Testament vital - Notaria Jesús Benavides
Successions i donacions

Testament vital

(també anomenat "últimes voluntats")

Pas 1

Què és un testament vital?

És el document notarial en què la persona detalla la manera com desitja afrontar els estadis finals de la seva vida, disposant per exemple la classe de tractaments mèdics o fàrmacs que desitja, o no, rebre en un futur incert, així com la persona que ha d' adoptar les decisions relatives al consentiment sobre aquests tractaments en aquest moment. A més, en el testament vital, el seu atorgant pot reflectir disposicions relatives al destí del seu cos, com el lloc o la forma en què desitja ser enterrat o incinerat.

Pas 2

Quina documentació necessito per fer testament vital davant notari?

Pas 3

Quant costa signar un testament vital davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és un testament vital o escriptura de voluntats anticipades?

La mort és un fet biològic immutable i inevitable, doncs tard o d'hora, totes les persones, com a éssers vius, morim. Aquesta realitat, que converteix la vida de les persones en efímera i fugaç, fa que, després, tots nosaltres, en major o menor mesura, reflexionem sobre l'hora de la nostra mort.

Aquestes reflexions de totes les persones es poden projectar en l' àmbit patrimonial, reflex del qual neixen institucions jurídiques a les quals ja hem prestat atenció anteriorment, com poden ser el testament, la declaració d' hereus intestats o l' acceptació d' herència.

No obstant això, no és menys cert que la mort de les persones també es projecta de forma molt intensa sobre l'esfera personal de tots nosaltres, generant reflexions sobre, per exemple, quin serà o ha de ser el destí del nostre cos una vegada morts, o sobre com s'han d'abordar els últims moments de la nostra vida per al cas de veure'ns atabalats de malalties greus i incurables que generin gran dolor i sofriment i fins i tot invaliden la nostra capacitat natural d'entendre i voler per prendre les decisions mèdiques més adequades a practicar sobre la nostra persona en l'àmbit de l'autonomia de la voluntat del pacient.

La necessitat de gestionar aquestes preocupacions humanes abans descrites i donar-los una llera jurídica per a la seva expressió han fet possible que el legislador estatal, i en l' àmbit espanyol, sobretot els diferents legisladors autonòmics, hagin desenvolupat instruments que canalitzin aquestes necessitats de moltes persones, creant instruments que permetin a qualsevol, de forma anticipada, plasmar de forma expressa i inequívoca, la manera com es vol concloure el cicle vital i el destí del nostre cos ja difunt, tot això a través dels anomenats testaments vitals o documents de voluntats anticipades.

Així doncs, mitjançant aquest document, qualsevol persona pot assegurar-se que en arribar el moment de la seva mort o per al cas que pateixi una malaltia greu i incurable que li impedeixi adoptar decisions per si mateix, els tractaments, cures, i destinació final del seu cos seran els realment volguts per ell mateix, la qual cosa resulta summament positiva, doncs ningú coneix millor que un mateix quines són les seves voluntats en aquest sentit, amb la qual cosa atorgant aquesta classe de document ens podem assegurar que els nostres desitjos i voluntats seran complerts escrupolosament, evitant així mateix traslladar el pes i responsabilitat d'aquestes decisions a éssers estimats, aconseguint que totes aquestes decisions puguin ser preses en el seu moment d'una forma molt més natural, acceptada, i generant menys dolor i incertesa en la nostra persona i en la dels nostres éssers estimats.

Per a què serveix un testament vital o escriptura de voluntats anticipades?

Com s' acaba d' anticipar indiciàriament en la primera pregunta referida a aquesta institució, mitjançant un testament vital o escriptura de voluntats anticipades, qualsevol persona que tingui capacitat per a això podrà determinar principalment, tant el destí del seu cos una vegada mort, així com sobretot la manera com s' ha de gestionar l' atenció sanitària a la seva persona per al cas de patir una malaltia greu i incurable.

Així doncs, mitjançant el testament vital o l' escriptura de voluntats anticipades, es podrà, per exemple, pel que fa al destí del nostre cos un cop morts:

 1. Determinar el destí del nostre propi cos un cop mort, podent fixar per exemple que es vol ser enterrat o bé incinerat.
 2. Disposar que el nostre cos sigui donat a la ciència per a finalitats de recerca científica que permetin avançar en el coneixement de l' ésser humà i de les malalties que l' agafen, així com per a l' àmbit de la docència en el camp universitari, com en facultats de Medicina i altres ciències mèdiques.
 3. Fixar el lloc en què es desitja que el nostre cos sigui enterrat o en el qual s' hagin de dipositar o abocar les nostres cendres.
 4. Autoritzar o no la donació dels nostres òrgans amb finalitats de trasplantaments a altres persones, per al cas que la nostra mort es produeixi d' una manera que faci que això sigui possible.

Pel que fa a les cures medicosanitàries que es volen rebre per al cas de patir una malaltia greu i incurable, per exemple, es podrà establir:

 1. Per al cas que aquesta malaltia anul·li la capacitat natural d'entendre i voler del pacient, de manera que aquest no pugui per si mateix prendre les decisions que li concerneixen, es podrà nomenar un representant del malalt davant els professionals sanitaris, el qual serà l'encarregat d'adoptar les decisions que procedeixin en cada moment, decidint els tractaments mèdics o pal·liatius que s'han d'aplicar o no aplicar, tot això per suposat a proposta i sota la tutela i assessorament de l'equip mèdic corresponent. 
 2. Nomenar fins i tot un substitut del representant, per al cas que aquell no pugui exercir les funcions encomanades, sigui aquest el que adopti les decisions que processen en base a les voluntats fixades en el document atorgat.
 3. Taxar les malalties en què, per al cas de patir-les, les disposicions del document siguin d'aplicació, per exemple disposant que les previsions establertes en el testament vital siguin d'aplicació per al cas de patir demències avançades (com alzhèimer o demència senil), danys encefàlics greus (com per exemple un coma irreversible o un estat vegetatiu persistent), malalties degeneratives neuromusculars en estat avançat (com per exemple l'esclerosi múltiple o l'esclerosi lateral amiotròfica), qualsevol classe de càncer en estat avançat o qualsevol altra malaltia els efectes de la qual siguin equiparables als derivats d'aquestes dolències, malalties o quadres clínics.
 4. Determinar que es desitja, o no, rebre tractaments mèdics que prolonguin la vida quan la situació del pacient sigui ja irreversible (com per exemple tractaments de quimioteràpia o radioteràpia en cas de patir malalties cancerígenes).
 5. Disposar que es desitja, o no, rebre determinats tractaments mèdics concrets en els últims dies de vida, com per exemple tècniques de suport vital (ventilació mecànica, reanimació cardiopulmonar o alimentació artificial), o tractaments o fàrmacs experimentals l'eficàcia dels quals no hagi estat encara contrastada adequadament.
 6. Fixar si es desitja, o no, que ens siguin subministrats fàrmacs tendents per mitigar el dolor físic i psíquic que pugui generar en la persona els últims estadis de la malaltia greu i incurable.
 7. Establir el lloc on es vol rebre les últimes atencions mèdiques, per exemple, determinant que es vol romandre al domicili habitual en els últims dies de vida del pacient previs a la seva mort.

Qui pot atorgar un testament vital o escriptura de voluntats anticipades?

De l' anàlisi de la normativa estatal i autonòmica aplicable a la matèria, cal destacar que tres són els principals requisits per poder atorgar aquesta classe de documents, a saber:

 • En primer lloc s' ha de tractar d' una persona major d' edat, que com és sabut, de conformitat amb l' article 315 del Codi Civil s' assoleix als 18 anys complerts.
 • En segon lloc, s'ha de tractar d'una persona amb capacitat suficient, és a dir, amb plena capacitat natural d'entendre i voler els actes que protagonitza, i així mateix sense que presenti cap mena de modificació de la capacitat (com per exemple persones incapacitades sotmeses a tutela o curatela).
 • Finalment, la normativa aplicable exigeix que es tracti d' un atorgament lliure de la persona en qüestió, és a dir, que aquest es realitzi de forma totalment voluntària, sense que pugui concórrer cap classe de violència o intimidació en l' acte o en el seu contingut.

Quines particularitats cal tenir en compte en l'àmbit català?

En l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya, que més interès té en aquesta ocasió atesa la ubicació d'aquesta oficina notarial, cal indicar que, de conformitat amb la normativa reguladora de la matèria (consultable en el "PASO 4"), el document de voluntats anticipades és un document adreçat al metge responsable en el qual una persona major d'edat, amb capacitat suficient i lliurement, expressa les instruccions a tenir en compte quan es trobi en una situació en què les circumstàncies que concorrin no li permetin expressar personalment la seva voluntat. 

En aquest document, la persona pot també designar un representant, que és l' interlocutor vàlid i necessari amb el metge o l' equip sanitari, perquè la substitueixi en el cas que no pugui expressar la seva voluntat per si mateixa.

Així mateix, la normativa catalana exigeix constància fefaent que l' esmentat document s' hagi atorgat en les circumstàncies abans descrites, per la qual cosa exigeix que la formalització del mateix es pugui realitzar per alguna de les següents vies:

 • O bé davant de Notari, cas en el qual no serà necessària la presència de testimonis.
 • O bé davant tres testimonis majors d' edat i amb plena capacitat d' obrar, dels quals dos, com a mínim, no han de tenir relació de parentiu fins al segon grau ni estar vinculats per relació patrimonial amb l' atorgant.

Així mateix, l' esmentada normativa estableix com a qüestions finals que:

 • No es poden tenir en compte voluntats anticipades que incorporin previsions contràries a l' ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica, o que no es corresponguin exactament amb el supòsit de fet que el subjecte ha previst en el moment d' emetre-les. En aquests casos, s' ha de fer l' anotació raonada pertinent en la història clínica del pacient.
 • Si hi ha voluntats anticipades, les persones que les ha atorgat, els seus familiars o el seu representant ha de lliurar el document que les conté al centre sanitari on la persona sigui atesa, i també s' ha de tenir en compte que el document en qüestió s' ha d' incorporar a la història clínica del pacient.

És possible revocar o modificar el contingut del testament vital o de l'escriptura de voluntats anticipades?

Això és perfectament possible, ja que qualsevol persona, amb el pas del temps i l' acumulació d' experiències vitals, pot veure modificades les seves preferències, desitjos i necessitats sobre com desitja ser tractat en els seus últims moments. o en relació amb el destí del seu cos.

Per modificar o revocar el document de voluntats anticipades simplement cal atorgar-ne un altre de posterior amb les noves previsions, el qual procedirà a revocar el contingut de l' anterior. Lògicament, caldrà la seva inscripció per deixar constància d'aquest canvi i, arribat el cas, siguin d'aplicació les darreres estipulacions establertes al respecte (vegeu a aquest respecte l'article 7 del Decret català sobre la matèria). No obstant això, també podria arribar a revocar-se in situ verbalment, si quan arriba el moment se li indica a l' anomenat interlocutor que s' ha canviat d' opinió.

Veure més preguntes freqüents

Cal inscriure el testament vital o escriptura de voluntats anticipades en algun Registre públic?

En principi, la inscripció del document de voluntats anticipades no és obligatòria, encara que després molt desitjable, ja que en donar-se publicitat al mateix, els seus atorgants s' asseguraran que qualsevol professional sanitari, arribat el cas, pugui tenir accés al seu contingut de forma ràpida i senzilla, la qual cosa sens dubte genera moltes més garanties que el contingut del mateix serà aplicat.

En l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya, en virtut del que estableix l'article 3 de la norma reguladora, quan el document de voluntats anticipades s'hagi instrumentat mitjançant escriptura pública, simplement caldrà presentar al Registre autonòmic una còpia autèntica del mateix (que haurà estat lliurada pel Notari) juntament amb una sol·licitud d'inscripció registral, que en aquest cas concret no estarà subjecta a un model normalitzat. En el supòsit d' atorgament notarial, el titular de la Direcció General de Recursos Sanitaris procedirà a la seva inscripció immediata i a la seva incorporació al fitxer automatitzat.

Quins avantatges té atorgar el document de voluntats anticipades davant de Notari mitjançant escriptura pública?

Com s' ha indicat ja en els apartats precedents, el document de voluntats anticipades pot ser atorgat mitjançant un document privat subscrit davant tres testimonis, o bé acudint a un notari públic per atorgar la corresponent escriptura pública.

De les dues opcions, sent ambdues completament vàlides, sembla sens dubte molt més interessant acudir a un notari públic per atorgar l' escriptura corresponent, ja que aquest és un professional del Dret i al seu torn funcionari públic, imparcial i independent, que podrà facilitar als interessats un assessorament legal sobre la conveniència d' atorgar el document de voluntats anticipades, així com sobre el contingut del mateix, que d'una altra manera no podria obtenir-se. 

Mitjançant això, els interessats aconseguiran establir totes les clàusules relatives a la destinació del seu cos i a les cures i tractaments en els últims estadis de la seva vida en virtut de l' assessorament i consell d' un professional que ha atorgat cents de documents d' aquesta classe, de manera que coneix de primera mà quines són les clàusules i previsions més utilitzades i les solucions més adequades per a cadascuna de les circumstàncies concretes i particulars de l' atorgant en qüestió.

Així mateix, la visita a l'oficina notarial es pot aprofitar (i a la pràctica sol ser així en moltes ocasions) per atorgar escriptura de testament, amb la qual cosa el seu atorgant podrà aconseguir, en unitat d'acte, determinar una protecció personal completa, ja que tant en l'esfera patrimonial com en l'esfera personal i assistencial podrà fixar la manera com desitja que les seves últimes cures, destinació del seu cos i del seu patrimoni siguin gestionats i atribuïts, aconseguint un tractament integral de les seves necessitats al respecte.

Com puc atorgar un testament vital o escriptura de voluntats anticipades?

Per atorgar un testament vital o escriptura de voluntats anticipades simplement caldrà contactar amb l' oficina notarial i concertar una cita en el dia i hora que més convingui a l' atorgant. El dia i hora acordats, l'interessat simplement haurà d'acudir a l'oficina notarial proveït de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats del client en qüestió.

Quina informació s'haurà d'aportar a l'oficina notarial?

Als efectes d'atorgar un testament vital útil i adequat per al seu atorgant, cal que el mateix, abans d'acudir a l'oficina notarial, reflexioni profundament sobre el seu contingut, per així tenir molt clares totes les previsions i estipulacions que desitja incloure en la seva escriptura, així com el nom i Document Nacional d'Identitat (i dades de localització, com a telèfon) del representant que hagi de ser nomenat com a persona encarregada de gestionar les darreres voluntats de l' interessat davant l' equip mèdic, per al cas que això fos necessari.

Articles relacionats

Pas 6

Demanar cita