Trasllat de domicili social | Notaria Jesús Benavides
Mercantil

Trasllat de domicili social

Pas 1

Què és un trasllat de domicili social?

És el document notarial mitjançant el qual una societat deixa constància formal del canvi d' ubicació del lloc on es troba el seu centre efectiu d' administració i adreça, fent constar aquest canvi al seu torn en el Registre Mercantil corresponent per donar-li la publicitat pertinent enfront de tercers.

Pas 3

Quant costa signar un trasllat de domicili social davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

Què és el domicili social d'una societat mercantil?

De conformitat amb l' article 9 de la Llei de societats de capital, les societats de capital han de disposar d' un domicili, el qual haurà de constar dins del territori espanyol i haurà d' estar fixat en el lloc on es trobi la seva efectiva administració i adreça, o en el qual radiqui el seu principal establiment o explotació.

Així doncs, efectivament, tota societat, per presentar-se al mercat i operar amb normalitat comprant i venent productes o oferint els seus serveis, cal que disposi d'un domicili, és a dir, d'un espai físic (com unes oficines, una planta de producció, etc.) en el qual pugui ubicar-se la seva localització a efectes legals, ja que com és lògic, cal que tota companyia informi d' un lloc on, per exemple, es puguin dirigir notificacions o requeriments, tant per part de l' administració com de clients o proveïdors amb els quals contracti, o al qual pugui acudir qualsevol persona a recaptar la informació necessària, segons el supòsit que es tracti, o a ser atesa presencialment per un representant de la societat.

Sobre aquest lloc en concret, com s'ha indicat, la llei determina que aquest no pot estar fixat en qualsevol lloc, sinó que el domicili de la societat ha d'estar ubicat en el lloc on la companyia tingui ubicada la seva efectiva administració i adreça (per exemple, en el lloc que tingui les seves oficines centrals i on es troben els seus principals directius responsables de la presa de decisions estratègiques de la companyia) o, si s'escau, al lloc on radiqui el seu principal establiment o explotació (per exemple, el lloc on estigui ubicada la principal fàbrica d'una companyia industrial).

On es definirà la ubicació del domicili social de la societat?

Segons el que estableix la Llei de societats de capital, i més en concret, en el seu article 23, cal saber que el domicili social de la companyia quedarà fixat en els estatuts socials, de manera que, en constituir la societat, quan els seus socis fundadors redactin els estatuts socials, hauran de reservar un precepte dels mateixos (normalment, dels primers) a fixar quin és el domicili social de la mercantil.

Per a què serveix l'escriptura de modificació de domicili social?

Com s' ha indicat, quan els socis fundadors de la companyia constitueixin la mateixa, inicialment hauran de fixar un domicili social concret, el qual, lògicament, no significa que hagi de romandre invariat a perpetuïtat, ja que si es produeixen modificacions de les circumstàncies de la companyia, caldrà adaptar el precepte estatutari per fixar el domicili de la societat en una nova ubicació.

Així doncs, habitualment, quan una societat trasllada les seves oficines centrals d' un lloc a un altre, o quan tanca el seu principal establiment o explotació i el trasllada a un altre lloc, en tal cas és quan correspon atorgar l' escriptura de modificació de domicili social, perquè aquesta pugui ser inscrita en el Registre Mercantil i donar-hi publicitat, aconseguint doncs que qualsevol persona, administració o interessat tingui coneixement del lloc exacte en el qual s' ubica físicament la societat i, per tant, al qual s' ha de dirigir quan vulgui contactar o notificar qualsevol qüestió de forma fefaent.

Així mateix, el canvi del domicili social pot ser un recurs adequat quan, el lloc on es trobi fixat actualment es pugui veure afectat per alguna classe de risc geopolític, com l' esdevingut recentment a Catalunya.

No obstant això, des d' un punt de vista fiscal, en l' actualitat no sembla que això tingui gaire sentit, ja que el principal impost al qual es troben subjectes les societats, això és, l' Impost de Societats, és un impost estatal que no presenta variacions en funció del lloc on es trobi ubicat la societat, més enllà de règims molt particulars i excepcionals aplicables a territoris concrets, com per exemple en el cas de les Illes Canàries, o a les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla.

Qui té competència per acordar el canvi del domicili social?

Tal com s' ha indicat, la determinació del domicili social de la mercantil s' inclourà en els estatuts de la societat, de manera que lògicament, el seu canvi implicarà una modificació dels estatuts socials.

A la vista d' això, si atenem al que disposa la Llei de societats de capital, en concret els seus articles 160 i 285.1, s' estableix que la competència per modificar els estatuts socials correspon a la junta general, és a dir, als socis propietaris de la companyia.

