Pas 1

Què és un poder preventiu?

És el document notarial mitjançant el qual una persona, amb caràcter previsor, confereix facultats a un tercer perquè aquest, en el seu nom i representació, pugui dur a terme qualsevol tipus d'actuació en cas que aquest poderdant, per la raó que fos (com una malaltia neurodegenerativa, un accident, etc.), en un futur precisi de suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica.

Pas 3

Quant costa signar un poder preventiu?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix un poder preventiu?

Un poder preventiu és un instrument mitjançant el qual, una persona, que es denomina poderdant, confereix facultats a un tercer, que rep la denominació d'apoderat, perquè aquest, en el seu nom i representació, pugui realitzar actes o negocis jurídics per al cas que aquest poderdant, per la raó que fos (com per exemple una malaltia neurodegenerativa, un accident de trànsit amb dany neuronal, etc.) perdi o vegi minvada la seva capacitat natural d' entendre i de voler i, per tant, d' autogovernar-se i comprendre les conseqüències jurídiques dels seus actes, de manera que, a conseqüència d' això, si s' escau, precisi de suport o assistència en l' exercici de la seva capacitat jurídica.

Així doncs, si es produís aquesta lamentable i indesitjable situació, l' apoderat podrà gestionar el patrimoni i els interessos personals i econòmics del poderdant, aconseguint que una persona que sí que es troba en ple ús de les seves capacitats intelectives i volitives s' ocupi adequadament dels seus interessos, i evitant així possibles perjudicis derivats de situacions de desatenció o de comportaments maliciosos de tercers que aprofitin aquesta situació per enriquir-se injustament.

En definitiva, el poder preventiu és el mecanisme notarial que permet a una persona designar-ne una altra, perquè pugui actuar en el seu nom en el moment en què precisi de suport o assistència en l' exercici de la seva capacitat jurídica.

Per a què serveix un poder preventiu?

Quan algú no pot valer-se per si mateix (a resultes d'haver patit un procés de deteriorament o pèrdua de capacitats psíquiques) cal iniciar un procés per a la provisió de mesures de suport en l'exercici de la capacitat jurídica, per, si s'escau, si fos necessari, nomenar un curador o assistent (en l'àmbit del Dret civil català) que vetlli pels interessos personals i patrimonials de la persona necessitada de suport o assistència.

No obstant això, cal tenir en compte que aquests processos judicials, a més de suposar un elevat cost econòmic per a les famílies, poden durar un temps considerable, tenint en compte l'estat de col·lapse actual que pateix l'administració de justícia, amb els greus perjudicis que pot suposar per al patrimoni d'una persona el fet que ningú, durant molt de temps, pugui realitzar cap gestió vàlida.

Per evitar doncs aquesta situació, el recurs al poder preventiu és sens dubte l'instrument més adequat, ja que mitjançant el mateix, qualsevol persona, en cas de trobar-se en una situació de pèrdua de capacitats intelectives i/o volitives, podrà designar una persona de la seva confiança perquè pugui vetllar pels seus interessos personals i patrimonials. En aquest poder es podran establir previsions molt variades:

 • D' índole personal: Com per exemple determinar la manera que s' han de rebre cures, les institucions mèdiques a les quals s' ha d' acudir per rebre assistència sanitària, el lloc on es vol residir, etc.
 • De caràcter patrimonial: Tals com la manera com s'han de gestionar els seus béns mobles o immobles (fins i tot gravar-los o alienar-los) o els seus comptes i productes bancaris.

Hi ha diferents classes de poders preventius?

Efectivament, sota la figura del poder preventiu, podem englobar en realitat dues categories d' apoderament:

En primer lloc, es pot optar per la concessió d' un poder ordinari, el qual desplega els seus efectes des de la concessió, però amb l' afegit que a més, s' hi inclou una clàusula en virtut de la qual, aquest poder mantindrà la seva vigència encara en el cas que en un futur, el poderdant precisi de suport en l' exercici de la seva capacitat jurídica.

Per contra, la segona possibilitat consisteix a atorgar un poder que només tindrà efectes per al cas que el poderdant precisi de suport en l' exercici de la seva capacitat jurídica, de manera que fins que això no succeeixi, l' apoderat no podrà realitzar cap acte en el seu nom i representació.

Quines diferències hi ha entre un poder preventiu simple i un poder preventiu recíproc?

La diferència rau en el fet que el poder preventiu simple l' atorga una sola persona, com a poderdant, designant com a apoderat un tercer.

A diferència d' això, en el poder preventiu recíproc, són dues persones les que atorguen l' escriptura com a poderdants, i mitjançant aquesta es procedeixen a designar mútuament com a apoderats per al cas que l' altra persona precisi en un futur de suport en l' exercici de la seva capacitat jurídica. Aquesta classe d' apoderaments recíprocs solen ser habituals entre cònjuges, de manera que ambdós designen com a apoderat l' altre cònjuge, respectivament, perquè pugui actuar en nom i representació de l' altre en cas que l' un o altre precisin de suport o assistència en l' exercici de la seva capacitat jurídica.

Com es determina la necessitat de suport o assistència d'una persona en un poder preventiu?

En el poder preventiu que s' atorgui, s' haurà d' especificar de quina manera ha de ser apreciada la necessitat de suport o assistència, ja que això sens dubte és clau per saber a partir de quin moment es pot utilitzar el poder i de quina manera es pot verificar si efectivament procedeix la seva utilització.

Així doncs, es pot optar per un model en el qual n' hi ha prou amb un certificat mèdic que acrediti una pèrdua de capacitats cognitives, o optar per un sistema en el qual sigui necessari un reconeixement d' un determinat grau de discapacitat per part de l' Administració Pública.

Amb això, s'aconseguirà evitar que sigui necessari apreciar la situació d'incapacitat mitjançant una resolució judicial en la qual s'estableixin determinades mesures de suport (com la curatela), que com s'ha comentat, és un procés llarg i costós en el temps.

Veure més preguntes freqüents

Qui pot atorgar un poder preventiu?

De forma genèrica, podrà atorgar un poder preventiu tota persona física major d' edat que es trobi en ple exercici de la seva capacitat natural d' entendre i de voler.

Qui pot ser nomenat com a apoderat en un poder preventiu?

Podrà ser nomenat com a apoderat en un poder preventiu qualsevol persona física major d' edat i amb plenes capacitats intelectives i volitives.

Així mateix, és interessant saber que en aquests casos també es pot designar com a apoderat persones jurídiques (com fundacions) que tinguin per objecte el vetllar pels interessos personals i patrimonials de persones amb discapacitat o que pateixin una incapacitació.

El poder preventiu s'ha d'inscriure en alguna classe de Registre públic?

Efectivament, si s' atorga un poder preventiu, la Llei obliga el notari que autoritzi l' escriptura a comunicar-ho al Registre Civil en el qual consti inscrit el naixement del poderdant, als efectes que en quedi constància.

Quina classe d'actes o negocis jurídics es poden realitzar mitjançant un poder preventiu?

Mitjançant el poder preventiu es podran realitzar els actes o negocis jurídics que determini el poderdant, encara que tenint en compte l' objecte del mateix, les facultats que s' hi solen incloure solen ser molt àmplies, i se solen incloure les pròpies d' un poder general, entre les quals és habitual incloure les següents:

 • Administrar béns immobles (el que pot permetre, per exemple, celebrar un contracte de lloguer).
 • Concedir, reconèixer, acceptar, cobrar i pagar deutes, préstecs i crèdits de tota classe.
 • Comprar i vendre tota classe de béns mobles o immobles (com per exemple un habitatge o un vehicle a motor).
 • Constituir tota classe de drets reals i personals sobre béns mobles i immobles, com per exemple usdefruits, servituds, hipoteques, peces, anticresi, drets d' opció, drets de tempteig o retracte, etc.
 • Realitzar tota classe d' operacions immobiliàries sobre finques, com la seva urbanització o parcel.lació, atermenaments, agrupacions, agregacions o segregacions de finques, etc.
 • Acceptar o, si s' escau, rebutjar, donacions, herències o llegats.
 • Exercir tota classe d' activitat comercial o econòmica.
 • Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, xecs, pagarés, talons i altres documents de crèdit.
 • Constituir, modificar, transformar, i dissoldre o liquidar tota classe de societats civils o mercantils.
 • Prendre diners a préstec o crèdit.
 • Iniciar, comparèixer i intervenir, per si mateix o mitjançant advocat i/o procurador en tota classe de procediments judicials, davant qualsevol jurisdicció (ja sigui civil, penal, contenciós administrativa o laboral), podent, en aquests processos, adoptar tota classe de decisions, com l'aplanament, la transacció, l'acord extrajudicial, etc.
 • Realitzar qualsevol tràmit administratiu davant qualsevol administració pública, ja sigui local, autonòmica o estatal, incloent-hi l' àmbit tributari.
 • Contractar assegurances de risc.
 • Ingressar, retirar o disposar de fons o de qualsevol classe d' actiu dipositat o gestionat per entitats financeres.
 • Atorgar instruments públics i obtenir-ne còpies.

Així mateix, per suposat, l' escriptura de poder preventiu podrà incloure qualsevol altra facultat no esmentada entre les anteriors que sigui de l' interès del poderdant.

Quines cauteles s'han de tenir en compte en concedir un poder preventiu?

Com s' ha indicat, les facultats que es confereixen a l' apoderat en un poder preventiu són molt àmplies, de manera que el seu atorgament confereix a l' apoderat la capacitat de realitzar la pràctica totalitat d' actes o negocis jurídics que qualsevol subjecte pot realitzar en la realitat econòmica i social, de manera que, com ja es pot atiar, la importància i transcendència del document per al patrimoni i interessos del poderdant és crucial.

Així mateix, si combinem aquesta realitat amb el fet que aquest poder tindrà efectes en el moment en què el poderdant tingui les seves capacitats mentals minvades, de manera que no tindrà forma de supervisar o fiscalitzar l' actuació de l' apoderat, la rellevància i transcendència del document esdevé fonamental.

Així doncs, si l' apoderat realitza, mitjançant el poder, actes de bona fe i amb professionalitat, sens dubte poden suposar una cosa bona i positiva per al poderdant, ja que aquest tindrà una persona que podrà vetllar pels seus interessos i patrimoni quan ell no ho pot fer, ja que ha perdut la seva capacitat mental per fer-ho.

Per contra, cal tenir molt present que si l' apoderat fa un mal ús del poder, realitzant actes de mala fe o gestiona negligentment els actius del poderdant, això pot suposar un gran menyscapte per al patrimoni del poderdant.

Per tot l'exposat, la concessió d'un poder preventiu a favor d'un tercer ha de ser un acte summament meditat i reflexionat amb serenitat per part del poderdant, basat en una profunda confiança a favor de la persona de l'apoderat, ja que un cop es concedeix (i sense perjudici que a posteriori es pugui revocar) les conseqüències d'això, arribat el cas que fos necessari fer-ne ús, poden ser absolutament devastadores si l' apoderat realitza un mal o negligent ús del poder, de manera que, novament, es reitera que qualsevol persona que estigui interessada a atorgar un poder preventiu, ha de pensar molt seriosament en les conseqüències que això pot suposar per a la seva persona i patrimoni i fer-ho només si té una profunda i sincera confiança en l' honestedat, professionalitat i rigor de l' apoderat.

En tot cas, cal indicar així mateix que la llei permet al poder establir en el propi poder preventiu mesures de control (com per exemple nomenar un òrgan de fiscalització, la necessitat de realitzar un inventari anual, d'auditar anualment la gestió que es realitzi, etc.), la qual cosa, sens dubte, també pot ser molt interessant per tractar de garantir un ús adequat del poder preventiu.

Es pot designar més d'un apoderat?

Per suposat, és possible que el poderdant designi més d' un apoderat en la seva escriptura de poder preventiu, de manera que siguin dues o més persones les que puguin exercir les facultats previstes en l' apoderament.

En aquest cas, pel que fa a la forma d'actuació, és menester indicar que aquesta quedarà condicionada al que estableixi el poderdant en la seva escriptura, de manera que aquest podrà triar si prefereix que els 2 o més apoderats actuïn solidàriament (és a dir, que cadascú pugui actuar per si mateix) o, per contra, mancomunadament, és a dir, de forma conjunta.

En cas que no s' especifique la forma d' actuació, s' entén que, en aplicació del principi d' interpretació escrita dels poders, els apoderats hauran d' actuar de forma conjunta.

Com s'interpreta el poder preventiu?

La llei i la jurisprudència determinen que els poders, també els preventius lògicament, s' han d' interpretar mitjançant un principi de prudència i interpretació restrictiva i estricta, de manera que l' apoderat només podrà realitzar aquells actes o negocis jurídics que d' una forma clara, expressa i diàfana s' hagin establert en l' escriptura de poder, mentre que, per contra, tot allò que no estigui especificat o resulti dubtós o interpretable, quedarà fora de l' àmbit d' actuació de l' apoderat.

Què són les facultats d'autocontractació i contraposició d'interessos d'un poder?

La facultat d' autocontractació és una previsió que es pot incloure en l' escriptura de poder en virtut de la qual, el poderdant confereix l' autorització a l' apoderat perquè aquest, quan actuï en el seu nom i representació, pugui realitzar negocis amb si mateix.

<ejemplo>“Así pues, un ejemplo de ello sería el supuesto en el que un poderdante concede facultades al apoderado para enajenar sus bienes inmuebles, y al incluir la facultad de autocontratación, el poderdante autoriza asimismo a que sea el propio apoderado quien adquiera su vivienda”.<ejemplo>

Per la seva banda, la facultat de contraposició d' interessos és aquella previsió que es pot incloure en l' escriptura de poder en virtut de la qual, el poderdant autoritza l' apoderat a fer ús del poder fins i tot en aquells supòsits en què puguin existir conflictes d' interessos entre ambdós.

<ejemplo>“Lo que por ejemplo, puede suceder en el caso de que en el poder se incluya la facultad de participar en subastas de bienes, y en una subasta concreta también forme parte el apoderado como postor. En este caso, como se puede observar, existe un conflicto entre ambas partes, pues la oferta que pueda realizar el apoderado, en nombre y representación del poderdante, entrará en conflicto con la que pueda hacer el apoderado en su propio nombre y representación, de modo que la actuación del apoderado, en nombre y representación del poderdante, sólo sería válida si en el poder que se conceda se especifica expresamente que se puede hacer uso del mismo incluso en situaciones de contraposición de intereses con el apoderado”. <ejemplo>

Es pot revocar un poder preventiu?

Per suposat, mentre el poderdant conservi la seva capacitat natural d'entendre i de voler, pot revocar el poder en el moment que desitgi, de manera que si un cop s'ha conferit la representació, el poderdant considera que ja no desitja mantenir-la, per la raó que sigui (com per exemple pèrdua de confiança), pot acudir a l'oficina notarial a atorgar una escriptura de revocació de poder per així deixar-lo sense efecte. Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la revocació de poders (AQUÍ).

L'apoderat pot renunciar al poder?

Per suposat, l' apoderat també pot renunciar al seu càrrec en qualsevol moment, quan ho desitja, de manera que, si així ho considera oportú, pot optar per no fer ús del poder, destruir-ne l' original o, si s' escau, formalitzar-ne la renúncia mitjançant una escriptura pública. Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la renúncia de poders (AQUÍ).

És possible modificar el poder preventiu?

Per suposat, no hi ha problema en això, de manera que si per qualsevol circumstància sobrevinguda és necessari modificar el poder per incloure o retirar alguna facultat concreta, això és perfectament possible. A aquest efecte, caldrà acudir a l' oficina notarial a l' efecte d' atorgar la nova escriptura modificativa del poder.

Qui haurà de signar l'escriptura de poder preventiu?

L' escriptura de poder preventiu només l' haurà de signar el poderdant, és a dir, la persona que confereix el poder, de manera que no caldrà que acudeixi l' apoderat o apoderats a l' acte de la signatura de l' escriptura ni que acceptin la seva designació com a tal.

Quan em lliuraran el poder que he signat?

Un cop s' hagi signat l' escriptura, l' oficina notarial procedirà, en el mateix acte, a lliurar una còpia autèntica de l' escriptura de poder al poderdant, perquè aquest en faci l' ús que correspongui.

Haig de lliurar el poder que he signat a l'apoderat que he designat?

Efectivament, perquè l' apoderat o apoderats designats puguin fer ús del poder quan correspongui, caldrà que el poderdant li faci lliurament de la còpia autèntica, perquè a partir de llavors aquest en pugui fer ús si finalment, s' arriba a produir la pèrdua de capacitats a resultes de la qual procedeixi la utilització del poder.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar el poder al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar el poder al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

NORMATIVA ESTATAL:

NORMATIVA AUTONÒMICA:

Pas 6

Demanar cita