Parella de Fet a Espanya. La guia actualitzada per al 2023
25/7/2023
Temps de lectura:
Compartir:
Família

Parella de Fet a Espanya. La guia actualitzada per al 2023

Contingut d' aquest article

En efecte, la meva experiència del dia a dia al capdavant d'una oficina notarial situada en una gran ciutat moderna i cosmopolita com Barcelona em demostra que, avui dia, en ple segle XXI, és molt habitual que les parelles joves (i no tan joves), un cop iniciada i assentada una relació sentimental, optin per formalitzar-la, des d' un punt de vista legal, a través de la figura de la parella de fet o parella estable.

A la vista de la gran demanda existent entre moltes persones en relació amb aquesta institució, i aprofitant rellevants novetats legislatives que incideixen sobre els beneficis i drets als quals poden acollir-se els membres de la parella de fet, a continuació, procedeixo a publicar de nou, degudament actualitzat, un article dedicat a les parelles de fet, publicat ja fa temps, però que ha tingut una gran difusió, i que pot ser d' utilitat per a totes les persones interessades a formalitzar la seva relació a través de la parella de fet.


Què és una Parella de Fet?

Una Parella de Fet, també coneguda com a parella estable o unió de fet, és una institució jurídica que reconeix, a nivell normatiu, una unió estable entre dues persones que conviuen de forma lliure, pública i duradora, sense que aquestes estiguin casades.


On ve regulada actualment la Parella de Fet?

L'article 234 del Llibre II del Codi Civil de Catalunya (Llei 25/2010 de 29 de Juliol) és la norma clau en la matèria. En aquest article es regula detalladament la institució.

Aquest article ha estat complementat posteriorment amb altres dues normes:

La meva intenció no és una altra, a través de les següents preguntes i respostes, que la de simplificar i explicar de forma comprensible per a qualsevol usuari l'esmentada normativa (no obstant això aprofito per deixar en aquesta pregunta la normativa enllaçada per a la seva fàcil consulta).


Què entén la Llei per Parella de Fet?

La Llei a Catalunya concep la Parella de Fet (o anteriorment anomenada unió estable de parella) com "la unió de dues persones (ja siguin homes o dones) que comparteixen una convivència diària, prolongada en el temps, practicada de forma estable i pública, formant així una comunitat de vida semblant o anàloga a la vida matrimonial".

Es tracta d' una definició genèrica que estableix els principis fonamentals en què es basa aquesta institució. Amb aquest caràcter general, de la mateixa definició podem extreure les primeres conclusions:

 • Que es respecta un dret fonamental protegit a la Constitució Espanyola com és el de "la no discriminació per raó del sexe". Legalment, poden ser Parella de Fet tant un home amb una dona, com dues persones del mateix sexe.
 • Que s'exigeix una convivència diària, a la pràctica no requereix més que poder demostrar que es comparteix un domicili en comú. La qual cosa és fàcil de justificar amb el certificat d' empadronament que expedeix qualsevol Ajuntament. El domicili en comú és indiferent que sigui de lloguer o de propietat, és indiferent la seva titularitat, és a dir, que sigui propietat només d' un dels membres de la parella o d' ambdós conjuntament, etc. L'important és conviure en aquest domicili de forma conjunta i habitual.
 • Que s'exigeix una convivència prolongada en el temps, però aquesta durada o prolongació en la convivència no és universal. Veurem a continuació que la Llei catalana parla de 2 anys de convivència ininterrompuda, però hi ha moltíssims matisos al respecte.
 • Que s'exigeix una convivència estable i pública, d'això s'ha d'entendre que res té a veure amb un mer nòvio o relació sentimental informal o passatgera. Els drets i obligacions que la Llei reconeix als membres d' una Parella de Fet són de gran envergadura, es fa impensable que poguessin ser aplicables a qualsevol relació sentimental sense més.
 • Que es tracta d'una institució semblant al matrimoni, però diferent. Són dues institucions independents amb regulacions diferents. Encara que l' essència i molts dels efectes siguin els mateixos o semblants entre ambdues institucions.

Quan entén la llei que hi ha una Parella de Fet?

El Codi Civil de Catalunya en el seu article 234 preveu tres formes diferents per poder tenir la consideració de Parella de Fet:

 1. Aquelles parelles sentimentals que portin més de 2 anys de convivència ininterrompuda.
 2. Aquelles parelles sentimentals que tinguin un fill en comú.
 3. Aquelles parelles sentimentals que formalitzin la seva relació davant de Notari.

Els aspectes més importants a destacar en aquesta pregunta són:

 • Aplicabilitat: Totes aquelles parelles sentimentals que es trobin en algun dels tres supòsits exposats, sempre que almenys un dels seus integrants tingui el veïnatge civil català, els serà d'aplicació tot el que disposa (drets i obligacions) en l'esmentat article 234.
 • Temps mínim exigible: En els supòsits B i C no hi ha un temps mínim exigible de convivència per adquirir la consideració de Parella de Fet. És totalment indiferent el temps de convivència.
 • Mitjans de prova: A la pràctica justificar la condició de Parella de Fet d'una altra persona és més senzill en els dos últims supòsits (B i C). En el supòsit de tenir un fill en comú (n'hi ha prou amb el Llibre de Família). En el supòsit de formalitzar la relació sentimental davant notari (n'hi ha prou d'acreditar-ho amb la còpia autèntica que expedeix el Notari). No obstant això, en el primer dels supòsits, mantenir una relació sentimental amb una convivència superior a 2 anys, per acreditar-ho caldrà que ambdós membres de la parella justifiquin aquesta convivència ininterrompuda (aportant el certificat d'empadronament al mateix domicili).
 • Efectes: Tot i que les tres situacions exposades tenen la consideració de Parella de Fet. A la pràctica, constituir una Parella de Fet d'una o altra forma pot tenir una repercussió diferent en determinades situacions quotidianes (ex. per poder obtenir la pensió de viduïtat en cas de mort de la meva parella, no n'hi ha prou amb tenir un fill en comú, sinó que cal també un altre requisit com és la convivència immediata i ininterrompuda no inferior a 5 anys exigeix en l'actualitat la Llei de la Seguretat Social i s' acredita o bé davant notari o per la seva inscripció en el Registre de Parelles Estables).

Com puc formalitzar la meva Parella de Fet?

En essència, hi ha dues opcions:

 • O bé acudir al Registre de Parelles Estables de Catalunya per formalitzar-la (AQUÍ pot trobar més informació al respecte).
 • O bé, acudir a un Notari de la meva elecció i formalitzar la meva Parella de Fet en escriptura pública.
 • En el nostre cas, si ho desitja, AQUÍ pot trobar més informació sobre el tràmit, requisits, i formes de sol·licitar cita.

D'entre les dues opcions existents, al meu parer, sens dubte resulta molt més interessant la via notarial, ja que per un mòdic preu, podrem realitzar el tràmit d'una forma molt més ràpida i senzilla, i tot això comptant amb l'assessorament d'un Notari, això és, un funcionari públic, especialista en Dret de família, que ens explicarà amb claredat tots els detalls de l'acte, drets i obligacions que assumim, etc.

 • Així doncs, si optem per la via Notarial, només haurem d'acudir els membres de la parella el dia i hora assenyalat, amb la documentació necessària, i signar la nostra escriptura, sense més tràmits ni dificultats addicionals.
 • A més, si optem per la via Notarial, serà el propi notari qui s' encarregarà de gestionar la inscripció del document en el Registre existent a tal efecte, facilitant el tràmit als interessats.

Qui no pot formar una Parella de Fet?

No poden constituir Parella de Fet segons l'article 234 (punt 2n) les següents persones:

 • Els menors d'edat no emancipats;
 • Els parents en línia recta (ex. no poden ser Parella de Fet dos germans, ni tan sols adoptius);
 • Els parents en línia col·lateral dins del segon grau (ex. no pot ser Parella de Fet un nebot amb la seva tia, això és, amb la germana del seu pare);
 • Els casats i no separats de fet;
 • Els que convisquin en parella amb una tercera persona.

Quins són els principals efectes de fer-se Parella de Fet?

En relació als principals beneficis o avantatges derivats de la constitució d'una Parella de Fet, sens dubte, és molt important destacar la recent novetat legislativa que justifica la publicació de nou d'aquest article, ja que des de l'entrada en vigor del Reial decret llei 5/2023 (AQUÍ es pot consultar), les persones que es constitueixin i registrin com a Parella de Fet, podran gaudir en els seus treballs d'un permís retribuït de 15 dies naturals per, per exemple, realitzar un viatge de plaer (equiparant-se així al dret que ja reconeixia la llei en cas de matrimoni).

 • Així doncs, en base a això, a partir d'ara, qualsevol Parella de Fet que es constitueixi i inscrigui en el Registre públic pertinent, podrà sol·licitar en el seu treball el gaudi d'aquest permís (recordem, retribuït).

Més enllà de la recent novetat ja comentada, el fet de constituir-se a Parella de Fet té associats un conjunt de drets i beneficis que reconeix l' ordenament jurídic en múltiples àmbits, com per exemple:

 • Possibilitat d'obtenir un permís retribuït de 15 dies naturals pel fet de constituir-se (i registrar-se) com a Parella de Fet
 • En matèria de seguretat social, la possibilitat d'accedir a una eventual pensió de viduïtat (si es complissin una sèrie de requisits que preveu la Llei General de la Seguretat Social).
 • Gaudi de permisos retribuïts que preveu la normativa laboral en cas d' accident, malaltia o mort de l' altre membre de la Parella de Fet.
 • Si la Parella de Fet visqués en un habitatge llogat per un dels membres de la Parella de Fet, la llei també reconeix a l'altre membre la possibilitat de subrogar-se en aquest contracte de lloguer si l'altre membre titular del contracte volgués no renovar el mateix o desistir-ne. El mateix dret també es reconeix als membres de la Parella de Fet en cas de mort de l' arrendatari.
 • Per vendre l' habitatge familiar, qualsevol dels membres haurà de comptar amb l ' autorització de l' altre.
 • La possibilitat d' obtenir beneficis fiscals en matèria tributària, com per exemple, en l' àmbit de l' Impost de Successions i Donacions.
 • Obtenció d' una eventual indemnització per mort de l' altre membre de la Parella de Fet, causada per un tercer.
 • Possibilitat d' accedir a un procés d' adopció d' un menor.
 • Possibilitat de sol·licitar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea, quan un dels membres de la parella sigui de nacionalitat espanyola (o d'un país pertanyent a la Unió Europea), sempre que es compleixin tots els requisits que exigeix la normativa d'estrangeria en aquesta matèria.
 • L ' accés a assistència sanitària de la Seguretat Social en qualitat de beneficiari, quan un dels membres de la parella no hi tingués dret i l' altre tingués la condició d' assegurat.
 • En matèria successòria, el reconeixement d' una sèrie de drets a favor del membre de la Parella de Fet supervivent, com per exemple:
 • En cas de mort de l' altre membre de la Parella de Fet, sense haver atorgat testament, si la parella tingués fills, el membre supervivent tindrà dret, de conformitat amb la normativa civil catalana actual, a l ' usdefruit universal de l' herència, mentre que, si no hi hagués fills o altres descendents, el membre supervivent de la parella serà l ' hereu.
 • O bé la institució de la quarta vidual, que dóna dret al convivent a Parella de Fet supervivent, que no tingui recursos econòmics suficients per satisfer les seves necessitats, a obtenir en la successió del convivent premort la quantitat que sigui necessària per atendre-les, fins a un màxim de la quarta part de l' actiu hereditari líquid.

Quina documentació necessito aportar per formalitzar davant notari la meva relació sentimental com a Parella de Fet?

Quan dues persones decideixen formalitzar davant notari la seva relació sentimental han d' aportar la documentació següent:

 • Tots dos han de presentar els seus documents d'identitat (DNI) en vigor . Si algun dels membres de la parella fos estranger, llavors el seu document identificatiu en vigor que correspongui (PASAPORTE) i si el tingués, el seu número d'identitat d'estranger (NIE). Aquest últim document no és imprescindible a diferència del DNI o PASSAPORT que sí que ho són.
 • Ambdós han de presentar el certificat d' empadronament al domicili que fixen com a habitual. Ara bé, comencem amb els següents matisos:
 • Si els membres de la parella tenen fills en comú i volen acreditar la seva antiguitat com a parella de fet n' hi hauria prou amb aportar el Llibre de Família o certificat de naixement del fill o fills.
 • Si els membres de la parella no tenen fills en comú i vol acreditar la seva antiguitat superior als 2 anys com a parella de fet haurien d'aportar qualsevol document de caràcter oficial que acrediti la seva convivència conjunta al mateix domicili (ex. el contracte de lloguer o l'escriptura de compravenda del pis, o el més habitual els corresponents certificats d'empadronament que reflecteixin aquesta antiguitat).

Quant costa fer-se Parella de Fet davant notari?

Es tracta d' un pressupost merament informatiu i no vinculant. Confeccionat en base a dos criteris:

 • El nostre coneixement sobre l'aranzel notarial (Reial Decret 1426/1989, de 17 de novembre).
 • L' experiència diària en la confecció d' aquest tipus de document.

Qualsevol variació (a l'alça o a la baixa) serà degudament justificada en el moment d'emetre la factura definitiva que generi el servei prestat.

VISUALITZAR PRESSUPOST


La Parella de Fet s'inscriu en algun Registre públic?

Efectivament, a Catalunya hi ha un registre públic, que es denomina Registre de Parelles Estables de Catalunya, en el qual s' inscriuen les Parella de Fet constituïdes a l' empara de la normativa civil catalana, que així ho desitgin. Sobre això, cal indicar que aquesta inscripció de la Parella de Fet és un acte voluntari i no constitutiu, però després molt recomanable, per reforçar així la seguretat jurídica de la unió i necessari per adquirir alguns drets.

A aquest efecte, en cas que la Parella de Fet es formalitzi en escriptura pública, la norma reguladora del Registre de Parelles Estables català estableix que, el notari que autoritzi l' escriptura, a petició d' ambdós convivents, remetrà per via telemàtica una còpia de l' escriptura per assolir la seva inscripció.

 • En relació al termini d'inscripció de la Parella de Fet, cal indicar que en aquesta qüestió, recentment s'han produït canvis molt positius, ja que si abans el tràmit es podia demorar diverses setmanes, o fins i tot mesos, des del passat mes de maig, la inscripció es produeix d'una forma molt més ràpida, de manera que en la majoria d'ocasions, el mateix dia hàbil (o com a molt, al següent) que el Notari remet la còpia telemàtica de l'escriptura, aquesta queda inscrita al Registre català.

On es troba el Registre de Parelles Estables de Catalunya?

Es troba en les delegacions següents:

 • Departament de Justícia
  Carrer del Foc, 57
  08038 Barcelona
  Telf. 938 57 40 00
 • Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona
  Plaça Pompeu Fabra número 1
  17002 Girona
  Telf. 872 97 50 00
 • Serveis Territorials del Departament de Justícia a Lleida
  Carrer de Lluís Companys, número 1
  25003 Lleida
  Telf. 973 70 35 00
 • Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona
  Carrer de Sant Francesc, número 3, pis entresol
  43003 Tarragona
  Telf. 977 23 65 59
 • Serveis Territorials del Departament de Justícia a les Terres de l' Ebre
  Plaça de Gerard Vergès, número 1 (c. de Montcada cantonada c. de Benasquer)
  43500 Tortosa
  Telf. 977 44 12 34

Com es pot desfer o extingir una Parella de Fet?

A diferència del matrimoni que per extingir-lo caldrà acudir al Jutjat (si existeixen fills menors d'edat en comú) o al notari (si no n'hi hagués) per decretar o autoritzar la separació o el divorci.

En les parelles de fet en canvi, el criteri per a la seva extinció és menys formal i més obert:

 1. El cessament de la convivència amb ruptura de la comunitat de vida.
 2. La mort o declaració de mort d' un dels convivents.
 3. El matrimoni de qualsevol dels convivents.
 4. El comú acord dels convivents formalitzat en escriptura pública davant notari.
 5. La voluntat d' un dels convivents notificada fefaentment a l' altre.

A l'hora d'extingir o desfer una Parella de Fet, és molt important tenir-ne clar les conseqüències. I per determinar-ne les conseqüències serà rellevant el motiu que dóna lloc a la fi de la Parella de Fet. En la següent pregunta tracte aquesta qüestió.

S'adverteix totes aquelles parelles que en el seu moment han decidit formalitzar la seva relació notarialment i fins i tot l'han inscrit en el Registre de Parelles, que estan obligades en cas de ruptura o cessament de la parella a acudir (junts o per separat) al notari per extingir formalment la seva relació i deixar-ne constància, així com també en el Registre de Parelles Estables de Catalunya.


Quines són les conseqüències de l'extinció d'una Parella de Fet?

Per explicar les conseqüències de l'extinció d'una Parella de Fet, vaig diferenciar dos supòsits diferents: distingint quan una Parella de Fet s'extingeix com a conseqüència de la mort d'un dels membres, de la resta de causes citades en la pregunta anterior.

 1. En cas de mort d' un dels membres de la parella, el sobrevivent té els drets següents:
  • A una compensació econòmica si ha treballat per a la casa o per a l' altre sense retribució o amb una retribució insuficient, amb els límits legals corresponents, i que s' hauria de reclamar als hereus;
  • A la propietat de la roba, mobiliari i dels estris que formen l' aixovament de l' habitatge familiar;
  • A continuar usant l' habitatge familiar i a ser alimentat a càrrec del mort, durant l' any següent a la mort, d' acord amb el nivell de vida que havia mantingut la parella i la importància d' aquest patrimoni;
  • I en cas de no haver-hi testament, el sobrevivent té una posició igual que la d' un cònjuge, de manera que concorrent amb fills del mort, té dret a l' usdefruit universal de la seva herència, i a falta de fills serà hereu directe del mort, amb preferència als seus pares.
 2. En cas de la que la parella de fet s' extingeixi per qualsevol causa diferent a la mort d' un dels membres de la parella, s' haurà de pactar:
  • Com es va exercitar la guarda i custòdia sobre els fills comuns (si n'hi hagués);
  • A qui li correspondrà l'ús de l'habitatge familiar;
  • Si hi ha dret d' algun a una compensació econòmica per haver treballat per a la casa substancialment més que l' altre o ha treballat per a l' altre sense retribució o amb una retribució insuficient;
  • Si hi ha dret de qualsevol dels convivents per reclamar a l'altre una prestació alimentària (en forma de capital o en forma de pensió), si la necessita per atendre adequadament la seva sustentació;

Totes aquestes conseqüències poden pactar-se i quedar fixades, amb certs límits, a l'inici o durant la unió (serien els pactes en previsió de la ruptura) o una vegada produïda l'extinció de la mateixa (a tall semblant del que és conveni regulador del divorci). A falta d' acord de les parts seria el Jutge el que determinaria les conseqüències de l' extinció de la parella.


Es poden anticipar i regular els efectes de l'extinció de la Parella de Fet?

En efecte, la normativa catalana permet als convivents a Parella de Fet la possibilitat de regular anticipadament els efectes d' una eventual ruptura de l' esmentada Parella de Fet.

Aquesta possibilitat s' articula a través dels anomenats pactes en previsió del cessament de la convivència, en virtut dels quals, els membres de la Parella de Fet, en previsió del cessament de la convivència, poden pactar en escriptura pública els efectes de l' extinció de la Parella de Fet.

<ejemplo>Así pues, por ejemplo, si los miembros de la Pareja de Hecho adquieren una vivienda en común, crean un negocio o empresa conjuntamente, disponen de otros bienes (coches, motos, etc.) o inversiones económicas realizadas conjuntamente, pueden pactar, con anterioridad, qué sucederá con todos ellos en caso de ruptura de la pareja, para así, dejar zanjada esta cuestión y evitar disputas futuras por estas cuestiones.<ejemplo>


En el cas d'estrangers ¿també es poden constituir a Parella de Fet? Té algun efecte a nivell d'estrangeria?

En efecte, com ja s' ha indicat, en el cas d ' estrangers que resideixin a Catalunya, gràcies a una normativa europea, que permet l ' elecció de llei aplicable a la seva unió, és possible construir una Parella de Fet a l' empara de la normativa catalana, i inscriure la mateixa en el Registre de Parelles Estables de Catalunya, sense cap problema.

 • Així doncs, dos estrangers que resideixin a Barcelona, i vulguin formalitzar la seva relació sentimental, també poden optar per aquesta via de la Parella de Fet per fer-ho.
 • En tot cas, hauran de tenir en compte tots els efectes (especialment en l'àmbit successori) que es deriven de la constitució d'aquesta Parella de Fet

Així mateix, en l'àmbit del Dret d'estrangeria, també és menester indicar que, quan un dels membres de la Parella de Fet sigui de nacionalitat espanyola (o d'un país pertanyent a la Unió Europea), i l'altre d'una nacionalitat no pertanyent a la Unió Europea, i la seva situació administrativa a Espanya no estigui regularitzada, el fet de constituir-se a Parella de Fet pot contribuir que aquest convivent pugui arribar a demanar la targeta de residència de familiar de ciutadà de la Unió Europea, sempre que es compleixin tots els requisits que exigeix la normativa d' estrangeria en aquesta matèria.


Advertència especial per a totes aquelles persones (especialment estrangers) que utilitzen la Parella de Fet per poder optar a permisos de residència, treball, nacionalitat etc.

El mateix Col·legi de Notaris de Catalunya informa i adverteix tots els seus notaris que hem de tenir especial cura a l'hora d'autoritzar parelles de fet per evitar que s'utilitzi amb altres finalitats que els realment pretesos per la llei. Adjunt per a la seva visualització aquesta directiva.

Finalment, vull deixar clar, que no competència notarial, l'assessorament sobre els avantatges o desavantatges de fer-se Parella de Fet a l'hora d'optar per la nacionalitat espanyola, aconseguir o renovar el permís de residència o de treball, etc. Qualsevol tema relacionat amb estrangeria s'ha d'acudir directament a un advocat especialista en la matèria, per a un correcte assessorament.


Esperant doncs que aquest article sigui d'utilitat per a totes les persones que estiguin pensant a formalitzar la seva relació sentimental a través de la figura de la Parella de Fet, l'equip de Notaria Jesús Benavides queda a la seva disposició per acompanyar-los en tot allò que necessitin al respecte

Jesús Benavides Lima
Jesús Benavides Lima
Notari de Barcelona

Parella de fet

Troba tot el que necessites saber i com demanar la teva cita de forma senzilla i àgil online.
 • Descripció
 • Documentació necessària
 • Despeses del tràmit
 • Preguntes freqüents
 • Normativa aplicable
 • Demanar cita
Veure tota la informació
Veure tota la informació

Altres articles que et podrien interessar