Pas 1

Què és un subapoderament?

És el document notarial mitjançant el qual, un apoderat, al qual una determinada persona li ha concedit un poder, decideix delegar totes o part de les facultats que li han estat conferides a favor d' una tercera persona, que es denomina subapoderat, però amb la particularitat que l' apoderat inicial manté les seves facultats representatives, de manera que, a partir d' aquell moment, pot actuar en nom i representació del poderdant tant l' apoderat inicial com el nou apoderat, que com s' ha indicat, rep la qualificació de subapoderat.

Pas 3

Quant costa signar un subapoderament davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix un subapoderament?

Com s'ha indicat en la definició d'aquest acte, l'escriptura de subapoderament és l'instrument mitjançant el qual, existint prèviament un poder (ja sigui aquest general o especial), atorgat per un determinat poderdant i a favor d'un apoderat concret, aquest apoderat procedeix al seu torn a delegar en una tercera persona, que es denomina subapoderat, totes o parts de les facultats que li han estat conferides, podent per tant aquest nou apoderat actuar en nom i representació del poderdant original, dins de l' espectre de facultats a què es refereixi el poder en qüestió.

Així doncs, mitjançant l' acte del subapoderament, en aquesta ocasió l' apoderat original, manté invariades totes les facultats que li han estat conferides, les quals, a més, a partir d' ara també podran ser exercides pel nou apoderat, que com s' ha indicat, rep la qualificació de subapoderat.

<ejemplo>“Para una mayor comprensión del acto, se trataría de un supuesto de subapoderamiento el caso en el que, por ejemplo, la Sra. María confiere un poder general a favor de la Sra. Juana (para que ésta, en su nombre y representación, pueda realizar toda clase de trámites, actos y negocios jurídicos en su nombre), pero la Sra. Juana, a resultas de una enfermedad, no puede realizar esta labor durante unos meses, de modo que subapodera sus facultades en otra persona, la Sra. Antonia, para que sea esta quien, durante el tiempo que dure su enfermedad, actúe en nombre y representación de la Sra. María, pero manteniendo la Sra. Juana sus facultades para cuando, una vez esté recuperada, pueda seguir realizando la función que le ha sido encomendada”.<ejemplo>

Per a què serveix un subapoderament?

Com és sabut, en general, un poder és un instrument al qual pot recórrer qualsevol persona quan, per qualsevol motiu, no pugui o no vulgui realitzar un acte per si mateix, i desitja o necessiti encomanar la seva realització, en el seu nom i representació, a un tercer, que es denomina apoderat. Així doncs, si tot discorre sense incidències, serà aquest apoderat qui realitzarà l' acte o negoci per al qual se li ha facultat i el poder haurà complert la seva comesa.

No obstant això, pot succeir que, per qualsevol motiu, l' apoderat designat inicialment, per qualsevol motiu, no pugui o no vulgui exercir aquestes facultats de forma momentània o temporal, però desitja mantenir la possibilitat d' exercir-les quan desitja.

<ejemplo>“Ello se puede dar en múltiples ocasiones, como por ejemplo si la carga de trabajo del apoderado inicial es muy elevada y no puede atender a todos los cometidos encargados por el poderdante, o si por ejemplo el apoderado sufre una enfermedad o incapacidad temporal que le impide atender sus obligaciones en estos momentos, pero no en un futuro una vez esté recuperado”.<ejemplo>

Així les coses, si concorre alguna d'aquestes circumstàncies, per evitar que el poderdant hagi de revocar aquest poder i atorgar-ne un altre de nou a favor d'una tercera persona, hi ha la possibilitat de recórrer a aquesta figura del subapoderament, mitjançant la qual, com s'ha comentat, l'apoderat inicial delega totes o part de les facultats conferides a favor d'un "nou apoderat", que es denomina subapoderat, el qual serà qui, a partir d' aquell moment, pugui exercir les facultats del poder en nom i representació del poderdant, però amb l' excepció que l' apoderat inicial també manté la seva capacitat de representació respecte del poderdant, de manera que, en realitat, passen a conviure o coexistir dos representants del poderdant, això és, l'apoderat inicial i ara el subapoderat.

Per tant, com s' ha indicat, la figura de la substitució és un instrument que permet conservar la vigència d' un poder quan, pels motius que fossin, l' apoderat no vol o no pot exercir aquestes facultats conferides de forma temporal, de tal sort que procedeix a compartir les facultats amb un altre apoderat perquè el poderdant aconsegueixi igualment la representació pretesa però, en aquest cas, a través d' una altra persona que la designada inicialment.

Quan és possible realitzar un subapoderament?

Com és lògic, i com ja s'ha fet referència en desenvolupar la figura del poder (ja sigui aquest general o especial) en els apartats corresponents d'aquesta pàgina web, l'atorgament d'un poder ha d'estar basat en l'estricta i ferma confiança que tingui el poderdant en l'apoderat, ja que una utilització indeguda, de mala fe o negligent de l' apoderament pot provocar greus conseqüències econòmiques i patrimonials per a aquest poderdant.

Tenint en compte doncs d' aquesta relació de confiança estricta entre poderdant i apoderat, com és lògic, per regla general, l' apoderat designat no pot transferir les facultats conferides a qualsevol persona, en qualsevol moment, ni de qualsevol manera, sinó que això només serà possible en uns supòsits concrets i quan es compleixin determinades circumstàncies.

Així doncs, la llei només permet aquesta possibilitat del subapoderament en el cas que el poderdant no l' hagi prohibit expressament en la seva escriptura de poder. Partint doncs de la necessitat que el poderdant no hagi prohibit la possibilitat del subapoderament, aquest es podrà realitzar sense problemes en els següents supòsits:

  • Si el poderdant ho ha permès expressament en l'escriptura de poder (en aquest cas, s'haurà de verificar si en aquesta autorització s'ha especificat quines persones concretes poden assumir el paper del subapoderat, o no).
  • Si el poderdant no ho hagués previst expressament en la seva escriptura de poder, cas en el qual, caldrà que l' esmentat poderdant autoritzi expressament aquest subapoderament, ja sigui en la mateixa escriptura de subapoderament, o en un acte posterior que, per exemple, ratifiqui o convalidi una actuació del nou apoderat.

Cal que l'apoderat original notifiqui el subapoderament al poderdant?

Atenent la regulació del contracte de mandat, supletòria en l' àmbit dels apoderaments, és menester indicar que és obligació del mandatari donar compte de les seves operacions al mandant, de manera que, recorrent a una interpretació teleològica àmplia, pot afirmar-se que en efecte, l' apoderat que recorri al subapoderament, encara que això estigui expressament autoritzat pel poderdant, està obligat a notificar-ho fefaentment a l' esmentat poderdant, ja que al final és la persona interessada a saber a qui correspon exercir les facultats que ell ha conferit.

Així mateix, des d' un punt de vista lògic i de prudència, cal que això es notifiqui, doncs si el poderdant volgués, arribat el cas, procedir a la revocació del poder, necessita conèixer el subapoderament que, si s' escau, s' hagi realitzat.

¿Si el subapoderament es realitza en una notaria diferent que el poder original, cal realitzar alguna notificació entre ambdues?

En efecte, la legislació notarial determina que en definitiva, el subapoderament, en tractar-se d' una modificació del poder primigeni, si aquest l' autoritza un notari diferent al que va autoritzar el poder original, aquesta circumstància s' haurà de notificar, per part d' aquest segon fedatari públic, al notari titular del protocol de l' esmentat apoderament, als efectes que en deixi constància en la seva matriu.

En qualsevol cas, aquest és un tràmit que realitzarà l' oficina notarial d' ofici, sense que s' hagi de realitzar cap tràmit addicional per part dels interessats.

Veure més preguntes freqüents

L'apoderat original conserva les facultats que li va atorgar el poder?

La resposta a aquesta pregunta ha de ser afirmativa, ja que aquesta és la diferència bàsica entre les figures de la substitució de poder i el subapoderament.

Així doncs, si es recorre al subapoderament, l'apoderat original manté les facultats representatives, les quals passa a compartir amb el subapoderat, mentre que, per contra, si es recorre a la figura de la substitució de poder (la qual es detalla en un altre apartat d'aquesta web), l'apoderat original perdrà la seva capacitat de representació, assumint-la en exclusiva el nou apoderat, que es denomina substitut.

Quines cauteles s'han de tenir en compte en concedir el subapoderament?

Com ja s'ha recalcat en multitud d'ocasions, la concessió de qualsevol classe de poder ha d'estar basada en una relació de confiança entre el poderdant i l'apoderat, ja que des que s'atorgui aquest poder, el poderdant està concedint la possibilitat que l'apoderat realitzi actes o negocis en el seu nom i representació, els quals, si es realitzen de bona fe i de forma diligent, li poden suposar un benefici per a la seva persona i el seu patrimoni però, per contra, si es realitzen de mala fe o de forma negligent, li poden suposar un gran perjudici.

Així doncs, i partint d' aquesta base, la concessió de la facultat de subapoderament ha de ser una cosa molt meditada per part del poderdant, ja que en reconèixer-la, està concedint la possibilitat que finalment sigui una tercera persona la que actuï en el seu nom i representació, i no l' apoderat original que ell ha designat, la qual cosa pot suposar una fallida de l' esmentada confiança si aquesta tercera persona subapoderada no reuneix les qualitats necessàries per a això. 

Per tant, es recomana reflexionar profundament sobre la concessió d' aquesta possibilitat i, si s' escau, limitant l' espectre de persones que poden assumir el paper de subapoderat, evitant així sorpreses desagradables que puguin causar greus perjudicis econòmics al patrimoni del poderdant.

Quina classe d'actes o negocis jurídics es poden realitzar mitjançant un subapoderament?

Mitjançant el subapoderament, el nou apoderat podrà exercir aquelles facultats concretes que l' apoderat li delegui, ja siguin aquestes totes les que preveu el poder original o, si s' escau, només alguna d' elles. Per tant, s' haurà d' atendre els termes del subapoderament per saber quines facultats pot exercir el nou apoderat.

Què succeeix amb els actes que realitzarà el subapoderat?

Si el poderdant hagués prohibit expressament la possibilitat del subapoderament, i aquest es produís igualment, la llei determina que aquests actes seran nuls de ple dret i no perjudicaran el poderdant, és a dir, que no tindran validesa ni cap eficàcia.

A sensu contrari, si la possibilitat de subapoderament si que estigués prevista i el poderdant hagués assenyalat les persones concretes que poden assumir el paper del nou apoderat, si es produeix aquest subapoderament, els actes realitzats pel nou apoderat seran perfectament vàlids i legals, sense cap problema sobre això.

Finalment, si el poderdant no hagués prohibit expressament la possibilitat del subapoderament, però tampoc ho hagués previst expressament, si es realitza el subapoderament i el poderdant no l' accepta expressament, amb els actes que realitzi el subapoderat poden passar dues coses:

  • Si a posteriori el poderdant no ratifica l' acte o negoci jurídic, aquest serà nul i invàlid.
  • Per contra, si el poderdant, a posteriori, ratifica l' acte, es considerarà que accepta tàcitament el subapoderament i, per tant, l' acte o negoci celebrat pel subapoderat serà vàlid i eficaç.

Quina responsabilitat té l'apoderat original en relació als actes del nou apoderat?

De conformitat amb el que estableix la llei, si el subapoderament s' ha dut a terme de forma adequada, aquest no tindrà cap responsabilitat. No obstant això, si el subapoderament s' hagués dut a terme malgrat la prohibició del poderdant, o la persona subapoderada és notòriament incapaç o insolvent, el Codi Civil determina que l' apoderat original respondrà de la gestió del subapoderat.

Cal que el subapoderament adopti forma d'escriptura pública?

Efectivament, si el poder original va ser atorgat mitjançant escriptura pública, un subapoderament, que en definitiva suposa una modificació del mateix, haurà d' instrumentar-se mitjançant escriptura pública.

Qui pot atorgar un subapoderament d'un poder?

El subapoderament d' un poder podrà ser atorgat per l' apoderat d' un poder, tret que això no hagués estat expressament prohibit pel poderdant i, com és lògic, sempre que es trobi en plenes capacitats intelectives i volitives per autogovernar-se, relacionar-se amb la realitat i comprendre la transcendència jurídica dels seus actes.

Qui pot ser designat com a subapoderat?

Pel que fa a les qualitats personals de la persona que serà designada com a subapoderada, cal considerar que caldrà que el mateix ostenti capacitat per realitzar l'acte o negoci a què es refereixi el poder i, en general, que presenti una plena capacitat d'obrar, és a dir, que sigui major d'edat (18 anys complerts), i que es trobi en plenes capacitats intelectives i volitives per autogovernar-se, relacionar-se amb la realitat i comprendre la transcendència jurídica dels seus actes.

Es pot designar més d'un subapoderat?

Efectivament, si en el poder original s' hagués designat més d' un apoderat, i és possible el subapoderament, aquests apoderats poden designar diversos subapoderats perquè exerceixin les facultats conferides.

Quina durada té el subapoderament?

El subapoderament tindrà la durada que tingui el poder original en qüestió, de manera que s' haurà d' atendre a la mateixa per conèixer, si s' escau, la limitació temporal que tingui l' actuació del subapoderat.

Es pot revocar un subapoderament?

Per suposat, l' apoderat que concedeix el subapoderament pot, en qualsevol moment, procedir a la revocació del mateix si considera que aquest ja no té raó de ser, de manera que a partir d' aquell moment, l' apoderat original tornaria a exercir les facultats en solitari.

Així mateix, el poderdant pot revocar el poder primigeni en el moment que desitgi, de manera que si es produeix el subapoderament, i el poderdant decideix que ja no vol que aquesta tercera persona el representi, revocant el poder original, el subapoderament, en tractar-se d' una modificació d' aquest, també quedarà sense efecte.

En qualsevol cas, a aquest efecte, el raonable és notificar la revocació del poder al subapoderat perquè en tingui constància fefaent i s' abstingui de fer ús del poder.

El subapoderat pot renunciar al poder?

Per suposat, el subapoderat també pot renunciar al seu càrrec en qualsevol moment, quan ho desitgi, de manera que si així ho considera oportú, pot optar per no fer més ús del poder, destruir-ne l' original o, si s' escau, formalitzar-ne la renúncia mitjançant una escriptura pública.

Per a més informació al respecte, consulteu l'apartat d'aquest web relatiu a la renúncia de poders.

Qui haurà de signar l'escriptura de subapoderament?

L' escriptura de subapoderament només l' haurà de signar l' apoderat, és a dir, la persona a favor de la qual es va confirmar el poder original, de manera que no caldrà que acudeixi el nou apoderat o apoderats a l' acte de la signatura de l' escriptura de subapoderament ni que acceptin la seva designació com a tal, ni tampoc, per suposat, el poderdant.

L'antic apoderat haurà de lliurar l'escriptura de poder al subapoderat?

Efectivament, perquè el subapoderat pugui fer ús del poder i realitzar tots els actes o negocis jurídics a què es refereix el mateix o els que li hagin estat autoritzats, caldrà que disposi d' una còpia autèntica del document, de manera que sembla raonable que l' apoderat original li faci lliurament d' una còpia autèntica del poder original, així com de l' escriptura de subapoderament.

En qualsevol cas, si l' apoderat original desitja mantenir també les seves facultats d' actuació, ell també necessitarà una còpia autèntica del poder, de manera que el més raonable seria demanar una nova còpia autèntica a l' oficina notarial, als efectes que ambdós apoderats disposin d' una còpia del document.

Quan em lliuraran l'escriptura de subapoderament que he signat?

Un cop s' hagi signat l' escriptura de subapoderament, l' oficina notarial procedirà, en el mateix acte, a lliurar una còpia autèntica de l' escriptura de subapoderament a l' atorgant, perquè aquest en faci l' ús que correspongui.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar el subapoderament al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar el subapoderament del poder al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

El subapoderament s'inscriu en alguna classe de Registre?

Lamentablement, en l' actualitat, la normativa vigent no preveu la inscripció dels poders atorgats per persones físiques en cap Registre públic, la qual cosa sens dubte seria positiva ja que oferiria garanties de major seguretat jurídica als operadors, ja que qualsevol interessat que contractés amb l' apoderat podria consultar si aquest apoderament segueix vigent o, per contra, ha estat revocat.

Per tant, els subapoderaments no s' inscriuran en cap registre públic.

En aquest sentit, és menester indicar que en el passat, es va intentar crear un registre de revocació de poders en el qual s' inscriguessin totes les revocacions de poders, per així poder verificar la seva vigència. No obstant això, aquest Registre, previst en una norma reglamentària, va ser considerat il·legal pel Tribunal Suprem i aquest va quedar sense efecte, per la qual cosa, com s'indica, en l'actualitat no existeix cap registre en el qual s'inscrigui l'atorgament o la revocació de poders.

Es pot enviar el subapoderament a una altra notaria diferent perquè té efectes immediatament?

Per suposat, si la raó de l'atorgament del subapoderament és que el nou apoderat pugui intervenir en una operació que se signa en una notaria llunyana al domicili de l'apoderat original (imaginem un supòsit en què l'apoderat original resideix a Barcelona i l'operació s'ha de realitzar en una notaria a Sevilla), si el sol·licitant ho requereix, és possible enviar una còpia electrònica del subapoderament a la notaria en la qual se signi l'operació, perquè així el subapoderat pugui intervenir, sense necessitat d'haver d'enviar físicament la còpia autèntica del subapoderament per correu, missatgeria o qualsevol altre mitjà.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

NORMATIVA ESTATAL:


NORMATIVA AUTONÒMICA:

Pas 6

Demanar cita