Pas 1

Què és una revocació de poder?

És el document notarial mitjançant el qual es deixa sense efecte el poder que una persona va concedir a una altra perquè aquesta actués en el seu nom i representació. De manera que l' apoderat ja no podrà celebrar actes o negocis jurídics en nom i representació del poderdant.

Pas 3

Quant costa revocar un poder davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix la revocació d'un poder?

Com és sabut, un poder és un document, que adopta forma d' escriptura pública, en virtut del qual, una persona, que es denomina poderdant, concedeix facultats a una altra persona, que rep la denominació d' apoderat, perquè aquest darrer, en nom i representació del poderdant, pugui celebrar els actes o negocis jurídics que es detallen en el cos de l' escriptura.

Així les coses, és molt habitual que transcorregut el temps, la causa que va motivar l' atorgament del poder desaparegui, la qual cosa pot passar un cop el poder ha complert amb la seva missió, per exemple, un cop l' apoderat ja hagi realitzat l' acte o negoci jurídic concret que es pretenia, o quan aquest apoderament, per qualsevol que sigui el motiu, hagi perdut la seva raó de ser, el que pot succeir per exemple en cas de pèrdua de confiança del poderdant en l' apoderat o quan el poderdant ja pot realitzar per si mateix aquests actes o negocis, de manera que ja no necessita l' assistència d' un apoderat.

Així doncs, si concorre qualsevol d' aquestes situacions, el procedent és que el poderdant, per evitar que aquest poder té més efectes en el futur, procedeixi a anul·lar-lo, de manera que, un cop revocat el poder, el poderdant ja no pugui realitzar més actes en el seu nom i representació. Per tant, el sentit i la utilitat de la revocació del poder és aconseguir la inutilització i invalidació del mateix, perquè aquest ja no pugui desplegar més efectes en el futur.


Per a què serveix la revocació d'un poder?

Com s' ha indicat, la concessió d' un poder és una cosa molt delicada per a la vida i el patrimoni de qualsevol persona, ja que mitjançant el mateix, el poderdant està conferint la capacitat a una altra persona perquè actuï en el seu nom i representació i pugui celebrar actes o negocis jurídics que tinguin importants conseqüències per a la seva persona i patrimoni.

Així les coses, si pel motiu que sigui, la vigència del poder perd la seva raó de ser, el procedent i diligent, per part del poderdant, per així protegir la seva persona i patrimoni, és que procedeixi a la revocació del poder, ja que amb això aconseguirà que aquest ja no desplegui més efectes en el futur de manera que l' apoderat ja no pugui actuar en el seu nom i representació mai més.

Així doncs, d' entre moltes situacions que es poden produir, procedirà la revocació d' un poder en els casos següents:

  • Si l' apoderat ja ha realitzat l' acte o negoci jurídic que es pretenia, de manera que l' apoderament ja no té raó de ser.
  • Si el poderdant ja pot exercir per si mateix les facultats conferides, de manera que ja no desitja que una altra persona, en aquest cas l' apoderat, les exerceixi en el seu nom i representació.
  • En cas de pèrdua de confiança amb l' apoderat, en haver realitzat aquest un mal ús o actes o negocis jurídics que han perjudicat econòmicament el poderdant.
  • En cas de pèrdua de capacitats de l' apoderat, que facin aconsellable la revocació del poder, per evitar actes negligents o inadequats per part d' aquest.

Es pot revocar qualsevol classe de poder?

Efectivament, és possible revocar la pràctica totalitat dels poders que s' atorguin, ja siguin aquests generals o especials.

No obstant això, com a única excepció, que és molt poc habitual a la pràctica, no es podran revocar els poders que s' atorguin amb caràcter irrevocable, havent-se de tenir en compte no obstant això que aquests es troben limitats a supòsits en els quals l' atorgament del poder tingui com a finalitat concreta el compliment d' un altre contracte o relació jurídica diferent a l' esmentat mandat, en el qual estiguin en joc no només interessos del poderdant, sinó també de l'apoderat o de terceres persones.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, se podría incluir una cláusula de irrevocabilidad en un poder que confiere un deudor a favor de un acreedor para que éste venda un bien propiedad del deudor y, con el producto de la venta, salde la deuda existente entre ambos.<ejemplo>

Es pot revocar un poder en qualsevol moment?

Efectivament, més enllà de l' excepció explicada anteriorment en el cas dels poders irrevocables, la pràctica totalitat dels poders, ja siguin generals o especials, es poden revocar en qualsevol moment, de manera que, per exemple, si el poderdant, el mateix dia en què atorga el poder decideix que ja no vol mantenir-lo, pot acudir de nou a un notari i procedir a la seva revocació.

Es pot revocar parcialment una escriptura de poder?

Efectivament, és possible revocar parcialment una escriptura de poder, de manera que, per exemple, si el poderdant va confirmar a l' apoderat àmplies facultats, però a posteriori desitja limitar-les, es pot atorgar una escriptura de revocació parcial als efectes de limitar i restringir la capacitat d' actuació de l' apoderat.

Veure més preguntes freqüents

Cal que concorri una causa concreta per revocar el poder?

Per suposat que no, doncs la revocació del poder és un acte discrecional del poderdant, que es pot realitzar en qualsevol moment, sense que sigui necessari acreditar o justificar una causa concreta per a això.

Com es realitzarà la revocació del poder?

Per procedir a la revocació del poder, si aquest va ser atorgat mitjançant una escriptura pública, caldrà acudir novament a un notari als efectes d' atorgar una escriptura de revocació de poder, és a dir, un acte formal que permet deixar-lo sense efecte a futur.

Es pot atorgar la revocació del poder en qualsevol notaria?

Efectivament, és possible atorgar l' escriptura de revocació del poder en qualsevol notari d' Espanya, sense que sigui obligatori atorgar-la en la mateixa notaria que originalment va autoritzar el poder que es revoca.

En aquest cas, si s' atorga la revocació en una altra notaria diferent, el notari que autoritzi el document, d' ofici, ho comunicarà al notari titular del protocol en què consta l' esmentat poder, als efectes que en pugui deixar constància en la matriu.

Qui pot atorgar l'escriptura de revocació de poder?

L' escriptura de revocació de poder només pot ser atorgada pel poderdant que va atorgar l' escriptura de poder que es pretén revocar.

S'ha d'informar l'apoderat de la revocació del poder?

Com és lògic, el poderdant ha d' informar l' apoderat de la revocació del poder, als efectes que aquest no en faci més ús. Això, a més de lògic, és molt important des d' un punt de vista legal, ja que la llei determina que fins que no es notifica la revocació a l' apoderat, aquest pot continuar fent ús del poder, amb totes les conseqüències que això pot tenir per al poderdant.

Dit això, i per a més seguretat, el raonable és que, en comunicar la revocació, el poderdant demani a l' apoderat que se li retorni la còpia autèntica de l' escriptura de poder, per així assegurar que l' apoderat no la utilitza fraudulentament en el futur.

En qualsevol cas, si existís una relació conflictiva entre ambdues parts, si al poderdant li interessa deixar constància fefaent que l' apoderat coneix la revocació del poder, és possible encomanar al notari que autoritzi l' escriptura de revocació que, a posteriori, ho comuniqui de manera fefaent a l' apoderat i li demani formalment la devolució del document.

Amb això, el poderdant podrà deixar constància que efectivament l' apoderat coneix la revocació i així, disposar d' una salvaguarda per invalidar actes o negocis posteriors que l' apoderat pogués realitzar amb el poder ja revocat.

Quan em lliuraran l'escriptura de revocació?

Un cop s' hagi signada l' escriptura de revocació, l' oficina notarial procedirà, en el mateix acte, a lliurar una còpia autèntica de l' escriptura de revocació del poder al poderdant, perquè aquest en faci l' ús que correspongui.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar la revocació al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar la revocació al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

La revocació del poder s'inscriu en alguna classe de Registre?

Lamentablement, en l' actualitat, la normativa vigent no preveu la inscripció dels poders atorgats per persones físiques en cap Registre públic, la qual cosa sens dubte seria positiva ja que oferiria garanties de major seguretat jurídica als operadors, ja que qualsevol interessat que contractés amb l' apoderat podria consultar si aquest apoderament segueix vigent o, per contra, ha estat revocat.

Així doncs, per tant, lògicament la seva revocació tampoc s' inscriu en cap registre públic.

Addicionalment, és menester indicar que, en el passat, es va intentar crear un registre de revocació de poders en el qual s' inscriguessin totes les revocacions de poders, per així poder verificar la seva vigència. No obstant això, aquest Registre, previst en una norma reglamentària, va ser considerat il·legal pel Tribunal Suprem i aquest va quedar sense efecte, per la qual cosa, com s'indica, en l'actualitat no existeix cap registre en el qual s'inscrigui l'atorgament o la revocació de poders.

Quines altres causes poden provocar la finalització de la vigència del poder?

Més enllà de la figura de la revocació que s'ha explicat en aquestes preguntes, la llei determina que l'apoderament també finalitzarà en cas de renúncia de l'apoderat (figura que s'explica amb detall en un altre apartat d'aquesta pàgina web) o en cas d'incapacitat del mateix.

Així mateix, també quedarà sense efecte en cas que el poderdant o l'apoderat morin o, si s'escau, qualsevol d'ells sigui declarat pròdig (supòsit en el qual una persona malbarata el seu patrimoni en béns superflus, com per exemple en cas d'addiccions al joc, a resultes de la qual se'l nomena un curador perquè vetlli pel seu patrimoni i autoritzi, si s' escau, quins actes o negocis concrets pot celebrar) o entri en situació de concurs o insolvència.

Es pot revocar un poder?

Tot i que es tracta d' un supòsit poc habitual, efectivament, la llei permet la revocació tàcita d' un poder en els casos en què aquest hagués estat atorgat realitzar un negoci jurídic concret.

<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si el Sr. Juan ha otorgado un poder especial a favor de la Sra. Carlota para que ésta, en su nombre y representación, pueda vender un cuadro concreto que le pertenece, si a posteriori el Sr. Juan concede otro poder para vender ese mismo cuadro a favor del Sr. Joaquín, se entiende que tácitamente el poder especial anterior a favor de la Sra. Carlota ha quedado revocado”.<ejemplo>

En qualsevol cas, aquesta revocació tàcita no tindrà efecte fins que no es posi en coneixement de l' apoderat inicial.

Cal notificar la revocació a altres persones a més de l'apoderat?

Per regla general, amb notificar la revocació del poder a l' apoderat és suficient, tot i que existeix un cas en què la llei obliga a notificar la revocació a altres persones, la qual cosa succeeix en concret quan el poder hagués estat atorgat per contractar amb determinades persones.

<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si el poder fue conferido por la Sra. Alba a favor de la Sra. Paula, para que, en su nombre y representación, pueda vender productos que ella fabrica a la empresa “Quesos Manchegos S.L.”, si la Sra. Alba desea revocar el poder, además de notificarlo a la Sra. Paula, deberá comunicarlo también a “Quesos Manchegos, S.L.” para que éstos tengan constancia de que la Sra. Paula ya no está facultada para actuar en su nombre y representación”.<ejemplo>

Quins efectes tindran els actes realitzats per l'apoderat un cop se li ha notificat la revocació del poder?

Una vegada s' ha produït la revocació del poder i la notificació de la mateixa a l' apoderat, si aquest fes igualment ús del poder, contractant en nom i representació de l' antic poderdant, aquests actes seran nuls i no perjudicaran el poderdant, sinó que únicament vincularan el propi apoderat.

Tot això sense perjudici que, a posteriori, per la raó que sigui, a l' antic poderdant li interessin aquests negocis o contractes i procedeixi a la seva ratificació, figura que es detalla en un altre apartat d' aquesta pàgina web.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

NORMATIVA ESTATAL

NORMATIVA AUTONÒMICA

Pas 6

Demanar cita