat o veritat del fet que motiva la seva autorització.

Aquesta modalitat genèrica d' actes també es podrà autoritzar en el marc d' una junta general d' una societat mercantil, ja que així ho disposa l' article 105 del Reglament del Registre Mercantil, establint que serà perfectament possible que persona interessada requereixi a un notari perquè es personi en una junta general als efectes de constatar determinats fets esdevinguts en les mateixes.

No obstant això, com a excepció a aquesta autorització, l' esmentat precepte reglamentari estableix que per al cas que hagués estat requerit un notari per aixecar acta de junta, no podrà cap altre notari prestar els seus serveis per constatar els fets esdevinguts en l' esmentat acte societari.

Aquest precepte, en definitiva, ve a reforçar la independència de l'actuació notarial, de manera que tots els ciutadans han de tenir clar que no existeixen "notaris de part" que tinguin inclinacions a recollir en l'acta fets o manifestacions favorables a la part que els hagués requerit, ja que el Notari és un funcionari públic i professional del dret, únicament subjecte a l' imperi de la llei i al compliment estricte de la legalitat. Així doncs, no serà necessari que a la junta hi acudeixin diversos notaris requerits per diferents parts, ja que amb la presència d' un sol d' ells estarà garantida la seguretat jurídica.

A qui correspon costejar els honoraris meritats pel notari requerit?

En relació a aquesta pregunta, la lògica sembla indicar que els honoraris generats pel notari en l'exercici del seu ministeri haurien de ser abonats pel sol·licitant que hagi realitzat el requeriment, és a dir, per l'administrador de la societat que ho hagués sol·licitat de motu propi o, en el seu defecte, pels socis minoritaris que haguessin instat l'administrador a requerir els serveis del fedatari públic.

No obstant això, el legislador ha establert a l' article 203.3 de la Llei de societats de capital, com a mecanisme addicional de protecció, que els honoraris notarials en l' acta notarial de junta seran de càrrec de la societat, mitigant-se així repars d' índole econòmica que poguessin tenir l' administrador o els socis minoritaris a l' hora de requerir els serveis del notari.

Amb això, s' ofereix una garantia addicional als interessats en què un fedatari públic intervingui en l' acte i ofereixi a l' acte la seguretat jurídica preventiva que la llei i el Reglament del Registre Mercantil especifiquen, sense que possibles reticències d' índole econòmica puguin influir en la decisió de requerir-lo o no. 

Quines conseqüències tindrà la no intervenció del Notari a la junta, un cop requerit?

Una altra de les qüestions a plantejar és aquella situació que es pot generar quan, un cop requerit el ministeri del notari perquè autoritzi l' acta notarial de la junta, aquest no es produís per qualsevol causa, com per exemple, quan alguns dels socis impedeixin materialment que aquesta intervenció es produeixi o quan la societat addueixi que no té mitjans econòmics per sufragar els honoraris del notari.

En aquests supòsits, la conseqüència jurídica que es derivarà de la falta d'intervenció serà la ineficàcia dels acords adoptats per la junta general, com així ho ha reiterat en nombroses ocasions la jurisprudència que s'ha pronunciat al respecte (vegeu entre d'altres la Sentència de l'Audiència Provincial de Madrid de 28 d'octubre de 2016), de manera que aquestes decisions mancaran de cap validesa, no podran desplegar efectes en la realitat jurídica ni molt menys gaudir en el seu cas, d' accés registral. 

És possible desconvocar una junta general un cop convocada i, en aquest cas, si s'hagués requerit l'acta notarial, que succeirà?

La desconvocatòria d'una junta general (incloses aquelles en què s'hagi requerit a Notari per aixecar acta notarial de junta) és una matèria no regulada expressament per la llei, de manera que haurem d'acudir a la interpretació que d'això ha realitzat la Direcció General Seguretat Jurídica i Fe Publica.

En aquests casos doncs (vegeu resolució de data 28 de juliol de 2014), el centre directiu ha determinat que això és perfectament possible, sempre que aquesta desconvocatòria es realitzi pel mateix òrgan que va realitzar la convocatòria i mitjançant la utilització dels mateixos mitjans de notificació de desconvocatòria que els que van ser utilitzats en la seva convocatòria. En cas d' observar-se aquestes formalitats, el requeriment fet al notari quedarà sense efecte.

En qualsevol cas, s' haurà de tenir en compte que aquesta desconvocatòria podria arribar a generar responsabilitat en l' òrgan d' administració si aquesta no estigués degudament justificada i, per al cas que finalment aquesta junta general se celebrés, lògicament els acords adoptats en ella serien invàlids.

Com puc requerir una acta notarial de junta?

Per instar aquesta acta, simplement caldrà contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es), acreditar la condició necessària per estar legitimat en aquest requeriment i indicar la data i lloc de celebració de la junta.

El dia i hora indicats, el notari autoritzant es personarà en el lloc de celebració de la junta per complir amb totes les formalitats exigides per la Llei de Societats de Capital i el Reglament del Registre Mercantil, després de la qual cosa procedirà a tancar la corresponent acta.

Quan se'm lliurarà l'acta notarial de la junta?

Un cop finalitzada la Junta, el notari requerit retornarà a la seva oficina notarial i, amb totes les notes que hagi elaborat, procedirà a redactar l' acta de la junta, després de la qual cosa, transcorreguts uns dies, ja es podrà fer lliurament d' una còpia autèntica de la mateixa als clients.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita