Pas 1

Què és una acta de sorteig?

És el document notarial que reflecteix la celebració d' un sorteig i l' esdevingut en ell, garantint així que el sorteig s' ha realitzat de la forma i amb els requisits que prèviament s' haguessin determinat segons les bases del mateix.

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de sorteig davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de sorteig?

Una acta de sorteig és un instrument mitjançant el qual, un notari aixeca una acta en la qual, de forma detallada, es deixa constància de la forma en la qual s' ha celebrat un determinat sorteig, als efectes que qualsevol, a posteriori, pugui verificar que aquest s' ha celebrat conforme a les regles que prèviament es van determinar per part dels seus organitzadors.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si una empresa, como parte de su acción comercial o de marketing, sortea entre sus clientes un cheque regalo de 200 euros, para poder acreditar frente a cualquiera que dicho sorteo se ha realizado de forma legítima (y no de forma fraudulenta, por ejemplo asignando al premio a un familiar del propietario de esa empresa), puede requerir a un Notario a los efectos de otorgar un acta de sorteo, en la que dicho Notario recogerá la forma en la que se ha realizado el sorteo, dando así garantías de que el mismo se ha celebrado siguiendo las normas que previamente hubiere determinado esa empresa.<ejemplo>

Per a què serveix una acta de sorteig?

Com es pot apreciar de l' indicat en la pregunta precedent, mitjançant una acta de sorteig, els requirents aconsegueixen acreditar, enfront de qualsevol persona, la forma i procediment que s' ha observat en la celebració d' un sorteig, donant així la possibilitat de comprovar que aquest s' ha materialitzat en la forma i amb el procediment que, si s' escau, haguessin determinat prèviament els seus organitzadors.

Així doncs, amb aquest recurs, és evident que els organitzadors de qualsevol sorteig aconsegueixen donar-hi una pàtina de serietat i garanties, conforme aquest es realitza d' una forma honesta i neta, sense que existeixin doncs sospites de manipulació o frau en l' elecció dels agraciats.

A la pràctica, aquest recurs sol ser molt habitual:

  • Per a empreses que realitzen campanyes comercials o de màrqueting consistents a realitzar sortejos de béns, serveis o diners entre els seus clients o potencials clients.

    Com per exemple una associació de comerciants d'un barri que pot sortejar una cistella de nadal valorada en 500 euros entre tots els clients que adquireixin productes dels seus comerços.
  • O fins i tot en l' àmbit de les administracions públiques, quan davant la necessitat d' assignar determinats béns escassos als quals aspiren a accedir molts ciutadans, l' administració corresponent opta per realitzar un sorteig entre tots aquells candidats que complissin els requisits preestablerts.

    Com per exemple pot succeir en el cas d'un Ajuntament que construeix 10 habitatges de protecció oficial, però hi opten 1.000 veïns, cas en el qual aquest consistori opta per realitzar un sorteig entre tots aquests candidats per determinar les persones a les quals s'assignen aquests habitatges públics.

Com es realitza a la pràctica l'acta de sorteig?

La realització de l' acta de sorteig, en realitat, és molt senzilla.

A la pràctica, el client acudeix a l' oficina notarial i demana la intervenció del notari als efectes d' atorgar una acta de sorteig, i si el notari accepta el requeriment, es confecciona una acta en la qual s' identifica la persona requirent i les característiques fonamentals del sorteig.

Posteriorment, els organitzadors del sorteig realitzen el mateix en la forma que considerin oportuna (amb un programa informàtic, amb un "bombo" de boles numèriques, etc.), la qual cosa serà presenciada pel Notari, deixant constància i detall de tot això en l'acta notarial que s'aixequi, als efectes d'acreditar la forma de celebració del sorteig, així com, si s'escau, la identitat de les persones agraciades.

On es realitzarà el sorteig?

El sorteig es pot realitzar en el lloc que triïn els organitzadors del mateix.

Així doncs, pot passar que aquest se celebri al mateix despatx notarial, amb la qual cosa, el notari no es desplaçarà i detallarà la forma en què s' ha produït la selecció dels agraciats, segons hagi esdevingut a la sala del seu despatx notarial.

O per contra, pot ser que el sorteig se celebri en un lloc diferent del despatx notarial, com per exemple un poliesportiu municipal (en el cas del sorteig d'agraciats amb un habitatge de lloguer social), cas en el qual serà el Notari qui es desplaci fins al lloc en qüestió i aixequi acta de tot el que allà s'esdevingui.

Puc triar qualsevol Notari per aixecar l'acta de sorteig?

En puritat, els interessats poden elegir qualsevol notari per a l' atorgament de l' acta de sorteig, però no obstant això, si el sorteig s' ha de celebrar fora del despatx notarial i el notari s' ha de personar en el lloc en qüestió, només es podrà elegir un notari que fos competent a la localitat on se celebri el sorteig.

Veure més preguntes freqüents

La presència del Notari dona fe de la licitud del sorteig realitzat?

Com s' ha indicat, el notari que atorgui l' acta de sorteig el que realitza és, simplement, donar fe de la forma en què s' ha realitzat aquest sorteig, detallant tot el procés observat i identificant els agraciats que haguessin resultat elegits.

No obstant això, com és lògic, el notari no pot donar fe que l' elecció d' aquests agraciats s' ha realitzat sense la utilització de cap classe d' artifici enganyós o fraudulent, de manera que, si això hagués succeït, les parts que es considerin perjudicades podran emprendre les accions legals oportunes sense cap impediment.

<ejemplo>Así pues, si se celebra un sorteo con un bombo de bolas numéricas, el Notario dará fe de que así se ha celebrado, del número de bolas introducidas en el bombo, y de las bolas que hubieran sido seleccionadas.<ejemplo>

<ejemplo>No obstante, si por ejemplo los organizadores han realizado alguna clase de artificio fraudulento para que las bolas ganadoras sean unas en concreto (como un sistema de imantación, etc.) ello es un extremo que el Notario no puede verificar y que, por supuesto, si hubiere sucedido, cualquier parte perjudicada podrá reclamar de la forma que corresponda en el caso concreto.<ejemplo>

Què és un sorteig amb bases dipositades davant de Notari?

Més enllà de l' acta de sorteig pròpiament dita, també existeix en la pràctica notarial un supòsit en el qual, l' organitzat d' un sorteig, per dotar-lo de majors garanties, amb caràcter previ a la seva celebració, procedeix a dipositar les seves bases davant de Notari, això és, acudeix a un notari a lliurar un document en el qual consten totes les normes que s' observaran per a la celebració del sorteig, als efectes que aquest notari els incorpori al seu protocol.

Amb aquesta acta de protocol·lització, els interessats aconsegueixen donar publicitat a les normes que regiran el seu sorteig, dutant-lo així de majors garanties enfront de tercers.

Els Notaris donen publicitat a les bases de sortejos que es dipositen en el seu protocol?

En efecte, per dotar de majors garanties al dipòsit de bases de sorteig davant notari, els Notaris espanyols han creat una base de dades telemàtica, que es denomina ABACO (accés a la seva pàgina web AQUÍ) en la qual qualsevol interessat pot accedir i consultar les bases de sortejos que s'han dipositat davant de Notari, als efectes que qualsevol ciutadà pugui consultar les normes que regiran un sorteig concret i, a la vista d' elles, decidir la seva participació.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita