Dissolució d'una parella de fet - Notaria Jesús Benavides
Família

Dissolució d' una Parella de Fet

(o extinció d'una parella estable)

Pas 1

Què és una dissolució d'una parella de fet?

La dissolució d'una parella de fet té lloc quan es formalitza davant notari la fi d'una relació de convivència com a parella de fet (o parella estable). La fi de la relació poden dur-la a terme els dos membres de la parella de mutu acord compareixent ambdós davant notari, o bé, de forma individual un d' ells notant-se' l formalment a l' altre membre de la parella que no compareix davant notari.

Pas 2

Quina documentació necessito per acudir al notari a formalitzar la dissolució de la meva parella de fet?

En cas de dissolució unilateral d'un dels membres, si l'altre membre ha abandonat l'estat espanyol i no és possible notificar-li fefaentment l'extinció, caldrà aportar el certificat d'empadronament individual del membre que pretén l'extinció (per acreditar el cessament de la convivència) o, si s'escau, la sol·licitud de baixa d'empadronament de l'habitatge comú de la persona que ha abandonat el país (tràmit que el membre de la parella que pretén l'extinció ha de gestionar al seu ajuntament).

Pas 3

Quant costa dissoldre una parella de fet?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una parella estable?

Una parella estable és una unió formada per dues persones (ja siguin homes o dones, és clar) que mantenen una relació sentimental duradora en el temps i amb una nota de convivència, i que, a la vista d'això, han decidit formalitzar una comunitat de vida conjunta i anàloga a la matrimonial.

On es regulen les parelles estables?

A Catalunya, la regulació de la figura de la parella estable la podem trobar en els articles 234-1 i següents del Codi Civil de Catalunya (pot consultar aquesta norma AQUÍ).

Qui es pot constituir en parella estable?

De conformitat amb la llei catalana, es poden constituir en parella estable aquelles parelles que mantinguin una relació sentimental duradora en el temps, amb convivència, si compleixen amb algun els requisits següents:

 • Quan la convivència duri més de dos anys ininterromputs.
 • Si durant la convivència, tenen un fill en comú.
 • Si formalitzen la relació en escriptura pública.

Cal inscriure la parella estable en algun Registre?

Efectivament, a Catalunya hi ha un registre públic, que es denomina Registre de Parelles Estables de Catalunya, en el qual s' inscriuen les parelles estables que així ho desitgin. Sobre això, cal indicar que aquesta inscripció de la parella estable és un acte voluntari i no constitutiu, però després molt recomanable, per reforçar així la seguretat jurídica de la unió i necessari per adquirir alguns drets, com la pensió de viduïtat en el seu cas.

A aquest efecte, en cas que la parella estable es formalitzi en escriptura pública, la norma reguladora del Registre de Parelles Estables català estableix que, el notari que autoritzi l' escriptura, a petició d' ambdós convivents, remetrà per via telemàtica una còpia de l' escriptura per assolir la seva inscripció.

Quan s'extingeix la parella estable?

La parella estable s' extingirà per alguna de les causes següents:

 • Pel cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.
 • Per mort d' un dels convivents.
 • En cas de matrimoni de qualsevol dels convivents.
 • Per comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública.
 • Per voluntat d' un dels convivents notificada fefaentment a l' altre.
Veure més preguntes freqüents

Com es formalitza l'extinció de la parella estable?

Depenent del supòsit d' extinció, caldrà acudir a una via o una altra de diferent. Així doncs:

1) DISSOLUCIÓ DE COMÚ ACORD:

Si ambdós membres estan d' acord a extingir la parella estable, la via més idònia, en aquest cas, és acudir a un notari per formalitzar l' extinció, ja que suposa immediatesa i un procediment molt menys entorpit per tràmits. Per a això serà necessari:

 • La compareixença davant notari d' ambdós membres de la parella.
 • Aportar l' escriptura de constitució de parella estable, o el certificat d' inscripció de la parella en el Registre de Parelles Estables de Catalunya vigent.
 • Que no existeixin fills en comú menors d' edat o béns a discutir, cas en el qual el procedent seria acudir a la via judicial.

2) PER MORT D' UN DELS CONVIVENTS:

En cas que un dels membres de la parella estable hagués mort, la parella estable quedarà extingida. Si així mateix es vol deixar-ne constància en el Registre i inscriure l' extinció, acudint al Registre de Parelles Estables i presentant el certificat de defunció de l' antic convivent, serà suficient.

3) PER MATRIMONI:

Quan almenys un dels membres de la parella es casa (sigui amb la mateixa parella o amb una altra persona), el mateix matrimoni extingeix la parella estable automàticament, si bé, igual que en el cas anterior, quedarà pendent la comunicació d'aquesta extinció al Registre de Parelles Estables de Catalunya, perquè es doni de baixa la nostra parella i consti com a dissolta, ja que no existeix comunicació interna entre Registres. A aquest efecte, caldrà aportar en el Registre de Parelles Estables el certificat de matrimoni emès pel Registre Civil corresponent.

4) PER VOLUNTAT UNILATERAL D' UN DELS MEMBRES:

Per extingir la parella estable no cal que sempre existeixi mutu acord, sinó que per la voluntat unilateral d' un dels membres és suficient per demanar-ne l' extinció, sempre que posteriorment es comuniqui aquesta dissolució a l' altre membre. En aquest cas, és possible dur a terme la dissolució mitjançant una escriptura pública, cas en el qual caldrà aportar:

 • L' escriptura de constitució de parella estable, o el certificat d' inscripció de la parella en el Registre de Parelles Estables de Catalunya vigent.
 • La direcció dins del territori espanyol de l' altre membre de la parella, on se li comunicarà la dissolució de la parella estable. En aquest cas, cal tenir en compte que és imprescindible la recepció d' aquesta comunicació per poder dissoldre la parella estable.

5) PER CESSAMENT DE LA CONVIVÈNCIA:

L' extinció de la parella estable es produeix també pel mer cessament de la convivència. Ara bé, un cop ha cessat la convivència cal traslladar aquesta dada al Registre de Parelles Estables, per fer-hi constar l' extinció.

Així doncs, quan, després del cessament de la convivència, un dels membres s' ha mudat a un altre domicili i ha canviat l' empadronament, en aquest cas, qualsevol d' ells pot:

 • Acudir al Registre de Parelles Estables de Catalunya a comunicar l' extinció per aquesta causa.
 • O també pot, si ho desitja, acudir a un Notari a formalitzar una escriptura de manifestació / acreditació de l'extinció de parella estable.

En ambdós casos haurà d' aportar, a una o altra institució:

 • L' escriptura de constitució de parella estable, o el certificat d' inscripció de la parella en el Registre de Parelles Estables de Catalunya vigent.
 • Certificat d'empadronament de convivència col·lectiu, acreditatiu del cessament de la convivència (doncs al domicili de l'altre membre ja no constarà l'empadronament de la persona que ha cessat la convivència i s'ha mudat a un altre domicili diferent).

Així mateix, en aquest supòsit cal esmentar que, en el cas que el cessament de la convivència vingui seguit d' un abandonament del país per part de l' altre membre de la parella estable sense una baixa del padró municipal per part d' aquesta persona, en tal cas, l' altre membre de la parella extinta haurà d' acudir al seu ajuntament i demanar la baixa de l' empadronament de convivència de l' altre membre, als efectes de poder justificar el cessament de la convivència davant el Registre de Parelles Estables o davant el notari, segons la via elegida.

Com es regirà econòmicament l'extinció de la parella estable?

Sobre aquest aspecte, els interessats han de saber que:

En primer lloc, cal indicar que, si s' escau, si ho desitgen, abans que es produeixi el cessament de la convivència, els membres de la parella estable poden acordar els efectes de l' extinció de la parella estable. Si així ho haguessin pactat, s' aplicarà el que hagin disposat en aquest pacte, sempre que no sigui contrari a la llei.

Per contra, si no haguessin pactat res al respecte, després del cessament de la convivència, la llei també permet a les parts que assoleixin pactes per regular els efectes de l' extinció de la parella estable. En aquest cas:

 • Si hi ha fills en comú, es pot sotmetre a aprovació de l' Autoritat Judicial el conveni que s' assoleixi.
 • Si no existissin fills en comú, també es podrà sotmetre a aprovació del Lletrat de l' Administració de Justícia o d' un notari.

Per suposat, si no hi hagués acord sobre la forma de regular els efectes econòmics de l' extinció, les parts podran acudir a la via judicial perquè sigui un jutge el que resolgui la qüestió.

Després de l'extinció de la parella estable, és possible que ocorregués que un dels membres hagi d'abonar a l'altre alguna classe de compensació o prestació econòmica?

Efectivament, la llei catalana estableix que, si concorren les circumstàncies que s' exigeix en cada cas, el membre corresponent de la parella estable extingida tindrà dret a percebre, o bé l' anomenada compensació econòmica per raó de treball, o bé l' anomenada prestació alimentària. En les preguntes que es desenvolupen a continuació es tractarà d' exposar quan procedirà una o altra.

Quan s'haurà d'abonar la compensació econòmica per raó de feina?

En el supòsit que un dels convivents hagués treballat per a la casa o tasques domèstiques d' una manera substancialment més notori que un altre, en tal cas, aquest membre tindrà dret a percebre de l' altre una compensació econòmica per aquesta dedicació, sempre que, l' altre membre, en el moment del cessament de la convivència, hagi obtingut un increment patrimonial. La mateixa regla s' aplicarà si un dels membres hagués treballat per a l' altre sense retribució, o amb un salari insuficient.

Quan s'haurà d'abonar la prestació per aliments?

La prestació per aliments es podrà demanar per qualsevol dels membres, una vegada s' extingeixi la parella estable, si aquest la necessita per atendre adequadament el seu sosteniment, en el cas que:

 • La convivència ha reduït la seva capacitat d'obtenir ingressos.
 • Tingui la guarda de fills comuns, en circumstàncies que la seva capacitat d' obtenir ingressos quedi disminuïda.

És possible signar una renúncia a percebre aquestes prestacions o compensacions en el futur?

Pel que fa a la compensació econòmica per raó de treball, és possible que els membres, en previsió d' una eventual ruptura de la parella estable, pactin els termes en què s' hagi d' abonar aquesta compensació, i fins i tot acorda la seva exclusió. No obstant això, per ser vàlids s' hauran d' incorporar al Conveni Regulador en el moment de la dissolució de la parella.

En relació amb la prestació per aliments, també és possible que les parts pactin sobre ella abans del trencament de la convivència, però, en aquest cas, la llei determina que aquest acord no serà vàlid en allò que comprometi la possibilitat d' atendre les necessitats bàsiques del convivent.

Com es renuncia al dret a prestacions o compensacions futures?

Mitjançant la signatura, davant notari d' Escriptura de Pactes en Previsió de Ruptura de la Parella Estable. Pots sol·licitar-nos tota la informació al respecte, però per ara és suficient amb indicar que és requisit imprescindible, en cas de voler signar-los, que es duguin a terme amb una antelació màxima de trenta dies respecte de la signatura de l'escriptura de parella estable.

Es pot quedar la meva parella amb el meu habitatge?

En relació amb aquest assumpte, és menester indicar que, per suposat, si l' habitatge comú pertany només a un dels membres, aquest dret de propietat no es veurà discutit o perjudicat per una ruptura de la parella estable.

Ara bé, si que és possible que els membres de la parella puguin pactar una atribució de l' ús de l' habitatge durant un temps determinat a un dels membres, ja sigui en compensació o com a forma de pagament d' una pensió, o per qualsevol altra raó.

Si no hi ha acord sobre això, en cas d' existir fills en comú, presumiblement l' autoritat judicial que hagi de resoldre el conflicte atribuirà l' ús de l' habitatge a aquell membre de la parella que tingui la guarda i custòdia dels fills en comú, mentre duri aquesta. No obstant això, l' autoritat judicial ha d' atribuir l' ús de l' habitatge familiar al cònjuge més necessitat en els casos següents:

 • Si la guarda dels fills queda compartida o distribuïda entre els progenitors.
 • Si els cònjuges no tenen fills o aquests són majors d' edat.
 • Si malgrat correspondre-li l' ús de l' habitatge per raó de la guarda dels fills és previsible que la necessitat del cònjuge es prolongui després d' assolir els fills la majoria d' edat.

Evidentment aquests supòsits són tinguts en compte pel Jutge que serà, en última instància qui decideixi al respecte.

Podem renunciar a l'ús de l'habitatge comú els membres de la parella?

En previsió de cessament de la convivència, es pot pactar sobre l' atribució o distribució de l' ús de l' habitatge i sobre les modalitats d' aquest ús. Tanmateix, no són eficaços els pactes que perjudiquin l' interès dels fills, ni tampoc, si no s' han incorporat a un conveni regulador, els que comprometin les possibilitats d' atendre les necessitats bàsiques del cònjuge beneficiari de l' ús.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita