Acta de fixació de saldo | Notaria Jesús Benavides
Immobiliari i hipotecari

Acta de fixació de saldo

Pas 1

Què és una acta de fixació de saldo?

És el document notarial en el qual, a sol·licitud del creditor d'un préstec impagat, es determina i verifica la quantitat exacta que el deutor li deu per tots els conceptes, amb detall dels càlculs concrets que determinen aquesta xifra, tenint en compte així tots els conceptes possibles (capital prestat, interessos ordinaris meritats, interessos de demora generats, o qualsevol altre concepte que s' hagués de fixar en el moment inicial de la contractació del préstec.

Pas 3

Quant costa formalitzar una acta de fixació de saldo davant notari?

A través de la següent calculadora s' ofereix a la part creditora la possibilitat de conèixer per endavant amb gran exactitud el cost notarial que comporta formalitzar davant notari una acta de fixació de saldo. Aquesta calculadora té parametritzat l' aranzel notarial corresponent. Simplement s'han d'introduir les variables exigides.

En aquests moments estem desenvolupant aquesta calculadora. Per favor torna a visitar la pàgina pròximament per poder calcular el teu pressupost.
Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és i per a què serveix una Acta d'Acreditació de Saldo?

És un document fefaent, estès pel notari, mitjançant el qual es determina el saldo pendent i impagat d' un préstec o crèdit a una determinada data, és a dir, la quantitat que deu el deutor per tots els conceptes en aquell moment concret.

Aquest document resulta imprescindible per poder reclamar judicialment aquest deute, a través de l'anomenat procés executiu, quan així s'hagués pactat de forma expressa en el contracte de préstec en qüestió.

Qui pot requerir al Notari per realitzar una Acta d'Acreditació de Saldo?

Qualsevol creditor que sigui titular d' un préstec impagat pot requerir el notari perquè autoritzi l' acta de fixació de saldo, sempre que s' hagués pactat aquest procediment en el contracte de préstec.

Pot una persona física requerir el Notari per a una Acta d'Acreditació de Saldo?

Per suposat, si el creditor no és una empresa, sinó un particular persona física, i en el contracte de préstec s' ha pactat aquesta forma de procedir en cas d' impagament, no hi ha cap impediment perquè també es pugui requerir al notari als efectes d' autoritzar el document fefaent de liquidació.

Cal acudir a la notaria a signar l'Acta d'Acreditació de Saldo?

No cal que els representants de l' entitat creditora acudeixin a la notaria a signar l' acta, atès que el requeriment inicial signat pels mateixos ja atorga al notari les facultats suficients per expedir l' esmentat document sense ser necessària novament la intervenció del creditor.

Quina documentació ha d'aportar el creditor perquè es pugui autoritzar l'acta de fixació de saldo?

En primer lloc, el creditor haurà de dirigir un requeriment al notari elegit perquè aquest realitzi la tasca demanada. Aquest requeriment es vehicularà a través d' una petició escrita en forma de carta, signada pel creditor, en el qual, acreditant la seva representació i legitimació, es demani formalment al notari l' autorització d' una acta de liquidació de saldo d' un deute impagat.

Juntament amb aquest requeriment formal, el creditor haurà d' acompanyar:

  • El títol o títols executius, és a dir, l' escriptura pública o pòlissa intervinguda notarialment en la qual es va formalitzar l' operació de crèdit.
  • Una certificació, degudament signada pel creditor, en la qual s' especifiqui el saldo exigible al deutor.
  • Els documents comptables o financers en els quals consti el detall del càlcul de la quantitat exigida, amb específica concreció de l' origen de cada quantitat reclamada, així com dels càlculs realitzats a tal efecte.
  • En cas que en el contracte de préstec no s' haguessin especificat els tipus d' interès o comissions aplicables, detall documental dels tipus i comissions aplicades.
Veure més preguntes freqüents

Si tota la documentació és correcta, què farà el Notari?

Si tota la documentació aportada és correcta, de manera que es compleixen els requisits necessaris (és a dir, que les parts haguessin pactat aquest procediment en cas d'impagament en el préstec que van formalitzar) i els càlculs s'han realitzat correctament, el notari autoritzarà el document, fent comptar el resultat positiu mitjançant diligència, en la qual expressarà:

  • Les dades i referències que permetin identificar les persones interessades, el títol executiu i la documentació examinada pel notari.
  • El judici positiu conforme la liquidació s' ha realitzat d' acord amb el pactat per les parts en el títol executiu.
  • Que el saldo especificat en la certificació expedida pel creditor, incorporat a l' acta de liquidació, coincideix amb el que apareix en el compte obert al deutor.
  • Que el document fefaent s' estén als efectes dels articles 572 i 573 de la Llei d' Enjudiciament Civil, és a dir, per incardinar-lo en el marc d' un procés judicial executiu de reclamació de quantitat dinerària.

Amb tot això, un cop el creditor ja disposi del document fefaent o acta de liquidació de saldo, ja podrà incorporar-lo al procés judicial executiu, als efectes d' aconseguir la tutela executiva pretesa i, en definitiva, aconseguir recuperar els diners que en el seu moment va prestar al deutor i que ha estat impagat.

Què succeeix si no es compleix amb els requisits legals exigits?

El notari requerit, per ministeri de la Llei, haurà de comprovar que la quantitat expressada en la certificació del deutor és correcta, de manera que haurà d'assegurar que s'han aplicat totes les condicions (de tipus d'interès, càlcul del mateix, etc.) que les parts van pactar en el contracte de préstec.

Així doncs, només si això succeeix així el notari autoritzarà l'acta de fixació de saldo, mentre que, per contra, si la liquidació no estigués correctament practicada (perquè per exemple es reclama una quantitat superior, s'estan aplicant uns interessos indeguts, s'estan reclamant conceptes no previstos en el contracte de préstec, etc.) el Notari denegarà l'autorització de l'acta, amb la qual cosa, el creditor no podrà interposar adequadament el procés judicial executiu per reclamar el seu deute, ja que sense aquest document obligatori això no serà possible.

Així mateix, cal tenir en compte que, en qualsevol cas, si s' autoritzés l' acta de liquidació de saldo, però aquesta contingués algun error de càlcul, la part deutora ho podrà posar de manifest en el corresponent procés executiu, la qual cosa, si s' escau, podrà determinar que no s' arribi a dictar el despatx d' execució, en no haver-se determinat correctament la quantitat exacta deguda que s' ha d' executar.

Es pot encarregar la notaria de notificar al deutor i al fiador la quantitat exigible per donar compliment al que disposa l' article 573.1. 3r LEC?

En el cas que l'entitat creditora no hagi realitzat les notificacions oportunes al deutor (i al fiador, si n'hi hagués), la notaria podrà realitzar-les en el seu nom i atestiguar-lo mitjançant una Acta de Notificació.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita