Pas 1

Què és una acta de presència?

És el document notarial que recull l' actuació duta a terme pel notari en el lloc indicat pel client amb la finalitat d' acreditar la realitat o veritat d' un determinat fet o circumstància que s' esdevé en aquest lloc.

Pas 3

Quant costa atorgar una acta de presència davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Aquest pressupost està calculat en base a dos criteris: 1) el nostre coneixement sobre l'Aranzel Notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre) i 2) la nostra experiència diària en la confecció d'aquest tipus de document notarial. No obstant això, qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei notarial prestat.

Pas 4

Més preguntes freqüents

En què consisteix una acta de presència?

Com s' ha indicat anteriorment, una acta de presència és una actuació notarial que consisteix, previ requeriment legítim d' un client, en el desplaçament del senyor Notari fins a un lloc concret, als efectes que aquest verifiqui la veritat o realitat d' un fet concret. Així doncs, el notari es desplaçarà al lloc, i en la data i hora convinguda amb el client, als efectes de presenciar pels seus propis mitjans i sentits (vista, escoltada, olfacte, etc.) una determinada realitat, la qual verificarà a la vista de les circumstàncies concurrents.

Conclòs aquesta actuació presencial, el notari tornarà al seu despatx notarial i a la vista de la realitat i veritat que hagi pogut apreciar, redactarà una acta notarial, és a dir, un document públic, en el qual es reculli aquesta realitat o veritat presenciada, als efectes de deixar-ne constància i fer-ne prova fefaent davant de qui correspongui.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si el propietario de una vivienda que ha estado alquilada durante muchos años tiene sospechas de que su inquilino, el cual abandonará la vivienda próximamente, ha causado de forma dolosa graves desperfectos en el inmueble, puede requerir a un Notario para que, el día de la entrega de las llaves por parte del inquilino, se persone en la vivienda, a los efectos de inspeccionar la misma y verificar su estado de conservación.<ejemplo>

<ejemplo>En tal caso, si el Notario acepta el requerimiento, este se desplazará hasta la vivienda y la inspeccionará, verificando el estado de conservación de las estancias, muebles, electrodomésticos, posibles daños que se puedan apreciar, etc.<ejemplo>

<ejemplo>Concluido este acto, el Notario regresará a su despacho y recogerá en un acta notarial todo lo presenciado en el inmueble en cuestión, elaborando así el acta de presencia requerida.<ejemplo>

Per a què serveix una acta de presència?

Com es pot apreciar, una acta de presència és un instrument molt útil per acreditar una realitat o veritat que sigui necessari verificar davant terceres persones, sobretot en cas de situacions conflictives o potencialment conflictives, en les quals per a una persona és cabdal la necessitat de demostrar la realitat d' un determinat fet o circumstància.

Així doncs, com es pot observar, si qualsevol persona necessita acreditar que un determinat fet o circumstància és cert i real, el recurs a l' acta notarial de presència pot ser un instrument idoni, doncs mitjançant això aconseguim que un notari, és a dir, un funcionari públic imparcial i independent, investit de la fe pública notarial, acudeixi a un determinat lloc i doni fe d' una determinada realitat, aconseguint-se així acreditar, de forma fefaent i indubitada, que aquest fet o circumstància és verídic, de la qual cosa ja ningú podrà dubtar, ja que això ha estat verificat per un notari.

<ejemplo>Por ejemplo, si una persona vive en un bloque de viviendas, y uno de sus vecinos, en contra de la normativa aplicable, desarrolla una actividad económica en dicha vivienda (como por ejemplo la cría de cachorros de perro para su venta), con las consiguientes molestias para el resto de vecinos (olores, ruidos, trasiego de compradores en la escalera comunitaria, etc.), para acreditar la ilegalidad que se está cometiendo, el resto de vecinos puede optar por tratar de acreditar que ello es así mediante un acta notarial de presencia.<ejemplo>

<ejemplo>Así pues, requerido el Notario en cuestión, este se personará en el edificio y verificará la realidad que allí presencie (por ejemplo ruidos de perros, olores, la existencia de múltiples cachorros de perro que se puedan apreciar en una terraza del vecino en cuestión, el constante ir y venir de personas que acceden a esa vivienda y la abandonan con un cachorro, etc.), la cual será recogida en el acta notarial de presencia.<ejemplo>

<ejemplo>Posteriormente, gracias a esta acta notarial en la que se acredita esta realidad contraria a la normativa vigente, los vecinos ya dispondrán de una prueba fehaciente e indubitada de la ilegalidad que se está cometiendo, a los efectos de poder denunciar la misma ante las instancias administrativas o judiciales que correspondan.<ejemplo>

En definitiva, com es pot comprovar, mitjançant el recurs a l' acta notarial, els interessats aconseguiran un document en el qual s' acredita de forma fefaent i indubitada una determinada realitat o veritat, la qual cosa en constitueix prova, i permet desplegar els seus efectes probatoris davant de terceres persones o les instàncies administratives o judicials que corresponguin.

Quina utilitat té el recurs a l'acta de presència?

Les actes notarials de presència, com s' ha indicat en les preguntes precedents, són un instrument molt útil per acreditar la realitat o veritat d' un determinat fet o circumstància, per així aconseguir una prova indubitada i incontrovertible d' aquesta realitat o veritat, i que la mateixa desplegui els seus efectes o conseqüències en la instància administrativa o jurisdiccional que correspongui.

Així doncs, és molt habitual el recurs a l' acta notarial de presència, entre d' altres, en les circumstàncies següents:

 • Habitatges arrendats en els quals se sospita que el llogater ha pogut causar danys a l'immoble, i el propietari vol acreditar-los.
 • Veïns de comunitats de propietaris que realitzen activitats il·legals o molestes per a la resta de veïns, els quals volen acreditar que això és així, per poder demostrar-ho davant les autoritats que corresponguin (com per exemple, molt habitual en temps recents, la instal·lació en un pis particular d'una "dark kitchen", això és, una cuina de menjar a domicili sense les autoritzacions pertinents, amb les consegüents molèsties a la resta de veïns en forma d' olors, fum, soroll, etc.).
 • La realització d'activitats econòmiques il·legals o que causen molèsties a les finques confrontants i que es volen acreditar (com per exemple quan en un garatge d'un habitatge contigu s'instal·la un taller de reparacions clandestí que causa molèsties a tot el veïnat)
 • La celebració de juntes de veïns en què s'hagin d'adoptar decisions rellevants i es prevegi l'existència d'un conflicte entre les parts (per exemple, si una escala de veïns ha d'adoptar la decisió de fer unes obres extraordinàries molt costoses i es preveu conflicte entre els veïns, l'acta notarial pot servir perquè el Notari reculli l'assistència a la junta, els vots de tots els veïns, les manifestacions que hi hagi realitzat cadascú, etc).
 • Acreditar l'estat d'una determinada finca que presenti desperfectes (útil per exemple en el cas que un veí hagi realitzat unes obres i a resultes d'elles s'hagin generat desperfectes en finques confrontants, com esquerdes, corriments, etc).
 • Òrgans d'administració de societats (juntes de socis) en les quals s'han d'adoptar decisions rellevants i en les quals existeixen posicions trobades entre socis, de manera que es requereix al Notari perquè acudeixi a aquesta Junta, la presenciï, i reculli tota la realitat allà esdevinguda (ateses les característiques concretes d'aquesta acta, els seus particulars es desenvolupen de forma detallada en l'apartat de "mercantil" d'aquesta pàgina web).

Quins altres actes poden abastar les actes notarials de presència?

A més dels exemples abans indicats, en els quals el notari es desplaça a un lloc per acreditar la realitat o veritat d'un fet o circumstància, mitjançant el recurs a l'acta notarial de presència, també és possible realitzar una altra classe d'actuacions complementàries, de conformitat amb la normativa aplicable (en concret, l'article 200 del Reglament Notarial).

Així doncs, mitjançant les actes de presència, també és possible:

 • El lliurament de documents, efectes, diners o altres coses, així com els oferiments de pagament.

  Útil per exemple en el cas que una persona que tingui un deute amb un tercer vulgui pagar fefaentment la mateixa i liquidar-la, pot recórrer a aquest instrument, això és, lliurar per exemple un xec bancari amb aquesta quantitat deguda a un notari, perquè sigui aquest qui acudeixi a lliurar-lo al creditor i verificar així de forma indubitada que aquest cobra el seu deute.

  Amb això, el deutor aconseguirà liquidar fefaentment la seva responsabilitat, als efectes d'evitar que, per exemple, el seu creditor, de forma fraudulenta, pretengui rebutjar sistemàticament el pagament del degut i, a conseqüències d'aquest impagament prolongat, la responsabilitat del deutor sigui més gran (en forma d'interessos de demora per exemple).
 • El fet de l' existència d' una persona, prèvia la seva identificació pel notari.

  Recurs útil, per exemple, en el cas que una persona propietària d'un habitatge pateixi una ocupació de la mateixa, pot requerir al Notari perquè aquest acudeixi a l'habitatge i identifiqui els moradors (si ells acceptin, és clar), als efectes d'acreditar quines persones estan cometent aquesta situació, per així poder acreditar-la i poder exercir les accions civils corresponents contra les persones que procedeixi, per tal de recuperar la possessió del seu habitatge.
 • L' exhibició al notari de documents o de coses per tal que, examinats, aquest els descrigui en l' acta tal com resultin de la seva percepció.

  Per exemple, la possibilitat d' exhibir davant el notari una determinada joia de valor que es posseeix, als efectes de deixar constància de la seva realitat i característiques, per així acreditar la seva existència davant, per exemple, una assegurança de la llar, en cas de robatori o sostracció de la mateixa.

El Notari només pot acudir una vegada al lloc requerit?

Per suposat, la resposta a aquesta resposta és negativa, doncs si fos necessari a la vista de les necessitats del client i les circumstàncies o fets que són necessaris acreditar, el notari pot acudir diverses vegades i en diferents moments o dies al lloc en qüestió, als efectes d' acreditar les realitats que s' hi produeixin, sobretot en el cas que s' hagi de verificar una realitat dinàmica, canviant en el temps o que es reitera de forma repetida.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si es necesario acreditar que un vecino de un bloque de viviendas realiza una actividad ilegal en su domicilio, es posible que el requerimiento consista en acudir a ese domicilio varias veces, para así demostrar que dicha actividad ilegal se realiza de forma habitual y reiterada en el tiempo, y no de forma esporádica o puntual.<ejemplo>

Veure més preguntes freqüents

Quins aspectes recollirà el Notari en l'acta de presència?

Una vegada que el Notari hagi acudit al lloc requerit, i hagi presenciat aquesta realitat o veritat, el fedatari públic retornarà al seu despatx i redactarà l'acta notarial en base a aquesta realitat o veritat presenciada, tot això en base al que hagi pogut percebre a través dels seus sentits naturals, això és, la vista, l'esllafada, l'olfacte o el tacte, plasmant tots els detalls i característiques presenciades.

<ejemplo>Así pues, si por ejemplo, el requirente ha solicitado al Notario que acuda a un domicilio para verificar que un vecino ha instalado en su vivienda particular una cocina industrial para servir comida a domicilio, careciendo de las autorizaciones pertinentes, en el acta notarial reflejará la entrada y salida constante de mensajeros con paquetes de la vivienda, el olor a comida, los humos que emana un extractor que sobresale del balcón de esa vivienda, la llegada de proveedores con cajas de alimentos, etc. <ejemplo>

Quines limitacions té el Notari en redactar l'acta de presència?

Com s' ha indicat, el notari plasmarà en l' acta notarial la realitat o veritat que presenciï, amb tot detall, i en base a la percepció que tingui gràcies als seus sentits naturals. 

No obstant això, com a limitacions, cal indicar que la normativa al respecte (article 199 del Reglament Notarial) impedeix al Notari estendre en l'acta fets la constància dels quals requereixin de coneixements pericials.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si se requiriera a un Notario para que presencie una operación quirúrgica, éste no podría indicar en el acta que se ha aplicado o no determinado protocolo o técnica médica, pues dicha valoración sólo corresponderá a un perito experto en dichas materias, y no a un Notario, que es un licenciado en Derecho que no tiene capacidad para verificar esa realidad.<ejemplo>

Així mateix, de conformitat amb la normativa reguladora d' aquestes actes, cal tenir en compte que si en l' acta de presència consten fets susceptibles de publicitat comercial, el notari haurà de fer constar que la fe pública notarial no s' estén a coses o fets diferents dels que han estat objecte de la seva percepció personal.

Així mateix, en aquests casos, queda completament prohibit l' ús publicitari de qualsevol acta notarial de presència, llevat que s' hagués instat expressament amb aquesta finalitat i, en tal cas, caldrà que el notari autoritzant aprovi prèviament els textos i imatges en què l' esmentada publicitat es concreti, sense que pugui aparèixer el nom de l' esmentat notari en aquesta publicitat.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si un Notario es requerido por una empresa para dejar constancia de prácticas empresariales de un competidor que, supuestamente, son contrarias a la normativa aplicable, para posteriormente dar publicidad a ello, el requerimiento sólo se podrá aceptar si previamente así se explicita, y sin que en la publicidad que se realice pueda constar el nombre del notario autorizante del acta de presencia.<ejemplo>

Un notari es pot desplaçar a qualsevol lloc a realitzar una acta de presència?

En relació a aquesta pregunta, els interessats han de saber que la competència notarial no s' estén a tot el territori nacional, sinó que aquesta es troba delimitada territorialment a la localitat en la qual el notari té ubicat el seu despatx notarial.

Per tant, un notari només pot acceptar un requeriment per realitzar una acta de presència en un lloc que es trobi dins de la localitat o municipi en el qual es troba el seu despatx notarial i en el qual per tant té competència.

Així doncs, els interessats a requerir a un Notari per a realitzar una acta de presència hauran de contactar amb un fedatari públic de la localitat en el qual es trobe el lloc en el qual és necessària la presència del Notari per a verificar la realitat o veritat que es necessite.

Un notari ha d'acceptar en tot cas el requeriment per fer una acta de presència?

Per suposat, la resposta a aquesta resposta només pot ser negativa, ja que un notari només podrà acceptar un requeriment, per a realitza una acta de presència, sempre que la sol·licitud sigui legítima, i aquesta no comporti un risc per a la seguretat de la seva persona o de terceres persones.

Per contra, quan no es complisquen aquests requisits, el Notari requerit podrà rebutjar aquesta sol·licitud.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si un cliente requiere a un Notario para que realice un acta de presencia en un domicilio en el que supuestamente se comercializan sustancias estupefacientes, por supuesto, dicho Notario puede denegar el requerimiento, dado que su presencia en estas circunstancias, y ante la comisión de un hecho delictivo, puede suponer un riesgo para su integridad física y la de terceras personas que allí se hallaren.<ejemplo>

<ejemplo>En tal caso, como es lógico, lo procedente será poner en conocimiento estos hechos de la autoridad policial o judicial competente para que puedan realizarse las intervenciones oportunas.<ejemplo>

L'acta de presència fa prova de la veracitat dels fets allà descrits?

Per suposat, com s' ha indicat, el notari, en ser un funcionari públic investit de la fe pública notarial, donarà fe del contingut de l' acta de presència, de manera que, davant qualsevol persona, es reputaran com a certs els fets, veritats i realitats presenciades pel notari i descrites a través de la percepció dels seus sentits.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, a efectos probatorios en un juicio, lo que conste como descrito en un acta notarial de presencia se tendrá como cierto, pues ha sido descrito y recogido por un Notario, esto es, un funcionario público al que la ley le reconoce la fe pública notarial.<ejemplo>

No obstant això, com és lògic, sempre quedarà marge perquè el notari hagi pogut apreciar incorrectament aquests fets a la vista de les circumstàncies concurrents en aquell moment concret, de tal sort que, si altra part, mitjançant qualsevol altre mitjà de prova vàlid en dret, pot desvirtuar aquesta realitat o veritat plasmada en l' acta, s' entén que això serà possible, encara que difícilment succeirà i el que, en tot cas, quedarà en mans de la valoració de l' autoritat que correspongui.

És possible atorgar una acta "mixta"?

Per suposat, els interessats també han de saber que, si s' escau, depenent de les circumstàncies concretes del cas, també és possible atorgar el que es pot denominar com a acta mixta, és a dir, una acta de presència en la qual es reflecteixi una realitat o veritat presenciada pel notari, però també elements propis d' una altra modalitat d' actes, com per exemple el dipòsit d' algun bé moble o la protocolització de documents rellevants que guardin relació amb aquesta realitat.

Com s'atorga una acta de presència?

Atorgar una acta de presència és un acte molt senzill. L' interessat ha de contactar amb l' oficina notarial i concertar el lloc, dia i hora del requeriment, així com la naturalesa i característiques de la veritat o realitat a verificar. A la vista d'això, si el notari accepta el requeriment, arribat el dia i hora pactats, el notari acudirà al lloc en qüestió, i a través de la percepció dels seus sentits (vista, oïda, olfacte, etc.) verificarà la realitat o veritat que allà s'esdevingui, prenent les notes escrites que fossin necessaris.

Conclòs l'acte tornarà al seu despatx notarial i redactarà l'acta de presència, en la qual plasmarà tota la realitat o veritat presenciada, després de la qual cosa l'actuació conclourà.  Finalment, el notari confeccionarà una còpia autèntica per al client, als efectes que aquest pugui portar-se ja una còpia del seu document en la qual es reflecteixen totes les actuacions realitzades, als efectes que aquest pugui fer l' ús que correspongui de l' esmentat document.

Pas 5

On puc consultar la normativa aplicable al respecte?

Pas 6

Demanar cita