Opció de compra | Notaria Jesús Benavides
Immobiliari i hipotecari

Opció de compra

Pas 1

Què és una opció de compra?

És el document notarial mitjançant el qual el propietari d'un bé (normalment un immoble) concedeix a una tercera persona el dret a poder adquirir aquest bé a canvi d'un preu acordat i dins d'un termini determinat.

Pas 3

Quant costa formalitzar una opció de compra davant notari?

A través de la següent calculadora s'ofereix a l'usuari/consumidor la possibilitat de conèixer amb gran exactitud les despeses que haurà d'afrontar a l'hora de formalitzar notarialment l'opció de compra sobre un immoble. La present calculadora té parametritzats tant l' aranzel notarial i registral com la normativa autonòmica vigent en funció de la ubicació de l' immoble objecte de l' opció.

En aquests moments estem desenvolupant aquesta calculadora. Per favor torna a visitar la pàgina pròximament per poder calcular el teu pressupost.
Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una opció de compra sobre un bé immoble?

El dret d'opció de compra sobre un immoble és un dret real, d'adquisició voluntària, en virtut del qual, el propietari d'un immoble (que es denomina), normalment a canvi d'una prima (és a dir, d'una quantitat econòmica), concedeix la facultat a un tercer (que es denomina optant), d'adquirir aquest bé immoble, en les condicions que es pactin en el títol de constitució d' aquest dret d' opció.

Així doncs, mitjançant aquest dret, el propietari d' un immoble concedeix a un tercer, a canvi d' una quantitat dinerària, la possibilitat que aquest tercer, en un moment futur, adquireixi la propietat d' aquest bé, pagant en aquell moment la quantitat que s' hagués pactat en constituir el dret d' opció.

Com es pot observar doncs, l' element clau i definidor d' aquest dret és caràcter voluntari o condicionat a la voluntat de l' optant, de manera que la transmissió de la propietat només és una possibilitat hipotètica que es produirà, o no, en funció del que decideixi en el futur aquest optant. En definitiva, el dret d'opció el que concedeix, vulgarment dit, és la "possibilitat" de comprar un immoble en el futur, quedant en mans de l'optant que aquesta possibilitat es converteixi en "realitat" o, per contra, es descarti, de manera que la propietat del bé romangui en mans del

Per comprendre la utilitat pràctica d' aquesta institució, es planteja el supòsit següent:

<ejemplo>La señora Regina, una acaudalada empresaria de Barcelona, vive en el piso 5-1º de un bloque de viviendas plurifamiliar situado en la ciudad Condal. Asimismo, la señora Regina tiene una hija, llamada Berta, que en la actualidad está viviendo en Londres por motivos profesionales.<ejemplo>

<ejemplo>La ilusión de Regina es que, en caso de que su hija vuelva a vivir a Barcelona para instalarse definitivamente, tenga la posibilidad de vivir en su mismo bloque, para así poder tener una convivencia estrecha.<ejemplo>

<ejemplo>A la vista de este deseo, la señora Regina puede optar por negociar con su vecino del piso 5-2º, esto es, los señores Joan y María, la constitución de un derecho real de opción de compra, en virtud del cual, a cambio de 50.000 euros que la señora Regina pagará a los señores Joan y María, estos le conceden la facultad de adquirir esta vivienda que les pertenece (recordemos, el 5-2º contiguo a la vivienda de la señora Regina), pactando en tal caso un precio de compra de 500.000 euros.<ejemplo>

<ejemplo>Así pues, mediante la constitución de este derecho real de opción de compra, la señora Regina se asegura la posibilidad de adquirir, en un futuro, el piso que ahora pertenece a los señores Juan y María, abonando a estos los 500.000 euros pactados, todo ello si finalmente, dentro de, imaginemos, uno, dos o tres años, su hija Berta vuelve a vivir a Barcelona, mientras que, por el contrario, si Berta se instala definitivamente en Londres, como para la señora Regina ya no tendrá sentido la operación, el derecho de opción no se ejercitará en el plazo pactado, tras lo cual, se extinguirá, con lo que la propiedad del piso seguirá en manos de los señores Juan y María.<ejemplo>

Per a què serveix el dret de compra sobre un bé immoble?

Com s'acaba d'indicar en la pregunta precedent, el dret d'opció de compra dona la possibilitat a l'optant de, a canvi d'una prima (normalment), adquirir la propietat d'un bé immoble en un moment futur, si les condicions personals, familiars o econòmiques d'aquell moment així ho aconsellen o, per contra, descartar el seu exercici, si és el millor per als seus interessos, a la vista de les noves circumstàncies concurrents.

A la vista de l' indicat, com es pot apreciar, aquest instrument és un recurs molt útil per a qualsevol persona que, pels motius que fossin, desitja assegurar-se la possibilitat d' adquirir, de forma preferent, un determinat immoble, en un moment futur, però pactant ja en aquest moment present les condicions d' aquesta compravenda hipotètica.

Així doncs, a la pràctica, pot ser molt adequat aquest recurs quan, per exemple:

 • Una persona, per motius especulatius o d'inversió, creu que un determinat immoble tindrà molt més valor en un futur, constitueix un dret d'opció de compra d'acord amb el seu actual propietari, de manera que si efectivament, al cap de 2, 3 o 4 anys es produeix aquest esdeveniment o circumstàncies de mercat que determinen aquest augment de valor (com per exemple una requalificació urbanística del terreny, un boom immobiliari , etc.), exercir l'opció de compra i adquirir l'immoble, mentre que, si això no succeeix, descartar l'operació.
 • En el cas que una persona que té molt interès a adquirir un immoble, però ara mateix no té els diners necessaris per a la seva compra, si en un futur més o menys pròxim si el tindrà (per exemple, està previst que rebi una herència o una indemnització de procés judicial), pot optar per constituir un dret d'opció, de manera que si finalment en el futur té aquests diners, es pugui assegurar la compra de l'immoble, mentre que, si per qualsevol circumstància, finalment no el rep, pugui rebutjar l'operació.
 • En el cas que, per qualsevol circumstància personal, familiar, professional o econòmica, una persona estigui interessada en l'adquisició d'un immoble, depenent d'unes condicions futures, però que ara mateix són incertes (recordem el cas de la senyora Regina i la seva filla Berta exposat en la pregunta anterior).
 • També és habitual que, en determinats contractes de lloguer, es pacti un dret d'opció de compra a favor de l'arrendatari.

Com es constitueix un dret d'opció de compra sobre un immoble?

De conformitat amb la normativa civil catalana (article 568-2 del Llibre V del CCCat), els drets reals d'opció de compra que versin sobre un immoble s'hauran de constituir en escriptura pública i, així mateix, s'hauran d'inscriure al Registre de la Propietat.

Així mateix, caldrà tenir en compte que, de conformitat amb la normativa hipotecària (article 14 del Reglament Hipotecari), per poder inscriure aquest dret d'opció de compra sobre un bé immoble, en el títol de constitució (és a dir, en l'escriptura):

 • Haurà de constar un pacte exprés de les parts perquè s' inscrigui el dret d' opció en el Registre de la Propietat.
 • Haurà de constar determinat el preu estipulat per a l' adquisició de la finca i, si s' escau, el que s' hagués convingut per concedir l' opció.
 • Detall del termini per a l' exercici de l' opció.

Quines conseqüències jurídiques té l'exercici del dret d'opció?

L' exercici dels drets d' adquisició voluntària comporta l' adquisició del bé en la mateixa situació jurídica en què es trobava en el moment de la constitució.

Així mateix, el seu exercici comporta a més l' extinció dels drets incompatibles constituïts amb posterioritat sobre el bé, si el dret s' havia constituït amb caràcter real.

Es pot constituir un dret d'opció sobre diversos immobles?

Per suposat, és plenament possible constituir un dret d'opció de compra sobre diversos immobles (el clàssic supòsit en el qual un inversor constitueix un dret d'opció de compra sobre diversos habitatges que un promotor està construint).

En aquest cas, però, cal tenir en compte que, en aquest cas, en l' escriptura de constitució del dret d' opció caldrà indicar un preu individual per a cadascun dels immobles, als efectes de fer possible l' exercici dels drets per separat. 

No obstant això, el Codi Civil català estableix que en aquests casos també és possible constituir el dret d'opció assenyalant simplement un preu global per a tots els immobles (sense individualització del preu de compra de cadascun dels immobles que conformen la globalitat d'actius pactats), cas en el qual determinarà que l'exercici del dret d'opció només es pot dur a terme de forma conjunta, sobre tots els béns.

Veure més preguntes freqüents

Es pot constituir un dret d'opció sobre una part d'un immoble?

Per suposat, és possible constituir un dret d' opció sobre parts determinades d' un immoble, o fins i tot sobre la seva edificabilitat. En aquests casos, el preu d' adquisició s' haurà de fixar tenint en compte la mesura superficial o altres paràmetres o mòduls determinats.

Es pot constituir un dret d'opció a favor de diversos optants?

En efecte, és possible constituir un dret d'opció de compra a favor de diversos optants (per exemple, a favor de 3 germans). No obstant això, dit això, el títol de constitució haurà d'especificar la forma en què s'ha de fer o es pot realitzar l'exercici d'aquest dret (és a dir, si s'ha de realitzar conjuntament per tots ells, individualment per qualsevol, etc.).

I, en cas de no especificar-se, si el dret d' adquisició s' ha constituït a favor de diversos titulars de forma proindivisa, aquest haurà de ser exercit conjuntament per tots els titulars o per un o diversos d' ells per cessió dels altres.

Ha d'existir una prima en tot cas per constituir el dret d'opció?

De conformitat amb la normativa civil catalana, el dret d'opció, en ser un "dret d'adquisició voluntària", es poden constituir per qualsevol títol, és a dir, a través de títol onerós o gratuït.

Així doncs, essent el normal que la constitució del dret d' opció es realitzi a canvi de la recepció d' una prima, que cobrarà l' actual propietari que constitueix aquest dret a favor de l' optant, no és menys cert que també es pot arribar a constituir com un negoci gratuït en el qual no hi hagi prima a canvi.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, un padre puede constituir un derecho de opción de compra sobre una finca que le pertenece, a favor de su hijo, sin que medie contraprestación o prima alguna, sino simplemente a título de mera liberalidad dada su estrecha relación familiar y sentimental.<ejemplo>

La prima que es paga com a contraprestació per constituir el dret d'opció es computa com a part del preu de la futura compravenda?

Per regla general, la prima que es pacti com a contraprestació per a la constitució del dret d' opció no formarà part del preu que, si s' escau, s' aboni per part de l' optant, si finalment decideix exercir el dret d' opció constituït.

En aquest sentit, estableix el Codi Civil català que "la prima pactada en la constitució del dret s'imputa només al preu d'adquisició si així s'ha estipulat expressament".

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, Juan constituye un derecho de opción de compra sobre una finca de su propiedad a favor de Toni, pactándose una prima de 20.000 euros y un precio de compra futuro de 300.000 euros, si no se dice nada al respecto, llegado el momento, si Toni decide ejercer el derecho de opción, para la adquisición del bien deberá abonar a Juan esos 300.000 euros pactados.<ejemplo>

<ejemplo>Por el contrario, si hubieren pactado expresamente que la prima formará parte del precio en caso de ejercicio del derecho de opción, en tal caso, Toni deberá abonar a Juan 280.000 euros (esto es, los 300.000 euros del precio de compra pactados, menos los 20.000 euros entregados en concepto de prima cuando se constituyó el derecho de opción).<ejemplo>

En tot cas, el raonable i més habitual és que, efectivament, la prima no formi part del preu, sinó que es constitueixi com a element de retribució a favor del concedent, com a contraprestació pel fet de permetre la possibilitat que l' optant pugui adquirir aquesta propietat, en el futur, si ho considera oportú.

Quin contingut haurà de tenir el títol de constitució del dret d'opció?

De conformitat amb la normativa civil catalana (article 568-6 del Llibre V del Codi Civil de Catalunya), el títol de constitució del dret d'opció ha de contenir, com a mínim, les dades següents:

 • El termini de durada del dret, que, si no es fixa, s' entén que és de quatre anys, i el termini del seu exercici, si escau.
 • La contraprestació per adquirir el bé o els criteris per fixar-la i, si escau, el pacte d' exercici unilateral de la facultat d' optar.. 
 • Si el dret es constitueix a títol onerós, la prima pactada per a constituir-lo i la forma en què s' ha satisfet.
 • El domicili dels concedents de l' opció als efectes de les notificacions preceptives.
 • La forma d' acreditar el pagament del preu o contraprestació, si s' ha pactat el seu exercici unilateral.

Quina naturalesa haurà de tenir la contraprestació que aboni l'optant al concedent si s'exercita l'opció de compra?

En efecte, el normal és que es pacti un preu o contraprestació dinerària, de manera que, l'optant, si decideix exercir l'opció de compra i adquirir la propietat del bé, aboni al concedent la quantitat de diners que s'hagués pactat (per exemple, 200.000 euros).

No obstant això, el Codi Civil català determina expressament que la contraprestació pot tenir caràcter no dinerari, de manera que, si s'escau, les parts poden pactar que aquesta tingui una naturalesa diferent a diners (per exemple, que l'optant lliuri a canvi una obra pictòrica de la seva propietat de gran valor econòmic).

El dret d'opció de compra es pot exercir de forma il·limitada en el temps?

La resposta a aquesta pregunta només pot ser negativa, de manera que el dret d' opció no es pot exercir sine die per part de l' optant, sinó que estarà limitat al termini que haguessin pactat les parts en l' escriptura de constitució i, en el seu defecte, als terminis màxims que estableix la llei.

Quin és el termini màxim per exercir el dret d'opció?

De conformitat amb la normativa civil catalana, el dret d' opció de compra podrà constituir-se per un temps màxim de deu anys, de manera que, transcorregut aquest termini, si no s' ha executat per part de l' optant, l' esmentat dret quedarà extingit i ja no hi tindrà dret.

Així mateix, en relació amb el termini de durada, cal tenir en compte les qüestions següents:

 • Si no s' ha pactat expressament, la llei presumeix que la seva durada serà de quatre anys.
 • El dret d' opció, per acord de les persones interessades, pot ésser objecte de pròrrogues successives, cadascuna de les quals no pot excedir del termini màxim de deu anys.
 • La durada del dret d'opció constituït com a pacte o estipulació integrats en un altre negoci jurídic no pot superar la d'aquest, amb les pròrrogues corresponents (així doncs, per exemple, si es pacta un lloguer d'una nau industrial amb opció a compra per un termini de 15 anys, la durada del dret d'opció podrà estendre's fins a aquests 15 anys, és a dir, més enllà del límit màxim genèric de 10 anys indicat a l' inici d' aquesta pregunta).

El propietari del bé, un cop constituït el dret d'opció, el pot vendre a un tercer?

En efecte, els béns subjectes a un dret d' opció són alienables sense consentiment dels optants, i els adquirents se subroguen en les obligacions que, si escau, corresponen als concedents del dret.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si Juan constituye, sobre una vivienda que en la actualidad le pertenece, un derecho real de opción de compra a favor de Olga, y el mismo se inscribe en el Registro de la Propiedad, si posteriormente Juan vende esa finca a Tomás, con independencia de esta transmisión, Olga podrá ejercer su derecho de opción de compra, adquiriendo la propiedad de esta y extinguiendo así el derecho de Tomás.<ejemplo>

El dret d'opció de compra es pot vendre a un tercer?

En efecte, el dret d' opció a favor de l' optant també es pot transmetre, amb caràcter general, llevat que s' hagin constituït en consideració al seu titular.

<ejemplo>Así pues, siguiendo el ejemplo anterior, Olga podrá vender su derecho de opción de compra a un tercero, por ejemplo, su amiga Débora.<ejemplo>

<ejemplo>No obstante, si este derecho a favor de Olga lo hubiere constituido su madre, a su favor, en atención a su relación familiar de madre – hija, Olga no lo podrá vender a su amiga.<ejemplo>

Quins deures tenen les parts en relació amb l'immoble objecte de l'opció de compra?

Els propietaris de l' immoble sobre el qual es constitueix el dret d' opció estaran obligats a conservar amb la diligència deguda l' immoble en qüestió subjecte al dret d' opció i, així mateix, respondran davant els optants pel deteriorament que aquest bé pateix per culpa o dol.

Per la seva banda, els titulars del dret d' opció tenen la facultat d' inspeccionar el bé que hi està subjecte per comprovar-ne l' estat de conservació.

A qui pertanyeran les millores que, si s'escau, es realitzin sobre l'immoble si s'executa l'opció?

De conformitat amb la normativa civil catalana, les millores i accessions introduïdes pels propietaris del bé, introduïdes amb posterioritat a la constitució del dret d' opció, pertanyeran als optants, que no tindran l' obligació de pagar el seu import.

<ejemplo>Así pues, si por ejemplo, Andrea posee una vivienda unifamiliar, y concede un derecho de opción de compra a favor de Paula, si posteriormente Andrea realiza unas obras para realizar una piscina en la finca, con un coste de 20.000 euros, cuando Paula ejerza el derecho de opción de compra y adquiera la vivienda (si ello sucede así finalmente), Andrea no tendrá derecho a reclamar importe alguno por esos 20.000 euros de más invertidos en la construcción de esa piscina.<ejemplo>

Què succeeix si l'immoble objecte de l'opció es destruís?

En relació amb aquest aspecte, cal indicar que el Codi Civil català estableix que els titulars del dret d' opció, si els béns que hi estan subjectes es perden totalment per cas fortuït, força major o fet d' una tercera persona, no poden exigir la devolució de la prima satisfeta.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, recuperando una situación de actualidad en estos momentos, si se constituye un derecho de opción sobre una vivienda en la Garrotxa, y al entrar en erupción un volcán la destruye, el optante no tendrá derecho a reclamar que se le devuelva el importe que pagó como prima para constituir el derecho de opción, pues el concedente no tiene responsabilidad en la destrucción del bien.<ejemplo>

Per contra, si la pèrdua total s' origina per culpa o dol dels concedents del dret o dels propietaris, aquests han de retornar la prima pagada, sens perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

<ejemplo>Así pues, si por el contrario, una vez constituido el derecho de opción sobre la finca, sus propietarios realizan una actividad ilegal en la misma (por ejemplo, la elaboración de material pirotécnico careciendo de las autorizaciones administrativas pertinentes) y la vivienda se incendia y destruye, al haberse causado el daño de forma negligente por parte del propietario concedente de la opción, el optante tendrá derecho a recuperar el dinero que pagó en su momento en concepto de prima, como contraprestación a la constitución del derecho de opción.<ejemplo>

Per la seva banda, si es tractés d' una pèrdua parcial, els optants podran elegir entre no exercir el seu dret o exercir-lo sobre la part subsistent, cas en el qual, hauran de pagar la contraprestació proporcional. 

En aquest cas, a més, si la pèrdua parcial s' origina per culpa o dol dels propietaris, aquests hauran d' indemnitzar els esmentats titulars per danys i perjudicis i, segons l' elecció dels esmentats titulars de l' opció, hauran de retornar la part corresponent de la prima.

Com s'exercita el dret d'opció?

Arribat el moment, si els optants decideixen executar l' opció de compra i, per tant, adquirir la propietat del bé, en primer lloc, és clar, hauran de comunicar la seva voluntat al concedent. A tal efecte, l' optant haurà de notificar fefaentment als concedents o propietaris l' exercici del dret d' opció, en el domicili que consti en el títol de constitució, normalment mitjançant un burofax, en el qual se' ls citarà un dia i hora concrets per formalitzar la compravenda pactada en el seu moment.

Arribat aquell dia, les parts compareixeran a la notaria i signaran l' escriptura de compravenda, després de la qual cosa, l' optant pagarà el preu que es va pactar en el seu moment en el títol de constitució de l' opció, quedant llavors perfeccionada l' operació de compravenda.

Posteriorment, per protegir el seu dret, l' optant, com a nou propietari, haurà d' inscriure aquesta escriptura de compravenda en el Registre de la Propietat.

Què succeeix si el concedent o propietari no acudeixen a la notaria a signar la compravenda?

Si l'optant ha notificat la seva voluntat d'exercir el dret d'opció i, arribat el dia i hora assenyalat, el propietari no acudeix a la firma Notarial, l'optant, per poder exercir el seu dret, si no s'ha previst l'opció de l'exercici unilateral del dret (com es veurà en la pregunta posterior) haurà d'acudir a la via judicial per poder satisfer la seva pretensió.

Es pot pactar un exercici unilateral del dret d'opció de compra per part de l'optant?

En efecte, la normativa civil catalana permet un exercici unilateral del dret d'opció de compra, això és, la possibilitat que l'optant, per si sol, pugui exercir l'opció de compra i adquirir la propietat del bé sense que sigui necessari que el concedent o propietari del bé consenteixi l'acte de transmissió (és a dir, sense que sigui necessari que aquest acudeixi a la notaria a signar la compravenda).

En aquest cas, com s' indica, l' optant podrà exercir unilateralment el dret d' opció inscrit sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Que s' hagi pactat així en constituir el dret.
 • Que tingui la possessió del bé o pugui adquirir-la instrumentalment per mitjà de la formalització de l' exercici de l' opció.
 • Que el preu o contraprestació es dipositi notarialment a disposició dels propietaris i de les terceres persones que acreditin drets inscrits o anotats després del dret d'opció en el Registre de la Propietat (en el cas d'immobles).

Com s'extingirà el dret d'opció?

De conformitat amb el Codi Civil català, el dret d'opció s'extingirà (a més de per les causes generals que afecten qualsevol tipus de dret real):

 • O bé en cas que el seu exercici es dugui a terme: és a dir, que l' optant executi l' opció de compra i adquireixi la propietat del bé immoble.
 • O bé per al cas de venciment del termini de la seva durada sense que l' optant hagués exercitat el dret d' opció.

El dret d'opció de compra està subjecte a tributació?

En efecte, el dret d'opció de compra està subjecte a tributació, en concret a l'Impost de Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats, sent el subjecte passiu (és a dir, la persona que pagarà l'impost) l'optant, és a dir, la persona que en el seu cas adquirirà la propietat de l'immoble si executa l'opció.

Partint d' aquesta base, cal indicar que, a la pràctica, l' opció de compra pot estar subjecta a alguna de les dues modalitats d' aquest impost, això és, TPO o AJD, tot això en funció de la qualitat del concedent de l' opció, és a dir, del propietari de l' immoble que concedeix l' opció de compra a l' optant.

 • Així doncs, si l'opció de compra es concedeix per un professional subjecte passiu d'IVA (per exemple, un promotor que realitza una obra nova), en formalitzar-se l'opció en escriptura pública, aquesta quedarà subjecta a AJD. En aquest cas, el tipus impositiu serà de l' 1,5%.
 • Per contra, si el dret d' opció de compra es concedeix per un particular, en tal cas es gravarà per AJD. En aquest cas, el tipus impositiu serà del 10%.

Finalment, cal indicar que, en relació amb la base imposable (és a dir, la quantitat sobre la qual es calcularà l'impost), s'haurà de prendre com a referència el valor més elevat entre el preu de l'opció o prima o el 5% de la base imposable de l'operació principal.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita