Augment de capital social | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Augment de capital social

Pas 1

Què és un augment de capital social?

És el document notarial mitjançant el qual els socis d' una companyia incrementen la seva aportació a la mateixa, injectant a la societat quantitats addicionals de béns o diners, als efectes que aquesta disposi d' una major capacitat per finançar els seus projectes empresarials.

Pas 3

Quant costa signar un augment de capital social davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és un augment de capital social?

Com ja s' ha explicat en analitzar l' escriptura de constitució de societats de capital, aquestes són instruments jurídics que el nostre ordenament ha dissenyat per fomentar i facilitar les activitats econòmiques i comercials que creïn riquesa i ocupació per a la comunitat societat, tot això mitjançant la celebració un contracte pel qual dues o més persones s' obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre si els guanys, creant així ens amb personalitat jurídica pròpia i amb un patrimoni separat del dels seus socis amb què finançar la seva activitat social i amb el qual puguin respondre dels deutes i passius socials que contreguin.

Les societats de capital, com s' indica doncs, requereixen d' un capital, aportat pels seus socis, amb el qual sufragar i finançar els actius necessaris per al desenvolupament de l' activitat productiva o comercial que ofereixen al mercat. Fruit d' aquesta realitat, sembla obvi aleshores que les necessitats de capital de les societats mercantils poden variar al llarg del seu cicle de vida, de manera que si, per exemple, una societat comença a tenir èxit en la seva activitat empresarial, és molt probable que requereixi d' uns majors nivells de capital amb els quals poder finançar la seva expansió i creixement, per així assegurar una necessària estabilitat financera de la companyia que pugui refermar la seva fortalesa i viabilitat a llarg termini.

És doncs a aquesta realitat a la qual l' ordenament jurídic ha respost mitjançant la creació i regulació de la figura de l' augment de capital social, amb la qual mitjançant les seves diferents modalitats i particularitats que a continuació s' exposaran, es pretén facilitar que les societats mercantils puguin reforçar i incrementar el seu capital social, amb el qual finançar i sufragar aquestes necessitats d' inversió que la companyia pugui tenir al llarg del temps. Aquesta regulació, particularitats i requisits cal trobar-la principalment en els articles 295 a 316 de la Llei de Societats de Capital i dels articles 165 a 173 del Reglament del Registre Mercantil.

Quines modalitats d'augment de capital social existeixen?

De conformitat amb l' article 295 de la Llei de societats de capital, l' augment de capital social podrà realitzar-se mitjançant dues grans modalitats, que són:

 • La creació de noves participacions o l' emissió de noves accions.
 • O bé mitjançant l' elevació del valor nominal de les ja existents.

Així doncs, perquè el lector pugui comprendre' l, la societat limitada o anònima podrà incrementar el seu capital elevant el nombre d' accions o participacions en les quals es divideix el seu capital social, o bé mitjançant l' increment del valor de cadascuna de les accions o participacions en les quals es divideix aquest capital.

<ejemplo>A modo de ejemplo, la clásica sociedad de responsabilidad limitada que disponga de un capital de 3.000 € dividido en 3.000 participaciones sociales de valor nominal 1 €, que deseen doblar su capital social, podrá incrementarlo:<ejemplo>

 • Bé mitjançant la creació de 3.000 noves participacions socials de valor nominal d' 1 €.
 • O, per contra, mitjançant l' increment del valor nominal de les 3.000 participacions socials ja existents, de l' 1 € de valor nominal inicial als 2 € desitjats".

Així mateix, els interessats en aquesta classe d' operacions han de tenir clar que l' augment de capital social, en les dues modalitats abans descrites, podrà realitzar-se amb càrrec a noves aportacions dineràries o no dineràries al patrimoni social, incloent l' aportació de crèdits contra la societat, o amb càrrec a beneficis o reserves que ja figuressin en el darrer balanç aprovat.

Així doncs, els socis de la societat mercantil, en acordar el seu augment de capital, podran aportar a la mateixa sumes pecuniàries expressades en euros (article 61 de la Llei de Societats de Capital) o, si s'escau, béns mobles, immobles o drets de crèdit, els quals s'hauran de descriure adequadament i valorar-se en euros (articles 63 i següents de la Llei de Societats de Capital).

En qualsevol cas, l' interessat ha de tenir així mateix en compte que l' augment de capital social no només implicarà un desemborsament de diners o béns de la seva propietat a favor de la societat, ja que com s' ha expressat, l' augment de capital es podrà realitzar amb càrrec a beneficis o reserves de la societat que figurin en el seu balanç.

Què és l'acord d'augment de capital social?

L' acord d' augment de capital social és el pacte acordat entre els socis de la societat mercantil en la qual es materialitza l' acord entre ells necessari per incrementar-ne el capital social.

Quant a les seves característiques i requisits legals, de conformitat amb l' article 296 de la Llei de societats de capital, aquest haurà de complir els següents requisits:

De forma genèrica, l' augment de capital social haurà d' acordar-se per la junta general, amb els requisits establerts per a la modificació dels estatuts socials, per a la qual cosa serà necessari acudir al preceptuat per l' article 288 de la Llei de Societats de Capital, en el qual s' exigirà:

 • Per a les societats de responsabilitat limitada, la majoria reforçada expressada a l' article 199 de la Llei de societats de capital, la qual requereix el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.
 • Per a les societats anònimes (i comanditàries per accions), les regles aplicables seran les disposades en els articles 194 a 201 de la Llei de Societats de Capital (la regulació de la qual és extensa i es recomana consultar-la per conèixer més detall), en els quals, a tall de resum, s'exigirà la presència a la junta general d'accionistes que representi, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot (en primera convocatòria), havent-se de votar aquest acord concret separadament i sent necessària per a la seva aprovació un vot favorable de la majoria absoluta del capital social.

Vist el supòsit genèric, el legislador ha establert així mateix que, quan l' augment hagi de realitzar-se elevant el valor nominal de les participacions o de les accions, caldrà el consentiment de tots els socis, llevat del cas que es faci íntegrament amb càrrec a beneficis o reserves que ja figurin en el darrer balanç aprovat.

Així mateix, caldrà tenir en compte que, en el cas de societats anònimes, el valor de cadascuna de les accions de la societat, un cop augmentat el capital social, haurà d' estar desemborsat en una quarta part com a mínim.

Quin paper pot jugar l'administrador en els augments de capital?

Com sembla evident, l' augment de capital social és un acte pròpiament exclusiu i propi dels socis de la companyia, propietaris de la mateixa i encarregats d' adoptar l' acord que l' hagi de precipitar. No obstant això, el legislador ha reservat un cert paper en aquesta classe d' operacions per als administradors de la societat en el cas de les societats anònimes, ja que de conformitat amb l' article 297 de la Llei de societats de capital, la junta general, amb els requisits establerts per a la modificació dels estatuts socials, podrà delegar en els administradors:

 • La facultat d' assenyalar la data en què l' acord ja adoptat d' augmentar el capital social s' hagi de portar a efecte en la xifra acordada, així com per fixar-ne les condicions en tot el no previst en l' acord de la junta. En qualsevol cas, el termini per a l' exercici d' aquesta facultat delegada no podrà excedir d' un any, excepte en el cas de conversió d' obligacions en accions.
 • La facultat d' acordar en una o diverses vegades l' augment de capital social fins a una xifra determinada en l' oportunitat i en la quantia que ells decideixin, sense prèvia consulta a la junta general. En qualsevol cas, s' haurà de tenir en compte que aquests augments no podran ser superiors en cap cas a la meitat del capital de la societat en el moment de l' autorització i s' hauran de realitzar mitjançant aportacions dineràries dins el termini màxim de cinc anys a comptar de l' acord de la junta.

Així mateix, en aquests supòsits, pel fet de la delegació, els administradors quedaran facultats per donar nova redacció a l' article dels estatuts socials relatiu al capital social, un cop acordat i executat l' augment.

Quins requisits concrets presentaran cada modalitat concreta d'augment de capital social?

Com ja s' ha indicat al llarg d' aquestes línies, existeixen diferents modalitats d' augment de capital social, les quals presentaran cadascuna d' elles una sèrie de particularitats legals que a continuació es tractaran d' exposar perquè els interessats puguin tenir-les en compte:

1) Augment de capital social amb prima d' emissió:

En primer lloc, cal tenir en compte que de conformitat amb l' article 298 de la Llei de societats de capital, en els augments de capital social serà lícita la creació de participacions socials i l' emissió d' accions amb prima, la qual pot ser definida com un sobrepreu que paga el soci per sobre del valor nominal de les noves accions, és a dir, un excés de valor que aporta el soci a la societat, més enllà del valor nominal de les noves accions o participacions que rep com a contraprestació.

En cas que l' augment de capital s' emeti amb prima, els interessats hauran de saber així mateix que aquesta haurà de satisfer-se íntegrament en el moment de l' assumpció de les noves participacions socials o de la subscripció de les noves accions.

2) Augment de capital social amb càrrec a aportacions dineràries:

En segon lloc, els socis interessats hauran de tenir en compte que, per al cas concret de les societats anònimes, en tot augment de capital el contravalor de les quals consisteixi en noves aportacions dineràries al patrimoni social, serà requisit previ (llevat de les entitats asseguradores), el total desemborsament de les accions anteriorment emeses.

No obstant això, podrà realitzar-se l'augment si existeix una quantitat pendent de desemborsament que no excedeixi del tres per cent del capital social (article 299 de la Llei de Societats de Capital).

3) Augment amb càrrec a aportacions no dineràries:

En el cas que l'augment de capital social s'hagi de realitzar mitjançant aportacions no dineràries, és a dir, mitjançant béns mobles o immobles (per exemple, maquinària, existències, una nau industrial, etc.), els interessats hauran de tenir en compte els requisits establerts a l'article 300 de la Llei de Societats de Capital, en els quals s'estableix que per a aquests supòsits, caldrà que al temps de la convocatòria de la junta es posi a disposició dels socis un informe dels administradors en el qual es descriguin amb detall les aportacions projectades, la seva valoració, les persones que hagin d' efectuar-les, el nombre i valor de les participacions socials o de les accions que hagin de crear-se o emetre' s, la quantia de l' augment del capital social i les garanties adoptades per a l' efectivitat de l' augment segons la naturalesa dels béns en què l' aportació consisteixi.

Així mateix, en l' anunci de convocatòria de la junta general, es farà constar el dret que correspon a tots els socis d' examinar aquest informe en el domicili social, així com demanar el lliurament o la tramesa gratuïta del document.

4) Augment de capital social per compensació de crèdits:

Com ja s'ha indicat anteriorment, l'augment de capital pot realitzar-se per compensació de crèdits que el subscriptor ostenti enfront de la societat, és a dir, aquells supòsits en els quals el soci ostenta una posició creditora enfront de la societat i aquesta queda cancel·lada o compensada mitjançant el lliurament de noves accions o participacions socials (o mitjançant l'increment de valor de les que ja es posseeixin) a través del mecanisme jurídic de la compensació.

Les particularitats d' aquesta modalitat d' augment de capital social vénen definides a l' article 301 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableix que:

En el cas de les societats de responsabilitat limitada, els crèdits hauran de ser totalment líquids i exigibles, mentre que en el cas de les societats anònimes, almenys un vint-i-cinc per cent d' aquests crèdits a compensar hauran de ser líquids, estar vençuts i ser exigibles, i el venciment dels restants no podrà ser superior a cinc anys.

Així mateix, al temps de la convocatòria de la junta general, es podrà a disposició dels socis en el domicili social un informe de l' òrgan d' administració sobre la naturalesa i característiques dels crèdits a compensar, la identitat dels aportants, el nombre de participacions socials o d' accions que hagin de crear-se o emetre' s i la quantia de l' augment, en el qual expressament es farà constar la concordança de les dades relatives als crèdits de la comptabilitat social.

Com a particularitat, en el cas concret de la societat anònima, al temps de la convocatòria de la junta general, es podrà també a disposició dels accionistes en el domicili social una certificació de l' auditor de comptes de la societat que acrediti que, un cop verificada la comptabilitat social, resulten exactes les dades ofertes pels administradors sobre els crèdits a compensar, tenint en compte que per al cas que la societat no tingués auditor de comptes, la certificació haurà de ser expedida per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a sol·licitud dels administradors. Per conèixer més detall al respecte del procediment de nomenament, acúda als articles 350 i següents del Reglament del Registre Mercantil.

Addicionalment, cal tenir present que, en l' anunci de convocatòria de la junta general, s' haurà de fer constar el dret que correspon a tots els socis d' examinar en el domicili social l' informe dels administradors i, en el cas de societats anònimes, la certificació de l' auditor de comptes, així com demanar el lliurament o la tramesa gratuïta d' aquests documents.

Finalment, el legislador exigeix que l' informe dels administradors i, en el cas de les societats anònimes, la certificació de l' auditor s' incorpori en l' escriptura pública que documenti l' execució de l' augment.

5) Augment de capital per conversió d' obligacions:

Una altra de les opcions de què disposen els socis de les societats de capital per incrementar el seu capital és fer-ho mitjançant la conversió d' obligacions de la mateixa en capital, és a dir, convertint un passiu exigible a llarg termini com són les obligacions, en un passiu no exigible que s' integrarà en el patrimoni net de la mateixa.

En aquests casos, de conformitat amb l' article 302 de la Llei de societats de capital, serà d' aplicació la normativa prevista en l' acord d' emissió d' obligacions, la qual cosa ens remet als articles 401 i següents de l' esmentat cos normatiu, en els quals es preveu la possibilitat de crear obligacions convertibles en accions, sota els condicionants més destacables següents:

 • Es podrà emetre aquesta modalitat d' obligacions sempre que la junta general determini les bases i les modalitats de conversió.
 • Aquestes no podran emetre' s per una xifra inferior al seu valor nominal.
 • Els accionistes de la societat disposaran d' un dret de subscripció preferent sobre elles.
 • La seva conversió, llevat que la junta hagi dissenyat un altre procediment en acordar la seva emissió, es podrà demanar en qualsevol moment.

6) Augment de capital amb càrrec a reserves:

Finalment, és possible que la societat realitzi un augment de capital social amb càrrec a reserves de la mateixa, que s' hagin generat en exercicis anteriors, constin en el seu balanç i no hagin estat distribuïdes als seus socis en forma de dividends o assignades a altres partides comptables.

En aquests supòsits, de conformitat amb l' article 303 de la Llei de societats de capital, podran utilitzar-se per a tal fi reserves disponibles, reserves per prima d' assumpció de participacions socials o d' emissió d' accions i la reserva legal en la seva totalitat, si la societat fos de responsabilitat limitada, o en la part que excedeixi del deu per cent del capital ja augmentat, si la societat fos anònima.

Perquè aquesta operació pugui realitzar-se, serà necessari un balanç aprovat per la junta general referit a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l' acord d' augment de capital social, verificat per l' auditor de comptes de la societat, o per un auditor nomenat pel Registre Mercantil a petició dels administradors, si la societat no estigués obligada a verificació comptable.

Veure més preguntes freqüents

Com s'executarà l'acord d'augment de capital social?

Vistes totes les modalitats d' augment de capital social així com les seves particularitats, és moment ja d' analitzar, una vegada s' adopta la decisió de la seva procedència, determinar com s' executarà el mateix, és a dir, quins socis concrets assumiran l' augment de capital acordat.

Referent a això, el legislador parteix d' un principi de preferència, establint un dret de preferència a favor dels actuals socis de la companyia, ja que així es desprèn de l' article 304 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableix que en els augments de capital social amb emissió de noves participacions socials o de noves accions, ordinàries o privilegiades, amb càrrec a aportacions dineràries, cada soci tindrà dret a assumir un nombre de participacions socials o de subscriure un nombre d' accions proporcional al valor nominal de les que posseeixi.

<ejemplo>“Así pues, retomando el ejemplo inicial en el que una sociedad limitada posee un capital social inicial de 3.000 €, formado por 3.000 participaciones sociales de valor nominal de 1 €, si se acuerda aumentar su capital social en 3.000 € mediante la creación de 3.000 nuevas participaciones, si el Sr. Javier García dispone de un 20% del capital inicial (es decir, de 600 participaciones de valor nominal de 1 €), en la ampliación de capital tendrá derecho a suscribir preferentemente un 20% de estas nuevas participaciones sociales, mediante el desembolso de 600 €”.<ejemplo>

No obstant això, no hi haurà lloc al dret de preferència quan l' augment del capital es degui a l' absorció d' una altra societat o de tot o part del patrimoni escindit d' una altra societat o a la conversió d' obligacions en accions.

Quant al termini per a l' exercici d' aquest dret d' adquisició preferent, cal acudir al que disposa l' article 305 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableix que en les societats de responsabilitat limitada, el dret de preferència s' exercitarà en el termini que s' hagués fixat en adoptar l' acord d' augment, mentre que en les societats anònimes, el dret de preferència s' exercitarà en el termini que determinen els administradors.

En qualsevol cas, el termini per a l' exercici del dret no podrà ser inferior a un mes des de la publicació de l' anunci de l' oferta d' assumpció de les noves participacions o de subscripció de noves accions en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Finalment, caldrà tenir en compte que en les societats de responsabilitat limitada i en les societats anònimes quan totes les accions siguin nominatives, l' òrgan d' administració podrà substituir la publicació de l' anunci per una comunicació escrita a cadascun dels socis i, si s' escau, als usufructuaris inscrits en el Llibre registre de socis o en Llibre d' accions nominatives, el termini d'assumpció de les noves participacions o de les noves accions des de l'enviament de la comunicació.

Una altra de les qüestions que sens dubte assoleix gran importància és la transmissibilitat d' aquest dret d' adquisició preferent, qüestió abordada pel legislador en l' article 306 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableix:

 • Per a les societats de responsabilitat limitada, la transmissió voluntària per actes «inter vivos» del dret d'assumpció preferent de les noves participacions socials podrà efectuar-se a favor de les persones que, conforme a aquesta llei o als estatuts de la societat puguin adquirir lliurement les participacions socials. Així mateix, els estatuts podran reconèixer, a més, la possibilitat de la transmissió d'aquest dret a altres persones, sotmetent-la al mateix sistema i condicions previstos per a la transmissió «interessant» de les participacions socials.
 • Per la seva banda, per a les societats anònimes, els drets de subscripció preferent seran transmissibles en les mateixes condicions que les accions de les quals derivin.

Més enllà d'aquest dret de subscripció preferent, el legislador ha dissenyat així mateix un dret de preferència de segon grau (article 307 de la Llei de Societats de Capital), en virtut del qual, en les societats de responsabilitat limitada, i llevat que els estatuts disposin una altra cosa, les participacions no assumides en l'exercici del dret de preferència seran ofertes per l'òrgan d'administració als socis que l'haguessin exercitat, per a la seva assumpció i desemborsament durant un termini no superior a quinze dies des de la conclusió de l' establert per a l' assumpció preferent. 

En cas que existisquen diversos socis interessats a assumir les participacions oferides, aquestes s' adjudicaran en proporció a les que cadascun d' ells ja tingués en la societat.

Finalment, si els restants socis no haguessin assumit aquestes participacions, durant els quinze dies següents a la finalització del termini indicat anteriorment, l' òrgan d' administració podrà adjudicar les participacions no assumides a persones estranyes a la societat.

Finalment, cal ressenyar per als interessats, l'opció que existeix d'excloure el dret de preferència (article 308 de la Llei de Societats de Capital), ja que en els casos en què l'interès de la societat així ho exigeixi, la junta general, en decidir l'augment del capital, podrà acordar la supressió total o parcial del dret de subscripció preferent. Perquè aquest acord sigui vàlid, caldrà:

 1. Que els administradors elaborin un informe en el qual especifiquin el valor de les participacions o de les accions de la societat i es justifiquin detalladament la proposta i la contraprestació a satisfer per les noves participacions o per les noves accions, amb la indicació de les persones a les quals hagin d' atribuir-se, i, en les societats anònimes, que un expert independent, diferent de l' auditor dels comptes de la societat, nomenat a aquests efectes pel Registre Mercantil, elabori un altre informe, sota la seva responsabilitat, sobre el valor raonable de les accions de la societat, sobre el valor teòric del dret de preferència l' exercici del qual es proposa suprimir o limitar i sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l' informe dels administradors. 
 2. Que en la convocatòria de la junta s' hagin fet constar la proposta de supressió del dret de preferència, el tipus de creació de les noves participacions socials o d' emissió de les noves accions i el dret dels socis a examinar en el domicili social l' informe o els informes abans indicats, així com demanar el lliurament o la tramesa gratuïta d' aquests documents.
 3. Que el valor nominal de les noves participacions o de les noves accions, més, si s' escau, l' import de la prima, es correspongui amb el valor real atribuït a les participacions en l' informe dels administradors en el cas de les societats de responsabilitat limitada o amb el valor que resulti de l' informe de l' expert independent en el cas de les societats anònimes.

Què succeeix si l'augment de capital no és assumit íntegrament?

Com és lògic, en ocasions pot succeir que l' augment de capital dissenyat ex ante finalment no arribi a bon terme, parcialment o completament, ja que els socis actuals o terceres persones no acudeixin a subscriure i desemborsar les noves participacions o accions que, si s' escau, es creïn.

Per a aquests supòsits, el legislador ha establert una sèrie de regles que han de vehicular com procedir davant d' això. Així doncs:

1) Augments incomplets en les societats de responsabilitat limitada (article 310 de la Llei de Societats de Capital):

 • En les societats de responsabilitat limitada, quan l' augment del capital social no s' hagi desemborsat íntegrament dins del termini fixat a l' efecte, el capital quedarà augmentat en la quantia desemborsada, llevat que en l' acord s' hagués previst que l' augment quedaria sense efecte en cas de desemborsament incomplet.
 • Per a aquest segon supòsit, en el cas que l' augment del capital quedi sense efecte, l' òrgan d' administració, dins del mes següent al venciment del termini fixat per al desemborsament, haurà de restituir les aportacions realitzades. Si les aportacions fossin dineràries, la restitució podrà fer-se mitjançant consignació de l' import a nom dels respectius aportants en una entitat de crèdit del domicili social, comunicant a aquests per escrit la data de la consignació i l' entitat dipositària.

2) Augments incomplets en les societats anònimes (article 311 de la Llei de Societats de Capital):

 • En les societats anònimes, quan l' augment del capital no s' hagi subscrit íntegrament dins del termini fixat per a la subscripció, el capital només s' augmentarà en la quantia de les subscripcions efectuades si les condicions de l' emissió haguessin previst expressament aquesta possibilitat.
 • En el cas que l' augment del capital quedi sense efecte, l' òrgan d' administració el publicarà al Butlletí Oficial del Registre mercantil i, dins del mes següent al venciment del termini de subscripció, haurà de restituir les aportacions realitzades. Si les aportacions fossin dineràries, la restitució s' haurà de fer directament als respectius aportants o mitjançant consignació de l' import a nom d' aquests al Banc d' Espanya o a la Caixa General de Dipòsits.

En quin moment s'haurà de fer el desemborsament de les aportacions?

Finalment, acordat l'augment i subscrites les noves participacions o accions socials, els socis que hagin acudit a l'augment de capital quedaran obligats a fer la seva aportació des del moment mateix de la subscripció, de manera que de forma immediata hauran d'aportar a la societat les quantitats pecuniàries o béns a què s'haguessin compromès en contraprestació a les participacions o accions rebudes o a l'increment de valor de les que ja es tinguessin (article 312 de la Llei de societats de capital).

Quins requisits formals s'hauran d'observar en els augments de capital?

Des d' un punt de vista formal, la primera qüestió a tenir en compte, com no pot ser altrament, és la necessitat d' adaptar el precepte estatutari relatiu al capital social de la companyia, ja que com és lògic, l' augment de capital acordat i materialitzat modifica el que s' hi disposa anteriorment.

Així ho disposa l' article 313 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableix que una vegada executat l' acord d' augment del capital social, els administradors hauran de donar nova redacció als estatuts socials a fi de recollir-hi la nova xifra de capital social, a l' efecte de la qual s' entendran facultats per l' acord d' augment.

A tal efecte, aquests hauran d' interessar l' atorgament de l' oportuna escriptura pública, la qual, en virtut del que estableix l' article 314 de la Llei de societats de capital, tindrà per objecte documentar l' execució de l' esmentada ampliació.

En aquesta s' haurà d' expressar els béns o drets aportats i, en el cas de les societats de responsabilitat limitada o de les anònimes no cotitzades, si l' augment s' hagués realitzat per creació de noves participacions socials o per emissió de noves accions, la identitat de les persones a qui s' hagin adjudicat, la numeració de les participacions o de les accions atribuïdes, així com la declaració de l' òrgan d' administració que la titularitat de les participacions s' ha fet constar en el Llibre registre de socis o que la titularitat de les accions nominatives s' ha fet constar en el Llibre registre d' accions nominatives.

Finalment, atorgada la corresponent escriptura pública, procedirà la seva lògica inscripció en el Registre Mercantil, ja que així ho estableix l' article 315 de la Llei de societats de capital, en el qual es detalla que l' acord d' augment del capital social i l' execució del mateix hauran d' inscriure' s simultàniament en el Registre Mercantil.

No obstant això, per excepció a aquesta regla general, l' acord d' augment del capital de la societat anònima podrà inscriure' s en el Registre Mercantil abans de l' execució de l' esmentat acord quan concorrin les dues circumstàncies següents:

 • Quan en l' acord d' augment del capital social s' hagués previst expressament la subscripció incompleta.
 • Quan l' emissió de les noves accions hagués estat autoritzada o verificada per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Finalment, cal precisar que per al cas que haguessin transcorregut sis mesos des de l' obertura del termini per a l' exercici de dret de preferència sense que s' haguessin presentat per a la seva inscripció en el Registre els documents acreditatius de l' execució de l' augment del capital, els quals haguessin assumit les noves participacions socials o els subscriptors de les noves accions podran demanar la resolució de l' obligació d' aportar i exigir la restitució de les aportacions realitzades, tenint en compte a més que si la manca de presentació dels documents a inscripció fos imputable a la societat, podran exigir també l'interès legal (article 316 de la Llei de Societats de Capital).

Com tributa l'augment de capital social?

En matèria fiscal i augments de capital social, és sens dubte necessari tenir en compte el que disposa l'article 45.I.B.11 del Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en el qual s'estableix que estaran exempts, entre d'altres, l'augment de capital. 

Com puc atorgar una escriptura d'augment de capital social?

Per atorgar una escriptura d'augment de capital social simplement serà necessari contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es) i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als atorgants.

El dia i hora acordats, els atorgants simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

En qualsevol cas, si els interessats necessiten ajuda en relació als models de certificats dels quals resulti l' adopció dels acords socials necessaris per a les modificacions estatutàries que es tractin, poden contactar amb l' oficina notarial per obtenir ajut i assessorament al respecte.

Quan rebreu l'entrega de la meva escriptura d'augment de capital social?

Si l' interessat ho desitja, se li pot fer lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura d' augment de capital social el mateix dia de la signatura, però en aquest cas, haurà de ser ell qui acudeixi al Registre Mercantil a gestionar la seva inscripció.

Puc encomanar a l'oficina notarial la inscripció de l'escriptura en el Registre Mercantil?

Per suposat, si això es desitja així, és possible encomanar aquesta gestió a la pròpia oficina notarial, la qual remetrà telemàticament l' escriptura al Registre Mercantil als efectes d' obtenir la seva inscripció.

Un cop això ja s' hagi produït, es farà lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura als seus atorgants, en la qual constin ja les dades d' inscripció de la mateixa, la qual cosa serà molt més útil, ja que a partir d' aquell moment el document podrà desplegar tots els seus efectes.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita