Venda de drets hereditaris - Notaria Jesús Benavides
Successions i donacions

Venda de drets hereditaris

Pas 1

Què és la venda de drets hereditaris?

És el document notarial mitjançant el qual l'hereu d'una herència (o de part d'ella), abans d'acceptar-la o un cop acceptada la mateixa i abans de la seva partició, procedeix a la venda d'aquest dret patrimonial, com una universalitat (és a dir, com un tot) a un tercer i a canvi d'una contraprestació econòmica. Aquest tercer pot ser tant un altre cohereu com, fins i tot, una persona aliena a l'herència.

Pas 3

Quant costa formalitzar una venda de drets hereditaris davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 novembre) i 2) la nostra experiència diària en la preparació d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix la venda de drets hereditaris?

Normalment quan un subjecte és nomenat hereu, en morir el causant, si l' herència és del seu interès, procedeix a la seva acceptació per, posteriorment, si s' escau, realitzar la divisió de l' herència entre els cohereus que poguessin existir i així atribuir-se els béns o la porció d' aquests que li corresponguin.

No obstant això, si aquesta és la situació més habitual, no és menys cert que la llei concedeix als hereus altres opcions menys conegudes, com pot ser en aquest cas, procedir a la venda dels seus drets hereditaris a favor d' un tercer, de manera que l' hereu, ven la seva qualitat de tal a un tercer perquè sigui aquest el que finalment s' adjudiqui els béns de l' herència o, si s' escau, acudeixi a la partició amb la resta dels cohereus que hi pogués haver.

Quina utilitat pot tenir la venda dels drets hereditaris?

Com s' ha indicat, el més normal és que l' hereu designat, o cohereu, si concorre amb altres hereus a l' herència, accepti la mateixa i procedeixi a la partició de l' herència amb la resta dels cohereus, adjudicant-se així els béns o porcions d' aquests que li corresponguin en atenció a les disposicions del causant.

No obstant això, no és menys cert que, en determinades ocasions, pot succeir que l' hereu no estigui interessat a participar en aquest procés de partició i adjudicació de béns, com, per exemple:

<ejemplo>En el caso de que el heredero o coheredero tenga una necesidad perentoria y urgente de obtener liquidez y no pueda esperar a que se resuelva aceptación y partición de la herencia, en lugar de esperar meses o años a que ésta se produzca, puede optar por vender sus derechos hereditarios a un tercero y así obtener un capital de forma inmediata, sin esperar a que este hecho futuro e incierto se produzca.<ejemplo>

A la pràctica, aquest serà sens dubte el supòsit que més habitualment es presenta, havent de tenir en compte els interessats que, no obstant això, si efectivament l' operació permet aconseguir liquiditat immediata al cohereu, això té un cost, ja que normalment les persones que adquireixen aquesta classe de drets hereditaris ho faran amb un preu inferior al valor que obtindran dels béns de l' herència una vegada es procedeixi a la seva partició, de manera que el cohereu que es plantegi la venda dels seus drets hereditaris ha de valorar de forma assossegada i meditada si això li mereix la pena o no.

<ejemplo>O, por ejemplo, en el supuesto en el que, habiendo varios coherederos, uno de los mismos, teniendo en cuenta la mala relación personal que pudiere existir entre ellos, proceda a la venta de sus derechos hereditarios para así evitar tener que relacionarse con los demás coherederos.<ejemplo>

Així mateix, pot succeir que l'hereu que ven els seus drets hereditaris no vulgui compartir amb altres cohereus els béns de l'herència en règim de condomini (imaginem la situació que es pot donar si a resultes de la partició de l'herència un habitatge acaba sent propietat de tres persones diferents amb un 33,3% cadascuna d'ells, amb els conflictes convivencials que això pot generar), de manera que procedeix a vendre els seus drets hereditaris a un tercer per evitar aquesta situació.

Quan es venen els drets hereditaris, es transmet la propietat dels béns de l'herència?

Aquesta és sens dubte una de les qüestions que ha de quedar més clara, doncs efectivament, quan es produeix la venda dels drets hereditaris, el comprador no està adquirint béns concrets de l' herència, sinó que el que està adquirint és el dret que corresponia a l' hereu sobre l' herència del causant com un tot, de manera que correspondrà esperar a la fase de partició de l' herència perquè els diferents cohereus es distribueixin el cabal relicte, i s' ha de determinar llavors si quins béns concrets s' assignen a cadascun dels cohereus.

Quins requisits tindrà la transmissió de drets hereditaris?

Com és lògic, per poder transmetre un dret hereditari, en primer lloc, cal que aquest hagi ja nascut, la qual cosa, lògicament, només succeirà una vegada que el causant hagi mort i sempre que existeixi un títol successori vàlid en el qual es designi com a hereu la persona que procedeix a la venda dels seus drets.

Així les coses, si tot això concorre, perquè es pugui procedir a la venda dels drets hereditaris caldrà que l' hereu transmitent hagi acceptat l' herència, la qual cosa succeirà si aquest ha atorgat ja una escriptura d' acceptació d' herència en la qual formalment accepti l' herència del causant. 

No obstant això, no és menys cert que, com que la llei permet també l' acceptació tàcita de l' herència, la millor doctrina considera que encara que no s' hagi acceptat formalment l' herència, si l' hereu procedeix a la venda dels seus drets hereditaris, es considera que, implícitament, ha acceptat la mateixa, ja que només l' hereu que ha acceptat l' herència, encara que sigui tàcitament (és a dir, que es pugui deduir dels seus actes, com per exemple succeeix si procedeix a la venda dels seus drets hereditaris), pot procedir a l'alienació dels seus drets hereditaris.

El comprador ha de ser necessàriament un altre cohereu?

En relació a aquesta qüestió, la resposta ha de ser rotundament negativa, de manera que si existeixen diversos cohereus, qualsevol d' ells pot vendre els seus drets tant a un altre cohereu com a un tercer completament aliè a l' herència, de manera que, per exemple, si una mare nomena com a hereves les seves tres filles, qualsevol d' elles pot vendre els seus drets hereditaris a les altres germanes, o si ho desitja, a qualsevol altra persona, amb independència que tingui vincles familiars o no amb el causant o amb la resta de cohereus.

Veure més preguntes freqüents

Què poden fer els cohereus si un d'ells ven els seus drets hereditaris a un tercer aliè a l'herència?

En cas que hi hagués diversos hereus, i un d'ells decidís vendre els seus drets hereditaris a un tercer aliè a l'herència, amb tot el que això podria suposar (imaginem la situació de diversos germans que, per exemple, han de compartir l'ús i gaudi d'un habitatge familiar amb un estrany a la família), per evitar que aquesta situació es produeixi, la llei ofereix una salvaguarda, ja que reconeix un anomenat dret de retracte a favor dels cohereus.

Així doncs, si un d' ells ven els seus drets hereditaris a un tercer aliè a l' herència, els altres cohereus tenen dret a subrogar-se en la posició del comprador, abonant a aquest l' import que hagués pagat pels drets hereditaris, de manera que si efectivament ja s' ha produït la venda, els altres cohereus podran recomprar aquesta porció de l' herència al tercer estrany, abonant-li el preu que ell va pagar per aquests drets, sense que en aquest cas es pugui negar a vendre'ls els drets que va comprar del cohereu venedor. 

Per exercir aquest dret, la llei concedeix als cohereus un termini d' un mes a comptar des que se' ls notifica la transmissió del dret hereditari.

Quines manifestacions s'inclouran en l'escriptura de venda de drets hereditaris?

En l'escriptura de venda de drets hereditaris, l'hereu que ha acceptat expressament o tàcitament l'herència, procedirà a la venda dels seus drets en favor d'un tercer (que com s'ha comentat pot ser cohereu o no), i aquest comprarà aquests drets a canvi d'una contraprestació en forma d'un preu, el qual quedarà fixat en l'escriptura, així com el reflex de la forma de pagament del mateix.

Per tant, aquest tercer esdevindrà el nou titular dels drets hereditaris, la qual cosa li donarà la facultat de participar en la partició de l' herència i adjudicar-se els béns del cabal relicte que li corresponguin en atenció al seu percentatge de participació.

Qui haurà d'assumir els costos de l'escriptura de transmissió de drets hereditaris?

El cost de l' escriptura de venda de drets hereditaris, en forma d' aranzel dels notaris, l' assumirà aquell dels atorgants que acordin les parts i, en defecte de pacte, en general seran assumits per la part compradora, és a dir, per la persona que adquireix els drets hereditaris objecte de transmissió.

Quina fiscalitat tindrà l'operació de venda de drets hereditaris?

La venda de drets hereditaris generarà un cost fiscal, el qual es tractarà d' exposar a continuació:

En primer lloc, lògicament, com ja s'ha comentat, per poder vendre un dret hereditari, l'hereu ha d'haver acceptat (ja sigui expressament o tàcitament) l'herència en qüestió, de manera que aquesta circumstància constitueix ja el fet imposable de l'Impost de Successions. Així doncs, en primer lloc, l' hereu o cohereu que procedeix a la venda dels seus drets hereditaris haurà de tributar pels mateixos en l' Impost de Successions.

Més enllà d' això, cal tenir en compte que si l' hereu o cohereu, amb la venda d' aquests drets, obté un guany patrimonial, és a dir, que ven els seus drets per un preu superior al que se' ls va adjudicar en l' herència, es generarà, com s' indica, un guany patrimonial que tindrà una transcendència en l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l' exercici en què es merita, tributant la mateixa per un tipus impositiu entre el 19% i el 23%, en funció de l' import d' aquest guany.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita