Nomenament de tutor - Notaria Jesús Benavides
Família

Nomenament de tutor

Pas 1

Què és un nomenament de tutor?

Un nomenament de tutor és el document notarial que permet a qualsevol persona anticipar-se a una eventual mort o situació de malaltia o deficiència que li impedeixi governar-se per si mateixa, als efectes de determinar quina persona desitja que sigui nomenada com a tutor per als seus fills menors d' edat.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a formalitzar un nomenament de tutor?

Pas 3

Quines despeses té formalitzar un nomenament de tutor davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és i per a què serveix un tutor d'un fill?

D'ordinari, les persones, quan assolim la majoria d'edat, adquirim plena capacitat jurídica, la qual cosa implica que, en principi, podem valer-nos per nosaltres mateixos, desenvolupar una vida independent i, així mateix, que tenim la capacitat de celebrar, per nosaltres mateixos, tota classe d'actes o negocis jurídics de forma vàlida.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, cuando una persona cumple los dieciocho años, ya podrá independizarse y adquirir una vivienda e hipotecarla para financiar dicha compra.<ejemplo>

Per contra, les persones menors d' edat, fins que no assoleixen els divuit anys, d' ordinari es troben sotmeses a la potestat parental dels seus progenitors, de manera que és a aquests a qui correspon vetllar pel seu benestar, proporcionant-los tot el necessari per assegurar el seu adequat creixement i desenvolupament personal fins, en principi, assolir la majoria d' edat abans indicada.

No obstant això, pot succeir que, a resultes de la mort dels progenitors del menor, o bé en cas que el pare o mare que ostentés en solitari la potestat parental patís una malaltia neurodegenerativa o un accident traumàtic que minvés la seva capacitat natural d' entendre i de voler, en aquestes situacions fos necessari nomenar un tutor perquè vetlli pels interessos del menor, l' atengui i cuidi, procurant-li tot allò que sigui necessari per al seu adequat i equilibrat desenvolupament com a persona.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si los padres de un menor de edad fallecen en un accidente de tráfico, será necesario nombrar a un tutor para que éste cuide y vele por los intereses de ese menor huérfano.<ejemplo>

A la vista del que s' indica, si s' esdevé qualsevol d' aquestes circumstàncies, caldrà el nomenament d' un tutor, és a dir, designar una persona que vetlli per aquest menor, el cuidi i el representi en tots els actes o negocis jurídics que sigui menester.

Com es nomena el tutor dels meus fills?

El nomenament del tutor, de conformitat amb el que estableix la normativa civil i processal, sempre vindrà determinat per un Jutge, el qual haurà de resoldre el que escaigui, en una sentència judicial raonada que es dicti en el marc d' un procés judicial especial, celebrat amb totes les garanties.

No obstant això, per a aquest nomenament, és menester indicar que el Jutge, per designar la persona concreta que assumirà el càrrec tutelar d'aquest menor, quedarà vinculat per la designació que, si s'escau, hagués realitzat el progenitor o progenitors del menor, o bé en un testament (en cas de mort) o bé en una escriptura pública de nomenament de tutor (institució ara analitzada), per al cas de mort sense testament (o amb testament sense aquesta previsió) o per al cas de patir una malaltia neurodegenerativa o un accident traumàtic que mereixi la capacitat natural d'entendre i de voler del progenitor i, per tant, la seva capacitat per exercir la potestat parental del menor.

No obstant això, si no existís aquesta designació expressa en testament o document públic atorgat a tal efecte, el Jutge nomenarà tutor el parent més proper que pugui exercir aquest càrrec de forma adequada (com per exemple a un avi, o un oncle del menor) i, en el seu defecte, si això no fos possible o no hi hagués cap familiar idoni per al càrrec, l' autoritat judicial nomenarà alguna persona jurídica, pública o privada, sense ànim de lucre, que puguin assumir-la satisfactòriament.

Què és la delació voluntària?

Com s'acaba d'indicar en la pregunta anterior, el nomenament del tutor sempre serà realitzat per l'autoritat judicial, però, no obstant, si la persona en qüestió hagués designat quina persona en concret ha d'assumir el càrrec tutelar dels seus fills, el Jutge haurà de respectar aquesta voluntat (d'aquí aquesta denominació de delació voluntària).

Així doncs, aquesta delació voluntària es pot produir, sempre en escriptura pública:

 • O bé aprofitant el testament, en el cas dels progenitors per determinar qui haurà d'assumir el càrrec de tutor dels seus fills menors (o incapacitats).
 • O bé mitjançant una escriptura pública atorgada a tal efecte, en la qual sota la denominació d'"escriptura de nomenament de tutor", l'interessat podrà determinar qui ha d'assumir el càrrec tutelar dels seus fills, per al cas que ella morís (si no desitja realitzar aquest nomenament en un testament) o per al supòsit que a resultes d'una malaltia o accident les seves capacitats quedessin minvades i no es pogués ocupar adequadament del menor.

Quin avantatge suposa nomenar un tutor legal per al meu fill, davant notari, si, en qualsevol cas, l'haurà de ratificar el jutge?

L'atorgament d'aquest document permetrà, d'una banda, elegir la persona que preferim que dugui a terme aquesta tasca (o que no desitgem que l'assumeixi, excloent-la expressament), elecció que el jutge respectarà llevat de justificació en contra.

I, d' altra banda, ens permetrà establir les normes de l' exercici de la tutela, remuneració, facultats, limitacions, etc., la qual cosa resulta molt interessant, ja que la cura dels nostres fills es realitzarà sota les normes i directrius que nosaltres establim, per part de la persona que hàgim designat.

Per què és interessant que els pares atorguin una escriptura de nomenament de tutor per als seus fills?

A més de les disposicions que es puguin establir en un testament, és interessant que els progenitors atorguin aquesta classe de document ja que el nomenament que es determini en el testament només es podrà tenir en compte en cas que el progenitor mori, però si, per exemple, el progenitor patís un accident o malaltia degenerativa que li impedís tenir cura del seu fill o fills, aquest nomenament fet en testament no es podrà tenir en compte, ja que aquesta persona encara no ha mort. Per tant, per a aquestes situacions, resulta molt interessant aquest instrument de l' escriptura de nomenament de tutor.

Veure més preguntes freqüents

Què succeirà si cada progenitor nomena un tutor diferent per al seu fill?

En aquests casos, la llei determina que tindrà preferència la voluntat del que l' hagués manifestat en darrer lloc.

Es poden designar substituts per al càrrec de tutor?

Efectivament, la llei permet que, o bé en l' escriptura que s' atorgui, o bé en el testament, l' interessat pugui nomenar substituts, de manera que, si la persona designada inicialment no pot o no vol assumir el càrrec, l' assumeixi aquest substitut o substituts que es designin, i per l' ordre que es prefereixi i es plasmi en el document.

Aquestes delacions tutelars voluntàries s'inscriuran en alguna classe de Registre públic?

Així és. Si s' atorga una escriptura de nomenament de tutor, es comunicarà aquesta designació al Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris, als efectes que quedi adequadament inscrita aquesta voluntat, de manera que, arribat el cas que procedeixi el nomenament del tutor, es pugui consultar aquest Registre per certificar si aquesta persona va realitzar alguna designació o no.

Puc designar més d'una persona com a tutor?

Per regla general, el càrrec tutelar es preveu que sigui exercit per una sola persona. No obstant això, com a excepcions, la llei preveu:

 • El cas en què la persona interessada o els titulars de la potestat parental (respecte de la tutoria del seu fill o fills) haguessin designat dues persones per exercir el càrrec.
 • En el supòsit que la tutela correspon a una persona casada o que conviu en parella estable, i es creu convenient que el cònjuge o l' altre membre de la parella també l' exerceixin.

A més, la llei també permet la possibilitat de deixar en mans la cura personal del tutelat al tutor, mentre que l'administració del seu patrimoni quedi en mans d'un administrador.

No obstant això, com s' ha indicat, si que es poden nomenar substituts per al cas que el nomenat en primer lloc no pogués o no volgués acceptar el càrrec.

Pot ser remunerat el tutor designat?

Tot i que a Catalunya es preveu que el càrrec sigui gratuït, la persona que designa tutor mitjançant escriptura pública té l' oportunitat de determinar-hi les regles que regiran en aquesta tutela i, entre d' altres, la retribució del càrrec si es desitja. En tot cas, tenen dret al reemborsament de les despeses i a la indemnització per danys per raó d' aquest exercici a càrrec del patrimoni de la persona assistida.

Què es necessita per ser tutor?

Per poder ser nomenat tutor d' una persona, caldrà ser major d' edat, tenir plena capacitat d' obrar i, així mateix, no estar incurs en alguna de les següents causes d' ineptitud:

 • Estar privat o suspès de l' exercici de la potestat parental o de la guàrdia per resolució administrativa o judicial, o haver-ho estat durant cinc anys.
 • Haver estat remogut d' un càrrec tutelar per una causa que li fos directament imputable.
 • Estar complint una pena privativa de llibertat.
 • Estar en situació declarada de concurs i no haver estat rehabilitat (llevat que la tutela no inclogui l'administració de béns).
 • Haver estat condemnat per qualsevol delicte que faci suposar de forma motivada que no s' exercirà la tutela de forma correcta.
 • Tenir conductes que puguin perjudicar la formació del menor o la cura de la incapacitat.
 • Estar en situació d' impossibilitat de fet per exercir el càrrec.
 • Tenir enemistat amb la persona tutelada, o haver tingut plets o conflictes d' interessos amb ella.
 • No tenir mitjans de vida coneguts.

A qui puc nomenar tutor dels meus fills si no tinc cap persona de confiança que pugui assumir aquest càrrec?

En aquest cas, la normativa contempla la possibilitat de nomenar una persona jurídica (per exemple, una fundació, o ONG) que tingui entre les seves finalitats la protecció de persones necessitades d'assistència i complement en l'exercici de la seva capacitat jurídica i/o menors d'edat.

Quines funcions té un tutor legal?

Durant l' exercici del càrrec, la normativa civil catalana estableix una sèrie d' obligacions encaminades a protegir la situació personal i patrimonial del tutelat.

 • Així doncs, en l' àmbit personal, el tutor està obligat a vetllar pel tutelat i, en particular, a procurar-li aliments i una formació integral, així com a promoure l' adquisició o recuperació de la capacitat del tutelat i la seva millor inserció en la societat, a més d' informar el Jutge anualment sobre la situació del menor o incapacitat.
 • Per la seva banda, en l' àmbit patrimonial, el tutor està obligat a gestionar diligentment el patrimoni del tutelat, i a tal efecte, haurà de retre comptes de la seva administració, de forma anual, davant el Jutge competent.

Com s'extingeix la tutela?

La tutela s' extingeix en el cas que concorri alguna de les causes següents:

 1. Quan el tutelat compleix la majoria d' edat o s' emancipa.
 2. En cas d' adopció del tutelat.
 3. Quan mor el tutelat.

En tots aquests casos, en cessar en les seves funcions, el tutor haurà de retre el compte general justificat de la seva administració davant del jutge en el termini de tres mesos.

Què succeirà amb un menor d'edat discapacitat, sotmès a tutela, quan assoleixi la majoria d'edat?

De conformitat amb el nou règim jurídic existent en el nostre ordenament jurídic després de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021, aquest ja no quedarà sotmès a la tutela que, arribat el cas, s'hagués establert en base a la designació establerta en aquesta escriptura de nomenament de tutor, sinó que, si s'escau, quedarà sotmès, si fos necessari, a alguna de les mesures de suport o assistència que es preveuen en la nova normativa (vegeu la guarda de fet o la curatela, en el Dret civil comú, o l'assistència, en l'àmbit del Dret civil català).

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita