Pas 1

Què és una ratificació?

És el document notarial mitjançant el qual una persona confirma i dóna validesa a un acte o negoci jurídic que una altra persona ha realitzat en el seu nom sense que s' hagués acreditat degudament la representació.

Pas 3

Quant costa ratificar davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix la ratificació d'una escriptura?

Com s' ha indicat, la ratificació d' una escriptura és l' acte mitjançant el qual, un subjecte, dóna validesa a un acte o negoci jurídic que una altra persona ha realitzat en el seu nom a través d' un mandat verbal, és a dir, sense que s' hagués acreditat degudament aquesta representació.

La ratificació suposa doncs el fet que un subjecte realitza un acte o negoci jurídic, en nom i representació d' una altra persona, però sense acreditar que efectivament posseeix un mandat vàlid per actuar en nom d' un altre, sinó que simplement, en contractar o actuar, aquest mandatari verbal afirma que actua autoritzat per una altra persona, però sense poder demostrar fefaentment que això és així.

Com és lògic, la llei no pot donar validesa als actes que qualsevol persona realitzi en nom d' una altra sense acreditar indubitadament que això és així, de manera que, d' ordinari, els efectes d' un acte o negoci jurídic realitzat per una persona en nom d' un altre, sense acreditar la representació, es consideren nuls i no tenen validesa ni poden tenir efectes en l' esfera patrimonial d' aquesta persona en nom de la qual s' ha contractat.

No obstant això, no és menys cert que la llei deixa oberta una possibilitat perquè aquests actes, tot i ser en principi nuls, puguin ser convalidats a posteriori, de manera que meritan vàlids i eficaços, la qual cosa només succeirà si, lògicament, la persona en nom de la qual es contracta, d' una forma solemne, accepta la seva validesa, a l' efecte de la qual porta raó la figura de la ratificació.

Així doncs, com s' ha indicat, mitjançant la ratificació, aquest acte realitzat per un tercer sense acreditació del mandat representatiu, que en principi seria invàlid, esdevé plenament vàlid i eficaç en ser convalgut pel titular del dret o interès legítim en nom del qual s' ha contractat.

Per a què serveix l'escriptura de ratificació?

Com és sabut, les obligacions personals, familiars, professionals i econòmiques de les persones en la societat del segle XXI poden ser tantes que, en determinats supòsits, poden suposar un gran impediment perquè algú, en un moment determinat, pugui acudir a una oficina notarial a realitzar un determinat acte o negoci jurídic.

Partint d' aquesta base, la figura de la ratificació permet la possibilitat que aquest acte o negoci jurídic se celebri igualment, encara que l' interessat titular del dret o interès no pugui acudir a la seva signatura.

<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si un sujeto vive en Barcelona, pero debe aceptar una herencia de su difunto padre, la cual se firmará conjuntamente con todos sus hermanos en una Notaría de Lugo, puede solicitar a cualquiera de sus hermanos que acepte la herencia en su nombre, a título de mandatario verbal, para posteriormente, acudir él a una Notaría de Barcelona y firmar una escritura de ratificación, para así convalidar ese acto realizado por su hermano sin acreditar debidamente la representación, de modo que esa aceptación de herencia, que en principio no sería válida, queda convalidada al ratificar esta persona lo hecho por su hermano, en su nombre y representación, a título de mandatario verbal”.<ejemplo>

En definitiva, i en base a tot l' exposat, la figura de la ratificació permet que qualsevol persona, sense disposar d' un apoderament, pugui actuar en el nostre nom i representació, sempre que, posteriorment, el titular d' aquest dret o interès legítim sobre el qual s' ha realitzat un acte o negoci jurídic convalidi el mateix a través d' aquesta ratificació.

És la ratificació la millor forma que un tercer realitzi un acte o negoci jurídic en nom d'un altre?

Per suposat, la ratificació no és l' instrument més adequat per contractar en nom i representació d' una altra persona, sinó que la forma més adequada de procedir quan l' interessat no pot o no vol acudir a la signatura d' un determinat acte o negoci jurídic és el recurs a l' apoderament.

Com es detalla en un altre apartat d' aquesta pàgina web, un poder notarial és un document en virtut del qual, una persona, denominada poderdant, autoritza un tercer, que es denomina apoderat, a realitzar en el seu nom i representació un determinat acte o negoci jurídic.

Aquest document, que pot prendre forma d'escriptura si s'autoritza davant de Notari, dotarà d'una gran seguretat jurídica l'operació, ja que en ser atorgat davant un funcionari titular de la fe pública, aquest fa prova de la identitat dels intervinents i de la veracitat de les manifestacions contingudes (en aquest cas, de la representació conferida), així com de la legalitat del procés.

A la vista d' això, si qualsevol persona amb la qual hem de contractar ens ofereix realitzar aquest acte o negoci jurídic a través de la figura del mandat verbal i la seva posterior ratificació, hem de ser molt cautelosos amb això, doncs com s' indica, la forma adequada i segura d' acreditar la representació, i que per tant aquest acte o negoci jurídic realitzat per un tercer en nom d' un altre, sigui plenament eficaç des del mateix moment de la seva signatura pel representant, és l' apoderament, mentre que el recurs al mandat verbal i posterior ratificació comporta uns riscos evidents que a continuació es tractaran d' exposar.

Quins perills comporta la ratificació?

Com qualsevol observador pot apreciar, el risc evident del recurs al mandat verbal i posterior ratificació és que la persona titular del dret o interès que ha estat objecte de l' acte o negoci jurídic finalment, pels motius que siguin, no ratifiqui aquest acte o negoci jurídic, de manera que aquest serà nul, amb els consegüents perjudicis que això pot generar a l' altra part contractant.

<ejemplo>“Así pues, si por ejemplo, el Sr. Juan compra una vivienda al Sr. Francisco por importe de 100.000€, pero en el acto de la firma de la compraventa no comparece el Sr. Francisco, sino un amigo suyo, el Sr. Antonio, al cual se le entregan los 100.000€, si finalmente el Sr. Francisco no ratifica esta compraventa, la misma será nula, de modo que la propiedad de la vivienda no será del Sr. Juan, pero este habrá perdido los 100.000€, los cuales deberá reclamar al Sr. Antonio y, en caso de que no se los devuelva, recurrir a un largo e incierto proceso judicial para tratar de recuperarlos, si es que ello es posible”.<ejemplo>

A la vista del que s' indica, com es comenta, les actuacions realitzades per mandataris verbals per a la seva posterior ratificació són camp abonat per a la litigiositat, l' incompliment contractual i el conflicte davant els Tribunals de Justícia, ja que si el supòsit mandant finalment ratifica l' acte o negoci, la persona amb la qual s' ha contractat ha lliurat una contraprestació a canvi de res, ja que el negoci o acte és nul en no haver estat ratificat.

L'actuació del mandatari verbal, per a la seva posterior ratificació, ha de ser acceptada obligatòriament per les parts?

Per suposat que no, doncs l' actuació d' una persona, en nom d' un tercer, sense acreditar aquesta representació, la seva veracitat i el seu contingut, és a dir, a títol de mandatari verbal, és una cosa que només pot succeir si l' altra part contractant ho assumeix, la qual cosa, com ja s' ha indicat, comporta uns grans riscos que, de forma general, desaconsellen el recurs a aquesta figura excepte per a supòsits molt excepcionals.

Veure més preguntes freqüents

L'actuació del mandatari verbal, per a la seva posterior ratificació, ha de ser acceptada obligatòriament pel Notari quan així ho vulguin les parts?

Per suposat que no, doncs com s' ha indicat, en ser una figura que genera grans dosis d' inseguretat jurídica, l' actuació del mandatari verbal per a la seva posterior ratificació només serà possible si les parts ho accepten i, així mateix, si el notari que autoritzi el document, a la vista de les circumstàncies concurrents, ho considera adient. 

Per contra, si considera que, a la vista de les característiques de l' acte o negoci, o dels intervinents, aquest procedir pot suposar un risc o perjudici per a algunes de les parts, pot denegar la seva autorització.

Qui pot actuar com a mandatari verbal?

Per regla general, podrà actuar com a mandatari verbal, en nom i representació d' un altre, per a la seva posterior ratificació per part d' aquest, qualsevol persona que tingui plena capacitat d' obrar, és a dir, major de 18 anys, i que presenti les seves capacitats intelectives i volitives intactes.

Qui pot atorgar una escriptura de ratificació?

L' escriptura de ratificació la podrà atorgar la persona titular del dret o interès que hagi estat objecte de l' acte o negoci jurídic que s' ha de ratificar. Si aquesta persona és ja major d' edat i conserva la seva capacitat natural d' entendre i de voler en plenitud, haurà de ser ella mateixa la que comparegui a la notaria per signar la ratificació de l' escriptura, mentre que, si es tracta d' un menor d' edat o un incapaç, ho haurà de fer, si s' escau, representant legal.

Què serà objecte de ratificació?

Serà objecte de ratificació l' escriptura en la qual s' ha instrumentat l' acte o negoci jurídic en la qual ha intervingut el mandatari verbal, de manera que, si, per exemple, un subjecte ha intervingut com a mandatari verbal en representació del venedor d' un immoble, l' esmentat propietari, per convalidar aquesta venda, haurà de ratificar l' escriptura en qüestió en què s' hagi produït la transmissió de la propietat.

Com funciona a la pràctica la ratificació entre Notaris?

El dia i hora assenyalat, el titular del dret o interès objecte de l'acte o negoci jurídic realitzat mitjançant aquest mandat verbal, haurà de comparèixer davant el notari elegit, i manifestarà davant d'aquest que coneix el contingut de l'escriptura "X" en la qual una altra persona ha actuat en el seu nom i representació, com a mandatari verbal, i que a la vista d'això procedeix a la seva ratificació perquè aquest acte o negoci sorgeixi plens efectes.

A aquest efecte, és molt important ressenyar aquí un altre dels riscos de la ratificació, ja que a diferència del que succeeix amb qualsevol escriptura, en la qual el notari que l' autoritza explica el contingut de la mateixa als atorgants, en l' escriptura de ratificació el notari que autoritza l' esmentada ratificació simplement es cerciora que l' atorgant consent aquesta ratificació, sense que es verifiqui a ciència certa si aquest coneix i comprèn tots i cadascuna de les estipulacions o previsions de l' acte o negoci que es ratifica. 

Què succeirà amb l'escriptura de ratificació?

Un cop atorgada l' escriptura de ratificació, es farà lliurament d' una còpia autèntica de la mateixa a l' interessat, als efectes que aquest en faci l' ús que li convingui.

Així mateix, si cal, és possible remetre una còpia autèntica de l' escriptura de ratificació a una altra oficina notarial diferent en la qual s' hagi realitzat l' acte o negoci a ratificar, als efectes que se' n tingui constància i, si s' escau, es puguin comunicar ambdues al Registre de la Propietat o Mercantil i de Béns Mobles que sigui menester.

La ratificació s'ha de signar en la mateixa notaria que l'escriptura a ratificar?

Per suposat que no, de manera que la ratificació es pot signar en la mateixa notaria que l' acte o negoci a ratificar o, per contra, es pot realitzar en qualsevol altra oficina notarial diferent de les existents en el territori espanyol.

Des de quin moment desplegarà els seus efectes la ratificació?

Encara que la ratificació de l' escriptura es realitza a posteriori, els seus efectes es retrotrauran al dia en què es va realitzar l' acte o negoci jurídic ratificat, de manera que aquest acte o negoci jurídic es considerarà perfeccionat des del dia que el va realitzar el mandatari verbal, encara que hagi transcorregut molt de temps fins a la ratificació.

Hi ha algun límit temporal per a la ratificació?

En principi, i tret que les parts fixin un límit dins del qual s' hagi de produir la ratificació, no existeix un termini límit perquè aquesta ratificació es produeixi, de manera que aquesta es pot realitzar, per exemple, en el mateix dia, al cap d' una setmana o transcorregut un mes. En qualsevol cas, s' entén que s' hauran de tenir present els terminis de prescripció concrets que poguessin afectar l' acte o negoci jurídic que es tracti.

Qui acudirà a la notaria a signar la ratificació?

Només haurà d' acudir a l' oficina notarial a signar la ratificació la persona titular del dret o interès objecte de l' acte o negoci jurídic que s' ha realitzat per part del mandatari verbal, sense que sigui necessari que aquest o l' altra part contractant acudeixin a ratificar el document.

Es pot ratificar qualsevol classe d'acte o negoci jurídic?

En principi, pot ser objecte de mandat verbal i posterior ratificació qualsevol acte o negoci jurídic (com per exemple una compravenda d'un immoble).

No obstant això, no és possible recórrer a aquesta figura per a actes de naturalesa personalíssima, com per exemple en matèria de drets de la personalitat o en matèria successòria (cosa que impediria per exemple que un tercer realitzi un testament en nom d'un altre).

Perquè es pugui recórrer al mandat verbal i posterior ratificació, cal acreditar una causa concreta?

Per suposat que no, de manera que no és necessari acreditar una causa concreta taxada en una llei perquè es pugui recórrer a aquesta figura, però com s' ha comentat, la seva admissió és potestativa per part del notari autoritzant, de manera que habitualment aquesta només s' acceptarà si existeixen acreditats motius d' urgència que poden posar en perill el bon fi de l' operació.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar la ratificació al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar la ratificació al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

La ratificació s'inscriu en alguna classe de Registre?

Efectivament, si l' acte o negoci a ratificar han de ser inscrits en un Registre públic, com per exemple el Registre de la Propietat, perquè això sigui possible s' haurà d' aportar així mateix l' escriptura de ratificació, doncs només així l' esmentat acte o negoci jurídic, com s' ha detallat, serà plenament eficaç.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

  • Sobre la nul·litat de l'acte o negoci realitzat per un tercer sense acreditar la representació, llevat que aquest sigui ratificat, vegeu l'article 1259 del Codi Civil.
  • En relació amb la ratificació del mandant dels actes realitzats pel mandatari, vegeu l' article 1727 del Codi Civil.
  • Sobre la necessitat d' instrumentar la representació en escriptura pública quan aquesta tingui per objecte administrar béns, hagi de perjudicar tercer o es refereixi a un acte que s' hagi de redactar en escriptura pública, vegeu l' article 1280 del Codi Civil.
Pas 6

Demanar cita