Pas 1

Què és un poder general?

És el document notarial de més confiança que existeix. Mitjançant aquest poder general, com bé diu la paraula "general", una persona concedeix facultats a una altra perquè aquesta pugui dur a terme qualsevol tipus d'actuació en el seu nom i representació sense pràcticament cap limitació legal.

Pas 3

Quant costa signar un poder general?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix un poder general?

Un poder general és un document, que adopta forma d' escriptura pública, en virtut del qual, una persona, que es denomina poderdant, concedeix facultats a una altra persona, que rep la denominació d' apoderat, perquè aquest últim, en nom i representació del poderdant, pugui celebrar tota classe de contractes, actes o negocis jurídics que es detallen en el cos de l' escriptura, amb la característica principal que les facultats conferides ho són amb una gran amplitud (d'aquí la seva denominació de "general"), de manera que el poderdant confereix a l'apoderat la capacitat i legitimació per, en el seu nom i representació, realitzar la pràctica totalitat d'actes, negocis o actes jurídics que qualsevol persona pot protagonitzar en el tràfic econòmic o en qualsevol pla de la vida social o patrimonial d'un ciutadà.

Així doncs, mitjançant un poder general, sol dir-se comunament que la persona del poderdant realitza una sort de "fotocòpia de si mateix", ja que a partir d'aquell moment, l'apoderat podrà actuar en el seu nom i representació i realitzar qualsevol classe d'acte o negoci jurídic en el seu nom, amb la major de les amplitituds possibles, de manera que podrà, per exemple, comprar o vendre un habitatge, hipotecar un bé immoble, retirar fons d'una entitat bancària, prendre diners a préstec, acceptar o rebutjar una herència, interposar accions judicials contra tercers, acudir davant qualsevol classe d'administració pública i realitzar tot tipus de tràmits, etc.

Per a què serveix un poder general?

En general, un poder és un instrument al qual pot recórrer qualsevol persona quan, per qualsevol motiu, no pugui o no vulgui realitzar un acte per si mateix, i desitja o necessiti encomanar la seva realització, en el seu nom i representació, a un tercer, que com s' ha indicat, es denomina apoderat. 

<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si una persona desea adquirir una vivienda, pero por motivos laborales estará trabajando fuera del país unos meses, puede conferir un poder a favor de un tercero (que será una persona de su confianza, como su cónyuge o un familiar directo o alguien con quien se tenga gran amistad) para que sea esta persona quien, en su nombre y representación, acuda al acto formal de la compraventa para firmarla en su lugar, de modo que el poderdante conseguirá comprar la vivienda que desea sin la necesidad de acudir físicamente a la firma de la escritura, ya que por motivos laborales, como se ha indicado, no le es posible”.<ejemplo>

Partint d' aquesta base, si com s' ha indicat, un poder, per regla general, serveix perquè el poderdant confereixi facultats a l' apoderat, perquè aquest, en el seu nom i representació, pugui realitzar un acte o negoci jurídic, com també s' ha apuntat en la pregunta precedent, la característica concreta del poder general és que aquest permet a l' apoderat realitzar tota classe d' actes, contractes o negocis jurídics en nom del poderdant, de manera que l'actuació concreta de l'apoderat no es limita a un negoci o acte jurídic concret (com succeïa en l'exemple que s'ha indicat anteriorment) sinó que s'estén, amb la major de les amplitituds possibles, a la pràctica totalitat de negocis i actes jurídics que es puguin imaginar, per la qual cosa l' apoderat, en nom i representació del poderdant podrà disposar de tot el seu patrimoni i realitzar negocis per compte d' aquest, podent per exemple comprar o vendre habitatges, retirar o ingressar fons d' una entitat financera, prendre diners a préstec, constituir una hipoteca sobre un bé immoble propietat del poderdant, etc.

Tenint en compte aquesta realitat, l'atorgament d'un poder general pot ser adequat per a persones que tinguin dificultats per gestionar tràmits habituals de la seva vida diària (com pot succeir en el cas de persones dependents o amb dificultats de mobilitat), per a persones que no estiguin habituades a realitzar tràmits econòmics o administratius i prefereixin que sigui un tercer el que els realitzi (per exemple en el cas d'un matrimoni en què un dels conjugues prefereix que sigui l'altre qui realitzi tots els tràmits en nom de tots dos.

Quines cauteles s'han de tenir en compte en concedir un poder general?

Com s'ha indicat, i com també apunta el nom del poder "general", l'atorgament d'un poder d'aquesta classe confereix a l'apoderat la capacitat de realitzar la pràctica totalitat d'actes o negocis jurídics que qualsevol subjecte pot realitzar en la realitat econòmica i social, de manera que, com ja es pot atiar, la importància i transcendència del document per al patrimoni i interessos del poderdant és crucial, doncs com ja s'ha comentat, en conferir aquest poder, el poderdant realitza una sort de "fotocòpia" o "clon" de si mateix, de manera que a partir d'ara, l'apoderat, en el seu nom i representació, podrà realitzar qualsevol classe d'acte o negoci jurídic sobre la totalitat del seu patrimoni.

Tots aquests actes, si es realitzen de bona fe i amb professionalitat, sens dubte poden suposar una cosa bona i positiva per al poderdant, ja que aquest s' evita haver de realitzar actes o negocis jurídics que poden resultar farragosos, cansats o dificultosos per a la seva persona, atenent les seves circumstàncies personals.

Per contra, cal tenir molt present que si l'apoderat fa un mal ús del poder, realitzant actes de mala fe o gestiona negligentment els actius del poderdant, això pot suposar un gran trencament per al patrimoni del poderdant, fins a tal punt que aquests poders generals són coneguts comunament com a "poders de la ruïna", doncs si no es fan servir adequadament, poden generar al poderdant un menyscabament en el seu patrimoni de conseqüències nefastes.

Per tot l'exposat, la concessió d'un poder general a favor d'un tercer ha de ser un acte summament meditat i reflexionat amb serenitat per part del poderdant, basat en una profunda confiança a favor de la persona de l'apoderat, ja que un cop es concedeix (i sense perjudici que a posteriori es pugui revocar) les conseqüències d'això poden ser absolutament devastadores si l'apoderat realitza un mal o negligent ús del poder, de manera que, novament, es reitera que qualsevol persona que estigui interessada a atorgar un poder general, ha de pensar molt seriosament en les conseqüències que això pot suposar per a la seva persona i patrimoni i fer-ho només si té una profunda i sincera confiança en l' honestedat, professionalitat i rigor de l' apoderat.

Quina classe d'actes o negocis jurídics es poden realitzar mitjançant un poder general?

Com s' ha indicat, mitjançant un poder general es poden realitzar la major part d' actes o negocis jurídics que qualsevol persona es pugui imaginar, els quals, lògicament, hauran d' estar no obstant detallats i especificats en el cos de l' escriptura de poder. 

Així doncs, per exemple, habitualment en una escriptura de poder general, entre d' altres, se solen incloure les facultats següents:

 • Administrar béns immobles (el que pot permetre, per exemple, celebrar un contracte de lloguer).
 • Concedir, reconèixer, acceptar, cobrar i pagar deutes, préstecs i crèdits de tota classe.
 • Comprar i vendre tota classe de béns mobles o immobles (com per exemple un habitatge o un vehicle a motor).
 • Constituir tota classe de drets reals i personals sobre béns mobles i immobles, com per exemple usdefruits, servituds, hipoteques, peces, anticresi, drets d' opció, drets de tempteig o retracte, etc.
 • Realitzar tota classe d' operacions immobiliàries sobre finques, com la seva urbanització o parcel.lació, atermenaments, agrupacions, agregacions o segregacions de finques, etc.
 • Acceptar o, si s' escau, rebutjar, donacions, herències o llegats.
 • Exercir tota classe d' activitat comercial o econòmica.
 • Lliurar, endossar, acceptar, cobrar i descomptar lletres de canvi, xecs, pagarés, talons i altres documents de crèdit.
 • Constituir, modificar, transformar, i dissoldre o liquidar tota classe de societats civils o mercantils.
 • Prendre diners a préstec o crèdit.
 • Iniciar, comparèixer i intervenir, per si mateix o mitjançant advocat i/o procurador en tota classe de procediments judicials, davant qualsevol jurisdicció (ja sigui civil, penal, contenciós administrativa o laboral), podent, en aquests processos, adoptar tota classe de decisions, com l'aplanament, la transacció, l'acord extrajudicial, etc.
 • Realitzar qualsevol tràmit administratiu davant qualsevol administració pública, ja sigui local, autonòmica o estatal, incloent-hi l' àmbit tributari.
 • Concórrer i realitzar ofertes en tota classe de subhastes o concursos públics o privats.
 • Contractar assegurances de risc.
 • Ingressar, retirar o disposar de fons o de qualsevol classe d' actiu dipositat o gestionat per entitats financeres.
 • Atorgar instruments públics i obtenir-ne còpies.

Així mateix, per suposat, l' escriptura de poder general podrà incloure qualsevol altra facultat no esmentada entre les anteriors que sigui de l' interès del poderdant.

Hi ha algun acte que no es pugui fer amb un poder general?

Per regla general, com s' ha indicat, mitjançant un poder general, el poderdant concedeix àmplies facultats, a favor d' un o diversos apoderats, perquè aquests, en el seu nom i representació, puguin exercir un ampli ventall de facultats, que inclou la pràctica totalitat d' actes de la vida civil i patrimonial de qualsevol persona.

No obstant això, existeixen una sèrie d' actes, de naturalesa personalíssima, que no és possible deixar en mans d' una representació aliena, atesa la transcendència capital que tenen per a qualsevol persona, com per exemple succeeix amb la celebració de matrimoni, atorgar un testament o exercir el dret de sufragi actiu o passiu. 

En tots aquests casos que s' enumeren a tall d' exemple, com s' indica, no serà possible concedir facultats perquè un tercer, en el nostre nom, realitzi aquests actes, ja que aquests tenen una naturalesa personalíssima, que impedeix que es puguin deslligar de la pròpia persona a qui concerneixen, de manera que no és possible recórrer a l' apoderament per a la seva materialització. 

Veure més preguntes freqüents

Cal que el poder general adopti forma d'escriptura pública?

Pel que fa a la necessitat que el poder general s' instrumenti mitjançant una escriptura pública, és menester indicar que la llei determina que caldrà que el poder consti en escriptura pública quan aquest tingui per objecte administrar béns o realitzar actes que s' hagin de redactar en escriptura pública o perjudicar tercers.

Així les coses, si examinem la tipologia de facultats que s' inclouen en un poder general, veurem com es compleixen aquests requisits, de manera que per a la seva concessió caldrà recórrer a l' atorgament d' una escriptura, autoritzada per un notari, que és un funcionari públic, professional del Dret i especialista en Dret privat, el qual vetllarà per la legalitat de l' apoderament i la seguretat jurídica del poderdant.

Qui pot atorgar un poder general?

Pel que fa a les persones que poden atorgar un poder general, és a dir, que poden assumir el paper de poderdants, és menester indicar que serà d' aplicació el principi general en virtut del qual la persona que concedeix el poder ha de tenir capacitat per realitzar tots els actes que s' encomanen en el poder, doncs mancaria de cap lògica que un poderdant pugui conferir facultats a un tercer per realitzar un negoci jurídic que per si mateix no té capacitat per realitzar.

Així doncs, per regla general, i tenint en compte la naturalesa dels actes i negocis jurídics que concerneixen un poder general, per poder atorgar-lo caldrà que el poderdant presenti plena capacitat d' obrar, la qual l' ostenten les persones majors d' edat, és a dir, amb 18 anys complerts, i que es trobin en plenes capacitats intelectives i volitives per autogovernar-se, relacionar-se amb la realitat i comprendre la transcendència jurídica dels seus actes.

Qui pot ser designat com a apoderat?

Pel que fa a les qualitats personals de la persona que serà designada com a apoderada, cal considerar que caldrà que el mateix ostenti una plena capacitat d'obrar, és a dir, que sigui major d'edat (18 anys complerts), i que es trobi en plenes capacitats intelectives i volitives per autogovernar-se, relacionar-se amb la realitat i comprendre la transcendència jurídica dels seus actes.

Es pot designar més d'un apoderat?

Per suposat, és possible que el poderdant designi més d' un apoderat en la seva escriptura de poder general, de manera que siguin dues o més persones les que puguin exercir les facultats previstes en l' apoderament.

En aquest cas, pel que fa a la forma d'actuació, cal indicar que aquesta quedarà condicionada al que estableixi el poderdant en la seva escriptura, de manera que aquest podrà triar si prefereix que tots dos o més apoderats actuïn solidàriament (és a dir, que cadascú pugui actuar per si mateix) o, per contra, mancomunadament, és a dir, de forma conjunta.

En cas que no s' especifique la forma d' actuació, s' entén que, en aplicació del principi d' interpretació escrita dels poders, els apoderats hauran d' actuar de forma conjunta.

Com s'interpreta un poder?

La llei i la jurisprudència determinen que els poders, també els generals lògicament, s' han d' interpretar mitjançant un principi de prudència i interpretació restrictiva i estricta, de manera que l' apoderat només podrà realitzar aquells actes o negocis jurídics que d' una forma clara, expressa i diàfana s' hagin establert en l' escriptura de poder, mentre que, per contra, tot allò que no estigui especificat o resulti dubtós o interpretable, quedarà fora de l' àmbit d' actuació de l' apoderat.

Què són les facultats d'autocontractació i contraposició d'interessos d'un poder?

La facultat d' autocontractació és una previsió que es pot incloure en l' escriptura de poder general en virtut de la qual, el poderdant confereix l' autorització a l' apoderat perquè aquest, quan actuï en el seu nom i representació, pugui realitzar negocis amb si mateix.

<ejemplo>“Así pues, un ejemplo de ello sería el supuesto en el que un poderdante concede un poder a favor de un apoderado para que éste, en su nombre y representación, venda una vivienda que le pertenece, pero en dicho poder le autoriza asimismo a que sea el propio apoderado quien adquiera la vivienda”.<ejemplo>

Per la seva banda, la facultat de contraposició d' interessos és aquella previsió que es pot incloure en l' escriptura de poder general en virtut de la qual, el poderdant autoritza l' apoderat a fer ús del poder fins i tot en aquells supòsits en què puguin existir conflictes d' interessos entre ambdós.

<ejemplo>“Lo que por ejemplo, puede suceder en el caso de que una persona conceda un poder a otra, para participar en una subasta de un bien, en la cual también forme parte el apoderado como postor. En este caso, como se puede observar, existe un conflicto entre ambas partes, pues la oferta que pueda realizar el apoderado, en nombre y representación del poderdante, entrará en conflicto con la que pueda hacer el apoderado en su propio nombre y representación, de modo que la actuación del apoderado, en nombre y representación del poderdante, sólo sería válida si en el poder que se conceda se especifica expresamente que se puede hacer uso del mismo incluso en situaciones de contraposición de intereses con el apoderado”. <ejemplo>

Què succeeix amb el poder general si el poderdant perd la seva capacitat natural d'entendre i de voler?

En principi, si el poderdant, a resultes d'un procés traumàtic o de degeneració cognitiva, perd la seva capacitat natural d'entendre i de voler (com pot succeir amb una malaltia com l'Alzheimer, per exemple, o amb una paràlisi cerebral derivada d'un accident de trànsit), el poder general perdrà la seva vigència.

No obstant això, la llei permet incloure una clàusula en l' escriptura de poder, que es denomina clàusula de subsistència, en virtut de la qual, el poder continuarà sent vàlid fins i tot en el supòsit que la persona que el va concedir perdi la seva capacitat natural d' entendre i de voler. En aquest cas, si es compleixen les formalitats que la llei exigeix, l' apoderat podrà continuar fent ús del poder encara que el poderdant hagi vist minvada les seves capacitats cognitives.

Aquesta previsió, sens dubte serà molt útil per als poders generals que confereixen les persones d'edat avançada a favor de persones de la seva confiança (generalment, els seus fills), per així, en cas que aquestes persones es vegin atapeïdes d'una minva de capacitats psíquiques, els seus fills puguin atendre les seves obligacions i gestionar el seu patrimoni de forma adequada sense necessitat de recórrer a un procés judicial d'incapacitació, el qual serà costós i dilatat en el temps, ja que això pot costar anys a la vista de la situació de la lamentable saturació i col·lapse que presenta l'Administració de Justícia a l'estat espanyol a resultes de la manca sempiterna de mitjans materials i personals de què adolceix.

Quina durada té un poder general?

La durada del poder general serà la que determini el poderdant en l'escriptura de poder, de manera que si es desitja, la seva vigència es pot limitar en el temps (per exemple, a 1, 2 o 3 anys, o els que es desitgin) o no.

En cas que no es determini expressament el termini de durada del mateix, s' entén que aquest té una vigència indefinida, de manera que l' apoderat en pot fer ús fins que el poderdant mori.

Es pot revocar un poder general?

Per suposat, el poderdant pot revocar el poder en el moment que desitgi, de manera que si un cop s'ha conferit la representació, el poderdant considera que ja no desitja mantenir-la, per la raó que sigui (com per exemple pèrdua de confiança, cessament de la seva necessitat, etc.), pot acudir a l'oficina notarial a atorgar una escriptura de revocació de poder per així deixar-lo sense efecte.

Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la revocació de poders (AQUÍ).

L'apoderat pot renunciar al poder?

Per suposat, l' apoderat també pot renunciar al seu càrrec en qualsevol moment, quan ho desitja, de manera que, si així ho considera oportú, pot optar per no fer més ús del poder, destruir-ne l' original o, si s' escau, formalitzar-ne la renúncia mitjançant una escriptura pública. Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la renúncia de poders (AQUÍ).

És possible modificar el poder general?

Per suposat, no hi ha problema en això, de manera que, si per qualsevol circumstància sobrevinguda és necessari modificar el poder general per incloure o retirar alguna facultat concreta, això és perfectament possible. A aquest efecte, caldrà acudir a l' oficina notarial a l' efecte d' atorgar la nova escriptura modificativa del poder general.

Qui haurà de signar l'escriptura de poder general?

L' escriptura de poder general només l' haurà de signar el poderdant, és a dir, la persona que confereix el poder, de manera que no caldrà que acudeixi l' apoderat o apoderats a l' acte de la signatura de l' escriptura ni que acceptin la seva designació com a tal.

Quan em lliuraran el poder que he signat?

Un cop s' hagi signat l' escriptura, l' oficina notarial procedirà, en el mateix acte, a lliurar una còpia autèntica de l' escriptura de poder al poderdant, perquè aquest en faci l' ús que correspongui.

Haig de lliurar el poder que he signat a l'apoderat que he designat?

Efectivament, perquè l' apoderat o apoderats designats puguin fer ús del poder, caldrà que el poderdant li faci lliurament de la còpia autèntica, perquè a partir d' aquell moment l' apoderat ja pugui fer ús del document en qualsevol acte o negoci jurídic, en nom i representació del poderdant.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar el poder al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar el poder al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

Els poders generals s'inscriuen en alguna classe de Registre?

Lamentablement, en l' actualitat, la normativa vigent no preveu la inscripció dels poders generals atorgats per persones físiques en cap Registre públic, la qual cosa sens dubte seria positiva ja que oferiria garanties de major seguretat jurídica als operadors, ja que qualsevol interessat que contractés amb l' apoderat podria consultar si aquest apoderament segueix vigent o, per contra, ha estat revocat.

En aquest sentit, és menester indicar que en el passat, es va intentar crear un registre de revocació de poders en el qual s' inscriguessin totes les revocacions de poders, per així poder verificar la seva vigència. No obstant això, aquest Registre, previst en una norma reglamentària, va ser considerat il·legal pel Tribunal Suprem i aquest va quedar sense efecte, per la qual cosa, com s'indica, en l'actualitat no existeix cap registre en el qual s'inscrigui l'atorgament o la revocació de poders.

No obstant això, si l'apoderat inclou la clàusula de subsistència en el poder (la qual s'ha explicat anteriorment), en aquest cas, aquesta circumstància si que haurà de quedar degudament inscrita en el Registre Civil, als efectes de deixar-ne constància i donar publicitat a aquest fet perquè qualsevol pugui tenir coneixement d'aquesta previsió, per arribat el cas que sigui necessari utilitzar el poder en aquesta tessitura. Perquè això sigui així, quan s' atorgui el poder, la notaria remetrà per correu còpia del poder general al Registre Civil que correspongui, als efectes de deixar-ne constància en aquest registre públic.

Què és i per a què serveix l'aposta del meu poder?

En cas que el poder general atorgat hagi de desplegar els seus efectes fora de l' estat espanyol, caldrà que aquest s' aposti, és a dir, realitzar un tràmit addicional, previst en el XII Conveni de la Haia, de 5 d' octubre de 1961, que permetrà desplegar els seus efectes en un país diferent a l' espanyol, sempre que aquest país hagués subscrit aquest conveni internacional.

Aquest tràmit d' apostilla es realitzarà al Col.legi de Notaris de Catalunya i, a tal efecte, la seva gestió la pot dur a terme el propi interessat o, si ho desitja, la pot encomanar a la pròpia oficina notarial, de manera que un cop realitzat el tràmit, ja se li lliuraria el poder apostillat.

Veure informació sobre apostilla

És possible atorgar el poder en un idioma estranger?

Per regla general, el poder serà atorgat en llengua castellana (o en el seu cas la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma que es tracti). No obstant això, és possible atorgar un poder a "doble columna", és a dir, redactat simultàniament en llengua castellana i la seva corresponent traducció a una llengua estrangera, sempre que el notari autoritzant conegui aquesta llengua i pugui verificar que el contingut és el mateix.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

NORMATIVA ESTATAL:

NORMATIVA AUTONÒMICA:

Pas 6

Demanar cita