Mercantil

Reducció de capital social

Pas 1

Què és una reducció de capital social?

És el document notarial mitjançant el qual els socis d' una societat mercantil poden reduir la seva aportació en la mateixa minorant en conseqüència el capital de la companyia.

Pas 3

Quant costa signar una reducció de capital social davant notari?

Veure pressupost orientatiu

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una reducció de capital social?

De la mateixa manera que s' ha explicat en analitzar l' escriptura de constitució de societats de capital o del seu augment de capital, aquestes són instruments jurídics que el nostre ordenament ha dissenyat per fomentar i facilitar les activitats econòmiques i comercials que creïn riquesa i ocupació per a la comunitat societat, tot això mitjançant la celebració un contracte pel qual dues o més persones s' obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre si els guanys, creant així ens amb personalitat jurídica pròpia i amb un patrimoni separat del dels seus socis amb què finançar la seva activitat social i amb el qual puguin respondre dels deutes i passius socials que contreguin.

Les societats de capital, com s' indica doncs, requereixen d' un capital, aportat pels seus socis, amb el qual sufragar i finançar els actius necessaris per al desenvolupament de l' activitat productiva o comercial que ofereixen al mercat. Fruit d' aquesta realitat, sembla obvi aleshores que les necessitats de capital de les societats mercantils poden variar al llarg del seu cicle de vida i, en aquest cas concret, veure' s abocades a reduir-lo quan concorrin determinades circumstàncies, com per exemple quan la societat hagi incorregut en pèrdues, o simplement quan els socis de la companyia desitgin recuperar part de la inversió realitzada, quan per exemple l'activitat de la companyia no requereixi uns nivells de capital tan elevats per al desenvolupament del seu negoci (supòsits de sobrecapitalització de les societats mercantils).

Així doncs, mitjançant una reducció de capital social, una societat de capital veurà reduïts els seus recursos propis amb els quals d' ordinari pot finançar i desenvolupar la seva activitat productiva o comercial en el mercat.

Quines modalitats de reducció de capital existeixen?

A tall introductori, de l' esmentada normativa, i en especial de l' article 317 de la Llei de societats de capital, el lector ha de ser coneixedor que existeixen quatre grans modalitats de reducció de capital social, a saber:

 1. Aquelles que tinguin per finalitat el restabliment de l' equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues.
 2. Les que tinguin per objecte la constitució o l' increment de la reserva legal o de les reserves voluntàries.
 3. Aquelles promogudes pels socis de la companyia que persegueixin la devolució del valor de les aportacions. 
 4. I per últim, en el cas de les societats anònimes, les reduccions de capital que tinguin per finalitat la condonació de l' obligació de realitzar les aportacions pendents.

Al llarg de la present entrada, es tractarà de desgranar les principals característiques legals i requisits d' aquestes diferents figures, perquè així qualsevol interessat a escometre alguna d' aquestes operacions tingui clar els passos a seguir i requisits a observar per tal d' assolir el resultat pretès.

Com es poden fer les reduccions de capital?

Les diferents modalitats de reducció del capital social de les societats de capital, són en essència el revers de les opcions que existeixen per a la seva ampliació, ja que de conformitat amb l' article 317.2 de la Llei de societats de capital, una companyia mercantil podrà reduir el seu capital:

 • Bé mitjançant la disminució del valor nominal de les participacions socials o de les accions
 • Bé mitjançant la seva amortització
 • O, en darrer terme, mitjançant la seva agrupació

Així doncs, i a tall d' exemple perquè el lector pugui comprendre més fàcilment la naturalesa d' aquesta operació:

<ejemplo>Una compañía que disponga de un capital social de 10.000 €, dividido en 1.000 participaciones sociales de 10 € de valor nominal cada una de ellas, si desea reducir su capital social en un 50%, podrá acordar:<ejemplo>

 • Reduir el valor nominal de les seves 1.000 participacions fins als 5 €
 • Amortitzar 500 de les seves participacions socials actuals
 • Agrupar les seves participacions socials, bescanvint-se dues de les antigues participacions socials per una nova

Com s'adopta l'acord de reducció de capital social?

De conformitat amb l'article 318 de la Llei de Societats de Capital, la reducció del capital social haurà d'acordar-se per la junta general amb els requisits de la modificació d'estatuts (és a dir, pels propietaris de la societat), la qual cosa fa necessari aquí acudir al preceptuat per l'article 288 de la Llei de Societats de Capital, en el qual s' exigirà:

 • Per a les societats de responsabilitat limitada, la majoria reforçada expressada a l' article 199 de la Llei de societats de capital, la qual requereix el vot favorable de més de la meitat dels vots corresponents a les participacions en què es divideixi el capital social.
 • Per a les societats anònimes (i comanditàries per accions), les regles aplicables seran les disposades en els articles 194 a 201 de la Llei de Societats de Capital (la regulació de la qual és extensa i es recomana consultar-la per conèixer més detall), en els quals, a tall de resum, s'exigirà la presència a la junta general d'accionistes que representi, almenys, el 50% del capital subscrit amb dret a vot (en primera convocatòria), havent-se de votar aquest acord concret separadament i sent necessària per a la seva aprovació un vot favorable de la majoria absoluta del capital social.

En qualsevol cas, per exigències de l' article 318 de l' esmentat cos normatiu, l' acord reducció de capital de la junta expressarà, com a mínim, la xifra de reducció del capital, la finalitat de la reducció, el procediment mitjançant el qual la societat l' ha de dur a terme, el termini d' execució i la suma que s' hagi d' abonar, si s' escau, als socis.

Finalment, adoptat l'acord, en el cas de les societats anònimes, aquest haurà de ser publicat al Butlletí Oficial del Registre Mercantil i a la pàgina web de la societat o, en el cas que no existeixi, en un diari de gran circulació a la província en què la societat tingui el seu domicili (article 319 de la Llei de Societats de Capital).

Quines particularitats presenta la reducció de capital social per pèrdues?

De conformitat amb l' article 320 de la Llei de societats de capital, aquesta modalitat de reducció de capital social tindrà per objecte assolir el restabliment de l' equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues.

Com és lògic, les societats de capital estan subjectes als cicles del mercat així com als encerts o desencerts en la seva gestió, la qual cosa pot veure's reflectida negativament en els seus resultats anuals, arreplegant resultats negatius o de pèrdues. Quan això succeeix, si aquestes pèrdues assoleixen magnituds elevades poden posar en perill l' estabilitat financera de la companyia i l' equilibri patrimonial de la mateixa, per la qual cosa serà necessari acudir a mecanismes per restablir-la, com pot ser la present reducció de capital social per pèrdues.

En aquest moment, cal així mateix portar a col·lació dos preceptes complementaris de fonamental transcendència, que ajudaran a comprendre millor, si escau, aquesta figura, doncs:

 • De conformitat amb l' article 363 de la Llei de societats de capital, les societats de capital s' hauran de dissoldre, entre altres situacions, per pèrdues que deixin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social.
 • En el cas concret de les societats anònimes, per a les quals l' article 327 de la Llei de societats de capital estableix que serà obligatòria la reducció quan les pèrdues hagin disminuït el seu patrimoni net per sota de les dues terceres parts de la xifra del capital i hagués transcorregut un exercici social sense haver-se recuperat el patrimoni net.

A tall d' exemple, i perquè el lector pugui comprendre d' una millor manera aquesta situació, a continuació s' exposarà la situació patrimonial d' una societat que obligaria a executar una reducció de capital en base al més aviat exposat:

Capital social

1.000.000 €

Reserva Legal

200.000 €

Resultats de l' exercici

- 800.000 €

Total patrimoni net

400.000 €

Així doncs, en l' exemple mostrat, el lector pot observar una situació en la qual una societat, a conseqüència d' un resultat negatiu de l' exercici molt abultat, ha vist reduït el seu patrimoni net per sota de la meitat de la xifra del seu capital social, incorrent així en causa de dissolució abans esmentada. Per evitar doncs aquesta situació, procediria una reducció de capital social, de manera que el patrimoni net d' aquesta companyia resultaria de la manera següent:

Capital social

400.000 €

Reserva Legal

0 €

Total patrimoni net

400.000 €

Compresa doncs la naturalesa i objectius de la reducció de capital social per pèrdues, és moment ja de prosseguir amb l' anàlisi de les normes jurídiques que regulen la seva execució. 

En aquest sentit, el legislador ha concebut aquesta modalitat de reducció sota la presidència del principi de paritat de tracte (article 320 de la Llei de Societats de Capital), en virtut del qual aquesta reducció de capital haurà d'afectar per igual totes les participacions socials o totes les accions en proporció al seu valor nominal, però respectant els privilegis que a aquests efectes haguessin pogut atorgar-se en la llei o en els estatuts per a determinades participacions socials o per a determinades classes d' accions.

Així doncs, i com no pot ser d' altra manera, la llei estableix que la reducció de capital afectarà tots els socis per igual, els quals veuran reduït el seu capital social en proporció al percentatge que del mateix posseeixin, sense que pugui plantejar-se una reducció que afecti de forma desigual diferents socis, perjudicant-se així a uns sobre els altres.

Dit això, és així mateix necessari tenir en compte una sèrie de prohibicions o restriccions legals en aquesta classe d' operacions, doncs:

 • La reducció del capital per pèrdues en cap cas podrà donar lloc a reemborsaments als socis o, en les societats anònimes, a la condonació de l'obligació de realitzar les aportacions pendents (article 321 de la Llei de Societats de Capital).
 • En les societats de responsabilitat limitada no es podrà reduir el capital per pèrdues mentre la societat compti amb qualsevol classe de reserves, mentre que en les societats anònimes no es podrà reduir el capital per pèrdues mentre la societat compti amb qualsevol classe de reserves voluntàries o quan la reserva legal, una vegada efectuada la reducció, excedeixi del deu per cent del capital (article 322 de la Llei de Societats de Capital).

Pel que fa als requisits formals per a l' execució d' aquesta reducció de capital per pèrdues, el lector ha de tenir en compte així mateix que:

 • Per exigències de l' article 323 de la Llei de societats de capital, el balanç que serveixi de base a l' operació de reducció del capital per pèrdues haurà de referir-se a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l' acord, prèvia verificació per l' auditor de comptes de la societat i estar aprovat per la junta general. Quan la societat no estigués obligada a sotmetre a auditoria els comptes anuals, l' auditor serà nomenat pels administradors de la societat.
 • En qualsevol cas, aquest balanç i l' informe d' auditoria s' incorporaran a l' escriptura pública de reducció.
 • En l'acord de la junta de reducció del capital per pèrdues i en l'anunci públic del mateix s'haurà de fer constar expressament la finalitat de la reducció (Article 324 de la Llei de Societats de Capital).

Finalment, els interessats han de saber així mateix que, una vegada executat l' acord de reducció de capital, aquest implicarà una sèrie de conseqüències que afectaran la companyia a futur, ja que:

 • En les societats anònimes, l'excedent de l'actiu sobre el passiu que hagi de resultar de la reducció del capital per pèrdues haurà d'atribuir-se a la reserva legal sense que aquesta pugui arribar a superar a aquests efectes la desena part de la nova xifra de capital (article 325 de la Llei de Societats de Capital).
 • Perquè la societat pugui repartir dividends una vegada reduït el capital caldrà que la reserva legal assoleixi el deu per cent del nou capital (article 326 de la Llei de Societats de Capital).
Veure més preguntes freqüents

Quines particularitats presenta la reducció de capital social per dotar la reserva legal?

D' una interpretació teleològica de l' article 274 de la Llei de societats de capital, cal inferir que el legislador pretén que totes les societats de capital disposin d' una reserva legal de fins a un vint per cent del capital social, ja que els obliga a destinar dels seus beneficis, una xifra igual al deu per cent anual fins a assolir aquest vint per cent esmentat.

Aquesta xifra pot ser doncs assolida mitjançant la dotació periòdica d'aquesta partida reserva legal amb càrrec als beneficis de la companyia (el que seria la situació ideal) o, si s'escau, mitjançant una reducció de capital per dotar la reserva legal, reduint així el capital de la societat per incrementar la partida de reserva legal.

La regulació concreta que cal aplicar a aquesta modalitat de reducció cal trobar-la a l' article 328 de la Llei de societats de capital, en el qual s' estableix que a la reducció del capital per a la constitució o l' increment de la reserva legal serà d' aplicació el que estableixen els articles 322 a 326 de la Llei de societats de capital, el contingut del qual ja s'ha exposat ut supra però que es torna a detallar per a major abundament dels interessats. Així doncs:

 • Per exigències de l' article 323 de la Llei de societats de capital, el balanç que serveixi de base a l' operació de reducció del capital per pèrdues haurà de referir-se a una data compresa dins dels sis mesos immediatament anteriors a l' acord, prèvia verificació per l' auditor de comptes de la societat i estar aprovat per la junta general. Quan la societat no estigués obligada a sotmetre a auditoria els comptes anuals, l' auditor serà nomenat pels administradors de la societat.
 • En qualsevol cas, aquest balanç i l' informe d' auditoria s' incorporaran a l' escriptura pública de reducció.
 • En l'acord de la junta de reducció del capital per pèrdues i en l'anunci públic del mateix s'haurà de fer constar expressament la finalitat de la reducció (Article 324 de la Llei de Societats de Capital).
 • En les societats anònimes, l'excedent de l'actiu sobre el passiu que hagi de resultar de la reducció del capital haurà d'atribuir-se a la reserva legal sense que aquesta pugui arribar a superar a aquests efectes la desena part de la nova xifra de capital (article 325 de la Llei de Societats de Capital).
 • Perquè la societat pugui repartir dividends una vegada reduït el capital caldrà que la reserva legal assoleixi el deu per cent del nou capital (article 326 de la Llei de Societats de Capital).

Quines particularitats presenta la reducció de capital social per a la devolució del valor de les aportacions?

Una de les raons que la que, amb més lògica, resulta procedent la reducció de capital social és quan els socis de la companyia desitgin assolir la restitució del valor de les aportacions que en el seu moment van realitzar. Així doncs, mitjançant aquesta operació de desinversió, els socis de les societats de capital poden arribar a aconseguir recuperar totalment o parcialment la inversió que en el seu dia van realitzar en la societat, la qual cosa comporta la conseqüent descapitalització de la companyia.

Com es pot suposar, en determinats supòsits, els socis d' una societat poden assolir la conclusió o decisió que ja no desitgen continuar invertint el seu capital en la mateixa, per a la qual cosa, poden acudir, entre altres vies, més enllà de la compravenda d' accions o participacions socials, a la reducció de capital. Així mateix, una altra situació que pot generar la necessitat de realitzar una operació d'aquestes característiques pot ser aquelles situacions en les quals les companyies es trobin "sobrecapitalitzades", és a dir, que presentin uns nivells de recursos propis superiors als que realment necessiten per desenvolupar la seva activitat, amb la consegüent penalització de rendibilitat per al capital. Per evitar doncs aquestes situacions, pot ser també interessant acudir a la figura de la reducció de capital social.

Endinsar-nos ja en l' àmbit regulatori d' aquesta modalitat de reducció de capital social, és menester indicar les següents qüestions bàsiques:

En primer lloc, que de conformitat amb l' article 329 de la Llei de societats de capital, relatiu als requisits de l' acord, quan l' acord de reducció amb devolució del valor de les aportacions no afecti per igual totes les participacions o totes les accions de la societat, caldrà, en les societats de responsabilitat limitada, el consentiment individual dels titulars d'aquestes participacions i, en les societats anònimes, l'acord separat de la majoria dels accionistes interessats, adoptat en la forma prevista en l'article 293 (és a dir, mitjançant el vot favorable de la majoria absoluta de cadascuna de les diferents classes d'accions que, si s'escau, hi pogués haver).

I així mateix, com a segona qüestió fonamental, cal deixar constància que la devolució del valor de les aportacions als socis haurà de fer-se a prorrata del valor desemborsat de les respectives participacions socials o accions (és a dir, de forma proporcional al capital social que posseeixi cada soci), llevat que, per unanimitat, s'acordi un altre sistema (Article 330 de la Llei de Societats de Capital).

Quins aspectes addicionals s'han de tenir en compte en relació amb la protecció dels creditors de la societat?

En aquesta darrera modalitat de reducció de capital social, sens dubte, una qüestió capital és la protecció o tutela dels creditors, ja que aquest instrument, de no garantir-se els drets d' aquests, podria utilitzar-se pels socis de les companyies per recuperar la seva inversió en perjudici dels creditors de la societat, la qual podria córrer el perill de descapitalitzar-se i quedar-se sense fons per respondre efectivament dels deutes socials contrets. Donada doncs la importància de la matèria, el legislador ha dedicat diversos preceptes a aquest assumpte, les principals característiques del qual a continuació es tractarà de detallar, i es disposa en funció del tipus societari que es tracti:


A) La tutela dels creditors de societats de responsabilitat limitada:

Així les coses, de conformitat amb l' article 331 de la Llei de societats de capital, els socis a qui s' hagués restituït la totalitat o part del valor de les seves aportacions respondran solidàriament entre si i amb la societat del pagament dels deutes socials contrets amb anterioritat a la data en què la reducció fos oposat a tercers.

Aquesta responsabilitat de cada soci tindrà com a límit l' import del percebut en concepte de restitució de l' aportació social, i prescriurà als cinc anys a comptar des de la data en què la reducció fos oposible a tercers.

Com a mesura d' assegurament d' aquesta responsabilitat, en la inscripció en el Registre Mercantil de l' execució de l' acord de reducció, s' haurà d' expressar la identitat de les persones a qui s' hagués restituït la totalitat o part de les aportacions socials o, si s' escau, la declaració de l' òrgan d' administració de què ha estat constituïda la reserva que a continuació es detallarà, atès que serà possible evitar aquesta responsabilitat solidària quan, en acordar-se la reducció mitjançant la restitució de la totalitat o part del valor de les aportacions socials, es dotés una reserva amb càrrec a beneficis o reserves lliures per un import igual al percebut pels socis en concepte de restitució de l' aportació social.

Aquesta reserva serà indisponible fins que transcorrin cinc anys a comptar des de la publicació de la reducció en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, llevat que abans del venciment d'aquest termini haguessin estat satisfets tots els deutes socials contrets amb anterioritat a la data en què la reducció fos oposat a tercers (article 332 de la Llei de Societats de Capital).

Finalment, en l'àmbit de les societats limitades, cal també deixar constància del dret estatutari d'oposició del qual gaudiran els creditors socials (article 333 del Reglament del Registre Mercantil), en virtut del qual els estatuts podran establir que cap acord de reducció del capital que impliqui restitució de les seves aportacions als socis pugui portar-se a efecte sense que transcorri un termini de tres mesos a comptar des de la data en què s' hagi notificat als creditors.

 • Aquesta notificació es farà personalment, i si això no fos possible, per desconèixer-se el domicili dels creditors, per mitjà d' anuncis que hauran de publicar-se al Butlletí Oficial del Registre Mercantil, i a la pàgina web de la societat o, en el cas que no existeixi en un diari dels de major circulació a la localitat en què radiqui el domicili de la societat.
 • Durant aquest termini, els creditors ordinaris podran oposar-se a l' execució de l' acord de reducció, si els seus crèdits no són satisfets o la societat no presta garantia.

Com a garantia d' aquest dret d' oposició, l' esmentat precepte estableix que serà nul.la tota restitució que es realitzi abans de transcórrer el termini de tres mesos o malgrat l' oposició entaulada, en temps i forma, per qualsevol creditor.

B) La tutela dels creditors de societats anònimes:

En l' àmbit de les societats anònimes, de conformitat amb l' article 334 de la Llei de societats de capital, els creditors també gaudiran d' un dret d' oposició davant l' acord de reducció, ja que en el mateix s' estableix que els creditors de la societat anònima els crèdits de la qual hagin nascut abans de la data de l' últim anunci de l' acord de reducció del capital, no hagin vençut en aquell moment i fins que se' ls garanteixin aquests crèdits, tindran el dret d' oposar-se a la reducció.

 • Per contra, i com és lògic, els creditors els crèdits dels quals es trobin ja prou garantits no gaudiran d' aquest dret.

Aquest dret d' oposició vindrà així mateix delimitat per les restriccions imposades a l' article 335 de la Llei de societats de capital, en virtut del qual els creditors no podran oposar-se a la reducció en els casos següents:

 1. Quan la reducció del capital tingui per única finalitat restablir l' equilibri entre el capital i el patrimoni net de la societat disminuït per conseqüència de pèrdues.
 2. Quan la reducció tingui per finalitat la constitució o l' increment de la reserva legal.
 3. Quan la reducció es realitzi amb càrrec a beneficis o a reserves lliures o per via d' amortització d' accions adquirides per la societat a títol gratuït. En aquest cas, l' import del valor nominal de les accions amortitzades o de la disminució del valor nominal de les mateixes haurà de destinar-se a una reserva de la qual només serà possible disposar amb els mateixos requisits exigits per a la reducció del capital social.

Finalment, pel que fa als terminis i efectes de l'exercici d'aquest dret, cal tenir en compte que per exercir aquest dret d'oposició, el creditor disposarà del termini d'un mes a comptar des de la data de l'últim anunci de l'acord (article 336 de la Llei de Societats de Capital) i, per al cas que aquest s'exerceixi, la reducció del capital social no podrà portar-se a efecte fins que la societat presti garantia a satisfacció del creditor o, en altre cas, fins que notifiqui a l'esmentat creditor la prestació de fiança solidària en favor de la societat per una entitat de crèdit degudament habilitada per prestar-la per la quantia del crèdit que fos titular el creditor i fins que no prescrigui l'acció per exigir el seu compliment (article 337 de la Llei de Societats de Capital).

Quines particularitats presenta la reducció de capital social mitjançant l'adquisició de participacions o accions pròpies per a la seva amortització?

La figura de l' autocartera ve regulada en els articles 134 i següents de la Llei de societats de capital, la qual pot ser definida com aquelles situacions en les quals una societat de capital adquireix la titularitat de part de les seves pròpies accions o participacions socials.

Aquest instrument pot ser utilitzat pels socis per desprendre's de part de les seves accions o participacions socials per, tot seguit, acordar la seva amortització (és a dir, la seva desaparició) mitjançant una reducció de capital social.

La regulació d' aquesta modalitat cal trobar-la en els articles 338 a 442 de la Llei de societats de capital, en els quals s' estableix, en primer terme, que quan la reducció del capital hagués de realitzar-se mitjançant l' adquisició de participacions o d' accions de la societat per a la seva posterior amortització, s' haurà d' oferir l' adquisició a tots els socis.

Així mateix, si l' acord de reducció hagués d' afectar només una classe d' accions, s' haurà d' adoptar amb l' acord separat de la majoria de les accions pertanyents a la classe afectada.

Pel que fa a l'oferta d'adquisició (article 339 de la Llei de Societats de Capital), en les societats de responsabilitat limitada, l'oferta es remetrà a cadascun dels socis per correu certificat amb justificant de recepció, mentre que en les societats, la proposta d'adquisició haurà de ser publicada en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un diari de gran circulació a la província en què la societat tingui el seu domicili, el qual haurà de mantenir-se, almenys, durant un mes, inclourà totes les mencions que siguin raonablement necessàries per a la informació dels accionistes que desitgin alienar i, si s'escau, expressarà les conseqüències que es derivin de no assolir les accions ofertes el nombre fixat en l'acord (no obstant això, quan totes les accions siguin nominatives, els estatuts podran permetre que se substitueixi la publicació de l' oferta per l' enviament de la mateixa a cadascun dels accionistes per correu certificat amb justificant de recepció).

Realitzada l'oferta d'adquisició (per al termini d'acceptació de la qual es computarà des de l'enviament de la comunicació), poden succeir dues situacions:

 • Si les acceptacions excedeixin del nombre de participacions o d' accions prèviament fixat per la societat, es reduiran les ofertes per cada soci en proporció al nombre la titularitat del qual ostenti cadascun d' ells.
 • Per contra, si les acceptacions no assoleixen el nombre de participacions o d'accions prèviament fixat (tret que en l'acord de la junta o en la proposta d'adquisició s'hagués establert una altra cosa) s'entendrà que el capital queda reduït en la quantitat corresponent a les acceptacions rebudes.

Finalment, les participacions socials adquirides per la societat hauran de ser amortitzades en el termini de tres anys a comptar de la data de l'oferiment de l'adquisició mentre que les accions adquirides per la societat hauran de ser amortitzades dins del mes següent a la terminació del termini de l'oferta d'adquisició (article 342 de la Llei de Societats de Capital).

A tall d'apunt, és interessant així mateix saber que, en aquesta classe d'operacions, a tall d'incentiu, podran atribuir-se bons de gaudi als titulars de les accions amortitzades, especificant en l'acord de reducció el contingut dels drets atribuïts a aquests bons, els quals no podran atribuir el dret de vot (article 341 de la Llei de Societats de Capital).

És possible realitzar una reducció i augment de capital social simultanis?

Finalment, com a qüestió més de tall tècnic, cal ressenyar que en determinats supòsits és possible que sigui necessari realitzar una reducció i augment de capital social simultanis (articles 343 a 345 de la Llei de Societats de Capital), la qual cosa procedirà quan s'acordi la reducció del capital social a zero o per sota de la xifra mínima legal per, simultàniament, adoptar la transformació de la societat o l' augment del seu capital fins a una quantitat igual o superior a l' esmentada xifra mínima.

En aquests supòsits, en els quals en tot cas haurà de respectar-se el dret d' assumpció o de subscripció preferent dels socis, l' eficàcia de l' acord de reducció quedarà condicionada, si s' escau, a l' execució de l' acord d' augment del capital, i la seva inscripció en el Registre Mercantil no podrà practicar-se tret que simultàniament es presenti a inscripció l' acord de transformació o d' augment de capital, així com, en aquest últim cas, la seva execució.

Quins requisits formals s'hauran d'observar en les reduccions de capital?

Des d' un punt de vista formal, s' ha de tenir en compte, com no pot ser altrament, que caldrà adaptar el precepte estatutari relatiu al capital social de la companyia, ja que com és lògic, l' augment de capital acordat i materialitzat modifica el que s' hi disposa anteriorment. Així doncs, en l' escriptura de reducció de capital social que s' atorgui, s' haurà de donar una nova redacció a l' article dels estatuts socials relatiu al capital social, en consonància amb la reducció realitzada. Posteriorment, com és lògic, s' haurà de procedir a la inscripció en el Registre Mercantil d' aquesta escriptura de reducció de capital social.

Com tributa la reducció de capital social?

Una de les qüestions més rellevants en aquesta classe d' operacions, és sens dubte el cost fiscal de les reduccions de capital, especialment en aquelles que tenen per objecte la devolució de les aportacions realitzades pels socis persones físiques.

En aquest últim supòsit, la normativa actual (articles 33.3 a de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'article 75.3.h del seu Reglament de desenvolupament) estableix que si l'import de les aportacions restituïdes supera el valor de l'adquisició, aquesta diferència o excés tributarà com a rendiment de capital mobiliari en l'impost de la renda, no estant subjecte a retenció o ingrés a compte. No obstant això, si aquesta reducció prové de beneficis no distribuïts, la totalitat de les quantitats percebudes tributaran com a tal, essent objecte de retenció i ingrés a compte.

Així mateix, els socis que realitzin aquesta classe d'operacions hauran de tenir en compte que les reduccions de capital social quedaran subjectes a l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en la seva modalitat d'operacions societàries, sent el tipus impositiu actual a Catalunya de l'1% (Reial Decret Legislatiu 1/1993, de 24 de setembre).

Com puc atorgar una escriptura de reducció de capital social?

Per atorgar una escriptura de reducció de capital social simplement serà necessari contactar amb l'oficina notarial (trucant al telèfon de l'oficina notarial o a l'adreça d'email mercantil@jesusbenavides.es) i concertar una cita en el dia i hora que més convingui als atorgants.

El dia i hora acordats, els atorgants simplement hauran d'acudir a l'oficina notarial proveïts de la documentació necessària (consultar apartat de documentació necessària) per signar l'escriptura corresponent, la qual serà redactada en base al contingut legal mínimament exigible i a les previsions i necessitats dels clients en qüestió.

En qualsevol cas, si els interessats necessiten ajuda en relació amb els models de certificats dels quals resulti l' adopció dels acords socials necessaris per a les modificacions estatutàries que es tractin, poden contactar amb l' oficina notarial per obtenir ajut i assessorament al respecte.

Quan rebreu l'entrega de la meva escriptura de reducció de capital social?

Si l' interessat ho desitja, se li pot fer lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura de reducció de capital social el mateix dia de la signatura, però en aquest cas, haurà de ser ell qui acudeixi al Registre Mercantil a gestionar la seva inscripció.

Puc encomanar a l'oficina notarial la inscripció de l'escriptura en el Registre Mercantil?

Per suposat, si això es desitja així, és possible encomanar aquesta gestió a la pròpia oficina notarial, la qual remetrà telemàticament l' escriptura al Registre Mercantil als efectes d' obtenir la seva inscripció.

Un cop això ja s' hagi produït, es farà lliurament de la còpia autèntica de l' escriptura als seus atorgants, en la qual constin ja les dades d' inscripció de la mateixa, la qual cosa serà molt més útil, ja que a partir d' aquell moment el document podrà desplegar tots els seus efectes.

Articles relacionats

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita