Avís legal

1. Protecció de dades personals

1.1. Responsable del tractament

 • Titular: Jesús Benavides Lima
 • Denominació: Notaria Jesús Benavides
 • NIF: 47872078-Q
 • Adreça: Av. Diagonal, nº 550, Segona Planta (08021 Barcelona)
 • Correu electrònic: notaria@jesusbenavides.es

En compliment del que disposa el REGLAMENT UE 2016/679 GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), l'informem que totes les dades personals que ens faciliti a través d'aquest lloc web, passaran a formar part d'un fitxer titularitat de Notaria Jesús Benavides amb la finalitat de prestar el servei sol·licitat.

1.2. Finalitat del tractament

Les dades personals que ens remeti a través dels formularis d'aquest lloc web només s'utilitzaran per a les següents finalitats:

 1. Gestió de la seva consulta;
 2. Tramesa d' informació, per via electrònica o no electrònica, relacionada amb la seva consulta i els serveis de la notaria;
 3. Servei d' atenció a l' usuari, resolució de dubtes, presentació de queixes o suggeriments.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l'interessat.

1.3. Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és la legitimació per consentiment de l' interessat per a la finalitat principal d' atenció de la consulta que ens remeti l' usuari.

1.4. Destinataris de cessions o transferències

Només en el cas que rebem l' encàrrec de l' usuari per a la tramitació a través dels nostres serveis, les seves dades podran ser comunicades a entitats de gestió a les quals encomanem la tramitació dels documents notarials davant les Administracions Públiques.

1.5. Drets de les persones interessades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Notaria Jesús Benavides es tracten dades personals que li concerneixen, o no.

D'altra banda, qualsevol interessat podrà sol·licitar l'exercici dels següents drets davant notaria Jesús Benavides personalment o per escrit a l'adreça postal o correu electrònic de l'encapçalament, prèvia verificació de la seva identitat:

 • Dret d' accés: permet a l' interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
 • Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors, modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte del tractament.
 • Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
 • Dret d' oposició: dret de l' interessat que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o s' hi cessi.
 • Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
 • Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l' interessat, per tal que aquest pugui transmetre' ls a un altre responsable, sense impediments.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

L' interessat pot, en qualsevol moment, revocar el consentiment prèviament atorgat. En el cas que revoqui el consentiment per emmagatzemar i processar les seves dades, notaria Jesús Benavides no podrà proporcionar-li determinats serveis.

En cas de desatenció d' algun dels esmentats drets, l' interessat podrà interposar la corresponent reclamació de tutela davant l' Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La conservació de les dades quedarà subjecta al termini de prescripció de les diferents obligacions legals. En cap cas es contempla per part de notaria Jesús Benavides la presa de decisions automatitzades per a l' elaboració de perfils o la transferència internacional a tercers països.

Notaria Jesús Benavides es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i adoptarà, a aquests efectes, les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2. Exclusió de garanties i responsabilitat

El titular del lloc web no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar. A títol enunciatiu: errors o omissions en continguts, manca de disponibilitat del portal o transmissió de virus o programes maliciosos. Tampoc per efectes lesius en els continguts i malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

3. Enllaços

Aquest lloc Web pot disposar d'enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet. S' informa que el present titular no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas el titular de la present web assumirà cap responsabilitat per continguts enllaçats a un lloc web extern. Tampoc garantirà disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació en cap hipervincle. La inclusió d' aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d' associació, fusió o participació amb les entitats connectades. El titular del present lloc-web aconsella la lectura dels avisos legals específics de cada lloc Web al qual accedeixi.

Les dades personals facilitades al titular del lloc web seran incorporades a un fitxer automatitzat de la seva titularitat ubicat al seu domicili social i degudament notificat a l' Agència de Protecció de Dades.

Qualsevol tercer que hagi lliurat dades de caràcter personal al titular del lloc web té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les seves dades personals. Aquests drets es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al domicili social del titular o correu electrònic enviat a notaria@jesusbenavides.es.

El titular del lloc web es compromet a complir l'obligació de secret establerta en la legislació aplicable, respecte de les dades contingudes en el seu fitxer.

En el cas que el titular del lloc web establís unes condicions particulars en matèria de protecció de dades per a un servei concret, aquestes tindran preferència en el cas de conflicte entre aquestes i la present Política de Protecció de Dades.

El titular del lloc web es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la Política de Protecció de Dades serà publicada en la present Web accessible per qualsevol persona.

4. Propietat intel·lectual

Els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web són de titularitat exclusiva de Notaria Jesús Benavides. Així mateix, els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual. Qualsevol ús o reproducció d' aquests continguts per part de tercers no autoritzats està estrictament prohibit. En cas de voler fer-ne ús s'han de fer seguint les previsions de la normativa sobre propietat intel·lectual.

Si es vol utilitzar legítimament algun contingut s' haurà de demanar el degut consentiment mitjançant enviament de correu electrònic a: notaria@jesusbenavides.es

Desenvolupament web per Baldium