No obstant això, com a excepció a aquest principi general, l' article 285.2 de la Llei de societats de capital estableix que, en el cas de la modificació del domicili social, aquesta decisió també podrà ser adoptada per l' òrgan d' administració, sempre que es compleixin dos requisits:

 • Que el nou domicili social concret es trobi en territori espanyol.
 • Que no existeixi una disposició estatutària en la qual s' estableixi expressament que aquesta competència no correspon a l' òrgan d' administració.

Així doncs, si es compleixen aquests dos requisits (el que succeeix en la majoria de les ocasions a la pràctica), el canvi del domicili social podrà ser acordat per l'òrgan d'administració, a més de per la junta general com correspondria d'ordinari i com correspondrà si no es complissin algun d'aquests dos requisits descrits.

Quin procediment s'haurà d'observar si la decisió l'ha d'adoptar la junta general?

Si no es complís alguna de les circumstàncies descrites en la pregunta precedent, és a dir, que el nou domicili social estarà fora d' Espanya o que els estatuts socials prohibeixen a l' òrgan d' administració modificar el domicili social, en tal cas la decisió d' aquest canvi haurà de ser adoptada per la junta general d' accionistes.

Amb aquesta finalitat, els administradors o socis autors de la proposta hauran de redactar el text íntegre de la modificació que proposen, és a dir, hauran de plantejar el nou redactat de l'article estatutari relatiu al domicili social, i així mateix, en el cas que es tracti d'una societat anònima, hauran de redactar igualment un informe escrit amb justificació de la mateixa (Article 286 de la Llei de Societats de Capital).

Complert aquest tràmit, s' haurà de procedir a convocar la junta general corresponent, en l' anunci de convocatòria de la qual s' haurà d' expressar amb la deguda claredat els extrems que hagin de modificar-se, fent-se constar del dret que correspon a tots els socis d' examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació proposada i, en el cas de les societats anònimes, de l'informe sobre la mateixa, així com a demanar lliurament o l'enviament gratuït d'aquests documents (article 287 de la Llei de Societats de Capital).

Arribat el dia i hora per a la celebració de la junta general, en la mateixa els socis de la companyia deliberaran i acordaran sobre l' acord de modificació d' estatuts socials, per a l' aprovació dels quals, per exigències de l' article 288 de la Llei de societats de capital, s' exigirà:

 • Per a les societats de responsabilitat limitada, la majoria reforçada expressada a l' article 199 de la Llei de societats de capital, la qual requereix el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.
 • Per a les societats anònimes (i comanditàries per accions), les regles aplicables seran les disposades en els articles 194 a 201 de la Llei de Societats de Capital (la regulació de la qual és extensa i es recomana consultar-la per conèixer més detall), en els quals, a tall de resum, s'exigirà la presència a la junta general d'accionistes que representi, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot (en primera convocatòria), havent-se de votar cada modificació estatutària separadament i sent necessària per a la seva aprovació un vot favorable de la majoria absoluta del capital social.

Finalment, adoptat l' acord a la junta general per les majories i amb els requisits formals indicats, caldrà fer constar l' esmentat acord en escriptura pública, la qual s' haurà d' inscriure al Registre Mercantil que correspongui.

Veure més preguntes freqüents

Quines implicacions tributàries pot tenir el canvi de domicili social?

Sobre aquest assumpte, cal tenir en compte que la modificació del domicili social de les societats mercantils pot comportar així mateix canvis en el domicili fiscal de la companyia, que de conformitat amb l'article 48 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, serà el lloc de localització de l'obligat tributari en les seves relacions amb l'Administració tributària, el qual haurà de fixar-se per a les persones jurídiques en el seu domicili social sempre que en ell estigui efectivament centralitzada la seva gestió administrativa i la direcció dels seus negocis. 

En tot cas, els interessats hauran de tenir en compte que l' esmentat precepte tributari estableix l' obligació que tots els obligats tributaris comuniquin el canvi de domicili fiscal a l' Administració tributària, la qual cosa s' entén que succeirà en la major part d' ocasions en les quals es modifiqui el domicili social de les societats de capital.

És possible traslladar el domicili social de la societat fora del territori espanyol?

Efectivament, com a particularitat a l'explicat fins al moment, cal puntualitzar que per al cas que la societat desitja traslladar el seu domicili fora del territori espanyol, això serà possible, sempre que es compleixin tots els requisits i tràmits que preveu a tal efecte la Llei 3/2009, de 3 d'abril, sobre modificacions estructurals de les societats mercantils.

Així doncs, en aquest cas, aquest trasllat fora de la jurisdicció espanyola serà possible, sempre que això ho admeti la normativa de l'Estat de destinació (com no pot ser d'una altra manera), cosa que a tal efecte determina que aquesta jurisdicció permet el manteniment de la personalitat jurídica de la societat.

Partint d' aquesta base, els administradors de la societat que pretenguin traslladar el seu domicili a l' estranger hauran de redactar i subscriure un projecte de trasllat, el qual contindrà la següent informació:

 • La denominació i domicili actual de la societat, així com les dades identificatives d' inscripció en el Registre Mercantil.
 • El nou domicili social proposat.
 • Els estatuts que han de regir la societat després del seu trasllat, inclosa, si s' escau, la nova denominació social.
 • El calendari previst per al trasllat.
 • Els drets previstos per a la protecció dels socis, creditors i treballadors.

Redactat aquest projecte, els administradors hauran de presentar en el Registre Mercantil, per al seu dipòsit, un exemplar del projecte de trasllat, la qual cosa es comunicarà al Registre Mercantil Central als efectes de l' anunci de la seva publicació en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Addicionalment, els administradors també hauran d' elaborar un informe explicatiu i justificatiu del projecte de trasllat, tant pel que fa als seus aspectes jurídics com econòmics, com en relació amb les conseqüències per als seus socis, creditors i treballadors.

Complerts tots aquests requisits, cal saber que, en aquest cas, la competència per a l' aprovació del trasllat quedarà en mans de la junta general de socis, la qual haurà d' estar degudament convocada mitjançant un anunci que haurà també de publicar-se al Butlletí Oficial del Registre Mercantil.

Finalment, cal indicar que en cas que s'aprovés el trasllat, els socis que hi haguessin votat en contra tindran dret a separar-se de la societat (en els termes que estableix la Llei de Societats de Capital) i que, així mateix, els creditors que es considerin perjudicats per la decisió tindran dret a oposar-s'hi, en els termes que estableix la llei en el cas d' oposició a una fusió.

Com puc atorgar una escriptura de canvi de domicili social?

Per atorgar una escriptura de canvi de domicili social simplement caldrà contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es) i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als atorgants.

El dia i hora acordats, els atorgants simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

En qualsevol cas, si els interessats necessiten ajuda en relació amb els models de certificats dels quals resulti l' adopció dels acords socials necessaris per a les modificacions estatutàries que es tractin, poden contactar amb l' oficina notarial per obtenir ajut i assessorament al respecte.

Qui tindrà facultats per acudir a la notaria a signar l'escriptura de canvi de domicili social?

De conformitat amb l' article 108 del Reglament del Registre Mercantil, relatiu a les persones facultades per a l' elevació a instrument públic, l' elevació a instrument públic dels acords socials adoptats per la Junta o Assemblea General o especial o per un òrgan d' administració col·legiat, correspon a la persona que tingui facultat per certificar-los, la qual, en virtut de l' article 109 de l' esmentat cos normatiu, correspondrà, en relació a les actes i acords dels òrgans col·legiats de les societats mercantils:

 • En cas que la societat estigui regida per un consell d' administració, al secretari i, si s' escau, al vicesecretari de l' òrgan col·legiat d' administració, sigui o no administrador. Les certificacions s' emetran sempre amb el vistiplau del president o, si s' escau, del vicepresident d' aquest òrgan.
 • A l' administrador únic, o a qualsevol dels administradors solidaris, quan la societat estigui regida per aquesta modalitat d' òrgan d' administració.
 • Als administradors que tinguin el poder de representació en el cas d' administració conjunta o mancomunada.

En tots aquests casos, caldrà que les persones que expedeixin la certificació tinguin el seu càrrec vigent en el moment de l' expedició, atès que per poder inscriure els acords continguts en la certificació s' haurà d' haver inscrit, prèviament o simultàniament, el càrrec del certificant.

I, en tot cas, com a qüestió formal, caldrà tenir en compte així mateix que no es podran certificar acords que no constin en actes aprovades i signades o en acta notarial.

Per la seva banda, les decisions del soci únic, consignades en acta sota la seva signatura o la del seu representant, podran ser executades i formalitzades pel propi soci o pels administradors de la societat.

També podrà realitzar-se per qualsevol dels membres de l' òrgan d' administració amb nomenament vigent i inscrit en el Registre Mercantil, quan haguessin estat expressament facultats per a això en l' escriptura social o en la reunió en què s' hagin adoptat els acords.

Quan rebreu l'entrega de la meva escriptura de canvi de domicili social?

Si l' interessat ho desitja, se li pot fer lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura el mateix dia de la signatura, però en tal cas, haurà de ser ell qui acudeixi al Registre Mercantil a gestionar la seva inscripció, ja que aquest és un tràmit necessari perquè la modificació acordada pugui desplegar tots els seus efectes.

Puc encomanar a l'oficina notarial la inscripció de l'escriptura en el Registre Mercantil?

Per suposat, si això es desitja així, és possible encomanar aquesta gestió a la pròpia oficina notarial, la qual remetrà telemàticament l' escriptura al Registre Mercantil als efectes d' obtenir la seva inscripció.

Un cop això ja s' hagi produït, es farà lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura als seus atorgants, en la qual constin ja les dades d' inscripció de la mateixa, la qual cosa serà molt més útil, ja que a partir d' aquell moment el document podrà desplegar tots els seus efectes.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita