Pas 1

Què és un poder per a plets?

És el document notarial mitjançant el qual una persona confereix autorització a un o diversos procuradors i a un o diversos advocats perquè aquests, respectivament, el representin i defensin davant els Tribunals de Justícia en relació amb un determinat assumpte o causa judicial en el qual aquesta persona hagi de prendre part.

Pas 3

Quant costa signar un poder per a plets?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix el poder judicial?

Com és sabut, en un Estat democràtic de Dret, com és Espanya de conformitat amb l' article 1.1 de la Constitució, un dels seus pilars fonamentals és el principi de separació de poders, en virtut del qual, de totes les potestats de l' Estat, aquestes s' exerceixen de forma separada per tres poders, a saber:

  • Al poder legislatiu, representat a les Corts Generals (és a dir, Congrés dels Diputats i Senat), els correspon la potestat legislativa, és a dir, la tasca de realitzar les lleis que regeixen i ordenen la convivència social i, així mateix, exercir un control sobre l'actuació del poder executiu.
  • Al poder executiu, és a dir, al Govern, li correspon adoptar les decisions polítiques més rellevants i dirigir l' administració.
  • Al poder judicial, que és el poder de l' Estat al qual li correspon resoldre les controvèrsies que puguin sorgir entre els ciutadans, aplicant per a això les lleis establertes i vigents.

Així les coses, com s' indica, el poder judicial és el poder de l' Estat al qual li correspon impartir justícia, és a dir, jutjar els assumptes que conegui, resolent els conflictes que es generin entre ciutadans i entre aquests amb les Administracions Públiques, aplicant per a això les lleis i normes que correspongui.

A aquest efecte, per assolir aquesta comesa, el poder judicial es troba integrat per Jutges i Magistrats, que són els encarregats d' impartir justícia, sota un règim d' independència, inamobilitat, responsabilitat i submissió absolut a la llei i al Dret.

Per a què serveix el poder judicial?

El poder judicial, com s' ha indicat, és el poder de l' Estat al qual correspon impartir justícia, de manera que és a ell al qual qualsevol ciutadà ha de recórrer quan hagi vist vulnerat algun dels seus drets o interessos legítims.

<ejemplo>“Así pues, por ejemplo, si alguien nos ha impagado una deuda, si hemos sido víctimas de un delito, como un robo violento, si hemos sido despedidos de nuestro trabajo por una causa injustificada, o si hemos recibido una sanción de tráfico incorrecta, en todos estos casos, si como ciudadanos queremos reclamar nuestros derechos y ver restablecidos los mismos, será necesario recurrir al poder judicial, iniciando el correspondiente proceso judicial, a los efectos de que un Juez o Magistrado resuelva nuestro asunto, mediante una resolución motivada, en la que se determine lo que corresponda en Derecho”.<ejemplo>

A aquest efecte, la Constitució espanyola reconeix, com a dret fonamental, és a dir, com a dret de major rang de protecció, l' anomenat dret a la tutela judicial efectiva, és a dir, el dret que té qualsevol ciutadà a recórrer als Tribunals de Justícia als efectes que aquests tutelin els seus drets i interessos legítims.

Com s'exercita el dret a la tutela judicial efectiva?

Per poder exercir aquest dret a la tutela judicial efectiva i, en definitiva, poder explicar la nostra problemàtica davant un Jutge als efectes que aquest tuteli els nostres drets i interessos legítims, caldrà iniciar el procés judicial que correspongui, la qual cosa per exemple pot succeir mitjançant una demanda, en l' àmbit civil o laboral, o mitjançant una denúncia o querella, si es tractés de la jurisdicció penal.

En qualsevol cas, per iniciar, tramitar, comparèixer en aquest procés i defensar els nostres drets i interessos legítims, en la majoria de les ocasions els ciutadans no podem realitzar aquest tràmit per nosaltres mateixos, sinó que necessitem la concurrència d'uns professionals, que són els procuradors i els advocats, als quals la llei encomana la tasca de representar i defensar, respectivament, a qualsevol ciutadà que desitja iniciar un procés judicial.

Així doncs, si necessitem acudir als Tribunals de Justícia per iniciar o prendre part en un procés judicial, en la majoria de les ocasions, vam necessitar els serveis d'un advocat i un procurador, a l'efecte del qual porta raó l'atorgament d'un poder per a plets, que és la figura que s'analitza en aquestes línies.

Què és i per a què serveix un advocat?

Un advocat és un professional del Dret, llicenciat o graduat en Dret, coneixedor de les lleis i de l' ordenament jurídic, la missió de les quals és la d' assessorar, aconsellar i defensar els ciutadans a l' ordre a assegurar l' efectivitat dels seus drets i interessos legítims.

Així doncs, si qualsevol persona ha de formar part d' un procés judicial, en la jurisdicció que fos, haurà de comptar amb l' assistència d' un advocat que li defensi, al qual correspondrà dissenyar l' estratègia jurídica que millor convingui al seu patrocinat, instant totes les actuacions processals que corresponguin. A aquest efecte, cal saber que els advocats exerceixen la seva professió de forma liberal, és a dir, que actuen com un professional autònom al qual cada client contracta de forma privada en funció de la confiança que se li dipositi i pressuposi. Així doncs, si necessitem un advocat, haurem de buscar al mercat un professional que ens generi confiança per a la portada de l'assumpte que ens pertoca i abonar-li els honoraris que es pactin.

  • Sobre això, cal puntualitzar que, a la vista de l' experiència atresorada, en seleccionar un advocat és molt important que aquest sigui especialista en la matèria del nostre assumpte concret, per així assegurar que aquest ens podrà assessorar i defensar de la millor manera possible.

Finalment, en aquest aspecte, també cal puntualitzar que, si la persona interessada no té capacitat econòmica per sufragar un advocat, pot sol·licitar el benefici de justícia gratuïta, i si se li concedeix, l'Estat li facilitarà un advocat que li defensi sense cost per a vostè. Si desitja més informació al respecte, haurà de contactar amb el Col·legi d'Advocats de la seva localitat on el podran informar adequadament sobre això.

Què és i per a què serveix un procurador?

Un procurador és un professional del Dret, al qual li correspon assumir la representació tècnica de qualsevol ciutadà que sigui part en un procés, de manera que serà el procurador la persona encarregada de presentar al Jutjat corresponent qualsevol escrit o document que correspongui i, així mateix, de rebre tota notificació de resolucions que emeti el propi Jutjat o d' escrits i documents aportats per la contrapart que siguin admesos. Per tant, qualsevol persona que vulgui o hagi de formar part d' un procés judicial, necessitarà un procurador que el representi als efectes que s' ha indicat.

Veure més preguntes freqüents

Què és un poder per a plets?

Efectivament, com s' ha comentat, el poder per a plets és un document en el qual una persona confereix autorització a un o diversos procuradors i un o diversos advocats perquè aquests, respectivament, el representin i defensin davant els Tribunals de Justícia amb relació a un determinat assumpte o causa judicial en el qual aquesta persona hagi de prendre part.

Per a què serveix un poder per a plets?

A la vista de tota la informació facilitada fins al moment, és possible que, en la vida de qualsevol persona, aquesta pugui experimentar alguna classe de conflicte en el qual els seus drets i interessos legítims es vegin en joc o perjudicats, a resultes de la qual cosa hagi de recórrer al poder judicial, als efectes que sigui un Jutge qui tuteli aquests drets o interessos legítims, mitjançant una resolució fundada que posi fi a aquest conflicte, aplicant per a això el dret vigent, restablint així els drets i interessos legítims que, en el seu cas, s' haguessin pogut veure perjudicats.

<ejemplo>“Así pues, si por ejemplo, alguien no nos paga una deuda, si no podemos pagar nuestro préstamo hipotecario y la entidad financiera inicia un procedimiento ejecutivo para ejecutar la garantía (lo que desembocará en la pérdida de la propiedad de nuestra vivienda y nuestro lanzamiento en última instancia), si tenemos un conflicto por una herencia con familiares, si queremos separarnos o divorciarnos de nuestro cónyuge, si hemos sido despedidos o sancionados injustamente en nuestro trabajo, si la administración nos ha impuesto una sanción o nos deniega un derecho o prestación de forma indebida, si hemos sido víctimas de un delito o incluso si estamos siendo acusados de la comisión de un presunto ilícito penal, en todos estos casos vamos a necesitar los servicios de un abogado y de un procurador, a los efectos de que éstos nos defiendan y representen, respectivamente, ante las instancias judiciales que corresponda”.<ejemplo>

Quin contingut tindrà el poder per a plets?

En el poder per a plets, el poderdant, és a dir, el ciutadà que té un assumpte que ha de ser tractat davant un Tribunal de Justícia, confereix una autorització a un procurador i a un advocat (o a diversos) perquè aquests, puguin, si s'escau, representar-lo i defensar-lo, respectivament.

Sobre la manera de fer aquest apoderament, hi ha la possibilitat de limitar l'apoderament a un cas concret, detallant l'assumpte per al qual s'autoritza la defensa i representació, de manera que l'advocat i el procurador només podran actuar en nom del poderdant en aquest assumpte concret (tal vegada aquesta és l'opció més segura i recomanable), en aquest cas estaríem davant d'un poder especial per a plets.

O, si s'escau, atorgar el poder per a plets amb un marge d'actuació més ampli, de manera que l'advocat i el procurador puguin actuar en nom del poderdant en qualsevol classe de procés judicial i davant de qualsevol jurisdicció (el que pot ser recomanable en el cas de per exemple una empresa, que té alts índexs de litigiositat, i atorga un poder a favor d' un advocat i procurador perquè li gestioni tots aquests assumptes, i així no haver d' atorgar per a cada plet un poder ad hoc), la qual cosa rep la denominació de poder general per a plets.

Així mateix, en el poder per a plets, s' especificarà quines actuacions processals concretes pot realitzar l' advocat i el procurador en el nostre nom, detallant per exemple si pot interposar una demanda o no, si pot contestar una demanda o no, si pot aplanar-se davant la pretensió de la contrapart o no, si pot desistir del procés o no, etc.

Quines qüestions deu tenir en compte en atorgar el poder per a plets?

Encara que a priori pugui semblar una formalitat, és molt important que els interessats llegeixin i coneguin adequadament el contingut del poder per a plets que atorguen, ja que les facultats que normalment es confereixen als advocats són molt àmplies i si s' exerciten inadequadament, poden generar greus perjudicis per als interessats.

<ejemplo>“Así pues, a modo de ejemplo, si se incluye la facultad de allanamiento procesal, se está autorizando a que nuestro abogado pueda reconocer ante el órgano judicial que la contraparte tiene razón en su pretensión y que por lo tanto se acepta la misma, sin que posteriormente pueda ser revocado dicho allanamiento si en realidad no procedía. Así pues, por consiguiente, se recomienda a los interesados que lean con detenimiento el contenido del poder y sean conscientes de todas las implicaciones que conllevan las facultades que confieren a sus abogados y procuradores”.<ejemplo>

Es pot designar més d'un advocat o procurador?

Per suposat, és possible designar només un advocat o procurador per realitzar aquesta comesa o, si s'escau, també es poden designar diversos d'ells (que és el més habitual quan es contracten els serveis d'un bufet d'advocats) als efectes que sigui qualsevol d'ells el que pugui actuar en nom i representació del poderdant.

Què és la facultat de substitució o subapoderament?

La facultat de substitució o subapoderament és la previsió que es pot incloure en un poder per a plets, o no, en virtut de la qual s' autoritza que l' advocat o procurador pugui, per si mateix, nomenar altres professionals perquè assumeixin la defensa o representació del poderdant, si això fos necessari, com per exemple pot succeir en cas que el professional tingui dos assenyalaments diferents el mateix dia i vulgui autoritzar a un company de professió perquè acudeixi a un acte processal concret en la seva substitució.

Qui pot atorgar un poder per a plets?

Pot atorgar un poder per a plets qualsevol persona que hagi de ser part en un procés judicial. Dit això, per regla general s' exigirà que aquesta persona presenti una plena capacitat d' obrar, és a dir, 18 anys complerts i les seves facultats intelectives i volitives en ple funcionament.

Per contra, si es tractés d' un menor d' edat o incapaç el que ha de prendre part en el procés judicial, el poder per a plets l' haurà d' atorgar el seu representant legal.

Qui pot ser designat com a advocat o procurador en aquest poder?

Lògicament, només podran ser designats en el poder per a plets, advocat o procurador per defensar o representar el poderdant, aquelles persones que reuneixin les qualitats necessàries per a l'exercici d'aquestes professions, és a dir, llicenciats o graduats en Dret degudament col·legiats en els seus respectius col·legis professionals que compleixin amb tots els requisits legals i d'honorabilitat que són necessaris per a l'exercici d'aquestes nobles i necessàries professions.

Qui vindrà a l'oficina notarial a signar el poder per a plets?

El poder per a plets només el signarà el poderdant, és a dir, el ciutadà que confereix la seva defensa i representació a un advocat i procurador, respectivament, sense que sigui necessari que aquests professionals acudeixin a l' acte de signatura.

Quan es lliurarà el poder signat?

El mateix dia de la signatura, al cap de pocs minuts, l' oficina notarial li farà lliurament d' una còpia autèntica del document, perquè vostè en pugui fer l' ús que correspongui.

Haig d'entregar l'escriptura de poder per a plets al meu advocat?

Efectivament, haurà de lliurar al seu advocat la còpia autèntica de l' escriptura de poder, als efectes que ell la pugui aportar al jutjat corresponent i així acreditar la seva representació, per així poder instar totes les accions judicials que vostè necessiti. Així mateix, el poder serà pujat a una plataforma on el seu advocat o procurador poden accedir i descarregar-lo.

Què passa si perdo la confiança en el meu advocat?

Per suposat, si vostè perd la confiança en el seu advocat, en qualsevol moment pot revocar el poder per a plets que li va confirmar i atorgar-ne un de nou a favor d'un altre professional que li ofereixi ara més garanties.

Hi ha alguna altra manera d'autoritzar un advocat o procurador que actuï en el nostre nom?

Efectivament, a més del poder per a plets, és possible que qualsevol persona designi un advocat i procurador d'una manera diferent, en concret, mitjançant una compareixença a aquest efecte davant el Lletrat de l'Administració de Justícia (antic Secretari Judicial) de l'òrgan judicial davant el qual s'hagi de dilucidar el procés, també conegut com a poder o compareixença apudència.

En qualsevol cas, és menester indicar que aquest tràmit es pot demorar, a la vista del col·lapse habitual que presenta l'Administració de Justícia espanyola, de manera que el més ràpid i recomanable, sens dubte, és l'atorgament del poder per a plets.

Si presento una minusvalidesa o impediment físic que limita, dificulta o impedeix la meva mobilitat, ¿pot venir el Notari a signar el poder per a plets al meu domicili?

Per suposat, el notari pot desplaçar-se a signar el poder per a plets al seu domicili, ja que la llei obliga a garantir el servei públic notarial a totes aquelles persones minusvàlides, malaltes o amb mobilitat reduïda que no puguin acudir per si mateixes a l' oficina notarial.

No obstant això, caldrà tenir en compte que, en tal cas, per una qüestió de competència territorial del notari requerit, haurà de tractar-se d' un notari de la localitat en qüestió en la qual es trobi el domicili de la persona que no pot desplaçar-se.

El poder per a plets s'inscriu en alguna classe de Registre?

No. No cal inscriure el poder per a plets en cap Registre públic.

Què és i per a què serveix l'aposta del meu poder?

En cas que el poder per a plets atorgat hagi de desplegar els seus efectes fora de l' estat espanyol, caldrà que aquest s' aposti, és a dir, realitzar un tràmit addicional, previst en el XII Conveni de la Haia, de 5 d' octubre de 1961, que permetrà desplegar els seus efectes en un país diferent a l' espanyol, sempre que aquest país hagués subscrit aquest conveni internacional.

Aquest tràmit d' apostilla es realitzarà al Col.legi de Notaris de Catalunya i, a tal efecte, la seva gestió la pot dur a terme el mateix interessat o, si ho desitja, la pot encomanar a la pròpia oficina notarial, de manera que, un cop realitzat el tràmit, ja se li lliuraria el poder apostillat.

Veure informació sobre apostilla
Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita