Acta de legitimació de signatura per a país estranger - Notaria Jesús Benavides
ACTES

Acta de legitimació de signatura per a país estranger

Pas 1

Què és una acta de legitimació de firma per a país estranger?

És l' instrument notarial que permet a una persona signar davant notari un document privat perquè el mateix desplegui els seus efectes en un país estranger.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a atorgar una acta de legitimació de signatura per a país estranger?

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de legitimació de firma per a país estranger?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de legitimació de signatura per a efecte en país estranger?

Una acta de legitimació de signatura per a efecte en país estranger és una intervenció notarial que permet legitimar la signatura d' un document, estampada per una persona a presència del notari, amb la finalitat que aquest document desplegui els seus efectes en un país estranger.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si unos padres desean enviar a su hijo a estudiar un curso en un colegio Americano, es posible que las autoridades norteamericanas soliciten a los padres españoles que suscriban un documento conforme autorizan dicho desplazamiento y se responsabilizarán de todos los gastos en los que pueda incurrir el menor en su estancia.<ejemplo>

<ejemplo>Así pues, para que dicho documento sea validado como auténtico en Estados Unidos, los progenitores de este menor pueden acudir a un Notario, firmar el documento en su presencia, y otorgar un acta de legitimación de firma para efecto en país extranjeros, a los efectos de poder remitir este documento a EEUU, y el mismo, al constar sus firmas legitimadas por un Notario público, ser admitido como válido por las autoridades administrativas de dicho Estado.<ejemplo>

Des d'un punt de vista jurídic, les actes de legitimació de signatura per a efecte en país estranger es troben reconegudes pel Reglament Notarial com una modalitat d'actes d'exhibició de coses o documents. que vagi a assortir efectes només fora d'Espanya en país que prevegi o exigeixi aquesta forma documental".

Per a què serveix una acta de legitimació de firma per a efecte en país estranger?

Com es pot intuir, les actes de legitimació de signatura per a efecte en país estranger són un instrument que permet autentificar la signatura que consta en un document, de manera que davant de qualsevol persona, es pot verificar que aquesta signatura correspon a una persona concreta, però amb la particularitat que aquesta signatura es troba en un document els efectes del qual no es desplegaran en el territori nacional, sinó que tindran aplicació en un tercer país estranger.

Així doncs, com és lògic, en l' actualitat, atès el procés de globalització experimentat al segle XX i XXI, al nostre país viuen o transiten cents de milers de persones nacionals d' altres estats, respecte dels quals mantenen relacions econòmiques, personals, i patrimonials, les quals cal atendre degudament.

Així mateix, hi ha moltes persones de nacionalitat espanyola que mantenen relacions personals, econòmiques i patrimonials amb persones i operadors d' altres nacionalitats o jurisdiccions.

En tots aquests supòsits, és evident que aquestes persones, per atendre aquestes realitats, necessitaran presentar documents, escrits, declaracions de voluntat, al·legacions, recursos davant administracions, etc., en aquests països, mentre que elles es troben a Espanya. 

A la vista d'això, perquè en aquest país o jurisdicció, aquests documents puguin ser reconeguts com a vàlids (és a dir, que la signatura que consti en el document es pugui associar fefaentment a la persona que s'indica que pertany), les actes de legitimació de signatura per a efectes en país estranger seran molt útils, ja que en aquest cas, és un notari públic, és a dir, un funcionari públic investit de la fe pública notarial i les funcions del qual són reconegudes de forma anàloga en la majoria de països del món, legitimarà i certificarà que aquest document ha estat signat per la persona que s' indica, permetent així que el mateix desplegament tots els seus efectes en aquest estat amb total garantia de seguretat jurídica.

Quina classe de documents se solen aportar en una acta de legitimació de signatura per a efecte en país estranger?

A la pràctica, poden ser multitud les tipologies de documents que s' incorporen i legitimen a través d' aquest procediment notarial, d' entre els quals es poden destacar:

  • Documents signats per estrangers amb sol·licituds o al·legacions per presentar davant administracions públiques (com per exemple una sol·licitud per obtenir una llicència d'obres a Alemanya).
  • Autoritzacions o delegacions de facultats perquè una tercera persona realitzi gestions en nom d' aquesta persona al seu país d' origen.
  • Certificacions d'acords socials d'òrgans d'administració de societats estrangeres (com per exemple el certificat de l'acord d'un administrador únic d'una societat canadenca en la qual s'autoritza la compra d'un determinat actiu).
  • Declaracions de voluntat que cal incorporar a un procediment judicial que se segueix a l'estranger (com per exemple una declaració d'una persona, adreçada a l'òrgan judicial competent, en la qual manifesta que desitja aportar informació rellevant a una determinada causa judicialitzada).

Com es formalitzarà l'acte de l'atorgament de l'acta de legitimació de signatura per a efecte en país estranger?

El tràmit de l' atorgament d' aquesta classe d' acta és molt senzill.

L'interessat acudirà a la notaria amb el document en qüestió. Després d' identificar-se davant el notari amb el seu document d' identitat, el fedatari públic procedirà a examinar el document als efectes de verificar la seva adequació a la legalitat, i si això es confirma, serà signat pel requirent, verificant així el notari que l' esmentada signatura correspon al compareixent.

Després d' això, el notari verificarà:

  • Que els compareixents coneixen el contingut del document.
  • I que són conscients que la seva voluntat és que els efectes del mateix es produeixin únicament fora d'Espanya

Complertes aquestes formalitats, el notari estendrà l' acta, en la qual quedarà incorporat l' original o fotocòpia del document.

El document a legitimar pot estar escrit en qualsevol idioma?

En efecte, el document pot estar escrit en qualsevol idioma estranger, però la legitimació de la signatura només es podrà realitzar si el notari coneix aquest idioma estranger o, si s' escau, s' aporta la corresponent traducció oficial.

Veure més preguntes freqüents

L'acta de legitimació de signatura per a efecte en país estranger fa prova de la veracitat de les informacions que es traslladen?

Per suposat, la resposta a aquesta pregunta ha de ser negativa, ja que el notari només certifica que aquest document ha estat signat per la persona compareixent, sense que es pugui verificar si el seu contingut és veritablement cert o no, la qual cosa correspondrà acreditar o desmentir a través dels mitjans admesos en Dret en la jurisdicció corresponent i davant l' autoritat competent per a això.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita