Pas 1

Què és una acta de notorietat?

És el document notarial mitjançant el qual, a la vista de la documentació aportada pel requirent i de les proves que consideri oportunes el notari, es declara notori o provat un determinat fet o circumstància del qual derivaran drets o situacions personals o patrimonials amb transcendència jurídica.

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de notorietat?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de notorietat?

Com s' ha indicat en la presentació d' aquest instrument, les actes de notorietat consisteixen en una intervenció notarial en la qual, el notari, a la vista de la documentació aportada pel requirent i de les proves que consideri oportunes, declara notori o provat un determinat fet o circumstància, a la vista de la qual cosa, es derivaran drets o conseqüències jurídiques per a les persones implicades.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si una persona ha sido instituida como legataria de la cantidad de 100.000 euros, con la condición de que finalice sus estudios de Grado en Derecho, este legatario, mediante un acta de notoriedad, podrá acreditar ante un Notario, mediante un acta de notoriedad, que efectivamente ha finalizado sus estudios universitarios (presentando para ello su expediente académico y el resguardo de solicitud de su título universitario), tras lo cual, presentando dicha acta de notoriedad al heredero gravado o albacea, conseguirá el abono de dicho legado.<ejemplo>

Des d' un punt de vista jurídic, de conformitat amb l' article 209 del Reglament Notarial, les actes de notorietat tenen per objecte la comprovació i fixació de fets notoris sobre els quals puguin ser fundats i declarats drets i legitimades situacions personals o patrimonials, amb transcendència jurídica.

Per a què serveix una acta de notorietat?

Com s' acaba d' apuntar, les actes de notorietat permeten declarar com a notoris o provats determinats drets o situacions de les quals es deriven conseqüències en l' esfera patrimonial o personal per a determinades persones.

Partint d' aquesta base, és menester indicar que, a la pràctica, és molt habitual el recurs a aquest instrument en les situacions següents:

 • En primer lloc, en les anomenades actes de declaració d' hereus intestats, que són l' instrument que permet determinar quines persones tindran la qualitat d' hereu d' un mort, quan aquest hagués traspassat sense testament.

  Així doncs, per exemple, si Santiago, un senyor de 80 anys, divorciat, que té una filla anomenada Carlota, mor sense testament, si Carlota vol heretar els béns del seu difunt pare haurà d' instar una acta de declaració d' hereus intestats, en la qual es declari i reconegui la seva condició d' hereva, com a requisit previ per poder acceptar posteriorment l' herència del seu difunt pare.

  En aquest cas concret, però, els interessats han de tenir en compte que, ateses les característiques concretes i importància d'aquest instrument, la seva anàlisi detallada es realitza en l'apartat de "SUCCESSIONS" d'aquesta web, on podran trobar informació molt més detallada al respecte.
 • Així mateix, en l'àmbit successori, també sol ser habitual el recurs a l'acta de notorietat quan cal provar un determinat fet o circumstància que dóna lloc al naixement d'un dret hereditari a favor d'una persona, sobretot en el cas dels coneguts com a "crides condicionals".

  Així doncs, per exemple, si Santiago disposa en el seu testament que llegeix tots els seus béns a favor de Juan y María, i si aquests moren, en tal cas l' hereu designat serà la senyora Ana, si efectivament, en morir Santiago, Juan i María també ja han mort, la senyora Ana, per acreditar el seu dret, pot recórrer a l' acta de notorietat, i aportant els documents que corresponguin (com per exemple els certificats de defunció de Juan i María), acreditar o donar notorietat al fet de la mort d'aquestes persones, als efectes d'acreditar la pertinència dels seus drets hereditaris.
 • També, en l'àmbit successori, les actes de notorietat poden ser l'instrument útil per acreditar que s'ha complert una determinada condició, quan l'hereu o legatari hagués estat gravat amb una condició (recordem l'exemple inicial plantejat del llegat condicionat a l'obtenció d'un títol universitari).
 • En un altre ordre de coses, en l'àmbit immobiliari / registral, les actes de notorietat també solen utilitzar-se com a instrument complementari per a la immatriculació de finques en el Registre de la Propietat, això és, la inscripció de finques que fins a la data no es trobaven registrades en el Registre de la Propietat.

Com es formalitzarà l'acta de notorietat?

De conformitat amb la normativa aplicable a aquest instrument (article 209 del Reglament Notarial), en les actes de notorietat s'observaran els requisits següents:

En primer lloc, el necessari indicar que l' acta començarà amb un requeriment per part de la persona interessada davant el notari elegit. Referent a això, cal indicar que:

 • La persona requerida haurà d' acreditar el seu interès legítim.
 • I així mateix, aquesta persona haurà de declarar i asseverar, sota la seva responsabilitat, la certesa del fet la notorietat del qual es pretén declarar, sota pena de falsedat en document públic.

Dit això, si el notari elegit fos competent i accepta el requeriment, aquest practicarà, per comprovació de la notorietat pretesa, totes les proves que estimi necessàries, siguin o no proposades pel requirent. 

 • A aquest efecte, demanarà a l' interessat tots els documents i mitjans de prova que estimi oportuns.
 • I fins i tot podrà fer requeriments i notificacions personals o per edictes quan el requirent ho demani o el notari ho jutgi necessari.
 • Així mateix, en el cas que fos presumible, a Judici del notari, que el fet declarat pot causar un perjudici per a tercers, coneguts o ignorats, es notificarà la iniciació de l' acta per cèdula o edictes, per tal que en el termini de vint dies puguin al·legar el que estimin oportú en defensa dels seus drets, el notari interromp la instrucció de l' acta, quan així procedeixi, per aplicació del número cinquè d' aquest article.

Practicades totes les proves que siguin necessàries, es deixarà constància de totes elles, amb els seus detalls, en les actes de notorietat, així com còpia de tots els requeriments fets amb les seves contestacions, els justificants de citacions i crides, la indicació de les reclamacions presentades per qualsevol interessat, i la reserva dels drets corresponents al mateix davant els Tribunals de Justícia.

A la vista del resultat de tota aquesta activitat probatòria, el notari, si de l' examen i qualificació de les proves i del resultat de les diligències estirés justificada la notorietat pretesa, ho expressarà així, amb la qual cosa quedarà conclusa l' acta.

Així mateix, quan a més de comprovar la notorietat es pretengui el reconeixement de drets o la legitimació de situacions personals o patrimonials, es demanarà així en el requeriment inicial, i el notari emetrà judici sobre els mateixos, declarant-los formalment, si resultin evidents per aplicació directa dels preceptes legals atinents al cas.

Cal tenir en compte algun aspecte addicional en la tramitació de les actes de notorietat?

En efecte, com s'ha indicat en preguntes precedents, en relació a les actes de notorietat cal saber que, algunes de les seves modalitats (com les actes de declaració d'hereus intestats o les que es puguin atorgar per a la immatriculació de finques) es troben regulades en la seva normativa específica, de manera que s'hauran d'observar els procediments i requisits particulars que s'hi estableixin per al seu correcte atorgament.

Quina classe de proves se solen realitzar en una acta de notorietat?

En una acta de notorietat es poden fer quanta activitat probatòria es consideri oportuna i sigui admesa en Dret.

No obstant això, a la pràctica, el més habitual és que els interessats, per poder acreditar aquest dret o situació que es pretén declarar notòria, aportin:

 • O bé prova documental: com contractes, certificats emesos per administracions, escriptures públiques, etc.
 • O bé el recurs a la prova testifical, això és, la compareixença de persones que, per la seva relació personal o patrimonial amb la qüestió objecte de l' acta de notorietat, poden aportar el seu coneixement sobre l' estat de la qüestió que contribueixi a declarar o no la notorietat que es pretén.
Veure més preguntes freqüents

Què succeeix si, en el marc de la tramitació de l'acta de notorietat, s'iniciés un procés judicial que versés sobre els mateixos fets?

De conformitat amb la normativa reguladora d' aquesta matèria, en aquests casos, la instrucció de l' acta s' interromprà, un cop s' acrediti davant el notari en qüestió que s' ha entaulat demanda en judici declaratiu, pel que fa al fet la notorietat del qual es pretengui establir.

Aquesta interrupció es mantindrà mentre duri el procés judicial, i aquesta finalitzarà, i per tant es podrà acabar l' acta, quan la demanda en qüestió hagi estat expressament desistida, quan no s' hagi donat lloc a ella per sentència ferma o quan s' hagi declarat caducada a instància de l' actor.

Com puc requerir un Notari per atorgar una acta de notorietat?

En aquest cas, l' interessat haurà de contactar amb l' oficina notarial i exposar la tipologia d' acta de notorietat que requereix i, a la vista d' això, la seva necessitat serà derivada a l' oficial corresponent, el qual li contactarà i li exposarà tot el necessari per dur a terme el tràmit que es requereix, doncs atesa la disparitat d' objectes d' aquesta tipologia d' acta, els seus particulars variaran en gran mesura en funció del cas concret.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita